Проучване влиянието на универсален течен тор “maxgrow” при пролетен фуражен грахДата28.05.2017
Размер143.72 Kb.
Проучване влиянието на универсален течен тор “MAXGROWпри пролетен фуражен грах (Pisum Sativum L.)

Ръководител и изпълнител : доц. д-р Иван Пачев

Срок на изпълнение 2009 – 2011 г.

Последните проучвания (Събев, 2008; Кертиков, 1998, 2008; Събев, Пачев, 2008;) показват, че течните торове оказват положително влияние върху процесите на листното и кореново подхранване на растенията с цел повишаване на добива и качеството на семената. Повишава се устойчивостта на растенията на ниски температури и засушаване, както и на продукцията при съхраняване и транспортиране.

Изследванията у нас по тези въпроси са все още недостатъчни и непълни.

Целта на проучването е да се установи влиянието на универсалният течен тор “MAXGROWвърху семедобива на пролетен фуражен грах (Pisum Sativum L.).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

За решаването на поставената цел за периода 2009 – 2011 година бе заложен полски опит по блоковия метод на Второ опитно поле на ИФК. Торен с N4 P8 K6 според приетата технология за отглеждане на пролетен фуражен грах. Големината на парцелката е от 4 м2 в четикратна повторност при следните варианти:
 1. Контрола – неторена

 2. Контрола – торена, (според приетата технология за отглеждане на грах – фон).

 3. Контрола – Фон + третиране с вода

 4. Фон + 0.2% разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW”

 5. Фон + 0.4% разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW”

 6. Фон + 0.6% разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW”

 7. Фон + 0.8% разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW”

 8. Фон + 1 % разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW”

Препаратът е внесен във фаза бутонизация и начало на цъфтеж.

Биометричните показатели за семенната продуктивност (добива) се определят по методиката на Николов и др. (1981).
Резултати и обсъждане

Посева е третиран с универсалният течен тор “MAXGROWвъв фаза бутонизация - начало на цъфтеж. След третирането е отчетен показателя височина на растението. Данните от Таблица 1 показват, че се получава известна разлика във височините. Докато на показателя височина на първи боб универсалният течен тор “MAXGROW” не оказва особено влияние и резултатите са почти равностойни.

По показателя брой бобове на едно растение третирането на растенията с универсалният течен тор “MAXGROW” оказва влияние, като максимума е при варианта третиран с Фон + 0.4 l/da MG – съответно 6.9 броя. При другите варианти този показател е почти равностоен, но всички те превъзхождат контролата.

Универсалният течен тор “MAXGROW” не оказва влияние на показателя брой семена в един боб, всичките отчетени резултати са по-ниски от тази на контролата.

При отчитането на влиянието на универсалният течен тор “MAXGROW” оказва влияние като повишава броя на семената от едно растение като максимума отново при варианта третиран с Фон + 0.4 l/da MG – съответно 25.4 броя, следван от вариантите третирани с 0.5 l/da и 0.7 l/da разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW”.

Универсалният течен тор “MAXGROW” оказва влияние на показателя тегло на семената от едно растение. Най-високо тегло е отчетено отново при варианта третиран с Фон + 0.5 l/da MG – съответно 4.23 g. Следван от вариантите третирани с 0.4 l/da и 0.7 l/da разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW”- съответно 3.77 g и 3.33 g.

По броя на фертилните възли универсалният течен тор оказва положително влияние, като максимума също е при варианта третиран с Фон + 0.4 l/da MG – 4.4 броя.

Масата на 1000 семена отчетена след третирането с универсалният течен тор с нарастването на дозите се увеличава и масата, като максимума е при варианта третиран с Фон + 0.5 l/da MG – 188,5g, следван от вариантите третирани с 0.4 l/da и 0.6 l/da разтвори, съответно 188,1g и 178,5g.

По добив на семена (Таблица 1), при еднаква агротехника и третиране с универсалният течен тор “MAXGROW”, всички варианти дават добив по висок от контролния вариант. Но най-висок добив е получен при варианта третиран с Фон + 0.5 l/da MG – 269.77 kg/da, превишаващ контролата с 99.87 kg/da, следван от вариантите третирани с 0.4 l/da и 0.6 l/da разтвори от универсалният течен тор, съответно 218,33 kg/da и 199.12 kg/da превишаващи контролата съответно с 48.43 kg/da и 29.22 kg/da
От анализа на резултатите от първата година от извеждане на опита, могат да се направят следнине тенденции:


 • Универсалният течен тор “MAXGROW” оказва положително влияние като повишава броя бобовете на едно растение, на семената от едно растение, на теглото на семената на едно растение и на масата на 1000 семена при третиране с 0.5 l/da MG – 188,5g, следвани от варианта третиран с 0.4 l/da.

 • Добива семена получен след третиране на растенията с 0.5 l/da разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW” (269,77 kg/da), е с 99,43 kg/da по-висок в сравнение с неторената контрола. Следван от варианто третиран 0.4 l/da и добив съответно 218,33 превишаващ контролата с 48,43 kg/da.Талица 2.5.1. Структурни елементи на добива на пролетен фуражен грах третиран с течния тор „Maxgrow”

Варианти

Брой бобове

Брой семена в 1 р/е

Тегло семена

Височина на р/е

Височина на 1 боб

Брой семена в 1 боб

Брой фертилни вьзли

Маса на 1000 семена

Добив семена от грах

kg/ da


kg/ da преви-шаващ

добива


от К

% спрямо К

1 К

4,8

16,1

2,22

81,5

63,6

3,4

3,6

166,3

169,900

-

100,0

2 ml

4,9

16,9

2,18

82,3

66,6

3,4

3,4

177,8

195,120

25.22

114,8

3 ml

4,9

16,8

2,32

91

72,7

3,4

3,3

178,6

169,750

-0.15

99, 9

4 ml

6,9

25,4

3,77

85

59,1

3,6

4,4

188,1

218,330

48.43

128,5

5 ml

5,5

17,9

4,23

83,4

58,3

3,1

3,3

188,5

269,770

99.87

158,8

6 ml

6,0

21,5

3,0

77,5

55,9

3,7

4,1

178,5

199,120

29,22

117,2

7 ml

6,6

22,2

3,3

83,7

62,7

3,3

3,8

175,0

185,450

15.55

109,2

8 ml

4,6

16,1

2,32

78,1

58,5

3,4

3,0

173,7

189,610

11.61

111,6


Проучване влиянието на универсален течен тор “MAXGROW” при пролетен фий „Темпо” (Vicia Sativa L.).

Ръководител и изпълнител : доц. д-р Иван Пачев

Срок на изпълнение 2009 – 2011 г.

Кореновата система на зимния фий е добре развита и достига на дълбочина в почвата 2 m и повече. Състои се от главен вретеновиден корен и множество странични разклонения (Стефанов и Стефанов, 2003). Основната коренова маса според Kutschera (1960) обикновено се разполага на дълбочина 30-85 cm. Проучванията на Доросинский и др. (1960, 1970) показват, че азотфиксиращите бактерии от групата на Rhizobium leguminozarum заразяват и кореновата система на фия. Стъблото е тънко, многоъгълно, с диаметър 3 mm (Вълев и др.1976). Средната височина е 70-120 сm, но може да достигне и 250 сm (Стефанов и Стефанов, 2003).

Отглежда се с успех на повечето типове почви, но за предпочитане са по-леките песъчливи почви (Goar, 1934; Madson, 1951). Най-добре се развива на пропускливи, топли и богати на вар почви (Стефанов и Стефанов, 2003). Оптималното рН на почвения разтвор варира 5.8 - 7.5 (Hofstetter, 1988, Plants Database, 2000, Schmierer, 2003). Зимният фий проявява толерантност към кисели, алкални (Duke, 1981; McLeod, 1982) и лошо дренирани почви (Albert and Ahlgren, 1947; Hughes and Metcalfe, 1972).

Той реагира положително на внасяне на фосфорни, калиеви, азотни торове (Митрофанов и Рожков, 1961; Аmeha, 1997) и на микроелементи (Токбаев, 1998). Използването на високи дози азот може да понижи активността на грудковите бактерии. Фосфорът осигурява по-добро развитие на кореновата система, а калият укрепва тъканите на растението като ги прави устойчиви на резките колебания на температурите през зимния и раннопролетния период (Митрофанов и Рожков, 1961).

Последните проучвания (Събев,2008; Кертиков, 1998, 2008; Събев, Пачев 2008;) показват, че течните торове оказват положително влияние върху процесите на листното и кореново подхранване на растенията с цел повишаване на добива и качеството на семената. Повишава се устойчивостта на растенията на ниски температури и засушаване, както и на продукцията при съхраняване и транспортиране.

Изследванията у нас по тези въпроси са все още недостатъчни и непълни.Целта на проучването е да се установи влиянието на универсалният течен тор “MAXGROWвърху семедобива на пролетен фий сорт „Темпо” (Vicia Sativa L.).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За решаването на поставената цел за периода 2009 – 2011 година ще се заложи полски опит по блоковия метод на Второ опитно поле на ИФК, на парцелка от 4 м2 в четикратна повторност при следните варианти:


 1. Контрола – неторена

 2. Фон + 0.2% разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW”

 3. Фон + 0.4% разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW”

 4. Фон + 0.6% разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW”

 5. Фон + 0.8% разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW”

 6. Фон + 1 % разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW”

Препаратът е внесен във фаза бутонизация и начало на цъфтеж.

Биометричните показатели за семенната продуктивност (добива) се определят по методиката на Николов и др. (1981).
Резултати и обсъждане

Внасянето на макро - и микроторове при пролетния фий увеличава масата на активните грудки, количеството фиксиран атмосферен азот, листната площ, добива на фураж и семена, съдържанието на азот във вегетативните и генеративните органи. Азотното торене увеличава морфологичните параметри, ускорява растежа и развитието на растенията. Способствува за развитието на по - мощна вегетативна маса и засилва репродуктивността.

От особена важност за семепроизводството на фия, като бобова култура е фосфорното торене, което спомага за по-доброто изхранване и натрупване в семената на хранителни вещества. И калиевото което спомага за задържането на цветовете и по- ефикасното им ополождане по време на цъфтеж.

Резултатите от изследването за втора година показват (Таблица 1), че третираният посев с универсалният течен тор “MAXGROW” се отзовава положително на структурните елементи и на добива семена.

Третирането с течния тор оказва влияние на броя бобове на едно растение като максимално отчетения брой от 7,3 бр., е при доза от 0.4 l/da. Следван от варианта третиран с доза 0.2 l/da съответно 5,3 бр. При останалите варианти броя бобове е равен с този при контролата.

Повишава се броя семената в един боб. След третирането с 0.2 l/da във фаза бутонизация – начало на цъфтеж е отчетено 33,7 бр. семена, следвано от варианта третиран с 0.4 l/da, съответно 26,7 бр. семена. При останалите варианти данните са близки до тези на контролата.

По показателя тегло на семената най-тежки са семената получени от растенията третирани в доза 0.4 l/da – 1,78 g, следвани от варианта третиран в доза 0.2 l/da – 1,33 g.

Броя на семената в един боб също се влияе от дозата на третиране. При по- високата доза от 0.4 l/da е отчетено 5,4 бр. семена и при доза от 0.2 l/da – съответно 5,0 бр. семена. При останалите варианти показват резултати по-високи от контролата, но разликата е съвсем минимална.

По - ниската доза на третиране оказва по добър ефект на височината на растенията при доза на третиране от 0.2 l/da е отчетена височина от 70,4 cm, а при доза от 0.4 l/da – височината е 67,7 cm.

Дозата от 0.2 l/da оказва по – добро стимулиране на показателя за височината на залагане на първи боб – съответно 53,5 cm. Следван от варианта третиран с доза от 0.4 l/da – съответно 50,9 cm.

Положително е влиянието и при залагането на фертилните възли. Най-много ферт. Въэли са отчтени при по ниската доза на третиране – съответно 4,9 бр., следвани от варианта третиран с 0.4 l/da – 3,9 бр.при останалите варианти също е отчетено стимулиране на залагане, но резултатите са много близки до тези на контролата.

Масата на 1000 семена следва тенденцията както и при другите показатели да най-висока при по ниските дози на третиране. Най-висока е масата при варианта третиран с 0.2 l/da, като теглото е 65,12 g, следван от вариантатретиран с 0.4 l/da – 65,04 g . При останалите варианти също показват по-високи резултати в сравнение с контролата.

Най-висок добив семена са получени при най-ниските дози на третиране. При доза на третиране от Фон + с 0.2 l/da разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW” е получен най-висок добив семена от 204,63 kg/da, превишаващ не торената контрола с 88,73 kg/da. Следвана от варианта третиран с доза Фон + с 0.4 l/da разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW” с добив от 163,83 kg/da, превишаващ не торената контрола с 47,93 kg/da.

От анализа на данните от втората година на изследване могат да се очертаят следните тенденции:

Универсалният течен тор “MAXGROW” се оказва положително влияние на добива семена от фий.

Най-висок добив е получен от варианта третиран с Фон + 0.2 l/da разтвор на универсалният течен тор “MAXGROW” с получен добив 204,63 kg/da, превишаващ не торената контрола с 88,73 kg/da., следван варианта третиран с Фон + 0.4 l/da разтвор с получен добив от 163,83 kg/da, превишаващ не торената контрола с 47,93 kg/da.Талица 1. Структурни елементи на добива на фий третиран с течния тор „Maxgrow”

Варианти

Брой бобо-ве

Брой семе-на в 1 р/е

Тегло семе-на

Брой семе-на в 1 боб

Висо- чина на р/е

cm


Висо-чина

на 1 боб


сm

Брой фер-тилни вьзли

Дьлжина на разклонението

Маса на 1000 семе-на

g


Добив семена от фий

kg/ da


% спрямо К

1 К

4,5

20,4

2,11

4,5

52,4

38,9

3,2

36,0

61,36

115,90

100,0

2 ml

5,3

33,7

1,33

5,0

70,4

53,5

4,9

49,2

65,12

204,63
3 ml

4,5

24,8

1,65

4,7

67

47,7

3,4

-

64,84

153,36
4 ml

7,3

26,7

1,78

5,4

67,7

50,9

3,9

37,7

65,04

163,83
5 ml

4,5

21,3

1,39

4,9

56,9

44,4

3,6

-

64,24

154,91
Каталог: file -> ms website
file -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
file -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
file -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
file -> Обща характеристика
ms website -> Основно училище „СВ. Св. Кирил и методий” с. Дралфа, общ. Търговище с е д м и ч н о р а з п и с а н и е
ms website -> Основно училище „СВ. Св. Кирил и методий” с. Дралфа, общ. Търговище с е д м и ч н о р а з п и с а н и е
ms website -> Второ основно училище „никола йонков вапцаров”
ms website -> Основно училище „СВ. Св. Кирил и методий” с. Дралфа, общ. Търговище с е д м и ч н о р а з п и с а н и е
ms website -> Правилник за дейността на оу “ св св. Кирил и методий “ С. Дралфа


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница