Проучване на пазара на кари в УзбекистанДата27.09.2016
Размер336.25 Kb.
#10875


Проучване на пазара на кари в Узбекистан


2014 година

Съдържание


Проучване на пазара на кари в Узбекистан 1

Съдържание 2

Таблици и графики 4

Въведение 5

1. Обща характеристика на страната 6

2. Нормативна рамка 8

3. Описание и характеристики на потребителите 10

4. Развитие на местното производство 13

5. Външнотърговска статистика 14

6. Водещи компании в бранша 15

7. Практически съвети за навлизане на пазара 18

8. Оценка на бъдещото развитие в сектора 19

Инвестиции в основен капитал 20

9. Контактна информация 21

1. Име на компанията: Fraser Avtoyuklovchi Servis 23

2. Бихте ли ми посочили в коя сфера е основната дейност на Вашата компания? 23

3. Бихте ли посочили каква е конкретната Ви дейност? 23

4. Бихте ли посочили дали имате интерес от осъществяване на партньорски взаимоотношения с Български компании? 23

5. Какви специфични изисквания или препоръки към потенциалните български партньори имате? (напр. минимален обем, сертификати и др.) 23

6. Информация за контакт, лице за контакт, позиция 23

1. Име на компанията: Markom Qurilish Texnika 24

2. Бихте ли ми посочили в коя сфера е основната дейност на Вашата компания? 24

3. Бихте ли посочили каква е конкретната Ви дейност? 24

Търговия на едро/дилърство/внос/дистрибуция на машини 24

4. Бихте ли посочили дали имате интерес от осъществяване на партньорски взаимоотношения с Български компании? 24

5. Какви специфични изисквания или препоръки към потенциалните български партньори имате? (напр. минимален обем, сертификати и др.) 24

6. Информация за контакт, лице за контакт, позиция 24

1. Име на компанията: Машимпорт 25

2. Бихте ли ми посочили в коя сфера е основната дейност на Вашата компания? 25

3. Бихте ли посочили каква е конкретната Ви дейност? 25

Търговия на едро/дилърство/внос/дистрибуция на машини 25

4. Бихте ли посочили дали имате интерес от осъществяване на партньорски взаимоотношения с Български компании? 25

5. Какви специфични изисквания или препоръки към потенциалните български партньори имате? (напр. минимален обем, сертификати и др.) 25

6. Информация за контакт, лице за контакт, позиция 25
Таблици и графики


Таблица 1 Външнотърговски стокообмен на България с Узбекистан (в хил. щ.д.) 7

Таблица 2 Профили на водещите вносители/търговци на едро/дребно/дистрибутори на кари в Узбекистан 15Графика 1 Темпове на растеж на съвкупното местно производство в %, 2007-2012 г. 11

Графика 2 Внос на кари в Узбекистан в хил.евро, 2009-2013 г. 14

Графика 3 Структура на вноса на кари в Узбекистан по страни, 2009-2013 г. 15
Източници:

Министерство на Икономиката Енергетиката на Република България

Национална статистика на Узбекистан

Агенция за инвестиции на Узбекистан

Търговска статистика на ООН

Европейска комисия

Световна банка

Международна Търговска мрежа на Dun and Bradstreet


Въведение

Разработеният анализ „Кари в Узбекистан“ е във връзка с изпълнение на Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 за „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” по приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” по Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”, с Възложител – ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.


Целта на проучването е намиране на търговски партньори на българските производители - малки и средни предприятия и придобиване на конкретна информация и знания относно състоянието на даден регионален пазар, развитието на дадени продукти и стокови групи, конюнктура и специфичните качествени изисквания към отделните групи продукти, търговските техники и методи за разработване и навлизане на конкретни пазари в регионален и продуктов аспект.

1.Обща характеристика на страната


ТЕРИТОРИЯ: 447,400 кв. км.

НАСЕЛЕНИЕ: 28,66 млн (към Юли 2013 г.)

СТОЛИЦА: Ташкент

НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА: Узбекистански сумОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ: Узбекски
Узбекистан е най-многолюдната страна в Средна Азия с население от близо 30 млн. души доминирано от етнически узбеки (около 80% от общото население). Най-големите малцинствените етнически групи са руснаци (5.5%), таджики (5%), както и казахи (3%). Около половината от населението живее в градовете.
Узбекистан е шестият по големина производител на памук в света, както и седмия в света основен производител на злато. Страната е на второ място по ръст на БВП
сред страните от ОНД през 2012 г. Повече от половината от
БВП (54,6%) се генерира от микро-фирми и частни субекти предприятие. През 2012г. обемът на промишлено производство нараства с 7.7%, селскостопанското производство се увеличава с 7%, а инвестициите в основен капитал се увеличават с 11.6% в сравнение с предходната година.
Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се оценява на 52 млрд. долара като регистрира растеж от 8,2% през 2012 г. Световната икономическа и финансова криза през 2008 г. не оказават съществен ефект върху икономиката на страната поради неголямата обвързаност с глобалните финансовите пазари и благоприятните търговски условия за износ на ключови индустрии за страната като мед, злато, природен газ, памук, въглища, сребро, уран. Селското стопанство заема около 18,6% от БВП на страната, като заетите в сектора са около 26% от работещото население. През 2012 г. официалният размер на инфлацията е 7%.
След придобиването на независимост страната е изправена пред многобройни икономически предизвикателства и редица реформи. Икономическата политика на правителството на Узбекистан включва ограничаване на вноса по много начини, включително чрез високи вносни мита и акцизи с цел защита на местно произведени стоки.
Основни търговски партньори на Узбекистан са Русия - 29%, Китай - 12,3%, Казахстан - 10,5%, Република Корея - 8,2% и Турция - с 4.7%. Основните стоки които са изнасят са енергийни продукти, памук, злато, минерални торове, отпадъци от черни и цветни метали метали, текстил, хранителни продукти, машини и автомобили (по данни на CIA World Factbook ). Общият износ на Узбекистан за 2012 г. се оценява на 14,26 милиарда долара, а общият внос на 12.030 милиарда долара. Вносът се състои основно от хранителни продукти, химикали, метали (черни и цветни), машини и оборудване.
Ролята на малкия бизнес и частното предприемачество в икономиката на страната
се увеличава. През 2012 г., този сектор генерира 54,6 % от БВП и създава 75.7% от заетостта. Като признава значението на бизнес общността като цяло и на частното предприемачество държавата постоянно актуализира законодателството в опитите за намаляване на данъците и административна тежест върху бизнеса. На 7 февруари 2011 г., президентът на Узбекистан подписва резолюция, която е насочена към разширяване на достъпа до търговски банкови кредити, суровини и държавни поръчки за малки и частни фирми.
Узбекистан продължава да изпълнява програма за модернизаци и развитие на инфраструктурата. Програмата за 2011-2014 г. покрива до 500 голями инвестиционни проекти в промишления сектор за 50 милиарда долара. Според официални представители по време на тези пет години произведената продукция в машиностроителна, химическата, хранително-вкусовата, фармацевтичната и строителната промишленост се очаква да се увеличи над два пъти.
Външната търговия между България и Узбекистан през последните години се характеризира с многократното нарастване на българския износ, съставен от промишлени стоки, като медикаменти, козметика, машини и апарати.
През 2013 г. стокообменът между двете страни отбеляза нарастване с 18.3 % спрямо 2012 г., българският износ за Узбекистан с 42.8 %, а вносът отбеляза спад с 58.5 %.

Таблица 1 Външнотърговски стокообмен на България с Узбекистан (в хил. щ.д.)

Години

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2007 г.

6943

5072

1871

+3 201

2008 г.

13615

11253

2362

+8 891

2009 г.

12880

10516

2365

+8 151

2010 г.

13524

9957

3567

+6 390

2011 г.

16 213

11 415

4 798

+6 618

2012 г.

21 908

16 603

5 305

+11 299

2013 г.

25 919

23 722

2 197

+21 524

  Източник: Министерство на икономиката и енергетиката

Въпреки че са направени редица стъпки в близките години, икономиката на страната продължава да показва характеристиките на един развиващ се пазар. Общият бизнес климат може да бъде описан като стабилен, но с потенциал за бърз растеж при по-радикални реформи към пазарна икономика и намаляване на държавната регулация на икономика.2.Нормативна рамка

Узбекистан има силно регулирана икономика, с голям брой регулаторни органи. Основните регулаторни органи са Кабинета на Министрите (отговаря за общото регулиране на икономиката), Министерство на финансите (отговорно за фискалната и данъчната политика), Централна банка (отговорна за регулиране на банките и паричнатаполитика), Държавна комисия Данъци (отговарна за събиране на данъци), Държавен митнически комитет (отговарящ за събирането на митнически сборове), Министерство на икономиката (отговорно за развитие и изпълнение на дългосрочната социална и икономическа стратегия на държавата) и Министерство на външните икономически отношения, инвестициите и търговията


(отговарящо за външната търговия и привличане на чуждестранни
инвестиции).
Конкуренцията се регулира от Закона за защита на конкуренцията. Контролът върху спазването на Закона е прехвърлено към новосъздадената комисия по
Приватизация, демонополизация и конкуренцията.
Контролът на държавни изкупни цени за стратегически важните стоки, като например памук, злато, петрол, комунални услуги, телефонна комуникация се
контролират от правителството, тъй като те са предоставят от държавни компании.

Отговорни инстутуции за вноса и търговията с кари в Узбекистан са: • Министерство на външните икономически отношения, инвестиции и търговия (http://www.mfer.uz/en/)

 • Министерство на правосъдието (http://www.minjust.uz/uz/)

 • Министерство на околната среда (http://www.minzdrav.uz/en/)

 • Централната банка (http://www.cbu.uz/)

 • Узбекската агенция за стандартизация, метрология и сертификация (http://www.standart.uz/)

 • Държавната агенция за опазване на околната среда (http://www.uznature.uz/)

 • Държавна агенция митници (http://www.customs.uz/uz/)

Основните документи, които са нужни за внос на кари в Узбекистан са:
 • Карго манифест – документ представящ пред властите стоката, която се превозва и начинът на трансортиране. Отговорната институция е Държавен митнически комитет (Gosudarstvenniy tamoženniy Komitet, prospect Uzbekistanskiy 3, UZ-100003 Tashkent, phone number: +998 71 1207631, fax number: +998 71 1207641).

 • Митническата декларация за внос - Официален формуляр за митническото оформяне на стоки. Отговорната институция е Държавен митнически комитет (Gosudarstvenniy tamoženniy Komitet, prospect Uzbekistanskiy 3, UZ-100003 Tashkent, phone number: +998 71 1207631, fax number: +998 71 1207641).

 • Декларация за облагаемата стойност - Документ, съдържащ цялата информация за оценка на облагаемата стойност на доставката. Отговорната институция е Държавен митнически комитет (Gosudarstvenniy tamoženniy Komitet, prospect Uzbekistanskiy 3, UZ-100003 Tashkent, phone number: +998 71 1207631, fax number: +998 71 1207641).

 • Търговска фактура - Документ, съдържащ подробна информация за сделката. Търговската фактура, може да бъде получена на всеки език. Въпреки това, в превод на узбекски или руски език е препоръчително, тъй като това е необходимо за митническо освобождаване.

 • Про форма Фактура - Документ, съдържащ подробна информация за сделката, съставен преди същинското фактуриране и в допълнение към търговската фактура.

 • Опаковъчен лист - Документ, съдържащ подробна информация за пратката и да служи като основа за митническото третиране на стоки.

 • Сертификат за произход - Документ, удостоверяващ произхода на стоките, които се внасят.

 • Въздушна товарителница - Документ, съдържащ подробна информация за международния превоз на стоки по въздух и за доказване на договора за превоз между изпращача и дружеството на превозвача.

 • Железопътна товарителница в съответствие с двете COTIF и СМГС споразумения - Документ, съдържащ подробна информация за международния превоз на товари с железопътен транспорт съгласно Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и Организацията за сътрудничество между железниците (ОСЖД) (в сила от 1 септември 2006 г.)

 • Товарителница - Документ, съдържащ подробна информация за международния превоз на стоки по шосе.

 • Застрахователен сертификат – Документ удостоверяващ, че е подписан договор за застаховка на стоката.

 • Регистрация на договора в удобрена банка – регистрацията на договора се извършва от вносителя в банка лицензирана от Централната банка на Узбекистан (Central Bank of Uzbekistan, prospect Uzbekistanskiy 6, UZ-100001 Tashkent, phone and fax number: +998 71 2525739.)

 • Регистрация на договор за внос – регистрацията се прави от вносителя в Министерство на външните икономически отношения, инвестиции и търговия (Ministry of Foreign Economic Relations, Investments and Trade = Ministerstvo vneshniyh economicheskih svyasey, investitziy y torgovly, T. Shevchenko street 1, UZ-100029 Tashkent, phone number: +998 71 2385100, fax number: +998 71 2385200.)

 • Регистрация на физически и юридически лица – регистарцията се прави от Министерство на правосъдието (Ministry of Justice = Ministerstvo Yustitsii, ulitsa Sayilgoh 5, UZ-100047 Tashkent, phone number: +998 71 2331305, fax number: +998 71 2334844.)

 • Данъчен идинтификационен номер – документ удостоверяващ че компанията е въведена в данъчния регистър. Отговорната институция е Държавната агенция по приходи (State Revenue Committee = Gosudarstvenniy nalogoviy Komitet, ulitsa Abdulla Kadiri 13A, UZ-100011 Tashkent, phone number: +998 71 2449716, fax number: +998 71 2448912.)

 • Сертификат за съответствие - Документ, удостоверяващ, че внасяните продукти отговарят на стандартите в Узбекистан. Отговорна институция е Узбекската агенция за стандартизация, метрология и сертификация (Uzbek Agency for Standardisation, Metrology and Certification (so-called UzStandard) = Uzbekskoye agenstvo po standartizatsii, metrologii i sertifikatsii, ulitsa Forobiy 333a, UZ-100049 Tashkent, phone number: +998 71 2429493, fax number: +998 71 2461763)

 • Санитарен сертификат – издава се от Държавния център за санитарни и епидемиологичен надзор (Centre for State Sanitary and Epidemiologic Supervision = Tsentry gosudarstvennogo sanitarno-epidemiologičeskogo nadzora. The managing authority is the Ministry of Health = Ministerstvo zdarovoohraneniya, ulitsa Navoiy 12, UZ-100011 Tashkent, phone numbers: +998 71 2441033, 2394808, fax number: +998 71 2394952.)

 • Нотификация за транспорт на опасни отпадъци – издава се от Държавната агенция за опазване на околната среда (State Committee for Nature Protection = Gosudarstvenniy komitet po ohrane prirody, ploščad' Mustakillik 5, UZ-100159 Tashkent, phone number: +998 71 2391171, fax number: +998 71 2391494.)

Лецинзионни режими в сектора не се прилагат.3.Описание и характеристики на потребителите

Икономическият потенциал на Узбекистан нараства бързо, като по своите темпове на развитие страната се нарежда сред страните-лидери в глобален план. Водещи сектори в икономиката са машиностроене, химическа промишленост, електроника и електротехника, фармация, автомобилна индустрия.


С развитието на икономиката расте нуждата от технологична модернизация на страната. Вносът на машини и оборудване заема около 45% от общия внос в Узбекистан като основно това е земеделска и строителна техника. По долу са представени развитието и водещите компании в най-широко застъпените индустрии в страната, потенциални клиенти на кари.

Графика 1 Темпове на растеж на съвкупното местно производство в %, 2007-2012 г.  Източник: Световна Банка

Съществен дял в местната икономика има газодобивната и нефтопреработвателната индустрия в страната. Узбекистан има значителни запаси от въглеводороди и се счита за една от малкото страни, които не са зависими от външните енергийни доставки. Страната е осмият производител на природен газ в света. Водеща компания в бранша е държавната „Узбекнефтегаз“, която има сключени над 20 партньорства за експлоатация на находищата с компании като "Gazprom" и "Lukoil" (Русия), «CNPC International» (Китай), «Petronas Carigali» (Малайзия), «Korea National Oil Corporation», «Korea Gas Corporation» и «Daewoo International» (Южна Корея), «PetroVietnam» (Виетнам), «Sasol» (Южна Африка), «Asia Trans Gas», «Uz-Kor Gas Chemical», «Uzbekistan GTL», «UzPrista», «Uz Dresser-Rand».


Леката и текстилната промишленост има значителен дял в създаването и разширяването на промишления комплекс на страната. Водещи индустрии са производство на памучни влакна, дрехи от памук и коприна, трикотаж, бельо и горен трикотаж, готови облекла, обувки и други. До момента индустрията е привлякла над 1,5 млрд. долара чуждестранни инвестиции. Около 75% от местното производство се реализира от „joint venture“ споразумения с международни компании като например "Tryuchler", "Schlafhorst", "Tsinzer" (Германия), "Rieter" (Швейцария), "Toyoda", "Murata" (Япония), "Savio", "Orizio", "Martsoli" (Италия). Големи чуждестранни инвеститори в страната са "Daewoo International", "Daishin textile", "Shindong Enerkom" (Южна Корея), "Bayteks tigaret", "Tekfen", "Bo Group", "Alcimus textile", "Mert iplik "(Турция), "Vayreks", "Osborne trading", "Tagus "(Великобритания).


В страната се насърчава и производството на електроника и домакински битови уреди. Водещи местни производители са "White Machine Technology" (производители на прахосмукачки под марката "Samsung), "Neo Sun Light" (производство на енергоспестяващи лампи, микровълнови и газови печки, климатици изпозлващи технологии на Midea), "Eco Electron" (производство на газови печки), "Sino" (производство на хладилници и фризери), "Rav Express" (производство на тръби), "Uzkabel" OJSC JV, "Andijankabel" OJSC JV, "Deutsche Kabel AG Tashkent" OJSC JV (производство на кабели и оборудване), "Telecom Innovations" JV (производство на DSLAM-оборудване и ADSL-модеми съвместно с Китайската ZTE Corporation).
Металургичната промишленост се състои от компании, които извличат, третират и обработват черни и цветни метали. Този сектор има повече от 10 на сто от общия размер на промишлената продукция в Узбекистан. Страната има сществени запаси от злато, сребро, мед, уран, олово, цинк, волфрам, молибден, литий, алуминий и други редки метали и минерали. Очаква се нарастване на общия размер на промишлената продукция делът на металургията.
В страната оперират 70 компании, производители на фармацевтични и медицински продукти. Водещи компании в бранша са «NobelPharmsanoat» LLC JV, «UltraHealthCare» JV, «JurabekLaboratories» LLC JV, «RemedyGroup» LLC JV, «NovoPharm» LLC, «HansangPharm» LLC JV, «Samsun -ToshkentPharm LTD».
Химическата промишленост се състои от компании, които правят изкуствени торове, химически влакна и нишки, синтетични миещи средства, лакове и бои, пластмаса и синтетична смола и др. Водещи компании в бранша са «Navoi Beauty Cosmetics» JV LLC, «Navoiy Hunan Pulp» JV LLC, "Dzhizak plastmassa" JSC, "Maxam Chirchik" OJSC.

В страната оперират повече от 300 машиностроителни и металообработващи предприятия. Съвместно с различно международни партньорства в страната се произвеждат: • коли с марка „Chevrolet“ като например моделите Malibu, Captiva, Lacetti, Nexia, Spark, Matiz и Damas («GM Uzbekistan» CJSC)

 • камиони с марката Isuzu. Производител е «SamAuto»

 • тежки камиони MAN. Производител е «JV MAN Auto-Uzbekistan» JV LLC;

 • Резервни части. Водещи производители са "Jizzakh battery plant" OJSC, "Uz-Tong Hong Ko" JV, "UzKodji" CJSC "Uz-SeMyung Co." JV, "Uz-Coram" CJSC JV, "East Butterfly» JV, "Uz-Dong Yang" CJSC JV, "Avtooyna" OJSC, "UzDongDzhu Paint" JV, "Zenith Electronics" JV, "UzEraeKabel" LLC and "Uz-Hanwa" JV;

 • Селскостопански машини „CLAAS” («Uz CLAAS Agro»), «LEMKEN» («Chirchiqqishloqmash» OJSC).

В страната протича технологична модернизация на хранително вкусовата индустрия. В Узбекистан оперират международни играчи като «Nestle Uzbekistan»JV, «Coca-Cola Bottlers Uzbekistan»JV, «International Beverages Tashkent»LLC («Pepsi-Cola»), «British American Tobacco Uzbekistan» JV.


Узбекистан предлага значителен потенциален за инвестиции в строителния бизнес и производството на строителни материали. Водещи компании, които присъстват на пазара са «Knauf», «Keda», «FLSmidth», «Lafardge», «TTIOT», «Christian Pffeifer Maschinenfabric GmbH», «Mollers», «Sacmi», «EMG», «PEG »,« CAK ». 

Дистрибуция и логистика


Обикновено компаниите, които искат да навлязат на узбекския пазар търгуват чрез местно представителство или разчитат на агентска мрежа. Отличителна характеристика на пазара е, че няма местно производство на кари, като вътрешното търсене се задоволява чрез внос. В повечето случаи местните дистрибутори са специализирани официални представители на определени производители като асортиментът включва основно машини за строителна техника като допълнително в портфолиото си предлагат и кари.
Водещи дилъри/дистрибутори на машини в Узбекистан са:

 • Mегaван (вносител на кари XCMG и Luneng)

 • Машимпорт (официален дистрибутор на Atlas Copco представител на производителя на кари Dressta - Полша).

 • Марком (официален дилър за Komatsu – Япония) и предлага кари на компания Still - Великобритания.

 • Техника адванс сервиз (официален дилър на XCMG, SHANTUI, SHACMAN, JONYANG)

 • International construction Machinery (официален дилър на Hyundai)

 • Fraser (oфициален дилър на Toyota, Zhejiang Hangcha Engineering Machinery Co.,)

 • OOO "DOR SPETS TEXNIKA" ( представител на китайската SHAANXI HEAVY DUTY AUTOMOBILE Import & Export CO и вносител на специализирана техника като SHANTUI, XCMG, HYUNDAI, JIL)

На пазара присъстват основно китайски и в по-малка степен корейски и руски марки. Засиленото присъствие на китайски производители е подкрепено и от съвместно създадена Узбеко-Китайска търговска къща (http://uzchinatrade.com/). Водещи марки на пазара на кари в Узбекистан са: • XCMG (Китай)

 • Luneng (Китай)

 • Hangcha (Китай)

 • Hyundai (Южна Корея)4.Развитие на местното производство

Машиностроенето заема съществен дял от индустрията на страната. По данни на националната статистика местното производство на машиностроителните предприятия в Узбекистан бележи ръст от 120 % за периода януари-декември 2013 г. в сравнение със съшия период на 2012 г. и се оценява на 4 Млрд. Евро. Една от характерните черти на индустрията е че производството на кари не е широко застъпено и местното търсене се задоволява от внос.5.Външнотърговска статистика

Поради липсата на местно производство Узбекистан е вносител на кари като общият внос през 2013 г. се оценява на 6 млн. евро. За периода 2009-2013 година вносът на кари в стойност бележи ръст от около 70% като следствие на положителното икономическо развитие на страната.Графика 2 Внос на кари в Узбекистан в хил.евро, 2009-2013 г.  Източник: База данни на ООН

Водещи страни във вноса на кари в Узбекиста са Китай (39%) и Южна Корея (31%) като делът на вноса от Китай бележи постоянен ръст от 859 хил евро през 2010 до 2,3 млн евро през 2013, а този на Южна Корея намалява от 3,4 Млн евро през 2010 до 1,9 млн Евро през 2013.Графика 3 Структура на вноса на кари в Узбекистан по страни, 2009-2013 г.  Източник: База данни на ООН

Делът на вноса на кари от България е незначителен като за 2013 г. обемът в стойност е близо 34 хил. Евро.6.Водещи компании в бранша

По-долу са представени водещите местни вносители/търговци на едро/дребно с кари и друга техника с включени кратки профили за всяка една. Поради липсата на местно производство на кари, подобни компании не са представени.Таблица 2 Профили на водещите вносители/търговци на едро/дребно/дистрибутори на кари в Узбекистан

Fraser Avtoyuklovchi Servis
100155 Ташкент, Хамзинский район, Грузовой двор (Ташкент-товарный), Административное здание 4 этаж

Тел: (998-71) 150-19-19

Факс: (998-71) 150-19-38

E-mail: info@forklift.uz

Интернет страница: http://forklift.uz/

Изпълнителен директор: Искандар СалиховПриходи от продажби 2012 (€)

N/a

Финансов резултат (€)

N/a

Брой служители

N/a

Година на основаване

N/a

Собственост

N/a

ТEXNIKA ADVANS SERVIS
Ташкент 100084, ул. Амира Темура, д. 107Б

Тел: (+99871) 238-94-74

Факс: (+99871) 238-94-75

E-mail: sales@tasuz.com, info@tasuz.com

Интернет страница: www.tasuz.com


Приходи от продажби 2012 (€)

N/a

Финансов резултат (€)

N/a

Брой служители

N/a

Година на основаване

N/a

Собственост

N/a

Мегаван
г.Ташкент, 100159, Сергели, Южная промзона

Тел: (+998 71) 150-20-92

Факс: (+998 71) 150-20-91

E-mail: info@sifco.uz

Интернет страница: http://megavan.sifco.uz/ru/home-1280


Приходи от продажби 2012 (€)

N/a

Финансов резултат (€)

N/a

Брой служители

N/a

Година на основаване

N/a

Собственост

N/a

Markom Qurilish Texnika
г.Ташкент, ул. Чехова, дом 32, этаж 3
Тел: (998 71) 1296396, 1296397

Факс: (998 71) 1296398

E-mail: info@markom.uz

Интернет страница: http://www.markom.uzПриходи от продажби 2012 (€)

N/a

Финансов резултат (€)

N/a

Брой служители

N/a

Година на основаване

N/a

Собственост

N/a

Машимпорт
100059, г. Ташкент, ул.Усмана Насыра, 1 проезд, дом 6,

Тел: (+998 71) 150 36 90, 280 50 38

Факс: (+998 71) 150 36 89, 280 50 39

E-mail: info@machimport.com

Интернет страница: http://www.mashimport.uz/

Изпълнителен директор: Муталов Дильшад Мансурович


Приходи от продажби 2012 (€)

N/a

Финансов резултат (€)

N/a

Брой служители

N/a

Година на основаване

N/a

Собственост

N/a

UNITED UNDUSTRIAL EQUIPMENT
г. Ташкент, пр. Мустакиллик 75 (бизнес-центр INCONEL)

Тел: +998 71 140 30 70

Факс: +998 71 140 33 38

E-mail: info@pallettrucks.uz

Интернет страница: http://pallettrucks.uz


Приходи от продажби 2012 (€)

N/a

Финансов резултат (€)

N/a

Брой служители

N/a

Година на основаване

N/a

Собственост

N/a

Dor Spets Texnika
100167, г. Ташкент,ул. Локомoтивная 10
Тел: (+998 97) 734-60-40;

факс: (71) 293-49-27
E-mail: ooo_dst@mail.ru

Интернет страница: http://dst-texnika.ru/Приходи от продажби 2012 (€)

N/a

Финансов резултат (€)

N/a

Брой служители

N/a

Година на основаване

N/a

Собственост

N/a

"International Construction Machinery" ООО
г. Ташкент, Бектемирский район, шоссе Ахангаранское
Телефон: (99890) 167-10-01, (99871) 295-38-83, 295-38-82
Е-mail: office.icm@mail.ru
Интернет страница: www.icm.uz

Приходи от продажби 2012 (€)

N/a

Финансов резултат (€)

N/a

Брой служители

N/a

Година на основаване

N/a

Собственост

N/a

Примерни Цени на аналогични продуктиМодел

Цена в щатски долари

Hyundai 16в - 7ас – елекетрически с товаропод 1 525 кг

$ 39 160

Shantui sy30f nissan - бензинов

$ 15 8807.Практически съвети за навлизане на пазара

Пазарът предлага различни възмоности за навлизане и развитие на клиентската база като всеки един доставчик трябва да избере своя начин за навлизане/разширяване на пазара съобразно добрите практики и индивидуалните характеристики на компанията. Изборът трябва да бъде определен от стратегията и целите, поставени пред производителя, таргетирания пазарен сегмент, целева клиентска група, характеристики на произведените продукти, маркетингов микс, както и от опита на фирмата в международната търговия и по-специално с Узбекистанския пазар.


Един от вариантите за навлизане на пазара е осъществяване на парньорски взаимоотношения с местни дилъри/вносители на техника. Водещи дистрибутори/вносители/търговци на едро са:

 • Mегaван (http://megavan.sifco.uz/ru/home-1280)

 • Машимпорт (www.mashimport.uz)

 • Марком (www.markom.uz)

 • Техника адванс сервиз (www.tasuz.com)

 • International construction Machinery (www.icm.uz)

 • Fraser (http://forklift.uz/)

 • OOO "DOR SPETS TEXNIKA" (http://dst-texnika.ru/)

 • UNITED UNDUSTRIAL EQUIPMENT (http://pallettrucks.uz)

Имайки предвид факта, че Узбекистанския пазар е наситен с техника на китайски и корейски производители и техните марки, на българските производители няма да им е лесно да навлязат на пазара и да популяризират своите продукти и да се наложат. За да успеят да популяризират продуктите си и да повишат осведомеността на потенциалните купувачи, фирмите износителки трябва да заложат сравнително високи първоначални инвестиции за маркетинг и промоция.


Участието в специализирани събития също е силно препоръчително за вносителите. Водещи изложения в Узбекистан на оборудване и машини са „UzComak” (http://www.ite-uzbekistan.uz), “Machinery Central Asia“ (www.mca.ite-uzbekistan.uz), “ExpoConstruction Uzbekistan”, които основно се провеждат в Ташкент.
Трябва да се посочи, че за българските компании е важно да са подготвени с информация и презентационни материали относно продуктова гама и спецификации, възможности за реализиране на обеми, наличие на интернет страница. Имайки предвид езиковата бариера за предпочитане е разговорите и преговорите да се извършват на местния език.
Българските предприемачи-производители на кари биха могли да се насочат и към водещи неправителствени организации в браншовете, които обединяват техни потенциални клиенти като:

 • Асоциация на фармацевтичната индустрия (www.uzpharmsanoat.uz)

 • Асоциация на хранително вкусовата индустрия (www.oziq-ovqat.uz)

 • Aсоциация на производителите на памук (www.paxta.uz)

 • Aсоциация на производителите на кожени изделия (www.uzcharm.uz)

 • Асоциация на производителите на електронно оборудване (www.uzeltexsanoat.uz)

За осъществяване на контакти биха могли да спомогнат и службите по търговско-икономически въпроси в Узбекистан. Контактите им са посочени по-долу:


Служба по търговско - икономическите въпроси, гр. Ташкент

100066, г. Ташкент, ул. Бешагач 1, Международный Банковский и Финансовый Центр

тел.: 00998 909 483581

e-mail: i.kirev@mee.government.bg

Лице за контакт: Иван Кирев

8.Оценка на бъдещото развитие в сектора

Динамичното положително развитие на икономиката се очаква да продължи през близките години. Подобряващата се бизнес среда и увеличаващите се инвестиции в страната оказват въздействие на редица индустрии като лека промишленост, машиностроене, газова и петролна индустрия, кожена и текстилна индустрия, електроинженерство, строителството, търговията на дребно, които са основни потребители на кари.
Икономически индикатор

Темп на развитие през януяри-март 2014 г. в сравнение с периода януари-март 2013 г.
%

Брутен вътрешен продукт

+7,5%

Произведена промишлена продукция

+8,9%

Произведена продукция на селското стопанство

+6,2%

Инвестиции в основен капитал


+10,1%

Строителна активност

+15,5%

Превозени товари в , млн.тона

+4,4%

Превозени пътници, млн.

+4,9%

Оборот в търговията на дребно

+14,3%

Реализиран оборот в сектор услуги

+9,1%

  Източник: Национална статистика на Узбекистан

Имайки предвид текущото състояние на пазара на кари, както и близките търговски взаимоотношения межди Узбекистан и Китай, може да се прогнозира затвърждаване на позициите на Китайските производители на местния пазар.


9.Контактна информация


Специализирани събития


UzComak 2014

Излоцжение за строителна и друга техника и оборудване

ITE Uzbekistan

пр-т Мустакиллик, 59А, Ташкент, 100000, Узбекистан


Тел.: +(998 71) 113 01 80
Факс: +(998 71) 237 22 72
E-mail:uzcomak@ite-uzbekistan.uz

Web: http://www.ite-uzbekistan.uz

Machinery Central Asia

Излоцжение за строителна и друга техника.

Провежда се: 28 януари - 2 февруари, 2014

Локация: пр-т Мустакиллик, 59А, Ташкент, 100000, Узбекистан пр-т Мустакиллик, 59А, Ташкент, 100000, Узбекистан

Tel.: +(99871) 113 01 80
Fax: +(99871) 237 22 72
Email: mca@ite-uzbekistan.uz
Web: www.mca.ite-uzbekistan.uz
ExpoConstruction Uzbekistan 2013

Tel.: +(99871) 234 00 34


Fax: +(99871) 120 07 67
Email: info@zarexpo.com
Web: www.zarexpo.com/vistavki/expo-construction/index.html

Компании потвърдили интерес към български продукти
Fraser Avtoyuklovchi Servis

100155 Ташкент, Хамзинский район, Грузовой двор (Ташкент-товарный), Административное здание 4 этаж

Тел: (998-71) 150-19-19

Факс: (998-71) 150-19-38

E-mail: info@forklift.uz

Интернет страница: http://forklift.uz/

Лице за контакт: Искандар Салихов - Изпълнителен директор
Markom Qurilish Texnika

г.Ташкент, ул. Чехова, дом 32, этаж 3


Тел: (998 71) 1296396, 1296397

Факс: (998 71) 1296398

E-mail: info@markom.uz

Интернет страница: http://www.markom.uz

Лице за контакт: Г-жа Азиза – Търговски Директор
Машимпорт

100059, г. Ташкент, ул.Усмана Насыра, 1 проезд, дом 6,

Тел: (+998 71) 150 36 90, 280 50 38

Факс: (+998 71) 150 36 89, 280 50 39

E-mail: info@machimport.com

Интернет страница: http://www.mashimport.uz/

Лице за контакт: Муталов Дильшад Мансурович - Изпълнителен директор, Г-н Мурад – Търговски Директор

Анкетни карти във връзка с изпълнение на Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 за „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” с цел намиране на търговски партньори на българските производители.
 1. Име на компанията: Fraser Avtoyuklovchi Servis
 1. Бихте ли ми посочили в коя сфера е основната дейност на Вашата компания?
Производство
Преработка
Търговия на едро

+

Вносител

+

Дистрибуция

+

Търговия на дребно
 1. Бихте ли посочили каква е конкретната Ви дейност?

Търговия на едро/дилърство/внос/дистрибуция на машини 1. Бихте ли посочили дали имате интерес от осъществяване на партньорски взаимоотношения с Български компании?

______ДА____ (Да/Не)


 1. Какви специфични изисквания или препоръки към потенциалните български партньори имате? (напр. минимален обем, сертификати и др.)

-

 1. Информация за контакт, лице за контакт, позиция

Лице за контакт: Искандар Салихов - Изпълнителен директор, Тел: (998-71) 150-19-19, Факс: (998-71) 150-19-38, E-mail: info@forklift.uz
 1. Име на компанията: Markom Qurilish Texnika
 1. Бихте ли ми посочили в коя сфера е основната дейност на Вашата компания?

  Производство
  Преработка
  Търговия на едро

  +

  Вносител

  +

  Дистрибуция
  Търговия на дребно
 2. Бихте ли посочили каква е конкретната Ви дейност?

  Търговия на едро/дилърство/внос/дистрибуция на машини


 1. Бихте ли посочили дали имате интерес от осъществяване на партньорски взаимоотношения с Български компании?

______ДА____ (Да/Не)


 1. Какви специфични изисквания или препоръки към потенциалните български партньори имате? (напр. минимален обем, сертификати и др.)

-

 1. Информация за контакт, лице за контакт, позиция

Г-жа Азиза – Търговски Директор, Тел: (998 71) 129 63 96, 129 63 97, Факс: (998 71) 129 63 98, E-mail: info@markom.uz
 1. Име на компанията: Машимпорт
 1. Бихте ли ми посочили в коя сфера е основната дейност на Вашата компания?

  Производство
  Преработка
  Търговия на едро

  +

  Вносител

  +

  Дистрибуция

  +

  Търговия на дребно
 2. Бихте ли посочили каква е конкретната Ви дейност?

  Търговия на едро/дилърство/внос/дистрибуция на машини


 1. Бихте ли посочили дали имате интерес от осъществяване на партньорски взаимоотношения с Български компании?

______ДА____


 1. Какви специфични изисквания или препоръки към потенциалните български партньори имате? (напр. минимален обем, сертификати и др.)

-

 1. Информация за контакт, лице за контакт, позиция

Лице за контакт: Муталов Дильшад Мансурович - Изпълнителен директор, Г-н Мурад – Търговски Директор, Тел: (+998 71) 150 36 90, 280 50 38, Факс: (+998 71) 150 36 89, 280 50 39, E-mail: info@machimport.com


Приложение 1: Внос/Износ на Узбекистан по стокова група „Кари-високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство“

2009

2010

2011

2012

2013

Евро

Евро

Евро

Евро

Евро

Износ

-

-

-

-

-

Внос

3 612

5 827

4 993

4 773

6 072


  Водещи страни на внос

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  Евро

  Евро

  Евро

  Евро

  Евро

  Общо

  3612

  5827

  4993

  4773

  6072

  Китай

  796

  859

  739

  1552

  2332

  Република Корея

  870

  3411

  3154

  1844

  1906

  Канада

  416

  0

  0

  0

  681

  Италия

  0

  437

  0

  219

  335

  Швеция

  0

  0

  7

  250

  313

  Турция

  116

  66

  126

  72

  193

  Беларус

  42

  0

  6

  0

  125

  Германия

  91

  68

  541

  298

  65

  Япония

  252

  100

  8

  73

  65

  България

  0

  0

  0

  0

  34

  Холандия

  0

  3

  2

  5

  9

  Източник: Търговска статистика на ООН (http://comtrade.un.org/)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИАНМСП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.Каталог: content -> news -> files
files -> За оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони
files -> Програма „ развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
files -> List of Moldovan companies participating in the economic mission to Bulgaria organized within the official visit of the Prime-minister
files -> Важни срокове: Краен срок за изпращане на заявките
files -> Среща на церн с българската индустрия
files -> Програма за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 23 април 2013 г. 22 април 2014 г
files -> Pnb ltd International Business Cooperation
files -> Информация за традиционната годишна среща на леярските фирми
files -> Откриване – на 6 март (сряда) от 17 ч
files -> To: Diana Marinkeva Subject: fw: ses formuljari From


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница