Първа частДата23.07.2016
Размер65.86 Kb.
#1496
ТипРешение
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА – 14 юли 2008 г.

ВАРИАНТ ПЪРВИ
ПЪРВА ЧАСТ

Всяка от следващите 20 задачи има само по един верен отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача е верен. Върху талона за отговори от теста (последната страница) заградете с овал и нанесете кръстче върху тази буква, която считате, че съответства на правилния отговор.

Например

За всеки верен отговор получавате по 1 точка. За грешен или непопълнен отговор, както и за посочени повече от един отговори на една задача, точки не се дават и не се отнемат.


 1. Числото е равно на:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

 1. Ако и , то стойността на израза е:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

 1. Решение на уравнението е числото:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

 1. Ако , то числото е равно на:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

 1. Произведението на всички решения на уравнението

е равно на:а) ; б) ; в) ; г) ; д) друг отговор.

 1. Ако от числото е , то числото е:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

 1. Числата , и са различни от нула и в посочения ред са последовател-ни членове на геометрична прогресия. Числата , и в посочения ред са последователни членове на аритметична прогресия. Ако частното на геометричната прогресия не е цяло число, то е равно на:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

 1. За всяко естествено число , сумата от първите члена на аритметична прогресия е . Вторият член на прогресията е равен на:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

 1. Петър забравил последните две цифри от телефонния номер на Стоян, но запомнил, че те са различни помежду си. Вероятността Петър да набере верния телефонен номер на Стоян от първия опит е:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

 1. Във фирма работят 6 инженери и 5 икономисти. Броят на различните начини, по които от тях може да се избере ръководен екип от двама инженери и един икономист, е равен на:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

 1. Модата на статистическия ред , , , , , , , , , , , , е:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

 1. Графиката на функцията е:

а)


б)


в)г)


д)
13. Най-голямата стойност на функцията в затворения интервал е:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

14. Функцията в отворения интервал е:

а) растяща; б) намаляваща; в) нечетна; г) четна;

д) произведение на четна и нечетна функция.

15. Ако , то стойността на израза е:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

16. Ако и , то стойността на е:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) друг отговор.

17. За имаме , , . Дължината на страната в сантиметри е:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

18. В ромб точка е среда на страната и . Синусът на е равен на:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

19. В равнобедрен триъгълник с основа медицентърът лежи върху вписаната в триъгълника окръжност. Периметърът на триъгълника в сантиметри е равен на:а) ; б) ; в) ; г) 24; д) .

 1. На кой от чертежите е защриховано възможно сечение на правоъгълен паралелепипед с равнина:а)

б)

в)
г)

д)
ВТОРА ЧАСТ

Следващите 10 задачи са без избираем отговор. Върху талона за отговорите от теста (последната страница) в празното поле за отговор на съответната задача запишете само отговора, който сте получили. За всеки получен и обоснован верен отговор получавате по 2 точки. За грешен отговор или за непопълнен отговор, за нечетлив текст, както и за посочени повече от един отговори на една задача, точки не се дават и не се отнемат.


 1. Да се реши неравенството .

 2. Да се реши уравнението .

 3. Да се намери решение на системата , което удовлетворява неравенството .

 4. Да се намерят всички решения на уравнението , които принадлежат на затворения интервал .

 5. В страната , а височината към нея . Да се намери дължината на страната , ако .

 6. Даден е , в който , , . Върху страната е избрана точка така, че . Да се намери отношението .

 7. Всяка от седемте букви на думата “ЛЕКАРКА” е написана на отделно картонче и картончетата са поставени в кутия. По случаен начин от кутията е извадено едно картонче. Да се намери вероятността върху това картонче да е написана буква от думата “ОКО”.

 8. В един клас има 40 ученици. От тях 30 могат да плуват, 27 изучават итали-ански език, а 5 ученици не могат да плуват и не изучават италиански език. Да се намери колко ученици могат да плуват и изучават италиански език.

 9. От плътно метално кълбо е изрязан прав кръгов цилиндър с възможно най-голямо лице на околната повърхнина. Да се намери отношението на обема на цилиндъра към обема на кълбото.

 10. Да се намерят стойностите на реалния параметър , за които уравненията и имат равен брой решения.

ВРЕМЕ ЗА РАБОТА 4 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА

Драги кандидат-студенти, попълвайте внимателно отговорите на задачите от теста само върху талона за отговор (последната страница) !

НА ВСИЧКИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ!

ОТГОВОРИ НА ВАРИАНТ ПЪРВИ на ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА – 14 юли 2008 г.

за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ от ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ПЪРВА ЧАСТ


1 г

2 а

3 д

4 б

5 г

6 в

7 д

8 б

9 б

10 б

11 а

12 в

13 б

14 а

15 д

16 в

17 д

18 б

19 г

20 вВТОРА ЧАСТ


21.

22.

23. ,

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.Каталог: kcfinder -> upload
upload -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
upload -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
upload -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
upload -> Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
upload -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
upload -> Общи положения
upload -> Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
upload -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница