Промоция и рекламна стратегия на фирматаДата30.07.2018
Размер227.49 Kb.
Курсова работа


Тема:
ПРОМОЦИЯ И РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМАТА


Основни канали и средства за реклама.
Каналът за разпространение на рекламата или медната е материалният посредник за предаване на рекламното послание на на хората или на лицата и организациите, за които е предназначен. Например един от най-старите - и до днес особено активно използван - канали за реклама е печатът. По-късно за тези цели започват да се включват и киното, радиото, телевизията и други.

В зависимост от това какви цели и задачи се поставят пред рекламата и върху каква целева група трябва да се въздейства, след като е взето решение да се разпространи рекламното послание чрез определен комуникационен канал, необходимо е да се направи избор на конкретните рекламоносители.

В периодичения печат могат да се изберат кат рекламоносители вестници или списания. Важното е да се проучи и да се установи за кои стои или услуги кои рекламоносители ще достигнат до целевите групи потенциални купувачи и ще въздействат най-ефективно върху тях.

След като е направен правилният избор на , съществено значение има решението относно рекламното средство, т.е. конкретният материален израз на рекламното послание.

Това, което е характерно за досегашното развитие на рекламата, е постоянният стремеж за прецизен подбор на отделните канали, рекламоносители и средства за реклама и тяхното съчетано използване. Наред с експертните оценки и вижданията рекламните специалисти много от рекламните агенции все по-често прибягват до използването на електронноислителна и компютърна техника, отдавайки дължимото на безпристрастния анализ и оценка на компютрите и в тази област.

Правилният избор предполага познаването на основните характерни черти на всяка медия, определящи нейните предимства и недостатъци. Те са и базата на взаимодопълващата функция на комуникационните канали и средства в рекламната дейност. Чрез съпоставяне на конкретните характеристики на различните канали за разпространение на рекламата с естеството на комуникациите и с изискванията за пренасяне на рекламното послание до целевите групи се прави избор на най-подходящите рекламоносители и средства.
Рекламиране във вестници и списания
Рекламата въз вестници и списания, непрекъснато се разнообразява и усъвършенства. В много страни в света тя заема водещо място, като за нея се изразходват над 1/3, а в някои случаи между 40-60% от всички рекламни разходи въпреки конкуренцията на другите масмедии и особено на телевизията Това е така, тъй като рекламата във вестници и списания достига както до широка по обхват и демографска структура аудитория, така и до конкретен специфичен вид читатели - адресати на рекламното послание.

Пресрекламата има събирателен характер и обхваща две големи групи издания - вестници и списания. В съвременните условия на преминаване към пазарна икономика у нас се издават множество и най-различни по характер периодични издания. Това създава възможност за предприятията, организациите, институтите и други да използват все по-активно периодичния печат за реклама. При това такова рекламиране може да се използва диференцирано в зависимост предпочитанията на рекламодателя, целите, които преследва, и финансовите средства, с които разполага за реклама.

Особено широко приложение в търговската практика намират реклам­ните обяви, отпечатвани във всекидневниците и в седмичните вестници, както и в редица списания. Те могат да бъдат под формата на кратко съобщение за откриване на изложба, панаир, магазин, аукцион и т.н. или под формата на търговски обяви, даващи описание и илюстрация на реклами­раната стока, посочващи местата за продажба, цената и други, като задължително се посочват името, адресът, телефоните и др. на фирмата рекламодател. Рекламното въздействие се засилва при отпечатване в обявата на търговската марка, както и на някои други рекламни константи (шрифт, лозунг и други). Резултатите са по-добри, когато се избягват шаблонни изрази и форми и се търси ефектно оформление, отговарящо на характера на стоката и на изданието, в което се публикува. Следователно рекламното въздействие на обявите е толкова по-голямо, колкото по-професионално се познават и отчитат основните изисквания към тяхното оформяне и публикуване.

Важна роля за въздействието на рекламната обява имат:

- съдържанието и целенасоченото съставяне на текста на обявата, която в кратка, ясна и убедителна форма трябва да заинтригува читателя -потенциален купувач, и да го подтикне към действие;

- рекламният лозунг или апел, който да привлече вниманието със своята оригиналност;

- илюстрацията (ако има такава) да бъде прецизно подбрана и атрактивна;

- рекламните константи - шрифт, търговска марка, фирмено наименование, размер, оформяне и други, да отличават обявата от тези на конкурентите;

- мястото във вестника или в списанието, времето, когато се публикува, или интервалите от време, през които обявата се отпечатва;

- характерът на вестника или на списанието, неговите читателски среди, тираж, начин на разпространение, обхват и други.

Важен въпрос е разположението на рекламата в съответното издание - вестник или списание. В повечето случаи са валидни следните правила:

- най-резултатна е рекламата на първа страница, следвана от последната страница, третата, втората, предпоследната и предпредпоследната:

- десните страници привличат повече вниманието от левите както и реклами, поместени до писма на читателите, хороскопите, телевизионната програма, прогнозата за времето и други;

- по-добри резултати дават реклами с талони, разположени края на страницата, където могат да бъдат лесно изрязани.

Размерът и формата на рекламната обява имат значение за да се привлече вниманието на клиентите и за да се даде възможност да .се опише и илюстрира продуктът. Затова колкото по-сложен е продуктът или услугата, толкова по-голям трябва да бъде размерът на обявата. Рекламите в рубриката за малки обяви не дават особено добри резултати, тъй като с размера рядко привличат вниманието. Успех би могъл да се постигне при редовно пускане на рекламата продължително време в няколко издания.

Много важна роля има контрастът. Ако повечето реклами в изданието са например цветни по открояваща ще бъде черно-бялата. Ако повечето обяви са с формата на голям квадрат или на извисен правоъгълник, добре е рекламата да е обява-лента, т.е. по цялата ширина на страницата, или пък обява-бариера, построена върху една или две колонки от горния до долния край на страницата, и т.н. За това е необходимо да се проучат предварително особеностите на изданието и след това да се намери оригиналният вариант.

Друг вариант за за реклама е публикуването в периодичния печат на репортажи и на интервюта, на икономическа и научно-техническа информация за новости в производството и търговията, за нови открития, на различни видове услуги, за постиженията е дадена област на науката и техниката и т.н, Това повишава престижа на фирмата, увеличава популярността , създава положителна представа за възможностите и дейността - важни условия за повишаване на интереса към предлаганите стоки и услуги.

Рекламодателят следва да отчита особеностите, силните и слабите страни на рекламата във вестниците и списанията.

Вестниците са едни от най-широко използваните носители за разпростра­нение на информация и реклама. Читателят разчита да намери в тях последните новости и се надява на достоверността им. Поради това) рекламодателите се насочвате предимство към тях. Например рекламодатели, търсещи широка разгласа, се ориентират към националната преса, фирми с утвърдени регионални позиции предпочитат реклама в местен вестник, като по този начин избягват конкуренцията и ограничават потребителите на даден пазар. Тъй като цената на рекламата във вестниците е относително по-ниска в сравнение с някои други масмедии, рекламата може да се помества многократно и да задържи вниманието на клиентите продължително време. Наред с това вестниците дават възможност за публикуване на подробна информация, която може да бъде съхранена. На практика не съществуват ограничения за размерите, формите и средствата на рекламната публикация.

Вестниците осигуряват голямо покритие, защото достигат до повече от 70% от аудиторията и дават възможност за покриване на различни демографски групи. Чрез рекламата във вестниците се постигат своевременност и гъвкавост, добър обхват на пазара и достигане до широк кръг потребители висока степен на достоверност възможност за многократно повтаряне сравнително по-ниски разходи за една публикация и други.

Рекламата във вестници и списания има и някои недостатъци като:

- краткотраен живот на вестниците и кратковременност на рекламното въздействие;

- незначителна аудитория от т.нар. вторични читатели;

- в редица случаи рекламата е поместена сред други подобни и читателят - потенциален потребител, може да не я забележи или отличи от другите, ако не впечатлява с някой от елементите;

- сравнително по-ниско качество на възпроизвеждане на рекламното послание, въпреки че напоследък все повече се разширяват възможностите за по-добър печат, хартия, цветово оформяне и други.

Обикновено по-скъпата реклама във вестник с висок тираж излиза по-изгодна от евтина реклама във вестник с малък тираж.
Радиореклама и телевизионна реклама.
Радиото е канал за разпространяване на рекламни материали за масово въздействие. За това способства до голяма степен наличието на огромен брой радиоприемници в света, който е твърде различен в отделните страни и континенти. Рекламата по радиото има множество разновидности и обикновено се поднася на слушателите с интересен и запомнящ се текст и с подходяща музика или други звукови ефекти. Радиорекламите предавания могат да бъдат рекламни обяви, които се предават с кратък информационен текст и с музикален съпровод. С цел да снижи стойността на радиорекламата може да се поръчват кратки съобщения без използуването на диктори, като предлагат готови записи. Това е особено удобно при поръчването на радиореклами в чужди радио компании. Рекламното предаване трябва да бъде с безупречен превод на местния език .

Телевизията остава най-новия и най-модерния канал за масово комуникиране. Тя се появява на рекламния пазар през 40-те години когато в САЩ за пръв път през 1943 г. е излъчена реклама по телевизията. Сетне започва неудържимия възход на телевизионната реклама и през 50-те - началото на години телевизионната реклама навлезе в бита на почти всич­ки развити държави - като търговска телевизия или дори • системата на държавната телевизия. Телевизионната реклама в България започва през 1965 г., когато към Българска теле­визия е създадено „Бюро за реклама".

Успехът на телевизионната реклама се дължи на предимс­твата на телевизията

Социологическите проучвания доказват, че десетки хиляди хора въобще" не четат вест­ник, а стотици хиляди са инцидентни или т.нар. „странични" читатели. Същевременно въпрос на престиж и у неграмотното циганско семейство, без водопровод и канализация, е да има цветен телевизор. Така че телевизията, освен възможно най-широкия обхват (и теоретично покриваща цялата страна) кон­тактува с лица, които печатните рекламоносители не достигат. При това хората с по-ниско образователно и културно равнище гледат телевизия повече от останалите . Рекламирането отново и отново помага на публиката да запомни марката и да се сближи с нея - незави­симо дали я е пробвала или не. Телевизията дава на рекламо­дателя възможност да излъчва посланието си колкото пъти е нужно.Телевизията притежава висок со­циален престиж, който частично се пренася върху рекламода­телите и техните марки. Този престиж се повдига още повече, когато фирмите се обвързват с нашумели предавания, попу­лярни сериали, естрадни и други звезди.

От друга страна,Телевизията излъчва във времето и излъченото излита и не се връща. Няма и хора, които да гледат телевизията с лист и молив в ръка. Интимността на рекламоносителя, емоционалността, ко­ято буди, както и казаното по-горе, го правят неизгодно да рекламира стоки с промишлено предназначение.

Цената на телевизионната реклама е друга пречка, за да могат в нея ефективно да се включват фирми с малки и средни рекламни бюджети. Наистина цената на хиляда контактувани зрители е по-ниска, отколкото стойността на хиляда при други рекламоносители, но началната тарифа за минута телевизион­но време е твърде висока. При сравнително малки целеви групи, рекламодателят плаща огромно празно покритие.

Кинореклама.
Киното е един от съвременните канали за разпространение на рекламата. Главно поради конкуренцията на телевизията, киното изживява криза в края на 60"™ и в началото на 70-те години. Киноиндустрията обаче успя да осъществи важни промени в производството, разпространението и експлоатацията на кинофилми и да преодолее кризата. Това е основната причина киното и сега да има широко разпространение благодарение на големите му възможности и популярност. Рекламните кинофилми са богат арсенал на художествени и на други средства за масово идейно и естетическо въздействие върху зрителите. Едновременно прожектирането на рекламни филми позволява бързо да се информира пазарът за предлаганите стоки. Поради това кинорекламата се прилага в много страни

- в повечето западноевропейски държави, като Франция е най-големият производител и инвеститор в рекламното кино. Използва се също в редица развиващи се страни. По-ограничено се прилага в САЩ, в Япония и в някои други държави.

Различните видове рекламни филми имат редица предимства пред другите рекламни средства, тъй като въздействат върху различни сетива на човека

- зрителни и слухови, - Те представят рекламирания обект в движение и в покой. Наред с това тук се използват хиперболизации, красиви хрумвания и други, така че той да бъде интересен за наблюдение и достъпен за непосредствено възприемане и запаметяване Рекламният филм обикновено е със занимателен сюжет, заинтригуващ и поучителен, достъпен за масовия зрител и за една, две или три минути в него ясно изпъква рекламната цел. Когато е изработен с вещина, той заинтригува и кара зрителите да го проследят докрай. В случаите, когато филмът се изработва за прожектиране пред представителите на търговските среди или пред специалисти в дадена област, в него се дават както подробности за рекламирания обект, така и научна информация, специални снимки, схеми, чертежи и други, като времетраенето му не е строго ограничено.

Рекламните филми могат да покажат една или няколко стоки, продавани от дадена фирма, битови, транспортни и други услуги, лечебни минерални извори, курортни обекти, туристически маршрути, спортни състезания, промишлени и търговски фирми, панаири, универсални магазини, ресто­ранти, банки, застрахователни дружества и други.

Подборът на вида на рекламния филм зависи от обекта на рекламата. В едни случаи изображенията могат да бъдат напълно естествени, от натура или т.нар. рекламен натюрморт. Това се предпочита при рекламирането на плодове, зеленчуци, консерви, спиртни напитки, платове, машини, туристически и курортни обекти и други. В други случаи самият обекти изисква подготвянето на диалог, малка сцена с участието на артисти или песен, филмът може да покаже предмета в естествения му размер, увеличен или умален, в разрез, на части и цял, в покой или в движение.
Транспортна реклама.
Това е вид външна реклама, извършвана в превозните средства или върху тях, както и рекламите в чакалните и помещенията на обслужващите сгради: гари, спирки, авто- и метростанции, автобусни навеси, перони . Значението й е много голямо в гъсто населени места като при разпространяване на реклами в градската мрежа се получава практически пълно обхващане на населението и многократност на контакта. Рекламата върху превозните средства бива трайна (изписване на фирменото име, търг. марка рекл. лозунг върху превозното средство. В много държави по влакове и автобуси масово се използва и звуковата реклама. Т.р. по гари, спирки, навеси се осъществява (приблизително със същия ефект), както др. външна реклама, свързана с разлепване или монтиране на плакати, пана и щитове.
Рекламата на мястото на продажбата.
Упътването на купувача из обекта и разкриването на възмож­ностите за покупка на различни стоки и услуги от предлагания асортимент, се съпровожда от целенасочено въздействие за въвеждане, налагане и утвърждаване на фирми и търговски марки. Именно това характеризира рекламно-насърчителната дейност в големите обекти и по-конкретно рекламата на мястото на продажбата.

Новите форми на търговия, промениха характера на вземаните решения за покупка - и тези решения все повече и повече придобиват импулсивен характер, т.е. те се вземат непосред­ствено в магазина, под влияние на стоките, изложени, опако­вани и разфасовани върху специални стимулиращи носещи устройства, стойки и стелажи.Този вид рекламиране се стреми да покаже стоката в подходяща светлина, да напомни фирмата и марката, които вече са рекламирани интензивно чрез средст­вата за масова информация и така да предреши покупката.

От гледна точка на непосредствените интереси основната търговска цел е да се увеличи реализацията и печалбата, могат да съответстват най-различни рекламно-насърчителни цели.

Такива могат да бъдат, например:

-да се увеличи броят на посетителите, които идва да купу­ват от конкретния търговски обект;

-да се намали броят на посетителите без намерение за покуп­ка;

-да се увеличи ритмичността на посещаемост през различ­ните дни на седмицата и месеца;

-да се увеличи средният размер на направената покупка;

-да се увеличи делът на импулсивните покупки и т.н.

Чрез такава реклама може да се преследва ускоряване на продаж­бата на по-бавно реализируеми или вече залежали стоки ,привличането на купува­чи към малко посещавани щандове, както и с определена цел - например по време на големи празни­ци, юбилейни годишнини, особени събития и пр.Съществено място в насърчителната дейност играят разните търговски дни и сед­мици, напр. преди Коледа и Нова година, при започването на учебната година, абитуриентските балове и много други. Всич­ко това се включва в системата на т.нар. „специални акции" -информацията за залежали и преоценени стоки,сезонните раз­продажби, разменните гостувания на фирми, предпразничната и празничната търговия, където такова рекламиране е пряко свързано с край­ния резултат от маркетинговото усилие.

В повечето случаи интересите на магазина се преплита с интереса на производителите.Наложените вече марки, има­щи висока степен на вярност към тях привличат постоянна клиентела, която купува и останалите стоки Големите въз­можности, които дава РМП както за въвеждането и популяри­зирането на нови, така и за напомняне на вече наложени и престижни марки,подтикват производителя все по-дейно да участва в магазинната рекламно-насърчителна дейност.

Като предоставя различни рекламно-насърчителни средст­ва и материали на купувача, производителят се стреми да повлияе на купувача непосредствено в мига на покупката или преди нея, независимо за каква стока става дума. Така основно място в промоционната акция, която производителят организира на мястото на продажбата, заема налагането на фирмените наименования и на търговските марки, чрез предоставен на търговските обек­ти специален носещ и рекламен реквизит. Приемат в практи­ката има специалният рекламен и витринен реквизит - стойки, фирмени поставки и тела за излагане на стоката, специално конструирани гондоли и кошници с регистриран фирмен ди­зайн, носещи устройства, модели, манекени, бутафория, с ко­ято се привлича вниманието на купувача и се подтиква жела­нието за покупка .Те са последното звено от веригата комп­лексни рекламно-насърчителни средства, които привличат вниманието на купувача, будят у него интерес и превръщат неосъзнатата потребност в осъзната в най-важния миг - при избора на стоката и го карат да я купи!

Редица печатни рек­ламни издания - упътвания, листовки, рецептурници, менюта с подчертано информационен характер, са типични средства на рекламиране. Те възпитават потребителя, повишават неговите поз­нания, и така налагат коткретната марка,рекламния лозунг и фирме­ните знаци на производителя.

Използватсе и дина­мични форми за въздействие върху купувачите, като различ­ните демонстрации - стокови демонстрации, различните дегустации на хранително вкусови стоки, модните ревюта Тяхната роля за развитието на продажбите често е решаваща. Съществуват специални ръководства за провеж­дане на различните демонстрации и дегустации и обучение на демонстрантите.

Тенденциите за развитие на международния комуникационен процес е тясно свързан с глобалната info мрежа. Рекламодателите проявяват все по-голям интерес към този нов рекламен канал. Участниците в рекламния процес в Интернет са същите както и при класическата реклама. Тук като рекламоносител се явява самата компютърна мрежа в цялото й многообразие и форми. Рекламодатели са тези, които изпращат рекламно послание. Адресатите са “ограничени почти изцяло в категория Интернет” потребителите. Изпълнителите са специализирани рекламни софтуерни агенции или универсални агенции, които наред с останалите форми на реклама, предлагат и рекламиране в световната мрежа.

Формите за рекламиране в Интернет са твърде разнообразни – от поместване на информация за фирмени продукти на собствения уеб сървър или на чужди сървъри до разпращане на електронна поща и участие в телеконференции. Особеност на рекламирането в Интернет се явява необходимостта от осъществяването на допълнителни действия по популяризирането на собствения сайт чрез следните начини:

  • Регистриране на фирмения сайт в търсещи машини.

  • Регистриране в уеб директории или каталози.

  • Разполагане на безплатни препратки в други търговски сървъри.

Практиката, при което на сървъра на една компания, се разполага препратка към друга компания е нещо обичайно в Интернет. Основание за разполагането на такива препратки се явява наличието на партньорски отношения между фирмите

Друг начин е бартерният обмен на препратки. За целта не е необходимо наличие на партньорските отношения достатъчно е наличието на относително равенство в показателите за посещаемост на сървърите. Обмяната с препратки може да се прави с всеки, дори и с конкурентите.

Почти за всяка област от знанието може да се намери сървър в Интернет, който съдържа колекция от хипертекстови препратки към информационни ресурси по дадената област, така наречената Jump Station. Такива сървъри съдържат стотици и даже хиляди препратки и са много понумерни в качеството си на отправни точки за търсене на информация. Регистрацията в търсачките, уеб каталозите и тематическите Jump Station става напълно безплатно, тъй като основният си доход съдържателите на такива сървъри получават от поместените на тях рекламни обяви. Те са силно заинтересовани от обслужването на допълнителни сървъри, защото всеки нов сървър увеличава собствената им нопумерност и осигурява ръст на цените им за реклама.

Предимството да са основен и най-разпространен начин за пряко рекламиране в мрежата имат така наречените банер реклами. На много малка площ рекламодателят получава идеална възможност за представяне на своя продукт, услуга или просто за утвърждаване на фирменото си име. Въпреки, че в последно време се водят оживени дискусии за недостатъчната ефективност на рекламните банери и за необходимостта от други по-съвършени модели на интереси – рекламата, именно банерите си остават стандартният начин за разполагане на реклама в електронната мрежа.

Банерът (от англ banner) представлява графично изображение, което се помества в горната или долната част на дадена добре посещавана Интернет страница и, има хипервръзка (препратка, линк) към страницата на рекламиращата фирма. Банерът е неразривно свързан с класическите принципи, които предполагат контакт с клиента на принципа “ела и ще видиш”, като с напредването на Интернет услугите виждането прераства в “ела и се абонирай” или “ела и купи”.

Банерите се правят в най-различни форми и размери от 468 х 60 никсела (най-големия) до 88 х 31 никсела (микробутон).

Банерната реклама представлява най-популярният начин за привличане на трафик (посетителите) към даден уебсайт (сървър). Най-често банерите съдържат името на компанията, рекламен лозунг или описание на даден продукт, както и призив за действие от рода на “Click here!”. Навлизането на новите компютърни технологии вече позволява изграждането, и на банери със звук и движение. Някои компании използват така наречените flash – банери – 15 – 20 секундни подвижни анимации с размера на добре познатите анимирани gif – файлове. Flash- банерите са в състояние да излъчат послание, сравнимо с телевизионната реклама и реално променят разбирането за Интернет реклама.

При банерната реклама следва да се спазва едно основно правило – не карай потребителите да чакат дълго за зареждането на дадена информация. За да накара потребителите да кликват върху дадена банерна реклама, фирмата трябва да създаде привлекателно послание. Колкото по-елементарно е посланието на банера, толкова по-голям брой потребители ще го разберат.

Съществуват три основни организационни метода за банерна реклама.

1. Използване на специални системи за обмяна на банери (Banner Exchange Services). Някои от тези системи позволяват да се провежда по-гъвкава рекламна кампания чрез:

  • показване на фирмените банери само на определени, избрани от фирмата сървъри;

  • избягване на повторно показване на банера на потребител, който вече го е видял;

  • показване на фирмените банери с определена интензивност или само в определени интервали от време.

2. Пряко договаряне със създател на друга страница за взаимно бартерно поместване на банери.

3. Заплащане на банерна система, популярен уебсървър за показването на фирмените банери на техните страници. При оценката на ефективността на банерната реклама се използват главно 2 основни параметъра:

  • количество на показванията, тоест колко пъти е бил показан банерът, както цената се определя на 1000 показвания на банера на дадения сървър;

  • количество на преминаванията (щракванита), тоест колко пъти потребителят е щракнал с мишката върху банера.

Банерите работят единствено за продукти, за които потребителят е вече предизвестен. Повишаването на доверието в марката е цел само на най-платежоспособните компании.

За целите на Интернет рекламата могат да се използват и други по-елементарни и достъпни средства, освен банерите. Някои от тези небанерни средства за реклама позволяват на фирмата да получи резултати от Интернет още от първия ден на свързването. Едно от тези средства е електронната поща (e-mail).

E-mail е евтин и удобен канал за връзка с партньорите и клиентите, особено от чужбина, с цел предаване и получаване на различна специализирана информация. Размяната на електронни документи, видео – и аудиоматериали в Интернет позволява работа с няколко групи от хора едновременно, независимо къде се намират.

Електронната поща дава възможност както за масово, така и за персонално общуване. Фирмата може да разработи собствена система за регистрация на потребителите, като изгради лична база данни на всеки потребител.

Какво представлява едно “стандартно” рекламно съобщение, получено по електронната поща. Преди всичкото има своето заглавие, което е безспорно много важно. Още при отваряне на пощенската си кутия потребителят вижда каква е темата (Subject) на писмото и е възможно, ако не му звучи интересно, да го изтрие още преди да го е отворил. Самото писмо трябва да съдържа задължително обръщение и обяснение откъде е взет адресът, за да бъде изпратено това писмо, както и кой го е изпратил.

Възможностите, които дава електронната поща за реклама все още не са изследвани напълно и предстои да се развиват. В една среда, която хиляди, ако ние и милиони съобщения се борят за вниманието на един потребител, какво по-силно оръжие от това да имаш съобщението в пощата му?

Друга форма на небанерна реклама е включването в така наречените дискусионни групи, които пряко или косвено засягат бизнеса на фирмата. Дискусионните групи се създават за обмен на информация и обсъждане на въпроси от определена тематика, като в дискусионните листи могат да пишат не само създателите, а и всички участници.

Друга форма на реклама е тази, свързана с използването на сайтовете за чат за поставяне на рекламно съобщение. Това е особено ефективно при поставяне рекламата в чатове на група с интереси в определена група.

Следващата форма на рекламата, при която потребителят няма никакъв избор да не я види, освен ако не изключи монитора си – така наречената Interstitial – прекъсваща реклама. При този тип реклама на определен времеви интервал от престоя в сайта или още при неговото първоначално зареждане се стартира изпълнението на специална програма, която не зависи от действията на потребителя. Изпълнението на тази програма води до появата на определено изображение или дори по-често анимация на монитора, като потребителят със сигурност забелязва посланието. Аналогията тук е с кратките рекламни прекъсвания точно в най-интересния момент на телевизионната програма – вниманието е максимално насочено и това се ползва от рекламодателя. Предимството на този тип реклама е очевидно – посланието е единственото видимо нещо на монитора и не се конкурира с нищо друго за вниманието на потребителя. Съвсем тясно използване на тази рекламна форма засега е свързано най-вече с технически проблеми със скоростта на зареждане на анимацията. Тези проблеми ще бъдат решени с използването на все по-бърза връзка и помощни компютри и тази форма на реклама вероятно в бъдеще ще има много по-значителен дял от Интернет рекламното пространство.

Още една категория, която се различава значително като механизъм на действие от вече разгледаните е тази на “несвързаните” реклами. За разлика от всичко, казано досега, тук няма механизъм за препращане автоматично към даден сайт. Интернет трафикът се използва по начин, характерен за телевизионната и дори за печатната реклама – цели се изграждане на имидж, което в определен момент да е основа на действие от страна на аудитория.

Основните предимства на рекламата по Интернет са следните:

1. Интернет е събрал в себе си всички най-важни свойства на информационни системи. Като водещи отличителни черти се явяват информационното изобилие, Интерактивността и информационното “издърпване”, даващо възможност процесът да се контролира от потребителите, а не от предоставящите информация.

2. Бързо предаване на рекламата с възможности за текущо актуализиране.

3. Разходите за разпространение и за достъп до потребителите са много ниски.

4. Възможност за насочване с много голяма точност към определена част от целева аудитория.

5. Интернет е единствената медия със симетрия на обратната връзка, което означава, че клиентът може да отговори незабавно чрез медията.

6. Несравними по отношение на другите медии възможности за следене на рекламно въздействие.

7. Посланието може да се предаде на няколко езика.

8. Използването на Интернет като среда за разпространение на рекламни послания оказва значително влияние върху положителен имидж на фирмата.

Недостатъците:

1. Ограничен обхват в сравнение с другите медии. Все още Интернет е неподходящ като основна медия за рекламодатели, които целят да достигнат широката аудитория.

2. Многобройни “съперници” за вниманието на потребителите в лицето на другите статии и реклами, разпространявани чрез мрежата.

3. В Интернет се наблюдават два основни начина на навигация: преднамерено търсене, което е целево ориентирано и “сърфиране”, което не е вътрешно мотивирано.

4. Характерните за Интернет хипервръзки могат да създадат по-персонифицирани реклами. Ако те обаче не са използвани както трябва, могат да доведат до дезориентация и объркване на потребителя.

5. Малкото бариери за влизане в медията и липсата на контрол над съдържанието означават, че качеството и достоверността на информацията е много по-важен, отговорен и труден въпрос за Интернет реклама, отколкото при масови медии.

6. Цените за поместване на рекламата са много ниски, но пък няма гаранция, че поместеното съдържание ще бъде видяно от всеки клиент.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница