Проучване на молба за пенсия за инвалидностстраница2/4
Дата14.01.2019
Размер0.49 Mb.
1   2   3   4

УКАЗАНИЯ
Моля, попълнете този формуляр с главни печатни букви, като пишете само върху пунктираните линии.
БЕЛЕЖКИ
(1) Символ на страната, чиято институция попълва формуляра: BE = Белгия; CZ = Чехия, DK = Дания; DE = Германия; EE = Естония, GR = Гърция; ES = Испания; FR = Франция; IE = Ирландия; IT = Италия; CY = Кипър, LV = Латвия, LT = Литва, LU = Люксембург; HU = Унгария, MT = Малта, NL = Нидерландия; AT = Австрия, PL = Полша, PT = Португалия; SI = Словения, SK = Словакия, FI = Финландия, SE = Швеция, UK = Обединено кралство Великобритания; IS = Исландия; LI = Лихтенщайн; NO = Норвегия; CH = Швейцария.

(2) Когато формулярът се изпраща на чешка институция, посочете рождения номер; на кипърска институция, ако лицето е кипърски гражданин, посочете кипърския идентификационен номер, ако лицето не е кипърски гражданин, посочете номера на удостоверението за регистрация на чужденец (Alien Registration Certificate - ARC); на датска институция, посочете номера CPR; на финландска институция, посочете номера от регистъра на населението; на шведска институция, посочете личния номер (personnummer); на исландска институция, посочете личния идентификационен номер (kennitala); на лихтенщайнска институция, посочете осигурителния номер AHV; на литовска институция, посочете личния идентификационен номер; на латвийска институция, посочете идентификационния номер; на малтийска институция, ако лицето е гражданин на Малта, посочете номера на личната карта, или, ако лицето не е гражданин на Малта, посочете малтийския номер за социална сигурност; на норвежка институция, посочете личния идентификационен номер (fødselsnummer); на белгийска институция, посочете националния номер за социална сигурност (NISS); на германска институция към общата пенсионно-осигурителна схема, посочете осигурителния номер (VSNR), а на институция към схемата за социална сигурност на държавни служители, посочете личния идентификационен номер (PRS-Kenn-Nr); на австрийска институция, посочете австрийския осигурителен номер (VSNR); на полска институция, посочете референтния номер на пенсионното досие за лице, което е подало молба за, или за което е установено, че има право на пенсия от полската система за социална сигурност, за лице, кандидатстващо за полска пенсия за пръв път, посочете PESEL и NIP или номера NKP (номер NKP – ако съответното лице подлежи на социално осигуряване за селскостопански производители), ако няма такъв номер, посочете серията и номера на личната карта или на паспорта; на португалска институция, посочете регистрационния номер в общата пенсионна схема, както и в случай, че съответното лице е осигурено към схемата са социална сигурност за държавни служители в Португалия; на словашка институция, посочете рождения номер; на словенска институция – референтния номер на досието, ако се знае; на швейцарска институция, посочете осигурителния номер AVS/AI (AHV/IV).

(3) Улица, номер, пощенски код, град, страна, телефонен номер.

(3a) За Германия и Австрия терминът "осигурено лице" се отнася за лица, осигурени по общата схема за социална сигурност, както и за държавни служители и приравнени на тях лица, осигурени по специална схема. Счита се, че терминът “пенсия” обхваща пенсии за държавни служители. За Полша терминът "осигурени лица" се отнася и за лицата, които се подчинени на специални схеми.

(4) — За фамилия моля посочете обичайната фамилия или тази, придобита чрез брак. Ако формулярът се попълва от нидерландска институция, в случаите, в които осигуреното лице или правоимащото лице, претендиращо за обезщетения, е омъжена жена или жена, която е била омъжена и преди, впишете фамилията на настоящия или последния съпруг като настояща фамилия.

— “Фамилното име по рождение” трябва винаги да се посочва; ако е същото като настоящото, впишете “IDEM” (“СЪЩОТО”). Ако формулярът се попълва от нидерландска институция, в случаите, в които осигуреното лице или правоимащото лице, претендиращо за обезщетения, е омъжена жена или жена, която е била омъжена и преди, впишете моминското име като фамилно име по рождение.

— Изрази като “наричан...” или “наричан още...” и представките към фамилните имена трябва да бъдат изписани изцяло в реда, в който фигурират в свидетелството за раждане.

— За испански граждани посочете и двете имена по рождение.

— За португалски граждани посочете всички имена (име и презиме, фамилно име, моминско име) по реда, в който фигурират в графата за семейно положение в личната карта или в паспорта .

(5) Посочете всички собствени имена и презимето в реда, в който фигурират в свидетелството за раждане.

(6) Да се посочат по-специално в случай на осиновяване или в случай на други имена, които се използват понастоящем; изрази като “наричан...” или “наричан още...” и представките към фамилните имена трябва да бъдат изписани изцяло в реда, в който фигурират в свидетелството за раждане.

(7) Впишете М за мъж и F за жена.

(8) Тази информация се изисква, когато работникът е испански гражданин, или когато формулярът трябва да бъде изпратен на френска, гръцка, унгарска или полска институция, независимо от гражданството на работника. За целите на полските институции, в случай на проучване на молба за наследствена пенсия по специална схема.

(9) Попълнете, по възможност, ако формулярът се изпраща на германска, белгийска, френска, италианска, люксембургска, нидерландска, австрийска, португалска, шведска, финландска, лихтенщайнска, или норвежка институция.

(10) За целите на белгийските, нидерландските, полските, шведските, британските, финландските и лихтенщайнските институции посочете и датата до съответното квадратче.

(11) За целите на белгийските, нидерландските, финландските, исландските и норвежките институции.

(12) Тази информация се основава на декларация на заинтересованото лице. Съгласно нидерландския Общ закон за осигуряване за старост, следните лица също се считат за сключили брак или за съпрузи: неженени/неомъжени лица от един и същи или различен пол, които живеят постоянно в едно домакинство, освен ако са кръвни роднини от първо или второ коляно. Общо домакинство означава, че две лица, които не са сключили брак, съвместно поемат издръжката на жилището си като всеки от тях допринася за покриването на разходите за домакинството или взаимно осигуряват издръжката си по друг начин. Съгласно финландското законодателство страните по регистрирано съдружие от един и същи пол се третират като “брачни партньори”.

(13) За целите на норвежките институции моля попълнете формуляр Е 204/допълнителна страница № 4. За целите на швейцарските институции попълнете и формуляр Е 204/допълнителна страница № 5. Ако формулярът се изпраща на литовска институция, не попълвайте част Б, а попълнете допълнителна страница 6.


(14) Да се попълни само, ако формулярът следва да се изпрати на португалска или словенска институция.

(15) За целите на нидерландските институции впишете номера Sofi, ако е известен. За целите на белгийските институции впишете националния номер за социална сигурност (NISS).

(16) По целесъобразност посочете датата на натурализацията.

(17) За целите на испанските институции, в случаи с испански граждани, посочете номера, който фигурира на националната лична карта - DNI (Documento Nacional de IdentidadI), или N.I.E (Número de Identificación de Extranjeros) за чужденци, и в двата случая – ако такъв съществува, дори ако срокът на валидност на личната карта е изтекъл. В противен случай впишете “Няма”. За словенски граждани, посочете личния идентификационен номер – EMŠO. За малтийски граждани посочете номера на личната карта, а ако лицето не е гражданин на Малта, посочете малтийския номер за социална сигурност.

(18) Датата и месецът трябва да се посочат с по две цифри, а годината – с четири цифри (пример: 1 август 1921 г. = 01.08.1921).

(19) За френските градове, състоящи се от няколко района, моля посочете номера на района (например: Париж 14) В случай на упоменаване на португалски области, посочете и общината и местния орган на властта.  1. Тази информация трябва задължително да се посочи за осигурените лица с испанско, френско или италианско гражданство. Тук трябва да се посочи административната област или района, в който се намира мястото на раждане (например: в случая с Франция, ако мястото на раждане (commune) е Лил, за департамент по месторождение трябва да се посочи “Северен” (‘Nord’), следван от кода на областта, ако е известен на осигуреното лице; в този случай: 59. Следователно, пълният вписан текст трябва да бъде: “Северен 59” (‘Nord 59’). За лица, родени в Испания, посочете само провинцията. В случай на упоменаване на нидерландски градове, посочете и наименованието на общината.

(21) Символът на страната, в която е родено осигуреното лице, в съответствие с кода за международна регистрация на моторните превозни средства.

(22) Ако формулярът се изпраща на германска, датска, полска, австрийска, латвийска, финландска, лихтенщайнска или шведска институция, посочете, ако е приложимо, адреса на законния представител (юридически съветник, настойник, попечител...) в карето по-долу.
Адрес (3) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

(23) Ако формулярът се изпраща на датска, френска, финландска, латвийска, полска, исландска, или норвежка институция, посочете в карето по-долу последния адрес в съответната страна на лицето, претендиращо за обезщетения:
Адрес (3)...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................(23а) За Полша терминът “държавен служител” се отнася за лица, които участват в специални схеми.

(24) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска, чешка, датска, германска, гръцка, френска, италианска, люксембургска, полска, австрийска, словашка, шведска, британска, исландска или норвежка институция.


(24а) За целите на португалските институции посочете вида дейност, която е осъществявало заинтересованото лице през последните три години от дейността си.

(25) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска, чешка, датска, германска, гръцка, френска, люксембургска, полска, австрийска, португалска, исландска или норвежка институция.


(26) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на датска, испанска, италианска, австрийска, португалска, исландска или норвежка институция. Ако формулярът се изпраща на италианска институция, посочете целия доход, с изключение на следните видове: жилището на лицето, претендиращо за обезщетения, семейни обезщетения, парични обезщетения за трудова злополука или професионална болест, обезщетения с характер на чисти помощи.
(27) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на италианска или гръцка институция. Изложените по-долу източници на средства не се считат за доход в Италия: жилището на лицето, претендиращо за обезщетения, семейни обезщетения, парични обезщетения за трудова злополука или професионална болест, обезщетения с характер на чисти помощи.

(28) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска, кипърска, германска, гръцка, унгарска, испанска, френска, италианска, люксембургска, австрийска, латвийска, полска, португалска, словашка, финландска или норвежка институция. .


(28а) За целите на полска институция, в случай, че се претендира за пенсия за инвалидност по специална схема. Информацията се изисква, когато формулярът се изпраща на унгарски институции.
(29) Да се попълни само ако формулярът се изпраща на кипърска, гръцка, унгарска, словашка, испанска или люксембургска институция.
(30) За целите на лихтенщайнските институции посочете също така дали осигуреното лице е подало молба за или е получило пенсията от професионалната схема като парично обезщетение. За целите на словашките институции наследствените пенсии включват наследствена пенсия в случай на злополука. За целите на малтийските институции посочете дали осигуреното лице е подало молба за или получава пенсия от професионален фонд на бивш работодател. Размерът на пенсията трябва да бъде същият, както първоначално отпуснатият. Посочете подробна информация в точка 9.16. За целите на полските институции попълнете и формуляр Е 204, допълнителна страница № 7.
(31) За целите на португалските институции, когато осигуреното лице се нуждае от помощта на друго лице, попълнете и допълнителна страница № 2.
(32) Да се попълни за италиански институции.
(33) За целите на лихтенщайнските институции.

(34) Посочете вида доход, взет предвид от проучващата институция при прилагането на правилата й за натрупване на обезщетения.

(35) За целите на лихтенщайнска институция поле 11 на страница 5 трябва да се попълни за всяка съпруга, с която лицето е разведено или разделено.

(36) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на ирландска, австрийска или британска институция.

(37) Да се попълни, ако формулярът се изпраща белгийска институция.

(38) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на датска, френска, италианска, люксембургска, нидерландска, австрийска, исландска или норвежка институция.

(38а) За Полша терминът “пенсия по схемата за държавни служители “ се отнася за обезщетения по специални схеми.

(39) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска, датска, германска, френска, ирландска, италианска, нидерландска, австрийска, британска, исландска или норвежка институция.

(40) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на датска, италианска, испанска, нидерландска, исландска или норвежка институция (годишен размер); на френска институция (тримесечен размер), или на белгийска, германска, гръцка или австрийска институция (месечен размер).

(41) Посочете коя дата имате предвид със следните символи: * раждане, °° сключване на брак,  смърт

(42) Представете подробни данни за размерите от датата на отпускане на пенсията с всички последващи промени в размера.

(43) Моля попълнете приложената допълнителна страница № 1, ако формулярът се изпраща на германска, италианска или норвежка институция.

(44) Посочете общия адрес. Ако някое от децата или родственик по възходяща линия живее на различен адрес, посочете този адрес в карето по-долу.


Фамилия, име и презиме ..................................................................................................................................................

Адрес (3)...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................


(45) Посочете дали детето е сключило брак, дали е инвалид, дали е починало (дата на смъртта), дали е чирак или учащ или дали получава обезщетения или има свой собдсвен доход. За целите на лихтенщайнска или шведска институция, за всяко дете на възраст между 18 и 25 години, което е учащ или чирак, следва да се приложи копие от договор за чиракуване или удостоверение от учебен център.

(46) За целите на испанските и норвежките институции, моля посочете дали децата са на материална издръжка на осигуреното лице и дали някои от децата са с увреждания. Във втория случай посочете дали детето получава пенсия за инвалидност по силата на свое собствено право.

(47) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска или британска институция.

(48) Да се попълни за италианските и гръцките институции.

(49) Ако формулярът Е 204 се изпраща на лихтенщайнска или латвийска институция, прибавете формуляр(и) Е 207 за осигуреното лице и – ако е приложимо - за (последния и всички предишни) съпруг(а) или съпрузи (съпруги) на осигуреното лице.

(50) Информацията се изисква, когато формулярът се изпраща на унгарска институция.

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВСИЧКИ ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ (периоди като държавен служител или периди на трудова заетост, самостоятелна заетост, пребиваване и обучение) (16)(16a)
Периоди(17)

Вид на периодите (18)

Име на работодателя и адрес на седалището или вид на дейността, осъществявана като самостоятелно заето лице

Място и страна, където се осъществява дейността (19)

  1. Осигурителна институция или схема (15)

б) Идентификационен номер(20)

в) Вид осигуряване (21)Място на пребиваване по време на периода на трудова заетост (16) (22)
от

до
1

2

3

4

5

6

7

1
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

2
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

3
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

4
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

5
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

6
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

7
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

8
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..
Имена по документ за самоличност : Дата ........................................................................................................................................................................................................... Подпис .............................................................................. (23)


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница