Първа обекти и субекти на задължително депозиранеДата22.07.2016
Размер98.42 Kb.
#425
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(приет с ПМС No 46 от 2002 г.; обн.,ДВ,бр.26 от 12 март 2002 г.)


Глава първа


ОБЕКТИ И СУБЕКТИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДЕПОЗИРАНЕ

Чл.1. На задължително депозиране в Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" подлежат екземпляри от:
1. произведения, тиражирани върху хартиен или друг носител по полиграфически или подобен на него начин, включително с брайлов шрифт за слепи:
а) книги, брошури (всички видове, включително стандарти, патенти, каталози и отпечатъци от книги и статии), дипляни и листови издания (афиши, лозунги, листовки);
б) периодични издания - списания, бюлетини, годишници, периодични сборници, вестници, единични и юбилейни листове;
в) книги и периодични издания, отпечатани с брайлов шрифт за слепи;
г) нотни издания;
д) графични издания - албуми (във вид на книга или в папка), каталози на произведения на изобразителното изкуство, репродукции, портрети, илюстровани картички, календари (във вид на книга, брошура или листово издание), плакати;
е) картографски издания - атласи (във вид на книга, брошура или в папка), карти (географски, топографски, туристически, пътни, план-указатели, план-схеми), релефни карти и глобуси;
ж) фотоиздания - фотоалбуми (във вид на книга, дипляна или папка с фотокартички), фоторепродукции, фотопортрети, фотокартички;
з) дисертационни трудове заедно с авторефератите и хабилитационни трудове;
2. звукозаписите върху:
а) грамофонни плочи;
б) аудиокасети, компактдискове, микрокасети, минидискове и всички други звуконосители;
3. произведения, тиражирани върху филмов носител, с изключение на филмите:
а) диапозитиви;
б) диафилми;
в) микрофилми и микрофишове;
4. произведения, тиражирани върху електронен носител:
а) дискети;
б) компактдискове, лазерни дискове - CD, CD-R, CD-ROM, DVD, LD и всички други носители, при които информацията се записва и чете по този начин.
Чл.2. На задължително депозиране в Българската национална филмотека подлежат произведения, предназначени за публичен показ, тиражирани върху филмов или електронен носител:
1. игрални, документални, научнопопулярни, анимационни и учебни филми независимо от носителя, върху който са запечатани картината и звукът;
2. филми, чиито продуцент, поне един от копродуцентите или производителите са български физически или юридически лица;
3. филми, създадени в чужбина по поръчка на български физически или юридически лица.
Чл.3. (1) На задължително депозиране в Националния исторически музей подлежат екземпляри от:
1. наградни отличия и отличителни знаци, изработени от метал и други материали, заедно с лентите и кутиите, в които се поставят:
а) ордени;
б) медали;
в) гербове;
г) значки;
д) плакети;
2. банкноти и монети, предназначени за употреба в страната.
(2) Обектите по ал.1, т.1 и 2 се депозират в пълни комплекти от всички степени, класове и емисии.
Чл.4. На задължително депозиране в Националната фонотека подлежат екземпляри от произведения, тиражирани върху звуконосител, чиито продуценти са български физически или юридически лица:
1. грамофонни плочи;
2. аудиокасети, компактдискове, микрокасети, минидискове и всички други звуконосители.
Чл.5. На задължително депозиране в Министерството на транспорта и съобщенията подлежат екземпляри от пощенски марки, пуснати за употреба в страната.
Чл.6. (1) Задължителните екземпляри от печатни и други произведения по чл.1 се депозират от:
1. издателя;
2. продуцента;
3. производителя;
4. лицата, които присъждат в страната научни степени или научни звания след защита на дисертационни и хабилитационни трудове или легализират документи за получени научни степени или научни звания в чужбина.
(2) Задължителните екземпляри от печатните произведения, създадени в две или повече полиграфически бази, се депозират от производителя, който завършва произведението в готов за разпространение вид, или от издателя.
(3) Задължителните екземпляри по чл.2 се депозират от продуцента на филма или от производителя.
(4) Задължителните екземпляри по чл.3 се депозират от производителя.
(5) Задължителните екземпляри по чл.4 се депозират от издателя, от продуцента или от производителя.
(6) Задължителните екземпляри по чл.5 се депозират от лицата, които издават и пускат в употреба български пощенски марки.
(7) Задължителните екземпляри от обектите по чл.1-5, създадени или произведени в чужбина по поръчка на български физически или юридически лица, както и печатни произведения на български език или отнасящи се до България, които се внасят в количество, подсказващо намерение за търговско или друго широко разпространение в страната, се депозират от вносителя на съответните обекти.

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕКЗЕМПЛЯРИ И РЕД ЗА ДЕПОЗИРАНЕ


Чл.7. (1) Задължителните екземпляри следва да бъдат с перфектно качество, идентични на разпространявания тираж.
(2) Ако се установи, че са предадени дефектни екземпляри, те се подменят от депозиращия с редовни екземпляри в 6-месечен срок от предаването им.
Чл.8. (1) Когато печатното произведение се оформя едновременно с твърда и мека корица, задължителните екземпляри се отделят от тиража с твърди корици, а от останалия тираж се предава допълнително по един екземпляр.
(2) Когато част от тиража на едно печатно произведение е оформен като луксозно или библиофилско издание, от това издание се предава допълнително по един екземпляр.
(3) Когато едно печатно произведение се отпечатва едновременно на няколко езика, задължителните екземпляри се предават в съответния брой на всеки език поотделно.
Чл.9. (1) Задължителните екземпляри, с изключение на екземплярите от пуснатите за употреба в страната пощенски марки, се депозират, като към тях депозиращият прилага следните документи:
1. удостоверение за съдебна регистрация;
2. карта за идентификация по код БУЛСТАТ;
3. удостоверение за данъчна регистрация.
(2) Документите по ал.1 се представят в случай на първо депозиране или при промяна на някое от обстоятелствата, вписани в тях.
(3) За депозирането се съставя предавателно-приемателен протокол по образец, изготвен в 2 екземпляра и утвърден от директора на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - за обектите по чл.1, от директора на Националната филмотека - за обектите по чл.2, от директора на Националния исторически музей - за обектите по чл.3, от директора на Националната фонотека - за обектите по чл.4, и от министъра на транспорта и съобщенията - за обектите по чл.5. При наличие на явни дефекти на депозираните екземпляри това обстоятелство се вписва в предавателно-приемателния протокол.
(4) Вторият екземпляр от протокола се връща на депозиращия.

Глава трета
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕКЗЕМПЛЯРИ

Чл.10. (1) Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" разпределя част от получените депозитни екземпляри между други библиотеки в зависимост от тиража, както следва:


1. десет екземпляра от изданията в тираж над 300 броя:
а) един екземпляр за Народната библиотека "Иван Вазов" - Пловдив;
б) един екземпляр за Регионалната библиотека "П. П. Славейков" - Варна;
в) един екземпляр за Регионалната библиотека "Л. Каравелов" - Русе;
г) един екземпляр за библиотеката на СУ "Св. Кл. Охридски", с изключение на: един екземпляр от печатни произведения с медицински профил, който се разпределя за Централната медицинска библиотека на Медицинския университет - София; един екземпляр от печатни произведения с технически профил - за библиотеката на Университета за архитектура, строителство и геодезия - София; един екземпляр от печатни произведения със селскостопански профил - за библиотеката на Аграрния университет - Пловдив; един екземпляр от печатни произведения с ветеринарномедицински профил - за библиотеката на Тракийския университет - Стара Загора;
д) един екземпляр за Регионалната библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново;
е) един екземпляр за Регионалната библиотека "Ст. Чилингиров" - Шумен;
ж) един екземпляр за Столичната библиотека;
з) един екземпляр за Регионалната библиотека "П. Яворов" - Бургас;
и) един екземпляр за Централната библиотека на Българската академия на науките, с изключение на научно-популярната и детската литература, учебниците и учебните помагала, екземпляр от които се разпределя за Регионалната библиотека "С. Доброплодни" - Сливен;
к) един екземпляр за Регионалната библиотека - Благоевград;
2. четири екземпляра от изданията в тираж от 101 до 300 броя:
а) един екземпляр за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
б) един екземпляр за Регионалната библиотека "П. П. Славейков" - Варна;
в) един екземпляр за Регионалната библиотека "Л. Каравелов" - Русе;
г) един екземпляр за библиотеката на СУ "Св. Кл. Охридски", с изключение на: един екземпляр от печатни произведения с медицински профил, който се разпределя за Централната медицинска библиотека на Медицинския университет - София; един екземпляр от печатни произведения с технически профил - за библиотеката на Университета за архитектура, строителство и геодезия - София; един екземпляр от печатни произведения със селскостопански профил - за библиотеката на Аграрния университет - Пловдив; един екземпляр от печатни произведения с ветеринарномедицински профил - за библиотеката на Тракийския университет - Стара Загора; един екземпляр от художествената и детската литература, от учебниците и учебните помагала до 12-и клас - за Столичната библиотека;
3. един екземпляр от изданията в тираж до 100 броя - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив.
(2) Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" разпределя част от получените депозитни екземпляри между други библиотеки независимо от тиража, както следва:
1. един екземпляр от печатните произведения, отпечатани в чужбина и внесени за разпространение в Република България на български език или отнасящи се до България - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
2. един екземпляр от печатните произведения, отпечатани в Република България за чуждестранни физически или юридически лица и предназначени за разпространение в чужбина - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
3. един екземпляр от релефните географски карти и глобуси - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
4. един екземпляр от графичните издания (с изключение на албумите, каталозите на произведения на изобразителното изкуство и на календарите във вид на книга или брошура, които се депозират според тиража) - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
5. един екземпляр от фотоизданията (с изключение на фотоалбумите, които се депозират според тиража) - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
6. един екземпляр от произведенията, тиражирани от електронен носител - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
7. три екземпляра от извънстоличните вестници:
а) един екземпляр за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
б) един екземпляр за Регионалната библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново;
в) един екземпляр за Краезнание - разпределя се по географски принцип според местоиздаването на вестника - в съответната регионална или областна библиотека.
Чл.11. Задължителните екземпляри от депозираните звукозаписи се разпределят, както следва:
1. два екземпляра за Националната фонотека;
2. един екземпляр за Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".
Чл.12. Задължителни екземпляри от филмите се депозират в Националната филмотека, като:
1. за филмови произведения, създадени върху филмова лента, финансирани изцяло или частично от държавата, се предават задължително по избор на предаващия:
а) един оригинален негатив, международна фонограма, мишунг с магнитен, оптичен или дигитален запис;
б) един дубнегатив с оригинален оптичен тон;
в) едно позитивно копие, което отговаря по качество на еталонно копие;
2. за филмови произведения, реализирани без субсидия от държавата, се депозират:
а) за произведения на филмова лента - едно качествено позитивно копие;
б) за произведения, тиражирани върху електронен носител - едно копие, идентично на оригинала.
Чл.13. Обектите, подлежащи на задължително депозиране в Националния исторически музей, се депозират в 3 екземпляра независимо от тиража.

Глава четвърта
СРОК И РАЗХОДИ ЗА ДЕПОЗИРАНЕ


Чл.14. (1) Задължителните екземпляри от печатните произведения, с изключение на вестниците, се депозират в двуседмичен срок от отпечатването на първата партида от тиража им.
(2) Задължителните екземпляри от столичните вестници се депозират в деня на издаването им, а от извънстоличните - в 3-дневен срок от деня на издаването им.
(3) Задължителните екземпляри от звукозаписите се депозират в двуседмичен срок от завършването на записа на първата партида от тиража им.
(4) Задължителните екземпляри от филмите, произведени на филмова лента, се депозират в двумесечен срок от завършването им по смисъла на чл.63, ал.4 от Закона за авторското право и сродните му права, а от филмите, произведени на електронен носител - в двуседмичен срок от завършването им.
(5) Задължителните екземпляри от произведенията, тиражирани върху електронен носител, се депозират в двуседмичен срок от завършването им в готов за разпространение вид.
(6) Задължителните екземпляри от дисертационните и хабилитационните трудове се депозират в двуседмичен срок от присъждането на научната степен или научното звание.
(7) Задължителните екземпляри, подлежащи на депозиране в Националния исторически музей, се депозират в двуседмичен срок от изработването им.
(8) Задължителните екземпляри от пощенските марки се депозират в двуседмичен срок от датата на пускането им в употреба.
(9) Задължителните екземпляри от обектите по чл. 3, ал. 2 от Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения се депозират в двуседмичен срок от внасянето им.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. До създаването на необходимата база за съхраняване на звукозаписите в Националната фонотека задължителните екземпляри се депозират в Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".
§ 2. Правилникът се приема на основание § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения.

* край на документа *
Каталог: fce -> 001 -> 0042 -> files
001 -> Депозитен списък на книги №42/2013 г
001 -> Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
001 -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
001 -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
001 -> Книга за археологията. Рива, 2007. Без сведение за цена
files -> Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения в сила от 1 януари 2001 г. Обн. Дв бр. 108 от 29 Декември 2000г. Глава първа. Общи положения предмет Ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница