Прокуратура на република българия апелативна прокуратура пловдивстраница9/15
Дата22.01.2019
Размер3.76 Mb.
#111114
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Намален е броят на наблюдаваните ДП за данъчни престъпления – с 10,3%, спрямо 2016 г., и с 13,19 % е увеличен, спрямо 2015 г. Намаление с 24,78 % има и при новообразуваните ДП през 2017 г., спрямо предходната година, а увеличението по отношение на 2015 г. е с 8,71%.

Разследването е приключило по 714 (828; 643) ДП. С неприключено разследване в края на отчетния период са 377 (415; 332) ДП.

Решени от прокурор са 63,54 % от наблюдаваните ДП. Прекратени са 259 (319; 235) ДП. Внесените в съда прокурорски актове съставляват 46,94% от решените дела.

Върнатите от съда дела за отчетния период са 9 (2016 г. - 11; за 2015 г. - 10). Налице е устойчивост на върнатите за трите години дела. Трайно не са преодолени пропуски от страна на разследващите органи и прокурорите касаещи производства, свързани с ДДС (7 върнати дела) и с престъплението по чл.234 от НК (2 върнати дела). Делът на върнатите от съда прокурорски актове e 2,67%, спрямо внесените.

По отношение на осъдените лица с влязла в сила присъда, се отчита увеличение, спрямо 2016 г. с 5,7%, а спрямо 2015 г., с 30,85%.

В процентно отношение, спрямо общия брой наложени наказания, отделните видове наказания са: ефективно лишаване от свобода – 9,6%; условно лишаване от свобода – 62,63%; пробация – 0,41%; глоби – 24% и други – 3,34%.

Делата с предмет ДДС са 420 (390; 326) и представляват 37,06% от общо наблюдаваните досъдебни производства за данъчни престъпления, като увеличението е с 7,69 %, спрямо 2016 г., и с 28,83% в сравнение с 2015 г.. Те се разпределят в по-голямата си част между Окръжна прокуратура гр. Пловдив - 217 бр., Окръжна прокуратура гр. Стара Загора – 78 бр., Пазарджик - 76 бр. и Хасково – 27 ДП. Окръжна прокуратура - Кърджали и Окръжна прокуратура - Смолян са наблюдавали съответно по 12 и 10 ДП. Новообразувани са 77 ДП, при които се отчита намаление спрямо 2016 г. (104) и 2015 г. (105) – съответно с 27 ДП и 28 ДП. Решените досъдебни производства с предмет ДДС са 171 (241; 126), като от тях 71 са спрени (70; 71), 53 (48; 34) са прекратени, а 40 (19; 17) са внесени в съда. Предадените на съд обвиняеми лица са 45. Осъдените лица по дела от обсъжданата категория са общо 34 (17; 21), и 1 лице е оправдано с влязла в сила присъда. Наложените наказания по лица са: ефективно лишаване от свобода – 8 (3) лица, лишаване от свобода – условно – 22 (15) лица, пробация - 2 и с глоба – 7 (5) лица.

Най-голям е делът на наблюдаваните ДП за данъчни престъпления в района на Окръжна прокуратура - Пловдив (512 ДП) – 45,18%. Новообразуваните са 207 ДП (36,06%). Решените от прокурори от Окръжна прокуратура - Пловдив - 301 ДП представляват 41,8% от всички решени дела.

Основният проблем е правната и фактическа сложност на делата, големия им обем, спецификата и динамиката на данъчното законодателство, необходимостта от специални знания, необходимостта от назначаване на сложни и обемни счетоводни и икономически експертизи. Поради това разследването по данъчни дела е продължително. Част от данъчните престъпления, особено тези по чл.255 и чл.256 НК, свързани с неправомерно ползване на ДДС, и чл.234 НК, се характеризират с висока степен на престъпна организираност, при които като извършители на деянията се използват хора с нисък социален статус или такива, които срещу относително несъществени обещания или плащане на минимални парични суми, се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за регистрации или пререгистрации на търговски дружества. Поради това и с оглед подобряване на разкриваемостта на престъпленията по отношение на подбудителите, и най-вече спрямо лицата, които реално са се облагодетелствали от подобна престъпна дейност, е наложително, разследванията да се провеждат мащабно, с обхващане в пълнота на изградените вериги от данъчно задължени лица, служещи за неправомерно упражняване на правото на данъчен кредит по ЗДДС.

И през 2017 г. голям брой от наблюдаваните досъдебни производства са образувани от предходни години, а относителният дял на върнатите от съда дела спрямо внесените прокурорски актове с предмет ДДС е трайно висок.

За поредна година се отчита необходимостта от засилване на превантивната дейност на органите на НАП по отношение на рискови субекти и данъчни служители, както и усъвършенстване на законодателството.


Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държаваПоказатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Наблюдавани ДП

70

64

63

Новообразувани ДП

23

31

24

Решени ДП

29

34

18

Прокурорски актове, внесени в съда

15

10

3

Лица по внесените в съда прокурорски актове

23

10

3

Осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт

12

7

6

Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт

0

0

7

През 2017 г. прокуратурите в Апелативен съдебен район Пловдив са наблюдавали 63 ДП за престъпления, свързани с еврофондове. Новообразувани за перида са 14 ДП (2016 г. - 64 досъдебни производства, от които 31 са новообразувани; 2015 г. - 70 досъдебни производства, като 23 от тях са били новообразувани).

Отчита се намаление на наблюдаваните ДП за престъпления, свързани със злоупотреби със средства на ЕС, съответно с 1,57 %, спрямо 2016 г., и с 10 % в сравнение с 2015 г. Новообразуваните ДП са намалели с 22,59%, спрямо 2016 г., и са в повече с 4,34%, спрямо 2015 г.

Наблюдаваните ДП по видове престъпления, съобразно систематиката на НК, се разпределят, както следва: • измама по чл. 212 НК – 1;

 • престъпления против паричната и кредитната система по чл. 248а НК – 60;

 • престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи – чл. 254б НК – 2.

Разследването е приключило по 17 (34; 29) ДП. С неприключено разследване в края на отчетния период са 44 (30; 28) ДП. Решени от прокурор са 28,57 % от наблюдаваните ДП. Прекратени са 7 (15; 18) ДП. Внесените в съда прокурорски актове съставляват 16,6 % от решените дела, като през тази година се отчита увеличение с 0,98% на дела на внесените в съда прокурорски актове, спрямо наблюдаваните в прокуратурата досъдебни производства през 2016 г., а спрямо 2015 г. е налице намаление с 4,82% 16,6% (15,62%; 21,42%). Предадените на съд лица през 2016 г. са намалели, спрямо 2016 г., с 70% и с 86,96%, спрямо 2015 г.

Няма върнати от съда на прокуратурата дела.

Намалението на броя на предадените на съд лица е рефлектирало и върху броя на осъдените лица (6) с влязъл в сила съдебен акт, който е намалял с 14,29% (7 лица), спрямо 2016 г., и с 50 %, спрямо 2015 г. (12 лица).

Тревожен е броят на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт - 7 лица. През 2016 г. и 2015 г. не е имало оправдано лице в Апелативния район. Относителният им дял, спрямо общия брой лица с окончателен съдебен акт, е 53,84%.

Видовете наказания, спрямо общия брой наложени наказания, в процентно съотношение са: условно лишаване от свобода – 42,8%, пробация – 42,8%, глоба – 14,28%.

На териториален принцип, най-много ДП за злоупотреби със средства на ЕС са наблюдавани в района на Окръжна прокуратура – Пловдив – 24, Окръжна прокуратура – Пазарджик - 12 и Окръжна прокуратура – Хасково - 10 или 73, 01 % от всички наблюдавани в региона. От общо решените 18 ДП, по 13 произнесените актове са на Окръжна прокуратура - Пловдив – 7, Окръжна прокуратура – Хасково – 5 и Окръжна прокуратура – Пазарджик – 1.


4.2.3.ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕ, ПРОКАРВАНЕ В ОБРЪЩЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕИСТИНСКИ И ПРЕПРАВЕНИ ПАРИЧНИ ЗНАЦИ И КРЕДИТНИ КАРТИ.

Наблюдавани досъдебни производства:

 • 2017 г. - 458;

 • 2016 г. - 509;

 • 2015 г. – 418.


Изводи: констатира се намаление през годината в броя на общо наблюдаваните досъдебни производства, но предвид, че през предходните две години е налице тенденция на нарастването им неможе да се извлекат изводи за устойчивост.

Математично изразен за 2017 г. е с 89,9% спрямо 2016 г., с 109% спрямо 2015 г.

Най - голям е делът на досъдебните производства за престъпление по чл.249 от НК.


 • За 2017 г. – 369;

 • За 2016 г. – 380;

 • За 2015 г. – 303.

Определено тук трябва да се отбележи, че има намаление с около 2,9% на тези престъпления спрямо 2016 г. и увеличение почти 21,8% спрямо 2015 г. По-скоро извода е за стабилизиране на равнищата на тази престъпност отколкото към намалението или нарастването ѝ. Тези тенденции кореспондират и със световната тенденция за увеличаване на този вид престъпления, като следва да се има предвид, че в не малко страни в Европа действат организирани български групи занимаващи се с този вид престъпление.

Голям е делът на наблюдаваните досъдебни производства образувани по чл.244 от НК – прокарване в обръщение на подправени парични знаци:


 • За 2017 г. – 83;

 • За 2016 г. - 117;

 • За 2015 г. – 96.

Относителният дял на този вид престъпления, е намаление около 29,1% спрямо 2016 г. и намаление 13,5% спрямо 2015 г. съответстват на посочените по-горе тенденция за стабилизирането им.Новообразувани ДП:

 • За 2016 г. - 291 или 57,2 % спрямо общо наблюдаваните;

 • За 2015 г. - 223 или 53,3 % спрямо общо наблюдаваните.


Изводи: горе цитираните данни сочат на намаление през последната година и по принцип сравнителната им устойчивост без да се бележи съществен спад, т.е. дейността на прокуратурата, съответно основно дейността на полицията допринесла за установяването им, не е намалена активността. От друга страна не е отчетена латентността на деянията, размера на реално причинените вреди, вредите от предметите на изследваните наказателни производства, случаите, при които е налице и международен елемент, съществува ли и каква е връзката между отделните наказателни производства /произход на банкнотите, пластиките и др./, а за това е необходимо да се съпоставят и с данните, обобщените и конкретни на МВР, БНБ, ЕЦБ, за да се придобие по-пълна представа за реалната увреда на паричната и кредитна система на страната, и в каква степен образуваните наказателни производства адекватно съответстват на обективните показатели определящи криминогенната обстановка.

Общо приключени ДП:

 • За 2017 г. - 297 или 64,8% от общо наблюдаваните;

 • За 2016 г. - 350 или 68,76 % от общо наблюдаваните;

 • За 2015 г. - 301 или 72 % от общо наблюдаваните.


Изводи: Броят на общо приключените досъдебни производства е все още недостатъчен макар, като се има предвид, че една не малка бройка са спрени, които ще се коментират по-долу, което очертава по начало трудната разкриваемост на този вид престъпност дължаща се на комплекс от фактори една от причините да е налице тенденция по намаляване на приключилите ДП-ва.

Решени от прокурора:

 • За 2017 г. – 346 или 116,5% в сравнение с общо приключените ДП-ва;

 • За 2016 г. - 380 или 108,6 % в сравнение с общо приключените досъдебни производства;

 • За 2015 г. - 329 или 109 % в сравнение с общо приключените досъдебни производства.


Изводи: Общата тенденция на въобще решените от прокурора дела е устойчива към увеличение, като следва да се има предвид, че няма данни за решени производства над законно установените срокове от прокурорите по чл.242 ал.3 от НПК. Това е така, тъй като в по-голямата им част не се разследват усложнени престъпни дейности като ОПГ поради подсъдността им на Специализираната прокуратура.

Спрени ДП:

 • За 2017 г. – 217 или 62,7% спрямо общо решените от прокурора;

 • За 2016 г. - 219 или 57,6 % спрямо общо решените от прокурора;

 • За 2015 г. - 207 или 62,9 % спрямо общо решените от прокурора.


Изводи: Видно от горните данни това е, че е запазена тенденция за неразкриване на извършителите. Значителната част от делата са образувани срещу „НИ“. Този вид престъпления могат да се разкриват само при експедитивно извършване на действия, свързани с установяване на извършителя и най-вече чрез изземване на видеонаблюдението, осъществено при ползване на съответното устройство ПОС или АТМ или друга камера, в близост до местопроизшествието. Усложненията възникват, при намиране на неистинска банкова карта в самото АТМ устройство от служители на банката, не се борави с нея по начин да се съхранят пръстовите отпечатъци. Много малко са устройствата, които не са снабдени с охранително видеонаблюдение, но обикновено заснетите видеокадри не са с високо качество, което в значителна степен затруднява доказването на авторството на деянията. Усложнението идва и от обстоятелството, че издателят на картата е една банка, а собственик на АТМ устройството, където е използвана картата, е друга банка, което влияе на бързината при предприемането на първоначалните действия по установяването на авторите на деянията.

Ниска разкриваемост, следва в тази насока да се препоръча органите на МВР да анализират причините за горното, както и да използват настоящата статистика, за да я равнят със своята, съответно и да предприемат предвидените от ЗМВР мерки като извършат съответните предписания или издадат задължителни предписания до банковите институции по подобряване на охраната и повишаване на техническото ниво на охранителните камери по отношение на защитените обекти.Прекратени ДП:

 • За 2017 г. – 79 или 22,8% спрямо общо решените;

 • За 2016 г. - 85 или 22,4 % спрямо общо решените;

 • За 2015 г. - 64 или 19,45 % спрямо общо решените.


Изводи: Запазва се сравнителна устойчивост с лека тенденция за намаление на прекратените дела. Относително голям е процента им от 22,8% от общия брой решени дела. В тази насока следва да се извършат допълнителни проверки, които да установят точните причини за прекратяването, като непрецизно образуване на досъдебно производство или несъбиране на достатъчно доказателствен материал.

Внесени в съда актове от прокурора:

 • За 2017 г. – 43 или 12,4% спрямо общо решените дела;

 • За 2016 г.- 67 или 17,6 % спрямо общо решените дела;

 • За 2015 г. - 53 или 16,1 % спрямо общо решените дела.


Изводи: този показател, по-скоро сочи на устойчивост, тъй като е незначително намаление с около 5% спрямо 2016 г. и около 4% спрямо 2015 г. Съответно се вземе в предвид резултата с увеличението през 2016 г. с 1,5% спрямо 2015 г. резултата от който се прави извода за тенция по показателя е в границите на около 3%. Следва да се има в предвид и че не е налице съществена промяна с предходните години, тъй като внесените в съда актове са само 12,7% от общия брой решени дела 346 и 9,6% от общо наблюдаваните производства 458, т.е. налице е ниска успеваемост по разкриване на извършителите.

Осъдени и оправдани лица:

 • За 2017 г. - 67 осъдени и 1 оправдан;

 • За 2016 г. – 68 осъдени и 0 оправдан;

 • За 2015 г. – 44 осъдени и 1 оправдан.Изводи: Налице е положителна тенденция в запазване на броя на осъдените лица и минимален брой на оправдани.

От така осъдените лица за 2017 г., 17 са с ефективно наказание лишаване от свобода, 47 са условно осъдени.

В сравнение с 2016 г. осъдените лица 20 са с ефективно наказание лишаване от свобода, 46 са условно осъдени, а през за 2015 г. - 12 лица са с ефективно лишаване от свобода и 29 с условно осъждане, т.е. наблюдава се устойчива тенденция на сравнително запазване на броят на лицата осъществяващи този вид престъпления. Осъждат се ефективно обикновено лица, за които по закон е недопустимо условното отлагане на изпълнението на наказанието. По този показател мнението ни с оглед високата степен на обществена опасност на този вид деяния и тенденция за устойчивостта им включително на лицата, които за първи път ги извършват е, че пряко отношение има занижената наказателна политика на съда като се има в предвид, че не се постига така в достатъчна степен ефективна защита на обществените отношения по Раздел IV „Престъпления против паричната и кредитната система“ от НК, чрез налагане на достатъчно строги наказания. Действително прокуратурата има своята роля, но политиката по наказването се провежда от съда, който в недостатъчна степен взема в предвид, че наказанието следва да постига и целите на генералната превенция.
4.3.ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НЕЗАКОНЕН ТРАФИК НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И КОНТРАБАНДА.

За отчетната – 2017 година са наблюдавани 1865 досъдебни производства с предмет наркотични вещества и прекурсори, от които 24 за контрабанда на такива вещества. През 2016 година те са били 1868 производства, а през 2015 година 1303. Новообразуваните досъдебни производства за 2017 година са 1342 при 1539 за 2016 година и 1047 за 2015 година.

Тенденцията сочи на сравнителна устойчивост броя на наблюдаваните и новообразувани дела за незаконен трафик на наркотици в сравнение с предходните две години. Налице е добро взаимодействие между органите на полицията и прокуратурата за безкомпромисното отношение към този род престъпления.

През отчетния период са приключени 1555 досъдебни производства, а неприключените 215 ведно с такива от предходен период. През 2016 г. са били приключени 1446 досъдебни производства, а през 2015 г. - 1052 производства.

От общо решените досъдебни производства през 2017 г. са внесени в съда 832 прокурорски акта срещу 924 лица. През 2016 г. са били внесени 762 прокурорски акта срещу 807 лица, а през 2015 г. - 565 акта срещу 663 лица.

От тези цифри е видно, че работата по дела с предмет наркотични вещества и прекурсори през отчетния период е сравнително устойчива по този род престъпления за цялата Апелативна зона.

Спрените досъдебни производства през 2017 г. са 104 при 101 за 2016 г. и 72 за 2015 г. Причината е увеличения общ брой на делата с предмет наркотици.

През 2017 г. са били прекратени 568 досъдебни производства, част от които са за деяния извършени през предходен период, срещу 529 прекратени през 2016 г. и 386 прекратени през 2015 г., предвид по-големият брой решени дела през отчетния период.

Върнатите от съда дела за допълнително разследване през 2017 година са 14 срещу 8 за 2016 година и 11 за 2015 година. По този показател дейността на прокуратурата сочи на леко завишение в сравнение с предходните две години. Необходимо е обаче да се набележат мерки за подобряване качеството на прокурорските актове с оглед драстично намаляване на броя на върнатите дела.

Осъдените лица с влязла в сила присъда за 2017 г. са 899 срещу 762 за 2016 г. и 596 за 2015 г.

По този показател, през отчетния период работата на прокурорите сочи подобряване при съпоставяне на данните.

През отчетната 2017 г. са постановени оправдателни присъди по отношение на 5 лица, срещу 1 лице за 2016 г. и 5 лица за 2015 г.

Тук тенденцията сочи на увеличение в сравнение предходната година, за което е необходимо да се положат допълнителни усилия за подобряване обосноваността на прокурорските актове, които се внасят в съда, за да може оправдателните присъди да се сведат до минимум.

Тенденцията относно броя на върнатите за доразследване досъдебни производства, които през отчетния период са 14 срещу 8 за 2016 г. е завишена, за което е необходимо да се положат допълнителни усилия за подобряване обосноваността на прокурорските актове, които се внасят в съда, за да може върнатите за доразследване досъдебни производства да се сведат до минимум /с оглед последните изм. в НПК и въведеното разпоредително заседание/.

През 2017 година при наблюдавани 1865 производства са били приключени 1555, което сочи на ефективност и експедитивност при разследването.

През предходната 2016 година от наблюдаваните 1868 са били приключени общо 1446 досъдебни производства, а за 2015 г. от наблюдаваните 1303 производства са били приключени 1052.

През отчетния период са останали неприключени общо 215 досъдебни производства, срещу 344 за 2016 година и 190 за 2015 г.

През 2017 година от внесените 354 обвинителни акта и 300 споразумения за престъпления свързани с наркотици в 181 случая е наложено наказание „лишаване от свобода”, уважени са 184 предложения срещу 187 лица по чл.78а от НК, а в 608 случая съда е наложил и глоба и в 19 случая – наказание пробация. Броя на одобрените споразумения е 300 срещу 327 лица, а общата стойност на наложените глоби възлиза на 1 805 749 лв.

Няма неприключени досъдебни производства извън законовите срокове.

През 2017 година по дела с предмет контрабандиране на наркотични вещества и прекурсори внесени в съда общо 354 обвинителни акта срещу 410 лица. Осъдени с влязъл в сила съдебен акт са 899 лица. Общо са наложени 1249 наказания, от които 181– лишаване от свобода – ефективно, 378 – лишаване от свобода – условно, 19 – пробация и 608 – глоба.

Тази дейност на прокуратурата е продължила да бъде приоритетна и през 2017 г., като прокурорите стриктно са спазвали дадените от Върховна касационна прокуратура указания и заповедите и разпорежданията на Апелативния прокурор – гр. Пловдив.

Налага се извода, че по отношение на трафика и контрабандирането на наркотици през отчетната 2017 г. работата на прокуратурите от Апелативния район - Пловдив е на високо ниво и съответства на завишените изисквания за ефективно противодействие на този род престъпност.


4.4. ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НЕЗАКОНЕН ТРАФИК НА ХОРА - /Таблици 4.4.1 и 4.4.2/
През отчетната 2017 г. за трафик на хора и конкретно за престъпления по чл.159а - 159г от НК и чл.182б от НК са наблюдавани 36 досъдебни производства, от които новообразувани са 11 ДП. В сравнение с 2016 г., когато са наблюдавани 43 досъдебни производства и с 2015 г., когато са наблюдавани 39 производства. И през отчетната година продължава да е най-голям относителния дял на делата за престъпления по чл.159а от НК /т.нар. вътрешен трафик/ - 22, при 24 за 2016 г. и 18 за 2015 г. и чл.159б от НК /т.нар. външен трафик/ - 11 ДП, при 13 за 2016 г. и 19 за 2015 г. Видно е от посочените цифри, че през отчетната година, както и през предишната отново преобладава делът на ДП за престъпления по чл.159а от НК, за разлика от 2015 г., когато е било налице изравняване на тези показатели, през отчетната година отново преобладава делът на ДП за престъпления по чл.159а от НК. За престъпление по чл.159г от НК и по чл.182б от НК са били образувани, наблюдавани и приключени през 2017 г. общо 3 ДП – 1 по чл.159г от НК и 2 – по чл.182б от НК, като едно от приключените дела е било внесено с обвинителен акт в съда, едно е било прекратено, а третото изпратено по комптентност. При 30 от наблюдаваните 36 ДП, престъплението е извършено с цел пострадалите лица да бъдат използвани за развратни действия.

Отделно в Апелативния район са били наблюдавани 15 досъдебни производства за престъпление по чл.155 от НК /при 14 за 2016 г. и 14 за 2015 г./.

През 2017 г. са приключени 23 от наблюдаваните досъдебни производства за престъпления по чл.159а-159г от НК. Решени са 26 досъдебни производства, което представлява 72,22% от всички наблюдавани. За 2016 г. решените дела са 29 /67,44%/ и през 2015 г. са 29 /69,23%/.

През 2017 г. в съда са внесени общо 5 досъдебни производства, 1 от които с обвинителен акт и 4 - със споразумения. За сравнение през 2016 г. в съда са внесени общо 10 досъдебни производства, 5 от които с обвинителни актове и 5 - със споразумения, а през 2015 г. в съда са внесени общо 4 досъдебни производства, всички със споразумения. Прекратени са 7 досъдебни производства, а 12 са спрени.

По внесените в съда прокурорски актове са били предадени на съд 6 лица през отчетния период, при 12 за 2016 г. и 4 за 2015 г.

През отчетния период са били осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт 9 лица, при 6 за 2016 г. и 8 за 2015 г. През отчетния период няма оправдани с влязла в сила присъда лица, за сравнение през 2016 г.- отново този показател е бил 0, а през 2015 г. са били оправдани две лица. На 2 от осъдените през 2017 г. лица е наложено ефективно наказание „Лишаване от свобода”, а на 7 – условно наказание „Лишаване от свобода”. На 7 от осъдените лица е било наложено наказание „Глоба” в общ размер на 75 000 лв.

От престъплението „трафик на хора” през 2017 г. са пострадали общо 69 лица, от които 55 жени и 14 мъже, при общо 60 лица, от които 57 жени и 3 мъже - през 2016 г. и при 54 общо пострадали, от които 53 жени и 1 мъж - през 2015 г. От пострадалите лица общо 2 са непълнолетни и 3 малолетни през 2017 г., при 4 непълнолетни и 1 малолетен през 2016 г. и 11 непълнолетни и 1 малолетен през 2015 г.

От наблюдаваните 15 броя ДП за престъпление по чл.155 от НК са били приключени 9 дела. От решените 7 броя ДП, 3 са били спрени, а 4 – прекратени, липсват внесени в съда през отчетния период обвинителни актове. По обвинителен акт внесен в съда през 2016 г. е било осъдено едно лице с влязъл в сила съдебен акт. Наложено е било едно ефективно наказание ЛОС, както и глоба в размер на 15 000 лева.От горните цифри се налага извод, че е налице устойчивост на показателите относно броя на наблюдаваните дела за престъпления по чл.159а - 159 г от НК и на новообразуваните такива. Наблюдава се по-нисък дял на внесените в съда прокурорски актове от решените дела, както и на броя осъдени лица. Налице е леко завишаване през 2017 г. на броя на пострадалите лица. Положителен момент е липсата на оправдани лица по внесените актове, която тенденция се запазва от миналия отчетен период.
4.5. ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА.

През 2017 г. броят на наблюдаваните досъдебни производства, водени срещу непълнолетни извършители е 592, при 569 за 2016 г., при 606 за 2015 г. и 630 за 2014 г. Завишаването на броя на наблюдаваните производства по показателя е индикация за преустановяване на тенденцията към намаляване броя на наблюдаваните досъдебни производства срещу непълнолетни през предходните години.

От тях през 2017 г. са приключени 514, което представлява 86,82% спрямо общия брои наблюдавани, при 485 /85,23%/ за 2016 г., при 525 /86,63%/ за 2015 г. и 546 /86,87%/ за 2014 г. Процента на приключените през последните четири години е практически еднакъв.

Броят на решените от прокурора дела през 2017 г. е 484 и представлява 94,16% от общо приключените през настоящия отчетен период, при 461 /95,05%/ за 2016 г., при 510 /84,16 %/ за 2015 г. и 542 /99,27%/ за 2014 г.

През 2017 г. са прекратени производствата по 226 досъдебни производства, от които на основание чл.61 от НК 115, при 196 досъдебни производства за 2016 г., от които на основание чл.61 от НК 101, при 211 досъдебни производства през 2015 г., от които на основание чл. 61 от НК 115 и 224 приключени досъдебни производства през 2014 г., от които на основание чл.61 от НК 127.

През 2017 г. в съда са внесени 247 дела срещу 293 лица, при 241 дела срещу 291 лица за 2016 г., при 268 дела срещу 334 лица за 2015 г. и 296 дела срещу 382 лица за 2014 г.

С обвинителни актове са внесени 133 дела, при 137 дела за 2016 г., при 161 дела за 2015 г. и 178 дела за 2014 г. Осъдени с влязла в сила присъда през настоящия отчетен период са общо 282 лица, при 294 за 2016 г., при 304 лица за 2015 г. и 392 лица за 2014 г.

През 2017 г. има едно оправдано лице с влязла в сила присъда. През 2016 г., както и през 2015 г. оправдани с влязла в сила присъда няма. Само за сравнение по този показател за 2014 г. има 1 оправдано лице. Като цяло се запазва очертаната тенденция на относителен стабилитет на работата по този показател спрямо последните години.

Очертаната негативна тендеция през 2016 г. на съществено завишаване на броя на престъпленията, извършени от непълнолетни по Глава ХI – Общоопасни престъпления бележи рязък скок през изминалия период, които по естеството си е толкова съществен, че е довел до редуциране на структурата на престъпността по показателя измествайки от традиционното първо място през годините престъпленията по Глава V – престъпленията против собствеността. Най – съществен дял за регистрираното завишаване на извършените престъпления по Глава ХI, чийто брой през 2017 г. възлиза на 239 броя, което е 40,37% от общо наблюдаваните, е на извършените престъпления по чл.354а от НК 108 броя, които за 2016 г. са били 92 броя и по 81 броя за 2015 г. и 2014 г. За сравнение през 2016 г. броя на извършените Общоопасни престъпления от непълнолетни е бил 177, което представлява 31,10% от общо наблюдаваните, при 150 или 24,75% за 2015 г. и 128 /20,32%/ за 2014 г.

Следват престъпленията по Глава V - Престъпления против собствеността, които през 2017 г. са 237, което представлява 40,03% от общо наблюдаваните, при 274 или 48,15% за 2016 г., при 335 /55,28 %/ за 2015 г. и 372 /59 %/ за 2014 г.

Прави впечатление, че по този показател през последните години се наблюдава положителна и стабилна тенденция, на занижаването на относителния дял на тези престъпления в структурата на престъпността.

Следват престъпленията по Глава ІІ - Престъпления против личността, които през 2017 г. са 70, което преставлява 11,82% от общо наблюдаваните през периода, при 62, 10,89 % за 2016 г., при 62 /10,23%/ за 2015 г. и 65 /10,32%/ за 2014 г.

Следват престъпленията по Глава VІІІ - 20, при 25 за 2016 г., при 21 за 2015г. и 25 за 2014 г., като следва да бъде отчетен относителния баланс на стойностите през последните години; по Глава Х -11, при 14 за 2016 г., при 10 за 2015 г. и 16 за 2014 г.; по Глава VІ – 12, при 13 за 2016 г., при 15 за 2015 г. и 13 за 2014 г.; Глава ІV - 1, при 1 за 2016 г., при 3 за 2015 г. и 2 за 2014 г.

През 2017 г., както и през 2016 г. по Глава ІХ „Документни престъпления“ се е наблюдавало 1 досъдебно производство.

От изложената по-горе статистика се налага извод, за наличието на негативна динамика към завишаване наблюдаваните досъдебни производства срещу непълнолетни извършители, при относителен баланс на броят на самите извършители, през отчетната и предходната година.
4.6.ПРЕПИСКИ И ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПОЛИЦЕЙСКО НАСИЛИЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР. ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА.


Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница