Прокуратура на република българияДата16.01.2017
Размер53.69 Kb.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР И ХАРДУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДВЕ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР ЗА РАБОТНИ СТАНЦИИ И 2. АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ЗАЩИТНА СТЕНА“
Поръчката има за предмет: Абонаментна поддръжка на софтуер и хардуер за нуждите на Прокуратурата на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 1. Абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер за работни станции и 2. Абонаментна поддръжка на защитна стена“. 1. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 43000 лв. (четиридесет и три хиляди лева) без вкл. ДДС.
 1. Обособена позиция № 1(ОП1) с предмет „Абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер за работни станции“.

 1. Прогнозната стойност: Прогнозната стойност за обособена позиция № 1 е в размер на 26 000 лв. (двадесет и шест хиляди лева) без вкл. ДДС.

 2. Пълно описание на предмета: Продължаване правото на ползване и абонаментна поддръжка за антивирусни дефиниции за клиентския антивирусен софтуер, използван в Прокуратурата на Република България.

 3. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:

 • Вид на продукта, за който се осигурява правото на ползване и абонаментната поддръжка - ESET ENDPOINT ANTIVIRUS”.

 • Брой на устройствата, на които се ползва продукта – 3000 компютри и сървъри.

 • Поддръжката на софтуера следва да извършва за срок от 1 (една) година с начална дата 08.09.2013г.

 • Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. „Витоша“ № 2.

 • Изпълнителят следва да осигурява помощ по телефон или емайл за решаването на всякакъв вид проблеми свързани с вируси или с продукта.

 • Не се допуска вариантност на предложенията.

 • Изпълнителят следва да осигурява решения за нови вируси в рамките на 48 часа, след като е уведомен.
 1. Критерий за възлагане на поръчката е „Най - ниска цена“.

 2. Минимални изисквания към участниците: Участникът да е реализирал оборот за 2012г., от услуги, сходни с предмета на обособената позиция за която участва – не по-малък от обявената прогнозна стойност за съответната обособената позиция. 1. Обособена позиция № 2(ОП2) с предмет „Абонаментна поддръжка на защитна стена“

 1. Прогнозната стойност: Прогнозната стойност за обособена позиция № 2 е в размер на 17 000 лв. (седемнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС.
 1. Пълно описание на предмета: Поддръжка 24 часа, през всеки ден от седмицита и абонамент за дефиниции за модули Уеб филтър, IPS, Антивирус и Антиспам на защитната стена, използвана от Прокуратурата на Република България.
 1. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:

 • Вид на защитната стена – Cyberoam CR 1500ia.

 • Поддръжката включва отстраняване на дефект или замяна на оборудването с еквивалентно до началото на следващия работен ден.

 • Поддръжката следва да извършва за срок от 1 (една) година с начална дата 30.11.2013г.

 • Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. „Витоша“ № 2.

 • Изпълнителят следва да осигурява помощ по телефон или емайл за решаването на всякакъв вид проблеми свързани с вируси или с продукта.

 • Не се допуска вариантност на предложенията.
 1. Критерий за възлагане на поръчката е „Най - ниска цена“.

 2. Минимални изисквания към участниците: Участникът да е реализирал оборот за 2012г., от услуги, сходни с предмета на обособената позиция за която участва – не по-малък от обявената прогнозна стойност за съответната обособената позиция.


VI. В офертата трябва да се съдържа:

а) данни за лицето, което прави предложението: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участник е обединение - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (Приложение № 2);

б) предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката (Приложение № 3);

в) ценово предложение (Приложение № 4);

г) попълнен образец на оферта (Приложение № 1)

д) Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да е реализирал оборот за 2012г., от услуги, сходни с предмета на обособената позиция за която участва – не по-малък от обявената прогнозна стойност за съответната обособената позиция, да се представи заверена справка за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката, който участникът е реализирал за 2012г.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

е) Срок на валидност на офертата.
Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

Това се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.


Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик на адрес: гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебната плата, ет. 4, стая 58, служба „Регистратура и деловодство“ в администрацията на главния прокурор.


ОФЕРТА

ДО

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

бул. ”Витоша” № 2

гр. София

За участие в обществена поръчка чрез публична покана, с предмет:

Абонаментна поддръжка на софтуер и хардуер за нуждите на Прокуратурата на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 1. Абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер за работни станции и 2. Абонаментна поддръжка на защитна стена“.(посочва се номера на обособената позиция, за която участникът подава оферта)

.......................................................................................................................................................

/име на Участника /

......................................................................................................................................................./пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/

.......................................................................................................................................................

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение – 3% от стойността на договора, във вид на парична сума, внесена по сметка на Възложителя в Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01 или безусловна и неотменима банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя, за срока на изпълнение на договора.При сключване на договора участникът, определен за изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
VII.Срок за получаване на офертите: 26.08.2013г., 16:30 часа.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КАМЕН МИХОВ

ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

ПРИ ВАП

София 1000, бул. “Витоша” № 2, тел: 02/92 19 601, факс: 02/989 01 10, e-mail: office_gp@prb.bg


Каталог: media -> public procurements
public procurements -> Номер Клиентски номер
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Одобрявам: валери първанов заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и я
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Приложение към публична покана по реда на глава осем „А“ от закона за обществените поръчки с предмет
public procurements -> 2. 2 Очаквани резултати: 6 3 Индикатори за изпълнение 6


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница