Проучване и анализ на методи за повърхностни и дълбочинни корекции на кожни увреждания research and analysis of methods for surface and skin-deep correction of skin harmsДата27.09.2016
Размер151.42 Kb.
#10788

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г.


проучване и анализ на методи за повърхностни и дълбочинни корекции на кожни увреждания
research and analysis of methods for surface and skin-deep correction of skin harms

Елица Пенчева

Резюме: Използването на лазерите в клиничната дерматология датира повече от 30 години и е свързано първоначално с употребата на лазери с постоянна дължина на вълната (CW-continuous wave - лазерни системи) - аргонови и CO2 лазери. В средата на 80-те и началото на 90-те години на миналия век се отбелязва широкото навлизане в дерматологията на neodymium; yttrium-aluminum- garnet (Nd:YAG), цветния пулсов (pulsed dye) и т. нар. Q-switched лазер. Най-голям интерес към лазерите, както от страна на лекарите, така и от страна на пациентите има в средата на 90-те години на 20 век с навлизането на ултрапулсната и сканираща CO2 лазерни системи. Процедурата "аблативен лазерен рисърфъсинг" откри пътя за развитие на множество аблативни и неаблативни технологии, широко разпространени днес.

Ключови думи: Лазери, аблативен лазерен рисърфъсинг, неаблативни лазерни системи, IPL-технологии, LPG Endermologie.

Abstract: Lasers in clinical dermatology are using since 30 years ago and it is connection with application of lasers with constant wave length (CW –continuous wave) – argon and carbon dioxide lasers. In middle of 80-th and the beginning of 90-th years of the past century enter the dermatology of neodymium; yttrium-aluminum- garnet (Nd:YAG), color-pulsed day and Q-switched lasers. Great interest to lasers of surgeons and patients has in the middle of 90-th years of 20-eth century by introduction of ultra-pulse and scanning carbon dioxide laser systems. The procedure “ablative laser resurfacing” uncovers the way of development of more ablative and non-ablative technologies, wide-spread today.

Keywords: Lasers, ablative laser resurfacing, non-ablative laser systems, IPL-technology, LPG Endermologie.
І. ВЪВЕДЕНИЕ

Лазeри:


1.Същност на лазерите:

Лазерите са устройства, които излъчват кохерентни електромагнитни вълни от инфрачервения, видимия и от ултравиолетовия диапазон. Името "лазер" произхожда съставено от първите букви на англ. название (Light Amplification by Simulated Emission of Radiation), усилване на светила чрез стимулирано излъчване на вълни.

2.Устройство на лазерите:

Трите главни елемента на лазера са: активна среда, устройство за възбуждане на активната среда и резонатор (фиг.1).фиг.1

      В едни лазери, активната среда представлява пръчка от даден кристал или стъкло(споменати в резюмето), в други-стъклена тръба, пълна с газ или газова смес, в трети кювета със специална течност.

Съответно, лазерите биват твърдотелни, газови и течни.


В активната среда се съдържат атоми, йони или молекули с подходящи нива за създаване на инверсна населеност. Резонаторът формира лазерния сноп с характерните за лазерното лъчение свойства.

Лазерът се състои от оптично прозрачен цилиндър, в единият край на който е поставено огледало, а в другият - полупрозрачно (полуотразяващо) огледало. Цилиндърът може да е от рубинов кристал с примеси от хром, от стъкло с подходящи примеси или съд запълнен с инертни газове - хелии и неон, въглероден двуокис и др., в чиято среда става оптично "напомпване" на атомите до възбудено състояние (т. нар. обратна населеност на средата) чрез импулсна ксенонова лампа, разположена около цилиндъра. Стимулираните светлинни вълни, излъчени при връщането на атомите от възбудено в основно ниво, се отразяват неколкократно между двете огледала, при което интензивността им нараства лавинообразно. Така усилени, те напускат системата през полупрозрачното огледало.


      Съществуват и полупроводникови лазери (във вид на светодиоди и др.), излъчващи лазерна светлина в инфрачервената (галиев арсенид) и във видимата област, при пропускане на електрически ток през тях.

      Лазерната светлина се отличава от обикновената със следните особености:

      2.1 Тя е монохроматична (едноцветна);

      2.2 Лазерната светлина е кохерентна, т.е. нейните светлинни вълни са синфазни;

   2.3 Лазерната светлина е поляризирана, т.е. електрическите вектори на светлинните вълни трептят само в едно направление, перпендикулярно на посоката на разпространение (касае поляризацията на светлината).

      Тези особености определят свойството на лазерната светлина да пренася енергия, с възможност да я фокусира в много малка област, например с цел постигане на високи температури. Това свойство е с най-голямо практическо приложение. Освен това особеностите на лазерната светлина я правят приложима в холографията, при различни интерферометрични измервания и др.

Лазерният лъч се използва в биологията и в медицината като тънък и много точно насочен „хирургически нож”, а също за "залепване" на ретината на окото, за хирургическо лечение на тумори и др.

Лазерната светлина може да бъде модулирана така, както се модулират радиовълните, за да се предаде чрез тях информация (говор, музика, образи). Лазерите намират наи-голямо приложение в съобщителната техника, и в електронните системи за събиране и обработка на данни, а сащо така и на други места (интерферометрия).  Най-широко приложение лазерите намират при оптичните методи за научни и технически изследвания, в лазерния спектрален анализ, в холографията и в много други области.


ІІ. анализ

Първият лазер е създаден през 1959 година от Maiman, който е използвал рубинов кристал за излъчване на червена светлина, основавайки се на предложената още в 1917 година от Айнщайн концепция за стимулираната светлинна емисия. През 1963 година д-р Леон Голдман за първи път използва рубиновия лазер за лечение на кожни заболявания. Създаването на аргоновия и СО2 (carbon dioxide) лазер, през следващите две десетилетия разширява дерматологичните показания за тяхната употреба и превръща дерматологията в една от таргентните специалности за приложение, разработване и усъвършенстване на лазерните технологии.

Революция в лазертерапията е въвеждането на теорията за "селективната фототермолиза" през 80-те години на миналия век от Anderson и Parrish, чиито принципи могат да се синтезират така: използване на лазерна енергия с точно определен интензитет и дължина на вълната, насочена към точното място с цел да се постигне само желаното въздействие при минимално повлияване на околните тъкани.

Принципът на действие на лазерите:

Терапевтичното действие на лазерите се основава на уникалните свойства на лазерната светлина и взаимодействието й с третираните тъкани. Първото свойство на лазерната светлина е монохроматичност, т.е. тя е с точно определена дължина на вълната, детерминирана от средата (твърда, течна или газообразна), през която преминава. Поглъщането на лазерна енергия с определена дължина на вълната в кожата зависи от наличието на определени таргетни структури, т.н. хромофори като меланин, хемоглобин или татуажни бои, които поглъщат светлината и я трансформират в топлинна енергия. Абсорбираната енергия се измерва в джаули на квадратен сантиметър (J/cm) и е в пряка зависимост от наличието на хромофори в третираната област. Така например, колкото по-голямо е количеството на пигмента меланин в кожата, толкова по-интензивно е лазерното въздействие. Второто свойство на лазерната светлина определя възможността тесен, високо интензивен лъч от светлина да се фокусира в много малка по размери зона от кожата, да реже като скалпел или да осигури прецизна тъканна деструкция (разрушаване).Видове лазери:

Лазери с постоянна дължина на вълната (CW-continuous wave) - лазерни системи, емитиращи постоянен светлинен лъч, който води до унищожаване на желаната тъкан. Например CW - СО2, аргонов лазер и др., които се използват предимно в дерматологичната хирургия за лечение на различни доброкачествени и злокачествени образувания, но поради наличието на повече нежелани ефекти от страна на околната кожа, те все по-често напоследък се изместват от пулсовите лазерни технологии.

Пулсови лазерни системи, които излъчват високо енергийна лазерна светлина, но не постоянна, а на къси импулси, със сравнително дълги интервали между тях. Това позволява да се работи с по-висока енергия, при минимална травма на околната кожа. Например IPL - (Intense pulsed light) системите, които благодарение на тези предимства напоследък разширяват своите показания и се превръщат в най-желаната и използвана лазерна технология във водещите световни лазерни центрове.

Лазерните системи се разделят още на дългопулсови (long pulsed-LP), като Pulsed dye laser (PDL) и късопулсови (short pulsed) - като QS ruby, alexandrite, neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) laser и др.Active Fx.

Aluma Skin Renewal.

CO2 лазер – Ultra Pulse Encore CO2 Laser System – Lumenis.

IPL (Intensе pulsed light) - Lumenis One TM system.

Nd:YAG лазер - Multi-Spot Nd:YAG laser – Lumenis.

Erbium-лазер.

Отделните лазери имат различни клинични приложения, основаващи се на техните физични параметри и изборът на най-подходящата лазерна система зависи от търсения терапевтичен ефект. Така например, за премахване на нежеланите пигментни петна по лицето или разширените капиляри, незаменима е IPL –технологията или комбинацията между IPL и Nd:YAG лазера. Тази комбинация се налага през последните години в световен мащаб и за т.н. фотоподмладяване – една изключително ефективна и безвредна процедура, водеща до отлични клинични резултати.Приложение на лазерите в дерматологията:

         -Aблативни лазери (нарушаващи целостта на епидермиса, ablation – разрушаване, отлепване)

       

         CO2 лазерния рисърфъсинг, с възможността си за заглаждане на повърхностни до средно дълбоки бръчки и видимо, и значително подобряване на кожната текстура на лицето на пациентите по нехирургичен начин, отвори вратите за все по-широкото използване на лазерите в дерматологията и естетична медицина. Аблативният лазерен рисърфъсинг с CO2 и Erbium:YAG лазери до голяма степен замени "традиционните" дермабразио и дълбок химически пилинг, като намали значително свързаните с тях странични ефекти – образуването на белези, хипо и хиперпигментации.Какво е аблативен лазерен рисърфъсинг?

           Аблативния лазерен рисърфъсинг е топлинното разрушаване и премахване на епидермиса и горните слоеве на дермата с последващите от това физиологични и регенеративни процеси в кожата, свързани първоначално със свиване и последващо пренареждане на колагеновите влакна в дермата. Клинично кожата се изглажда – бръчките и фините линии намаляват, изчезват пигментациите и разширените капиляри, изравнява се тена, подобрява се текстурата, кожата изглежда видимо по-млада и тонизирана.Какъв е механизмът на действие на аблативните лазери?

       Терапевтичното действие на аблативните лазери се основава на уникалните свойства на лазерната светлина и взаимодействието й с третираните тъкани. Когато температурата в дермата достигне порядъка 55 °С ÷ 62 °С, се получава разкъсване на междупептидните връзки на колагеновата молекула и промяна в третичната й структура. Това води до скъсяване наполовина на нормалната й дължина. По нататък процесът продължава с фазата на зарастване и образуване на нов колаген в дермата, който се формира и натрупва около скъсената наполовина, служеща като "скеле" полипептидна верига.Кои са основните показания за аблативен лазерен рисърфъсинг?

           Аблативният лазерен рисърфъсинг е ново направление в дерматологията и естетичната медицина, което използва лазерни технологии за лечение на различни дерматологични състояния, като стареещата кожа, пигментни нарушения, средно дълбоки до дълбоки бръчки, белези от акне. Отлични резултати се постигат при лечението на някои видове бемки, лунички, себорейни брадавици и други доброкачествени, както и някои злокачествени образувания. Аблативният лазерен рисърфъсинг може да се използва самостоятелно или в комбинация с други хирургични манипулации, като фейслифтинг, блефаропластика, ексцизии и др. Възможно е и съчетанието с неаблативни процедури, например с IPL (Intense pulsed light).Кои пациенти са подходящи за аблативен лазерен рисърфъсинг?

          При избора за тази манипулация са важни не само показанията за извършването й, но и точна преценка за възможните странични ефекти при всеки пациент индивидуално. Най- подходящи за този вид манипулация са пациенти със средно дълбоки бръчки и фотостарееща кожа, както и такива с белези след прекарано акне. Въпреки, че може да се постигне значително подобрение в тонуса и стягането на кожата, лазерният рисърфъсинг с CO2 и Erbium:YAG лазер, не може да замени изцяло хирургичнната корекция на отпуснатата кожа. Има известно ограничение и при повлияването на съдовите изменения на пациенти с фотостарееща кожа.Необходима ли е упойка?

         В зависимост от процедурата, варира и степента на анестезия. За повечето от процедурите с Erbium:YAG лазер е достатъчна упойка с локален анестетик (EMLA, Lidocain ), някои изискват местна (интрадермална) апликация на анестетик, а само при най-дълбок рисърфъсинг е необходимо венозно или инхалаторно обезболяване. Предварителната анестезиологична консултация е задължителна преди дълбок лазерен рисърфъсинг.Колко процедури са необходими?

          За да се получи епидермална аблация, е необходима една CO2 или Erbium:YAG лазерна процедура при стандартни за дадения пациент параметри. Така получената аблация е с дебелина от 20 - 60 µm, но за постигане на свиване и последваща промяна на дермалния колаген се изискват допълнително още една или две процедури. Това е необходимо за получаване на траен клиничен резултат.Кои са основните предимства на метода?

     ·     Кожата на лицето се изглажда – дълбоките бръчки значително намаляват фините линии, пигментациите и разширените капиляри изчезват, изравнява се тена на кожата, която изглежда видимо по-млада и тонизирана;

     ·    Безвредност на процедурите. Само при най- дълбок рисърфъсинг е необходимо венозно обезболяване;

        Резултатите са трайни – две, три процедури са достатъчни за постигане на отлични клинични резултати. Проведените клинични проучвания установяват, че стимулирането на колагеновата синтеза започва веднага след процедурата и продължава 8-10 месеца след това.Какво да очакваме?

        Видим резултат се наблюдава на втория- третия месец след процедурата, като състоянието на кожата продължава да се подобрява 6 – 8 месеца след това. Повторна процедура се провежда не по- рано от 6 месеца. При лазерен рисърфъсинг с CO2 лазер се наблюдава по-добро повлияване на дълбоките бръчки, стягане на отпуснатата кожа и изравняване на тена. С Erbium:YAG лазерните процедури се постига премахване на пигментните нарушения и фините линии.Неаблативни лазерни системи

          Това е ново направление в дерматологията, което въвежда лазерни технологии за лечение на различни дерматологични състояния, но изключително щадящо за пациентите – с минимални странични ефекти, без нарушаване на нормалния ритъм на живот и социални контакти.

         През последните години IPL (Intense Pulse Light) - интензивна пулсираща светлина се утвърди като изключително ефективна лазерна система за повлияване на възрастовите промени по кожата (non-ablative skin rejuvenation) с отлични клинични и хистологични реултати, потвърдени от множество клинични проучвания и не на последно място – с много висок индекс на удовлетвореност от страна на пациентите (patient satisfaction index-SI).

Какво представлява IPL – технологията?

    IPL – системата излъчва некохерентна светлина в границите от 500 до 1200 nm на електромагнитния спектър. Използват се филтри, които елиминират късовълновите светлинни лъчи и по този начин концентрират светлинната енергия и подобряват проникването й в кожата. Светлината се излъчва под формата на серии от единични, двойни и тройни импулси с пулсова продължителност от 2 до 25 милисекунди и интервали между тях от 10 до 500 милисекунди. Светлина с по-къса дължина на вълната взаимодейства по-лесно с епидермалния меланин и затова филтрите, които я пропускат се използват при пациенти със светла кожа. Лекарят определя най-подходящите параметри за работа (филтър, респ. дължина на вълната, импулсната продължителност, интервалът между отделните импулси и т.н. ), отчитайки естеството на дерматологичния проблем, типа кожа (от 1-ви – най-светъл до 5-ти най-тъмен тип кожа) и редица други признаци.Кои са основните показания за IPL?

           Съдови лезии – телангиектазии (разширени капиляри), съдови звезди, хемангиоми и други съдови малформации (линк към хемангиоми). В този случай роля на хромофор играе оксихемоглобина на кръвта, който поглъща светлинната енергия, трансформира я в топлина, в резултат на което се стига до премахване на нежеланите кръвоносни съдове. За постигане на добър терапевтичен ефект се изискват няколко поредни процедури (3-5) и по преценка на лекаря може да се комбинира с Nd:YAG лазер. Малките по размер съдови лезии - напр. съдовите звезди и телангиектазиите в областта на лицето се повлияват изключително лесно и за тяхното премахване обикновено са необходими по-малък брой процедури.

              Пигментни лезии – кафеникави петна, най-често в областта на лицето, резултат на интензивно излагане на слънце, бременност, прием на някои медикаменти или възрастови промени на кожата. При третиране на този вид нарушения меланинът на кожата е пигментът, поглъщащ светлината с последващо излющване на петната в рамките на няколко дни. С всяка следваща процедура пигментациите избледняват до пълното им изчезване. И за този вид дерматологични проблеми са необходими няколко поредни процедури (3-5), с интервал около 1 месец между тях.

           Напредъкът в лазерните технологии през последните две десетилетия предостави на дерматологичната практика неаблативните лазерни системи (IPL и Nd:YAG) като отлична алтернатива за видимо подмладяване на кожата – т.н. фотоподмладяване (photo rejuvenation).Какъв е принципът на действие на IPL и Nd:YAG при фотоподмладяването?

       Поглъщането на светлината от меланина, оксихемоглобина и др. пигменти в кожата и трансформацията й в топлинна енергия води до термално индуцирани промени в третираната област. Промените биват повърхностни, в резултат на които се стига до повлияване на пигментните петна и разширените капиляри и дълбоки – които водят до промени в молекулата на колагена, стимулиране на естествените регенераторни процеси на кожата и в крайна сметка – постепенно изглаждане на бръчките и фините линии. Обикновено са необходими 3-5 процедури с интервал от 1 месец между тях.

Кожата на лицето, шията и деколтето се изглажда – бръчките и фините линии намаляват, изчезват пигментациите и разширените капиляри, изравнява се тена на кожата, която изглежда видимо по-млада и тонизирана; процедурите са безвредни,а резултатите-трайни.
Nd:YAG лазер – кохерентна светлина с дължина на вълната 1064 nm - "златен стандарт" за лечение на съдови лезии:

разширени капиляри в областта на лицето и други части на тялото, хемангиоми; хемангиоми и други съдови лезии; телангиектазии по долните крайници – разширени венозни съдове с диаметър под 2 mm.


Carbon Dioxide (CO2) лазер - излъчва инфрачервена светлина с дължина на вълната 10 600 nm. Основните му показания са:

дълбок лазерен рисърфисинг; лечение на белези; безкръвно изрязване на доброкачествени и злокачествени тумори на кожата; премахване на кожни образувания: ксантелазми, себорейни веруки, брадавици и други.


Erbium лазер - инфрачервена светлина с дължина на вълната 2940 nm. Използва се за:

премахване на фини бръчки, радиерни бръчки около устните и др.;

лазерен ресърфисинг; лечение на белези.
Active FX (Lumenis Inc., Santa Clara, CA) - фракционирана CO2 лазерна процедура, която се извършва на един етап. Тя притежава следните предимства:

моментално стягане на отпуснатата кожа; намалява бръчките и фините линии; видимо подобрява текстурата на кожата; стимулира новообразуването на колаген; възстановява свежия вид на кожата;


АLUMA Skin Renewal (Lumenis Inc., Santa Clara, CA) - радиочестотна система. Използва се за:

тонизиране на кожата на лицето; редукция на бръчките; стимулиране на колагеновата синтеза.


Това позволява да се третират изключително широк спектър от дерматологични заболявания и състояния, естетични и козметични проблеми. Отлично подготвените и обучени специалисти, работещи с високотехнологичното оборудване потвърждават максимата, че лазерите не са чудо – те са само средство за постигането му чрез правилния им подбор, на точното място, в подходящото време и в сигурни ръце!
LPG:

Към края на 70-те години на двадесети век Луис Пол Гите (LPG) изобретява системата Endermologie, която използва механичен метод за постигане на същия ефект като при терапевтичен масаж. Тази механична система позволява терапията да бъде извършена по-бързо и по по-подходящ начин. През 1986 г. е създадена и компанията LPG.

Липосукцията е един от често практикуваните методи в естетичната пластична хирургия, но това което трябва да знаем е, че това не е метод за отслабване! Тя служи за "моделиране" на тялото, което ще рече определени области на тялото да бъдат оформени и да им бъде придадена по-елегантна и естетически издържана форма. Тези области представляват натрупване на мастна тъкан в по-голям размер от останалите части на тялото. Най-често това са районите на бедрата, корема, и по-точно неговата долна част - от пъпа надолу, ханша при жените.

Може ли да се премахне целулита с липосукция?
Специалисти в областта твърдят, че това е възможно. В последните години в тази посока се утвърди като доста резултатен методът на д-р Гаспароти – субкутанна липосукция. С този метод проблемът целулит се решава завинаги, защото при него се върви под кожата и се разрушават връзките, които придърпват кожата и дават ефекта "портокалова кожа", но този метод е осъществим само с ултразвук.

Методи на липосукция:
В зависимост от апаратурата, която се използва, има два основни метода – аспирационна и ултразвукова липосукция.

При аспирационната, която е най-разпространена, повечето мастни тъкани се "изсмукват", без да е нарушена тяхната цялост. Тези клетки могат да се използват в същия етап за други цели – за увеличаване на устните или за попълване на хлътвания по тялото от различно естество, белези и т. н.

Ултразвуковата липосукция се различава по това, че преди да аспирира мастните клетки, тя ги разрушава и съдържанието им се аспирира под формата на мастна емулсия (течност), а не цели клетки. За това апарата трябва да е много мощен, трябва да изсмуква тази мазнина в същата секунда, в която разрушава клетките. В противен случай има опасност емулсията да остарее в тялото и да предизвика проблеми. Ултразвуковата липосукция има редица предимства. Едно от тях е, че не се увреждат съдове и може да се работи и в по-големи райони и то без кръвозагуба. Освен това възстановителния период е много по-кратък. Пациентите нямат болка след операцията, и може би най-важното нещо, което прави този вид липосукция предпочитан метод, е че след операцията нямат никакви неравности в третираните области и не се налагат процедури.

И в заключение можем да кажем, че това е един прекрасен и модерен метод за моделиране на тялото, и то с голям ефект и минимални рискове!NLite-V

Системата работи с вакуум, чрез който се повдига кожата, снабдена е с два валяка, който подлагат кожата на вид енергична гимнастика - разбива натрупаната излишна мастна тъкан, подобрява кръвната циркулация, подобрява метаболизма, заличава белези по кожата и унищожава портокаловата кожа.

Лазерът с жълта светлина най-ефективния начин за борба с акнето, бръчките, белезите, стриите, капилярите, и много други васкуларни проблеми по кожата.

Доказано е , че е в пъти по-ефективен от фото и IPL технологиите за подмладяване на застаряващата кожа.

Предизвиква възобновяване на производството на колаген и еластин в дълбоките слоеве на кожата.

Козметичната употреба на LPG Endermologie се разпространява широко в Европа, Япония, Америка, Австралия, Средния Изток и Африка през последните десетилетия.ІІІ. изводи

Прилагането на подходящи методи в дерматологията за корекция на увреждания изискват специален подбор на средства за повърхностно и дълбочинно въздействие. При прилагане на лазерни средства, трябва да се спазва принципа: използване на лазерна енергия с точно определен интензитет и дължина на вълната, насочена към точното място с цел да се постигне само желаното въздействие при минимално повлияване на околните тъкани.


литература:

[1]. http://dermatology-bg.com/services-lasertherapy-nonablative.php#rejuvenation

[2]. http://www.kozmetikata.com/

[3]. http://www.europecosmetics.net/

[4]. http://www.estheq.com/

За контакти:

Елица Пенчева, студент спец „Автоматика,информационна и управляваща техника” при ФИТА на ТУ-Варна , ул. „Студентска” № 1, e-mail: e.pencheva@abv.bgКаталог: tu-varnascience -> images -> stories -> st sesiq 2008
st sesiq 2008 -> Identification of intramedullary nail holes using cone beam reconstruction and simulation techniques
st sesiq 2008 -> Methodology and research of surface hardened layers of steel H12Mf (D2 aisi) Иван Христов Иванов, Стелиан Желев Георгиев
st sesiq 2008 -> Influence of the propeller blades number and the propeller area ratio onto the optimal propellers characteristics
st sesiq 2008 -> Тори каньон – последствия и поуки torrey canyon – outcome and lessons руслан Филипов Резюме
st sesiq 2008 -> Екологичната санитария като подход за превръщане на отпадните материали от водите в ресурси
st sesiq 2008 -> Високоволтов високочестотен електронен трансформатор Даниел Георгиев, Крум Бешински
st sesiq 2008 -> Method of cold burning of fluorescent lamps with low and middle power
st sesiq 2008 -> Aнализ и оценка на микрообкръжавашата среда на функциониране на „манаус комерс” оод analysis and valuation of the micro-ambient surroundings of functioning of “Manaus Komers” Ltd
st sesiq 2008 -> Добромира Николова Хаджиева Резюме: Конволюционното кодиране намира широко приложение в съвременната комуникационна техника. Настоящият доклад


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница