Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм”Дата14.01.2019
Размер103.88 Kb.
Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм”


Въведение

Туризмът е дейност на човека, която се извършва в природна среда, а физическото натоварване, което я съпътства се съобразява с пола, възрастта и индивидуалните възможности на практикуващите. Целта на туризма е да отдели човека от ежедневната му среда, като укрепва здравето му, подобрява функционалните възможности на организма и разширява познанията за околната среда и света. Тези компоненти превръщат туризма в социално явление [2].

При туристическата дейност натоварването се дозира по самочуствие, като до пределни физически натоварвания не се достига. Според средствата, които се използват за придвижване, туризмът се дели на пешеходен, ски туризъм, воден туризъм, колотуризъм, автотуризъм, спелеотуризъм. Пешеходният туризъм се налага като “евтино” спортно занимание, което не изисква скъпа екипировка и може да се практикува навсякъде сред природата, като особено благоприятно върху организма се отразява влиянието на чистия въздух. Продължителните преходи водят до ускоряване на обмяната на веществата и до редукция на телесното тегло, което е особено важно предвид значимия проблем със затлъстяването сред децата и младите хора.

Съгласно писмо на министъра на МОН, допълнителният час по физическо възпитание и спорт (регламентиран в Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, ДВ, бр. 75 от 2002 г. и Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, ДВ, бр. 40 от 2004 г.) се реализира под формата на модули. Те се провеждат извън седмичното разписание на часовете в училището. За начален етап на основна образователна степен (I-IV клас) модулите са: игри, водни спортове и туризъм. Туризъмът и всички разновидности на туризма са с продължителност 2, 4 и 6 учебни часа [6].

При осъществяване на третия допълнителен час под формата на модул „Туризъм” се изхожда от това, дали учениците от съответния клас усвояват предвиденото по учебна програма допълнително ядро „Туризъм”. В начален етап на основна образователна степен при модул „Туризъм” се изучават основно сръчности свързани с пешеходния туризъм и ориентирането, както и игри сред природата [5].

Запазва се възможността на учителите да избират с кои двигателни дейности да образоват учениците, а също така им се предоставя и пълна свобода относно избора на учебното съдържание [6].

Полагайки основите в изучаването на основните понятия и дейности на туризма, още в началната степен на образованието и надграждайки в следващите степени, се предполага привличане на учащите се към активни спортни занимания и игри сред природата. На тази база интересът на младите хора се насочва и към други видове спорт свързани с туризма, например алпинизъм, спортно катерене, ориентиране, ски, ски–ориентиране и др. [1].

Поставянето на човек в необичайни условия създава предпоставки всеки член от групата да осъзнае своята индивидуална роля, да се разкрие неговата готовност и способност за оцеляване и адаптация към непознати и неочаквани ситуации [4].Туристическите дейности като водене на групи по трудни планински маршрути, посещаване на рядко красиви местности и провеждане на мотивационни презентации успешно се включват и в програмите за тиймбилдинг, като метод за сплотяване на колектива [3].

Целта на научната разработка е да се разгледат особеностите на пешеходния туризъм и възможностите му за прилагане в извънкласните форми на обучение по дисциплината Физическо възпитание и спорт, в начален етап на основна образователна степен, в две великотърновски училища.

За реализирането на целта бяха поставени следните задачи: 1. Да се определи интресът и желанието на учениците за участие в модул „Туризъм”.

 2. Да се констатират дейностите, които са застъпени в обучението на учениците от начален етап на основна образователна степен, при осъществяването на модул „Туризъм”, в две великотърновски училища.

 3. Да се установи какви знания и умения придобиват учениците по време на осъществяване на модула.

Методика на изследването

За постигането на целта и реализирането на задачите в изследването, бе приложен анкетен метод на проучване. Обект на изследването са 35 ученици от четвърти клас, от ОУ „Димитър Благоев” и СОУ „Вела Благоева” - град Велико Търново. Изследването бе проведено в началото на 2014-2015 учебна година. Анкетната карта съдържа девет основни въпроса, като част от тях са отворени. Учениците имат възможност да посочат повече от един отговор на всеки един въпрос, което предполага отговори с повече от 100% сбор.Анализ на резултатите

На въпроса „Участието ви в модул „Туризъм” създаде ли условия за положителни емоции?”, всички 35 анкетирани ученици са единодушни и са отговорили с „ДА”.

По подобен начин се изразява мнението на учениците и на въпроса „Удовлетворени ли сте от уменията, придобити чрез реализирането на модул „Туризъм”?”. Висок процент от анкетираните ученици в двете училища, са удовлетворени от уменията, които са придобили (95,2% и 92,8%), а 4,8% и 7,2% имат обратно становище по въпроса (фиг. 1 и 2).


Фиг. 1. Отговори на 2-ри въпрос

на учениците от ОУ „Димитър Благоев”Фиг. 2. Отговори на 2-ри въпрос

на учениците от СОУ „Вела Благоева”


Следващият въпрос е „Какви дейности бяха застъпени в обучението?” (фиг. 3 и 4). Мнението на 95,2% от учениците от ОУ „Димитър Благоев” е, че основните дейности, които са застъпени в модула са „игрите на открито” и „походите”, а 4,8% дават отговор - „оказване на първа помощ”. Учениците от СОУ „Вела Благоева” са на по-различно мнение по въпроса. Според 85,7% от тях, дейностите застъпени в обучението са „палене на лагерен огън” и „разпъване на палатка”, 78, 6% посочват „походи” и 42,9% са дали отговор – „игри на открито”. Малък е процентът (14,3%) на тези, които смятат, че дейностите са – „организиране на бивак” и „стягане на раница”. Тази разнопосочност в отговорите на учениците от СОУ „Вела Благоева” налага мнението, че те са запознати с по-голям брой туристически дейности в модула.
Фиг. 3. Отговори на 3-ти въпрос

на учениците от ОУ „Димитър Благоев”Фиг. 4. Отговори на 3-ти въпрос

на учениците от СОУ „Вела Благоева”Четвъртият въпрос е „Някоя от изброените по-горе дейности затрудни ли ви? Посочете коя, ако отговорът е ДА” (фиг. 5 и 6). На този въпрос 90,5 % и 71,4% от анкетираните ученици в двете училища, посочват отговор „НЕ”, като 9,5% от учениците в ОУ „Димитър Благоев” отговарят, че „походите” са дейността, която ги е затруднила, а учениците от СОУ „Вела Благоева” смятат, че това са „паленето на огън” (21,4%) и „разпъването на палатка” (7,2%).

Големият процент на отрицателни отговори ние си обясняваме с добрата работа на учителите по физическо възпитание и спорт и с факта, че на тази възраст децата вече притежават достатъчно познания от естествените и хуманитарни науки.


Фиг. 5. Отговори на 4-ти въпрос

на учениците от ОУ „Димитър Благоев”Фиг. 6. Отговори на 4-ти въпрос

на учениците от СОУ „Вела Благоева”На въпроса „Коя от изброените по-горе дейности за вас беше най-интересна?” (фиг. 7 и 8), учениците от ОУ „Димитър Благоев” считат, че това са „игрите на открито” (66,7%), 23, 8% дават отговор – „походи”, а 9,5 % от тях са „без отговор”. За учениците от СОУ „Вела Благоева” се оформят няколко дейности като най-интересни. Процентното съотношение е следното: 28,6% от учениците смятат, че това са „палене на огън” и „походи”, 21,4% са на мнение, че това са „игрите на открито”, 7,2% са дали отговор – „разпъване на палатка”. Останалите 14,30% от анкетираните са отговорили, че „всички” дейности са били интересни по време на обучението.
Фиг. 7. Отговори на 5-ти въпрос

на учениците от ОУ „Димитър Благоев”Фиг. 8. Отговори на 5-ти въпрос

на учениците от СОУ „Вела Благоева”Шестият въпрос е „Какви местности посетихте по време на модул „Туризъм”?” (фиг. 9 и 10).
Фиг. 9. Отговори на 6-ти въпрос

на учениците от ОУ „Димитър Благоев”Фиг. 10. Отговори на 6-ти въпрос

на учениците от СОУ „Вела Благоева”Следващият въпрос е „Участието ви в модул „Туризъм” доведе ли до придобиване на знания за?” (изброени отговори), (фиг. 11 и 12).
Фиг. 11. Отговори на 7-ми въпрос

на учениците от ОУ „Димитър Благоев”Фиг. 12. Отговори на 7-ми въпрос

на учениците от СОУ „Вела Благоева”От фиг. 11 става ясно, че анкетираните ученици от ОУ „Димитър Благоев” са придобили знанията си, както за растителните и животински видове, така и за ориентирането и безопасността при придвижване по различни терени. На фиг. 12 обаче се вижда, че учениците от СОУ „Вела Благоева” не са придобили знания и са слабо осведомени относно животинските видове в природата.

На въпроса „Запознати ли сте с екипировката, необходима за осъществяване на туристически излет?” (фиг. 13 и 14), почти единодушно всички анкетирани ученици и от двете училища, са посочили отговор „ДА” с 95,2% и 93,8%, а само 4,8% и 7,2% смятат, че не са запознати.
Фиг. 13. Отговори на 8-ми въпрос

на учениците от ОУ „Димитър Благоев”Фиг. 14. Отговори на 8-ми въпрос

на учениците от СОУ „Вела Благоева”Любопитни са отговорите на допълнението към предния въпрос „Посочете какво според вас е необходимо, за да отидете на туризъм.” (фиг.15 и 16). Констатира се, че храната, водата, екипировката и раницата са сред първите четири неща необходими за туризъм. Малък е процентът обаче на учениците и от двете училища, които са запознати с необходимия инвентар за ориентиране като карта и компас.
Фиг. 15. Отговори на 8-ми въпрос

на учениците от ОУ „Димитър Благоев”Фиг. 16. Отговори на 8-ми въпрос

на учениците от СОУ „Вела Благоева”


Последният въпрос е „Как оценявате модул „Туризъм” по учебната дисциплина „Физическо възпитание и спорт”?” (фиг. 17 и 18). Почти единно е мнението на учениците от двете училища по този въпрос. Становището на 87,10% и 64,30% от учениците е, че модул „Туризъм” е „забавен”, а според 38% и 64,30% той е и „интересен”.
Фиг. 17. Отговори на 9-ти въпрос

на учениците от ОУ „Димитър Благоев”Фиг. 18. Отговори на 9-ти въпрос

на учениците от СОУ „Вела Благоева”
Обобщение: съществени разлики в обучението в модул „Туризъм” между двете училища се откриват по отношение на основните дейности, застъпени в модула. Учениците от ОУ „Димитър Благоев” практикуват основно игри на открито и походи, докато учениците от СОУ „Вела Благоева” се обучават и в палене на лагерен огън, разпъване на палатка, но също така голям процент дават отговор походи и игри на открито. Това ни дава основание да твърдим, че учениците от СОУ „Вела Благоева” са запознати с по-голям брой туристически дейности в модула.

Изводи:

 1. Модул Туризъм е забавна форма за практикуване на двигателна активност, създава положителни емоции и води до чуство за удовлетвореност у децата от придобитите умения и навици.

 2. Обучението в модул Туризъм дава широки възможности на учителя по физическо възпитание и спорт за избор на форми на туризма, като излет, разходка, поход, игри на открито, в зависимост от поставените задачи и от местността, която децата ще посетят в конкретния случай. Едновременно с това модулът дава възможност и за придобиване на различни умения и навици, на които учителят по физическо възпитание отделя по-голямо внимание, като стягане на раница, организиране на бивак, боравене с карта и компас, оказване на първа помощ и други.

 3. Чрез практикуването на модул Туризъм децата придобиват знания за природата, атмосферните условия, животинските видове, необходимата екипировка и безопасността при осъществяването на излет и поход на близки до градовете места и в планината.

 4. Практикуването на модулно обучение по Туризъм не отменя необходимостта от застъпването на дисциплината физическо възпитание и спорт в ежедневната учебна програма на децата в начална училищна възраст, на която идея, като автори сме привърженици. Модулът дава допълнителни компетенции и изгражда двигателни качества и умения у децата, но потребността от ежедневни движения за правилното двигателно развитие при малките деца (7-10 годишни) може да се задоволи само с ежедневно практикуване на целенасочена двигателна активност, възможно в часовете по физическо възпитание и спорт.


Литература:

 1. Алексиева, М., М. Видиновски. Социална и възпитателна роля на туризма в училище. Сборник доклади и съобщения “Туристически и спортни практики в училище”, “Фабер”,  В. Търново, 2007.

 2. Бърдарев, Д., К. Долапчиев, А. Шопов, В. Гърков, Д. Павлов, Н. Панайотов. ТУРИЗЪМ АЛПИНИЗЪМ ОРИЕНТИРАНЕ, София, 2003 г.

 3. Видиновски, М., М. Алексиева. Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели. сп. Спорт и наука. 2009/6.

 4. Видиновски, М., М. Алексиева. Тиймбилдинг – рекреация и екстремност. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”,  2009/2.

 5. Петкова, М. Повишаване ефективността на обучение при модул „Туризъм” в начален етап на основна образователна степен. сп. Педагогика, С., 2014, с. 63, ISSN 0861-3982.

 6. Петкова, М. Акценти в модулното обучение – игри и бадминтон. (монография), изд. Фабер, Велико Търново, 2014. ISBN: 978-619-00-0157-7.


Survey about the opinions of students from primary school stage of basic degree level concerning the conduct of module "Tourism"

Резюме: Туризмът е дейност, която се извършва в природна среда, изисквайки от организма на човек умерено физическо натоварване. Чрез пешеходния туризъм човекът се отделя от ежедневието, като се укрепва здравето му, подобряват се функционалните възможности на организма и се разширяват познанията за околната среда и света.

Целта на научната разработка е да се разгледат особеностите на пешеходния туризъм и възможностите му за прилагане в извънкласните форми на обучение по дисциплината Физическо възпитание и спорт в начален етап на основна образователна степен, в две великотърновски училища.

Ключови думи: модулно обучение, туризъм, екипировка, местност, дейност, умения, емоции.
Abstract: Tourism is an activity that takes place in a natural environment and required moderate physical efforts from the human body. By walking tourism man is separates from everyday life, his health is strengthening, functionality of the body is increasing and knowledge about environment and the world are expanding.

The aim of the research paper is to examine the characteristics of tourism and its potential for application in extracurricular training in the discipline of Physical Education and Sport in the primary school stages of basic degree level in two Veliko Tarnovo schools.

Key words: education in modules, tourism, equipment, area, activity, skills, emotions.
Каталог: 380 -> pub
pub -> Изследване на емоционалното състояние на студенти при занимания по подвижни и спортноподготвителни игри
pub -> По литературни данни Мирослава Петкова Rolling games in the arcade system activity in students from an early stage of primary degree
pub -> След прилагане на нова методика Мирослава Петкова, Илиян Илчев
380 -> Публикации общ списък
380 -> Тайният дневник за съкровищата край Велико Търново
380 -> Active Learning Вие сте учител, защо тогава не изпробвате готовите за прилагане дейности от образователния пакет “Активно обучение”?
pub -> Анализ на физическа дееспособност и психически качества на 9-10 год
pub -> Примерно поурочно разпределение на модул “ Спортни игри “ – бадминтон, за прогимназиален етап на основна образователна степен
pub -> Мирослава Петкова вту „Св св. Кирил и Методий” Педагогически факултет
pub -> Бадминтонът – неплажен вид спорт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница