Прокуратура на република българия окръжна прокуратура монтанаДата07.02.2017
Размер54.76 Kb.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Окръжна прокуратура - монтана

Гр. Монтана, ул. ” В. Левски”, №24, ет. 4, тел.096/395 191
Раздел IV „Прокуратури“

Приложение към

Заповед №ЛС-236/06.02.2014 г. на главния прокурор
УТВЪРДИЛ

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:

НИНА БОРИСОВА
дата: ..................
ИНДИВИДУАЛНА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК”

Администрация: Окръжна прокуратура.

Направление : Специализирана администрация.
КОД ПО НКПД 26195014

Минимален ранг за заемане на длъжността –V


ЦЕЛ И ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Прокурорският помощник подпомага прокурорите в тяхната работа.ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 • изготвя проекти на прокурорски актове;

 • проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси;

 • изготвя проект на искания за удължаване на срока на разследва по досъдебни производства, постановления за продължаване на срока по проверки;

 • изготвя проекти на отговори на писма и сигнали, както и такива по въпроси касаещи обработка на статистическа информация за дейността на прокуратурата;

 • изготвя писмени становища по конкретни въпроси;

 • участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове;

 • участва в процеса по архивиране на делата в Окръжна прокуратура – Монтана;

 • участва в комисии по заповед на административния ръководител на прокуратурата;

 • носи отговорност за изготвените проекти на документите, които е съставил;

 • има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ;

 • прокурорския помощник изпълнява и други задачи, възложени му от

административния ръководител и прокурорите от Окръжна прокуратура - Монтана

 • във връзка с регистрацията на Прокуратурата на Република България като администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 • всички действия с постъпили в прокуратурата документи и електронни изявления, които съдържат лични данни и действия, свързани с деловодните описания на електронните документи, доколкото съдържат лични данни, се извършват при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни, съгласно ЗЗЛД;

 • служителите в прокуратурата, които имат достъп до лични данни, съдържащи се в документите и в електронните изявления, и до съхраняваното в УИС деловодно описание на електронните документи и тези на хартиен носител, доколкото съдържат лични данни, са длъжни да не допускат разпространяването на такива данни по какъвто и да е начин.

 • забранени са всякакви действия, които водят или могат да доведат до изтриване, унищожаване или изменение на личните данни, съдържащи се в документите, в електронни изявления, постъпили в прокуратурата чрез официалните или допълнителните входове на прокуратурата, или в деловодното им описание, доколкото съдържат лични данни.

 • личните данни от постъпили в прокуратурата електронни изявления се съхраняват, изтриват, съответно унищожават при условията и в сроковете по ИОЕИ.

 • забранено е всяко обработване на лични данни от съхраняваните документи и от електронните изявления, постъпили в прокуратурата, което не е необходимо за постигане на целите, за които са предоставени личните данни.

 • при обработка на документите по преписките и делата не се допуска обработване на лични данни по смисъла на ЗЗЛД за цели извън нуждите на наказателния процес, както и предоставяне на лични данни на трети, неоправомощени от закона лица.

 • забранява се обработка на личните данни, съдържащи се в документите по преписките и делата, съхранявани в служба “Архив”.

 • правото за достъп до личните данни, получени чрез електронни изявления, се упражнява от лицата, за които се отнасят данните по реда на глава пета от ЗЗЛД.

 • предоставянето на лични данни на трети лица се извършва при условията и по реда на глава шеста от ЗЗЛД.

 • неизпълнението на задължение по този раздел е основание за налагане на дисциплинарно наказание по Закона за съдебната власт и Кодекса на труда.
 • при констатиране на административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности има задължение за докладване на Съдебния администратор, а при такива извършени от съдебни служители на ръководни длъжности в Окръжна прокуратура гр. Монтана на Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Монтана.

 • отговаря за прилагането на избраната от ръководството реакция спрямо съществените рискове идентифицирани в Окръжна прокуратура гр. Монтана.

 • етичният кодекс на съдебния служител подлежи на задължително спазване от всички съдебни служители и ръководни длъжностни лица в администрациите на ВСС, Инспектората към ВСС и съдебните органи, като всяко нарушение на установените с него правила ще бъде разглеждано като основание за търсене на дисциплинарна отговорност и налагане на дисциплинарни наказания по раздел III на глава девета от Кодекса на труда.ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, И РАБОТНО ВРЕМЕ
Административен ръководител

Прокурорски помощник


Лицето заемащо тази длъжност носи отговорност за резултатите от изпълняваните от него функционални задължения. Има непосредствени взаимоотношения със служителите и магистратите; Има вътрешни и външни професионални контакти с органи и организации, в кръга на изпълняваните функционални задължения.

Работното време на съдебните служители е от 8,30 до 17,00 ч. с половин час обедна почивка от 12.00 ч. до 12.30 ч.

Съдебните служители са длъжни да спазват установеното работно време и да го използват за изпълнение на възложените им задачи.

Работи и в извънработно време при служебна необходимост.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 • има висше образование по специалността "Право";

 • е придобило юридическа правоспособност;

 • притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

 • не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

 • не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;

 • не страда от психическо заболяване.Допълнителни изисквания:

 • Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, която заема; компютърна грамотност;

ДЕКЛАРАЦИЯ


Настоящата длъжностната характеристика се връчи на служителя ……………………………………., ЕГН: ………………., на основание чл. 127, ал. 1 т. 4 от КТ и в съответствие с изискванията на Правилника за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България, и е неразделна част от Трудов договор № ………………. за назначаването му в Окръжна прокуратура град Монтана.
Днес, ……..2014г. подписаната ………………………………………….., ЕГН: ………………….. се запознах с настоящата индивидуална длъжностна характеристика на длъжността „Прокурорски помощник ”, като неразделна част от Трудовия ми договор № ………………... за назначаването ми на длъжност в Окръжна прокуратура гр. Монтана.
Запознах се с изискванията по същата, съгласен съм с изложените основни отговорности, функции и задължения и се задължавам да ги спазвам безусловно, за което се подписвам !

ПОДПИС:………………………..


ИЗГОТВИЛ


СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР : ……………….

/ К. Кирилов /Монтана 3400, ул. „Васил Левски “ № 24, тел. 096/395 191

Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница