Прокуратура на република българия апелативна прокуратура пловдив


ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 Г.-2020 Г., ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ВСС ПО ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 05.03.2015 Г., Т.3страница15/15
Дата22.01.2019
Размер3.76 Mb.
#111114
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
РАЗДЕЛ IХ
ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 Г.-2020 Г., ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ВСС ПО ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 05.03.2015 Г., Т.3.

 

Медийната комуникация в системата на Прокуратурата на Република България урежда взаимодействието с медиите при представяне на информация за работата на прокуратурата, а правилата установяват единен информационен стандарт за всички прокурорски органи в страната. Целта на работата с медиите е да се осигурява постоянна информираност на обществото, повишаване на общественото доверие, предоставяне по достъпен начин на обективна информация за дейността на прокурорите и разследващите органи, както и за повишаване на правната култура на обществото. Предоставянето на информация от публичен интерес чрез медиите е гаранция за правото на информираност на гражданите и се осъществява в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за съдебната власт, Закона за защита на личните данни, Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на класифицираната информация, Становище №8 от 2013 г. на Консултативния съвет на европейските прокурори към Комитета на министрите на Съвета на Европа относно отношенията между прокурорите и медиите, Становище №9 от 2014 г. на Консултативния съвет на европейските прокурори към Комитета на министрите на Съвета на Европа за европейските принципи и норми, засягащи прокурорите /Римска харта/, Комуникационната стратегия на съдебната власт /2015-2020/, приета от ВСС с решение - протокол от 15 март 2015 г.В изпълнение на горните задачи в дейността си по осъществяване на комуникациите с медиите по въпроси от обществен интерес, пресцентърът на Апелативна прокуратура - Пловдив съдейства на представителите на средствата за масова информация да изпълняват ролята си да информират обществеността, но без да се нарушават правилата и правата, признати от вътрешното и международно законодателство. Апелативна прокуратура -Пловдив ръководи шест окръжни и 27 районни прокуратури. Повече от 200 медии отразяват работата на прокуратурите в Апелативната зона, като сред тях най-голям дял заемат интернет сайтовете, следват радиостанциите, печатните издания и телевизиите. Комуникацията с медиите в Апелативна прокуратура -Пловдив се осъществява чрез прессъобщения, които се публикуват на интернет страницата на прокуратурата, както и на окръжните и на по-голяма част от районните прокуратури, и се разпространяват по електронните пощи на журналистите от регионалните и централни медии. Редовно се организират пресконференции и брифинги за разкрити престъпления, прокурори участват в тв и радиопредавания и дискусии, отговоря се писмено на журналистически запитвания и др. Прокурори от Районна и Окръжна прокуратура - Пловдив редовно участват директно в сутрешните блокове на БНТ, Нова телевизия и btv по актуални теми.

За времето от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. в раздела „Новини“ на уебсайта на Апелативна прокуратура - Пловдив, който е с две отделни рубрики „Прессъобщения“ и „Публикации и интервюта“, са публикувани общо 530 прессъобщения от прокуратурите в Апелативната зона.

Най-много от тях са с източник Районна прокуратура - Стара Загора – 115, следват Районна прокуратура - Пловдив – 77, Районна прокуратура -Казанлък – 55, Окръжна прокуратура - Пловдив – 51, Районна прокуратура -Кърджали – 28, Окръжна прокуратура - Хасково – 23, Района прокуратура -Свиленград – 20, Окръжна прокуратура - Стара Загора – 18, Окръжна прокуратура - Пазарджик – 18 и др. С най-много участие от районните прокуратури е Районна прокуратура - Стара Загора, а от окръжните прокуратури – Окръжна прокуратура - Пловдив.

Общо от района на Окръжна прокуратура - Пазарджик броя на публикуваните прессъобщения е 22, от района на Окръжна прокуратура -Пловдив – 149, на Окръжна прокуратура - Смолян – 37, на Окръжна прокуратура - Стара Загора – 208, на Окръжна прокуратура - Хасково – 55 и на Окръжна прокуратура - Кърджали – 42, както и 18 за Апелативна прокуратура - Пловдив. Най-много прессъобщения са публикувани от района на Окръжна прокуратура - Стара Загора, като най-много са от Районните прокуратури в Стара Загора, Казанлък и Чирпан. Прессъобщенията на Апелативна прокуратура - Пловдив са свързани най-често за проверки по реда на надзора за законност в Апелативната зона, както и по запитвания на медии, като техният брой е 18.

В посочената по - горе обща цифра влизат и прессъобщенията, публикувани само на страницата на ПРБ или изпратени само на електронните пощи на журналистите, но те са малък брой.

През 2017 г. няма подадени прессъобщения от Районна прокуратура -Ивайловград, Районна прокуратура - Ардино и Районна прокуратура - Пещера.

За сравнение през 2016 г. на интернет страницата на Апелативна прокуратура - Пловдив са били публикувани общо 652 прессъобщения от прокуратурите от Апелативната зона, но през 2017 г. бе засилено повече участието на прокурори в тв предавания, сутрешни блокове, както и техни изяви на страниците на печатните медии, както и в пресконференции и брифинги. През годината се увеличиха индивидуалните запитвания от страна на журналисти по информации, които те са получили, и извършват проверка. Ежедневно в пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив постъпват средно по три или четири такива запитвания, на които обикновено още същия ден се дава отговор.

В Апелативната зона през 2017 г. са проведени повече от 40 пресконференции, брифинги, като почти ежедневно прокурорите дават изявления пред различни медии по техни запитвания. Като цяло се наблегна повече и на участието на прокурорите в различни образователни програми – „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, на ВСС, „Заедно в Час по етика и право“, на Апелативна прокуратура - Пловдив, „Детско полицейско управление“ и др.

През 2017 г. бяха определени и нови говорители на няколко прокуратури - Недко Симов, Окръжна прокуратура - Смолян, Пламен Пантов, Окръжна прокуратура - Пазарджик, Христина Жисова, Районна прокуратура - Хасково, Невена Владимирова, Окръжна прокуратура - Хасково, което подобри комуникациите с медиите в тези райони.

Изготвените информации от Апелативна прокуратура - Пловдив се публикуват на сайта на Прокуратурата на Република България след съгласуване с Говорителя на Главния прокурор, на който се изпращат и въпросите на журналистите за медийни участия.

Налице е отлична комуникация с Говорителя на Главния прокурор Румяна Арнаудова и съдействието за оформянето на прессъобщенията – от правна и фактическа гледна точка, както и бързата реакция при даване на отговор на журналистите по актуални запитвания. Практиката наложи правилото говорителите на прокуратурите при изявленията си пред журналисти по актуални теми да предават информацията от публикуваните прессъобщения, което пести време, облекчава тяхната работа и е гаранция за точност и прецизност. И тази година следва да се отбележи активното съдействие за подпомагане на работата на експерта „Връзки с обществеността“ в Апелативна прокуратура - Пловдив, от страна на Николай Божилов, говорител на Апелативна прокуратура - Пловдив и на Надежда Белчева, говорител на Районна прокуратура - Стара Загора, Таня Димитрова, Районен прокурор на Казанлък, Атанас Илиев, говорител на Районна прокуратура - Пловдив, Галина Андреева - Минчева, Зам. окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Пловдив, Гергана Колева, Районен прокурор на Кърджали, Невена Владимирова, говорител на Окръжна прокуратура - Хасково, Нейка Тенева, говорител на Окръжна прокуратура -Стара Загора, Георги Карпаров, Административен ръководител на Районна прокуратура - Смолян, Мария Кирилова, И.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Свиленград, Георги Видев, Административен ръководител на Районна прокуратура - Чирпан, Димитрина Делчева, говорител на Окръжна прокуратура - Кърджали.

През 2017 г. продължи тенденцията и от предходните години за бързина, изготвяне и предоставяне на информация на медиите за събитията от деня, които отразяват първите действия от работата на прокуратурата. Това се възприема изключително положително от журналистите, като се има предвид, че района на Апелативна прокуратура - Пловдив е изключително динамичен и се изисква бърза реакция за работата на прокурорите по съответните случаи. Същите информации „търпят развитие“ на следващия ден – например привличане на обвиняемо лице, искане за вземане на мярка „задържане под стража“ и др. Като положително се възприема и даването на кратко изявление на прокурор, който се явява в съда по съответното дело от обществен интерес или мярка за неотклонение. Все по - често в района се възприема практиката за даване на кратък брифинг по актуални теми, особено от Окръжна и Районна прокуратура - Пловдив.

През отчетния период най-честите публикации са били за внесени искания от прокуратурите за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, постановени присъди по внесени обвинителни актове и споразумения, внесени обвинителни актове, протести, както и за сезиране по медийни публикации. По тези критерии най - голям баланс в прессъобщенията има в тези на Окръжна прокуратура - Пловдив, Районна прокуратура - Стара Загора, Районна прокуратура - Казанлък, Районна прокуратура - Пловдив, Районна прокуратура - Свиленград, Окръжна прокуратура - Хасково, Районна прокуратура - Смолян и др. Като приоритет в работата с медиите е отразяването на бързите и незабавни производства в Апелативната зона – от началните действия по разследването до постигане на съответния осъдителен акт пред първа инстанция. През 2017 г. продължи тенденцията да се публикуват като прессъобщения броя на внесените бързи и незабавни производства в съда от по - малките прокуратури, като задължително се дават примери с осъдителни присъди и внесени обвинителни актове, както и броя на предадените на съд лица през съответния месец – Районна прокуратура - Стара Загора.

През 2017 г. приоритет в работата бе и превантивната работа на прокурорите с ученици, учители и студенти. Традиционно продължи участието на прокурорите по програмата на Висшия съдебен съвет и МОН – „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, в която вземат участие прокурори от районните и окръжни прокуратури в цялата апелативна зона.

През 2017 г. за втора поредна година продължи и Образователната програма „Заедно в Час по етика и право“ на Апелативна прокуратура -Пловдив, която се осъществява съвместно с Регионалното управление на образованието. В нея бяха обхванати две групи ученици – от 11 до 13 г. и от 16 до 17 г., от всички пловдивски училища т.е. ученици от пети, шести и седми клас и от десети клас. Втората част на програмата има и социална насоченост – участие на прокурори в Часа на класния ръководител в специализирани училища. Целта на кампанията е да запознае учениците как да избегнат опасностите в интернет, свързани с набирането на деца за проституция, създаването на порнографски виртуални материали и други престъпления. В „Час по етика и право“ прокурорите дискутират с учениците темите за тайната на кореспонденцията, унищожаване на компютърните данни и програми, фалшификациите в интернет и какви наказания се предвиждат за нарушителите на закона, както и дават конкретни примери от практиката. Прокурорите разговарят с учениците и по темите за гражданското общество, държавата, Конституцията, идеята за демокрация, властта, човешките права и свободи и др., които са включени в материал по „Етика и право“. 

По горепосочената програма прокурорите от Районна, Окръжна и Апелативна прокуратура - Пловдив, през 2017 г., изнесоха лекции пред над 4 000 ученици от пловдивски училища с паралелки от десети клас от всички пловдивски училища и с ученици от пети, шести и седми клас от шест пловдивски училища. В някои от часовете бяха разигравани и съдебни процеси.

След края на обучителната програма за десети клас, бе създаден ученически клуб „Правото и аз“. Кампанията за превенция на престъпленията в интернет се превърна в национална и се провежда с подкрепата на Главния прокурор Сотир Цацаров.

В Образователната програма „Заедно в Час по етика и право“ участват прокурорите Николай Божилов от Апелативна прокуратура - Пловдив, Румен Попов, Димитър Беличев, Даниела Стоянова и Иван Спиров от Окръжна прокуратура - Пловдив, Гергана Мутафова, Атанас Илиев, Чавдар Грошев, Румяна Зайкова - Калеева, Пламен Чобанов, Димитър Пехливанов, Бригита Байрякова, Мирослав Йосифов, Даниела Андреева и Пламен Георгиев от Районна прокуратура - Пловдив. С най-много посещения по образователната програма са прокурорите от Районна прокуратура - Пловдив. За пръв път в кампанията бяха включени и представители на неправителствени организации, както и психолога Невена Божилова.

През декември 2017 г. се проведе и първата публична лекции на прокурори от Пловдив пред студенти по право от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, като преди това бе проведена среща с ръководството на Юридическия факултет с Апелативния прокурор на Пловдив – Иван Даскалов, който подкрепи инициативата и тя ще стане постоянна.

По повод Деня на Конституцията и юриста в Апелативна прокуратура -Пловдив се проведе Ден на отворените врати, като в него с участието на ученици от всички пловдивски училища, студенти по право от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и студенти от екологични специалности в Аграрен университет – Пловдив, които решаваха реален казус с помощта на наблюдаващите прокурори, след което дискутираха по поставени въпроси. Мотото на Деня на отворените врати бе „Екологията и правото“. Денят на отворените врати се проведе съвместно – Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура - Пловдив, като над 200 ученици посетиха институцията. В Деня на отворените врати бе създаден и ученически клуб „Правото и аз“, в който се включиха 60 десетокласници от пловдивски училища. Всички те получиха грамоти, които им бяха връчени от Румяна Арнаудова, говорител на Главния прокурор. През 2017 г. и във всички районни и окръжни прокуратури от Апелативната зона бе проведен Ден на отворените врати.

През отчетния период експертът „Връзки с обществеността“ участва в различни обучения и срещи във ВСС и прокуратурата за обмяна на опит. Информацията, която се публикува на сайтовете на прокуратурата се възприема като точна и добре оформена и почти винаги се публикува в същия вид и от медиите. Комуникацията с тях е денонощна, а журналистите имат регулярни срещи с говорителя на съответната прокуратура или административните ръководители, които да им дадат и повече данни, доколкото разследването позволява. Приоритетите при комуникацията с медиите са свързани с предоставяне на бърза, точна и ясна информация, по-добро отразяване на работата на малките районни прокуратури, участие на прокурори от Апелативната зона в срещи с ученици и студенти по теми, свързани с превенцията на престъпления в интернет пространството и др., както и засилване на работата с деца от началния и основния образователен курс.

През 2018 г. ще продължи тенденцията на срещи на прокурорите със студенти, учители и ученици, като ще бъде засилена комуникацията с родителите, като всички те ще бъдат под мотото „20 години от създаването на Апелативна прокуратура - Пловдив“.РАЗДЕЛ Х
ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ
С оглед на данните изложени в предишните раздели, считам, че е налице запазване нивото на качеството на дейността на прокурорите от Апелативен район - Пловдив. Предвид извършената работа и постигнатите резултати може да се твърди, че прокурорите са се справяли успешно със своите задачи и функции.

Положителни са резултатите свързани със запазващата се тенденция броят на решените досъдебни производства да надвишава броя на новообразуваните дела, което в крайна сметка се е отразило на общия брой на наблюдаваните досъдебни производства от прокуратурите в региона.

Като изпълнен следва да бъде отчетен приоритета заложен в Годишния отчетен доклад на Апелативна прокуратура - Пловдив за 2016 година касаещ съкращаване на сроковете за разследване на делата образувани за престъпления от така наречената конвенционална престъпност. Положените усилия в тази насока следва да бъдат поощрени, като и за в бъдеще е необходимо запазване на тази положителна тенденция.

Не така стоят нещата с изпълнението на другия приоритет заложен в Доклада на Апелативна прокуратура - Пловдив за 2016 г., а именно повишаване на ефективността от дейността на прокурорите свързана с образуването и воденето на дела от Единния каталог на корупционните престъпления. Въпреки положените усилия в тази насока не се наблюдава рязка промяна на постигнатите резултати. Положително все пак е, че относителния дял на внесените в съда и прекратени досъдебни производства към общия брой наблюдавани такива през 2017 година нараства. В процентно съотношение през отчетната година делът на спрените досъдебни производства от тази категория е 14,6%, спрямо 21% за предходните две години.

За поредна година резултатите по отношение на върнатите за допълнително разследване дела и оправдателните присъди са добри, което говори, че в резултат на положените усилия може да бъде отчетена положителна тенденция и в тази насока.

Считам, че за да бъдат изпълнени задачите стоящи пред прокурорите от Апелативен район - Пловдив, следва да бъдат заложени следните основи приоритети за 2018 година:  1. Повишаване на ефективността от дейността на прокурорите по делата от Единния каталог на корупционните престъпления в първоинстанционните прокуратури, както и на Специалният надзор осъществяван от прокурорите от Апелативна прокуратура - гр.Пловдив.

  2. Полагане на усилия за запазване на положителните тенденции свързани с ниският относителен дял на делата върнати за допълнително разследване и оправдателните присъди, както и извършване на разследванията на делата под формата на бързи и незабавни производства.

  3. По отношение на Апелативна прокуратура - гр. Пловдив основен приоритет си остава осъществяване на ефективно методическо ръководство и помощ по отношение на първоинстанционните прокуратури, както и организиране на контролно - ревизионната дейност по начин позволяващ навременно откриване на допуснати слабости и реагиране за преодоляване на евентуални отрицателни тенденции.

  4. Полагане на допълнителни усилия както от страна на наблюдаващите прокурори, така и от страна на Административните ръководители от региона, за свеждане до минимум на броя на досъдебните производства разследвани повече от пет години. В тази насока следва да бъдат продължени регулярните проверки извършвани от Апелативна прокуратура - Пловдив в Окръжните и Районните прокуратури.

  5. Активизиране дейността на Прокуратурата свързана със сътрудничеството и взаимодействието с контролните органи.

В заключение считам, че изложеното в Доклада обективно отразява дейността на Апелативна прокуратура - гр.Пловдив и прокуратурите от региона, а набелязаните приоритети и изпълнението им би довело до утвърждаването на постигнатите положителни резултати, както и преодоляването на съществуващите проблеми по конкретни направления от дейността на прокуратурата.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ГР. ПЛОВДИВ

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

/ИВАН ДАСКАЛОВ/
пк 4000, гр.ПЛОВДИВ пл. „Съединение“ № 3 Деловодство: тел. 032/600 440, Факс: 032/600-439 E-mail: apelprok@plv.prb.bgКаталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница