Проучване на молба за пенсия за старостстраница1/2
Дата14.01.2019
Размер402.75 Kb.
  1   2

ПРОУЧВАНЕ НА МОЛБА ЗА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ

При попълване на данните следва да имате предвид бележките на страници 6-8А. Информация за осигуреното лице

Фамилия (5) : ………………………………………………………………….…………………………………………….……….………………
Рождено фамилно име (5) : ……………………………………………………………….......................................…………………………………………………..………………..
Име и презиме (6) : …………………………………………………………………………………................................................………………………..……………….....
Предишни имена (7) : ……………......…………………………………………………………………………………………………………………...
Пол (8) : …...................………………………………………………………………………………………………………………………....…………
Фамилия, име и презиме на бащата (9) : …..………………………………………………………………………………………………..…………..
Рождена фамилия, име и презиме на майката (9) : …………………………………………….......................................................................…………………………………………………………………
Семейно положение:
 неомъжена/неженен

 разведен(а) (10)

 разделен(а)от (11) ……............………………………….

от (11) …….........……………………………
 омъжена/женен от (11) ………………

 отново омъжена/женен (10)

 вдовец или вдовицаот (11) ……................……………………….

от (11) ………………..........…………………
 в съжителство от (12) (4) …………………………………………………………………………………………………...………………………..
Данъчен номер (13)Код на данъчния район


Осигурителен номер (2)(14)


Гражданство (15) ………………………………………………………..

Номер на националната лична карта. (16) ……………….....…………Сведения за раждането (17)
Дата на раждане (17) : ……………………………………………………………………………………………………………….......………………
Месторождение (18) : ……………………………………………………………………………………………………………………..........………
Област, окръг (19) : ………………………………………………………………………………………………………………….............................
Държава: .............……………………………..………………………………………………………………………………………………......………Адрес и банкови данни
Адрес (3) (21) (22) …………………………………………………………………………………………………..………………………......…………
…………………….......……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......…………………………….
Банкови данни или адрес за директно плащане
Име на банката ……….……………………………………………………………………………………………….....……………….……….…….
Адрес на банката ……………………………………………….................………………………………………………….........……………….……
Идентификационен код на банката (BIC/SWIFT) …………………………..........................…………………………………………………………
Международен номер на банковата сметка (IBAN) ……………...............................…………………………………………………………………
Декларирам, че посочените от мен данни са верни.

Декларатор: ..............................................................................

(подпис)

 Все още упражнявам доходоносна трудова дейност

 като наето лице


 като самостоятелно заето лице като държавен служител (22a)

 за която се изисква задължително пенсионно-осигурително покритие (23) Преустановил(-а) съм доходоносната си трудова дейност

 като наето лице


 като самостоятелно заето лице като държавен служител (22a)


от ………..............………………...
 Възнамерявам да се оттегля от доходоносна трудова дейност

 като наето лице


 като самостоятелно заето лице като държавен служител (22a)


на ……………………………..……
 Възнамерявам да започна работа (24)

 като наето лице

 като самостоятелно заето лице (посочете вида дейност): ………………………………………….....................................................................................................……………

 като държавен служител (22a)Размер

 на заплатата

 на дохода от професионална дейност

 на друг доход……………….....................................................................................................................................................................………………………… (25)Вид на другия доход: ………………………………………………………………………………………………………………............……………

 Декларирам, че нямам доходи (26)Като осигурено лице

съм подал молба за следните обезщетения

получавам следните обезщетения
Продължаващо изплащане на надница или заплата в случай на болест

1.

Парични обезщетения за неработоспособност при осигуровка за болест

2.

Помощи за рехабилитация

3.

Пенсия за инвалидност (27)

4.

Пенсия за старост (27)

5.

Наследствена пенсия (27)

6.

Пенсия за трудова злополука или професионална болест

7.

Обезщетение от пенсионен тип, платимо при задължителна автомобилна застраховка (обезщетение за ПТП) (28)

8.

Обезщетения за безработица или за ранно пенсиониране

9.

Семейни обезщетения (29)
Възстановяване на вноски
Прехвърляне на вноски (30)
Други обезщетения (моля, уточнете)

 Да

 Не
Институции, отговарящи за изплащането на обезщетенията, посочени в точки 1-9
[име, адрес (3),номер на обезщетението]
…. ……………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………
…. ……………………………………………………………………………………………………………………….......…………………………
…. ………………………………………………………………………………………………………………………………........…………………
…. ……………………………………………………………………………………………………………………………….......…………………

Декларирам, че посочените от мен данни са верни.

Декларатор: ..............................................................................

(подпис)


Допълнителна информация за обезщетенията, изброени в точки 1-8
Относно обезщетенията в позиция

Номер на досието в институцията, която изплаща

Период или дата на дължимото плащане

Размер

 дневно

 седмично

 месечно

 годишно
.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

 дневно

 седмично

 месечно

 годишно
.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

 дневно

 седмично

 месечно

 годишно
.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

 дневно

 седмично

 месечно

 годишно
Осигуреното лице има право на медицински грижи и обезщетения за болест в натура съгласно законодателството, прилагано от проучващата институция
 Да  Не  Още не е установено
Пенсиите за старост и наследствените пенсии се основават на (31) :
 собствените осигурителни периоди на лицето, претендиращо за обезщетения.
 осигурителни периоди, завършени от (бивш(а)) съпруг(а).


Информация, която се предоставя ако формулярът се изпраща на датска (т. 1,.2 и 3), германска, гръцка, испанска, австрийска, полска (т. 1 и 2), френска (т. 1, 2 и 4), исландска, словенска (т. 2 и 3), португалска, чешка, финландска и норвежка (т. 2) институция

1.

При претенция за

обезщетения декларирам, че съм неработоспособен(-а)

 декларирам, че съм напълно неспособен(-а) да изпълнявам задължения, и че настоящата инвалидност е свързана с изпълнявани в миналото задължения (33а)

 декларирам, че не съм неработоспособен(-а)

2.

При претенция за

обезщетения декларирам, че се нуждая от постоянна помощ, за да изпълнявам някоя от обичайните ежедневни дейности  декларирам, че не се нуждая от постоянна помощ, за да изпълнявам някоя от обичайните ежедневни дейности

3.

4.


При претенция за

обезщетения декларирам, че нямам достатъчно средства за съществуване

Неспособен(-а) съм да осъществявам без помощ обичайни ежедневни дейности
 Да

 Не

 Още не е установено
— В допълнение към обезщетението, споменато в т. ……., получавам допълнително обезщетение, тъй като съм неспособен(-а) да осъществявам обичайни ежедневни дейности

Декларирам, че посочените от мен данни са верни.


Декларатор: ..............................................................................

(подпис)
Б. Информация за членовете на семейството на осигуреното лице (4)
 Съпруг(а)

 Партньор при съжителство (12)
Фамилия (5)
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
Име и презиме (6)

Предишни имена (7)
…………………………………………………………………………….

…………………………….………………………………………………
Дата на раждане: ..……………………………….......……

Месторождение (18) : ………...........……………………………………………………
Гражданство (15)(16): …………………………………………………Адрес (3)……......……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….
Осигурителен номер (2) (14) : .........………………………………………………………………………………………………......................................
Дата на сключване на брака / начало на съжителството : ……………………...........................................................…………………………………………………………………………………………………

Живее ли осигуреното лице в едно и също домакинство със съпруга(та) или партньора си?

 Да, от ................................................…….

 Не


 Вече не, от ……………………………….
Съпругът (съпругата) /партньорът

 упражнява

 не упражнява доходоносно трудова дейност
Ако отговорът е положителен, посочете размера на:
 месечните трудови доходи (36) : …………………………………………….............................................…

 годишните трудови доходи (37) : ………………………………................................................…………….
Съпругът (съпругата) /партньорът е на възраст между 60 и 65 години и декларира, че е
 работоспособен

 неработоспособен (33)
Съпругът (съпругата) /партньорът
 е подал(а) молба за пенсия по схемата за наети лица
 получава пенсия по схемата за

 самостоятелно заети лица всички пребиваващи лица

 държавни служители (37a)


 не получава пенсия

Вид пенсия: ........................................................................................................................... …………………………..............................…...................


Номер на пенсията (16) : …………………........................…………………………………………………………………………………………...........
Институция, отговаряща за плащането: ………........................………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………................…………………………………………...............................................
Размер

 месечно

 на тримесечие

 годишно

 седмично
Съпругът (съпругата) /партньорът

 получава други обезщетения

 не получава други обезщетения (39)
 безработица

 болест

 инвалидност

 други
Начална дата: .............................………………………………………………………………………………………………………………………….
Размер

 месечно

 на тримесечие

 годишно

 седмично
Други известни източници:

Вид : ...........……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..Размер (40) : .......………………………………………………………………………...

Декларирам, че посочените от мен данни са верни.


Декларатор: ..............................................................................

(подпис)
Пенсията на съпруга (съпругата) /партньора се основава на (31) :

 осигурителните периоди, завършени от самото лице, претендиращо за обезщетения.

 осигурителни периоди завършени от (бивш(а)) съпруг(а).*

* ако се попълва, трябва да се приложат оригиналните документи за осигурителен стаж на бивш(а) съпруг(а)
Деца(16)


Фамилия (5) , име и презиме

Осигурителен номер, пол

(М/F)


Място и дата на

раждане, сключване на брак или смърт (41)Връзка (напр. собствено дете,

приемно дете)  1. .........................................................................

.........................................................................

.........................................................................  1. .........................................................................

..................................................................................................................................................

  1. .........................................................................

.........................................................................

.........................................................................  1. .........................................................................

.........................................................................

.........................................................................
..................................................... ............................................. ....................................................

..................................................... ............................................. ....................................................

..................................................... ............................................. ....................................................

..................................................... ............................................. ................................................... ..................................................... .............................................. ...................................................

..................................................... .............................................. ...................................................

..................................................... ............................................. ....................................................

..................................................... ............................................. ....................................................

..................................................... ............................................. ....................................................

..................................................... ............................................. ................................................... ..................................................... .............................................. ...................................................

..................................................... .............................................. ...................................................Подадена е молба за отпускане на семейни помощи за деца от българска компетентна институция.
Българската компетентна институция
 за децата, споменати в редове с номера ……………………………………… (1-4).
е отпуснала обезщетения до …………..............…………………………………… включително.
размер на семейната помощ за дете …............…………………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
 не е отпуснала семейни помощи за децата, споменати в редове с номера ………………………………. (1-4).
 още не е взела решение за правото на семейни помощи за деца
Адрес (3) (44) : ……….......………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Забележки (45) (46) (49): …………………………….....……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Декларирам, че към настоящия момент не искам отпускане на българска пенсия за старост.

Декларирам, че съм попълнил(-а) данните на страници от 1 до 6 вярно.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по член 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: ..................................................................

(подпис)


УКАЗАНИЯ
Моля, попълнете този формуляр с главни печатни букви, като пишете само върху пунктираните линии.

БЕЛЕЖКИ

(1) Символ на страната, чиято институция попълва формуляра: BE = Белгия; CZ = Чехия, DK = Дания; DE = Германия; EE = Естония, GR = Гърция; ES = Испания; FR = Франция; IE = Ирландия; IT = Италия; CY = Кипър, LV = Латвия, LT = Литва, LU = Люксембург; HU = Унгария, MT = Малта, NL = Нидерландия; AT = Австрия, PL = Полша, PT = Португалия; SI = Словения, SK = Словакия, FI = Финландия, SE = Швеция, UK = Обединено кралство Великобритания; IS = Исландия; LI = Лихтенщайн; NO = Норвегия; CH = Швейцария.

(2) Когато формулярът се изпраща на чешка институция, посочете рождения номер; на кипърска институция, ако лицето е кипърски гражданин, посочете кипърския идентификационен номер, ако лицето не е кипърски гражданин, посочете номера на удостоверението за регистрация на чужденец (Alien Registration Certificate - ARC); на датска институция, посочете номера CPR; на финландска институция, посочете номера от регистъра на населението; на шведска институция, посочете личния номер (personnummer); на исландска институция, посочете личния идентификационен номер (kennitala); на лихтенщайнска институция, посочете осигурителния номер AHV; на литовска институция, посочете личния идентификационен номер; на латвийска институция, посочете идентификационния номер; на малтийска институция, ако лицето е гражданин на Малта, посочете номера на личната карта, или, ако лицето не е гражданин на Малта, посочете малтийския номер за социална сигурност; на норвежка институция, посочете личния идентификационен номер (fødselsnummer); на белгийска институция, посочете националния номер за социална сигурност (NISS); на германска институция към общата пенсионно-осигурителна схема, посочете осигурителния номер (VSNR), а на институция към схемата за социална сигурност на държавни служители, посочете личния идентификационен номер (PRS-Kenn-Nr); на австрийска институция, посочете австрийския осигурителен номер (VSNR); на полска институция, посочете референтния номер на пенсионното досие за лице, което е кандидатствало за, или за което е установено, че има право на пенсия от полската система за социална сигурност, за лице, кандидатстващо за полска пенсия за пръв път, посочете PESEL и NIP или номера NKP (номер NKP – ако съответното лице подлежи на социално осигуряване за селскостопански производители), ако няма такъв номер, посочете серията и номера на личната карта или на паспорта; за лице, кандидатстващо за полска пенсия за пръв път, посочете PESEL и NIP или номера NKP (номер NKP – ако съответното лице подлежи на социално осигуряване за селскостопански производители), ако няма такъв номер, посочете серията и номера на личната карта или на паспорта;.

(3) Улица, номер, пощенски код, град, страна, телефонен номер.

(4) За целите на норвежките институции попълнете и формуляр Е 202/ допълнителна страница № 3. За целите на швейцарските институции попълнете и формуляр Е 202/ допълнителна страница № 4. За целите на полските институции попълнете и формуляр Е 202, допълнителна страница № 5, в Полша терминът "осигурено лице" се отнася и за лицата, които се подчинени на специални схеми; За целите на чешките институции попълнете и формуляр Е 202, допълнителна страница № 6; За целите на литовските институции не попълвайте част Б на формуляра, а попълнете E 202, допълнителна страница № 7; За целите на латвийските институции не попълвайте част Б на формуляр E 202, а попълнете формуляр E 202,/ допълнителна страница № 8.

(5) — За фамилия моля посочете обичайната фамилия или тази, придобита чрез брак.

— “Рожденото фамилно име” трябва винаги да се посочва; ако е същото като настоящото, впишете “IDEM” (“СЪЩОТО”). Ако формулярът се попълва от нидерландска институция, в случаите, в които осигуреното лице или правоимащото лице, претендиращо за обезщетения, е омъжена жена или жена, която е била омъжена и преди, впишете моминското име като рождено фамилно име.

— Изрази като “наричан...” или “наричан още...” и представките към фамилните имена трябва да бъдат изписани изцяло в реда, в който фигурират в свидетелството за раждане.

— Ако формулярът се попълва от нидерландска институция, в случаите, в които осигуреното лице или правоимащото лице, претендиращо за обезщетения, е омъжена жена или жена, която е била омъжена и преди, впишете фамилията на настоящия или последния съпруг като настояща фамилия.

— За испански граждани посочете и двете рождени имена.

— За португалски граждани, посочете всички имена (име и презиме, фамилно име, моминско име) по реда на гражданското състояние, в който те фигурират в личната карта или в паспорта.

(6) Посочете всички собствени имена и презимето в реда, в който фигурират в свидетелството за раждане.

(7) Да се посочат по-специално в случай на осиновяване или в случай на други имена, които се използват понастоящем; изрази като “наричан...” или “наричан още...” и представките към фамилните имена трябва да бъдат изписани изцяло в реда, в който фигурират в свидетелството за раждане.

(8) Впишете М за мъж и F за жена.

(9) Тази информация се изисква, когато работникът е испански гражданин, или когато формулярът трябва да бъде изпратен на френска, унгарска, гръцка или полска институция, независимо от гражданството на работника.

(10) Попълнете, по възможност, ако формулярът се изпраща на германска, белгийска, френска, унгарска, италианска, люксембургска, нидерландска, полска, австрийска, лихтенщайнска, финландска или норвежка институция.

(11) За целите на белгийските, унгарските, полските, британските, лихтенщайнските и финландските институции, посочете и датата до съответното квадратче.

(12) За целите на нидерландските, финландските, унгарските, исландските и норвежките институции, тази информация се основава на декларация от заинтересованото лице. Съгласно нидерландския “Общ закон за осигуряване за старост”, следните лица също се смятат за “омъжени/женени” или “съпруг/съпруга”: несключили брак лица от един и същ или различен пол, които живеят постоянно в общо домакинство. Общо домакинство означава, че две лица, които не са сключили брак, съвместно поемат издръжката на жилището си като всеки от тях допринася за покриването на разходите за домакинството или взаимно осигуряват издръжката си по друг начин. Съгласно финландското законодателство страните по регистрирано съдружие от един и същи пол се третират като “брачни партньори”.

(13) Да се попълни само ако формулярът следва да се изпрати на португалска или словенска институция.

(14) За целите на нидерландските институции впишете номера Sofi, ако е известен. За целите на белгийските институции впишете националния номер за социална сигурност (NISS).

(15) Ако е необходимо, посочете датата на натурализацията.

(16) За целите на испанските институции, в случаи с испански граждани, посочете номера, който фигурира на националната лична карта - DNI (Documento Nacional de IdentidadI), или N.I.E (Número de Identificación de Extranjeros) в случаи с чужденци, и в двата случая – ако такъв съществува, дори ако срокът на валидност на личната карта е изтекъл. В противен случай впишете “Няма”.

За целите на малтийските институции, в случаи с малтийски граждани, посочете номера на личната карта, а ако лицето не е гражданин на Малта, посочете малтийския номер за социална сигурност.

В случаи със словенски граждани, посочете личния идентификационен номер – EMŠO.

(17) Датата и месецът трябва да се посочат с по две цифри, а годината – с четири цифри (пример: 1 август 1921 г. = 01.08.1921).

(18) За френските градове, състоящи се от няколко района, моля посочете номера на района (например: Париж 14). В случай на упоменаване на португалски области, посочете и общината и местния орган на властта. В случай на упоменаване на нидерландски градове, посочете и наименованието на общината.

(19) Тази информация е задължителна за осигурените лица с испанска, френска или италианска националност. Тук трябва да се посочи административната област или района, в който се намира мястото на раждане (например: в случая с Франция, ако мястото на раждане (commune) е Лил, за департамент по месторождение трябва да се посочи “Северен” (‘Nord’), следван от кода на областта, ако е известен на осигуреното лице; в този случай: 59. Следователно, пълният вписан текст трябва да бъде: “Северен 59” (‘Nord 59’). В случаите с лица, родени в Испания, посочете само провинцията.

(20) Символът на държавата по произход на осигуреното лице в съответствие с кода за международна регистрация на моторните превозни средства.

(21) Ако формулярът се изпраща на германска, полска, австрийска, лихтенщайнска, финландска или шведска институция, посочете, ако е приложимо, адреса на законния представител (юридически съветник, настойник, попечител...) в карето по-долу.

Адрес (3).........................................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................

(22) Ако формулярът се изпраща на датска, финландска, исландска, латвийска, полска или норвежка институция, посочете последния адрес на лицето, претендиращо за обезщетения, в карето по-долу:Адрес (3).........................................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................

(22a) За Полша терминът “държавен служител” се отнася за лица, които участват в специални схеми.

(23) За целите на испанските и словенските институции.

(24) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска, германска, унгарска, испанска, ирландска, люксембургска, полска, португалска, словашка, австрийска или норвежка институция.

(25) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска, чешка, датска, френска, италианска, люксембургска, австрийска, исландска или норвежка институция (годишен размер), или гръцка, полска или португалска институция (месечен размер). Ако формулярът се изпраща на испанска институция, посочете целия доход, с изключение на следните видове: жилището на лицето, претендиращо за обезщетения, семейни обезщетения, парични обезщетения за трудова злополука или професионално заболяване, обезщетения изключително с характер на помощи.

(26) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на италианска или гръцка институция. Изложените по-долу източници на средства не се считат за доход в Италия: жилището на лицето, претендиращо за обезщетения, семейни обезщетения, парични обезщетения за трудова злополука или професионално заболяване, или обезщетения изключително с характер на помощи.

(27) За целите на лихтенщайнските институции посочете също така дали осигуреното лице  е подало молба за , или е получило пенсията от професионалната схема като парично обезщетение. За целите на малтийските институции посочете дали осигуреното лице е подало молба за или получава пенсия от професионален фонд на бивш работодател.

(28) За целите на финландските институции.

(29) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на италианска институция.

(30) За целите на лихтенщайнските институции.

(31) Да се попълни за латвийските и нидерландските институции.

(32) Посочете вида доход, който е бил взет предвид от проучващата институция при прилагане на нейните правила за натрупване на обезщетения.

(33) Гръцките, испанските, френските, австрийските и полските институции могат да поискат впоследствие формуляр E 213.

(33a) За целите на полските институции, в случай че се претендира за пенсия за старост по специална схема.

(34) За целите на португалските институции попълнете и формуляр Е 202, допълнителна страница № 2.

(35) За нидерландските институции следва да се подаде едновременно и формуляр Е 205 за (бивш(а)) съпруг(а)/партньор(ка).

(36) Да се попълни и ако формулярът се изпраща на ирландска, австрийска или британска институция.

(37) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска, датска, испанска, френска, италианска, люксембургска, нидерландска, австрийска, исландска или норвежка институция. За целите на нидерландските институции добавете и доказателство.

(37a) За Полша терминът “пенсия по схемата за държавни служители “ се отнася за обезщетения по специални схеми.

(38) За испански, френски, австрийски или лихтенщайнски институции посочете вида на риска (инвалидност, старост) и вида на правото (пряко, непряко).

(39) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска, датска, испанска, френска, ирландска, италианска, холандска, австрийска, британска, исландска или норвежка институция.

(40) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на датска, испанска, нидерландска, австрийска, исландска или норвежка институция (годишен размер), до френска институция (тримесечен размер), или до италианска институция (месечен размер).

(41) Посочете коя дата за кое от събитията се отнася със следните символи: * раждане, °° сключване на брак,  смърт.

(42) Представете подробни данни за размерите от датата на отпускане на пенсията с всички последващи промени в размера.

(43) Да се попълни формуляр E 202/допълнителна страница № 1, ако формулярът се изпраща на италианска или норвежка институция. Предоставя се и допълнителна информация на допълнителна страница № 1, ако заинтересованата институция изрично я е поискала.

(44) Посочете общия адрес. Ако някое от децата живее на различен адрес, посочете го в карето по-долу.Фамилия, име и презиме

..............................................................................................................................................................................................................................
Адрес (3)...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................(45) За целите на испанските институции, посочете дали децата са на материална издръжка на осигуреното лице и дали някои от децата са с увреждания. Във втория случай посочете дали детето получава пенсия за инвалидност по силата на свое собствено право.  1. Посочете дали детето е сключило брак, дали е инвалид, починало (дата на смъртта), чирак или учащ. За целите на лихтенщайнска или шведска институция, за всяко дете, което е учащ или чирак на възраст между 18 и 25 години, да се приложи копие от договор за чиракуване или удостоверение от учебен център.

  2. Да се попълни, ако формулярът се изпраща на италианска или гръцка институция.

(48) Ако формулярът Е 202 се изпраща на лихтенщайнска институция, прибавете формуляр(и) Е 207 за осигуреното лице и – по целесъобразност – за (настоящия и предишния) съпруг(а) или съпрузи (съпруги) на осигуреното лице.

(49) За целите на унгарските институции, ако сте на възраст под 62 години, посочете дали отглеждате горепосочените деца в собственото си домакинство в продължение на най-малко 10 години.

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВСИЧКИ ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ (периоди като държавен служител или периоди на трудова заетост, самостоятелна заетост, пребиваване и обучение) (16)(16a)
Периоди(17)

Вид на периодите (18)

Име на работодателя и адрес на седалището или вид на дейността, осъществявана като самостоятелно заето лице

Място и страна, където се осъществява дейността (19)

  1. Осигурителна институция или схема (15)

б) Идентификационен номер(20)

в) Вид осигуряване (21)Място на пребиваване по време на периода на трудова заетост (16) (22)
от

до
1

2

3

4

5

6

7

1
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

2
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

3
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

4
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

5
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

6
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

7
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..

8
a) …………………………………………….

б) …………………………………………….

в) ……………………………………………..
Имена по документ за самоличност : Дата ........................................................................................................................................................................................................... Подпис .............................................................................. (23)


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница