Първа Общи изисквания към авиационните оператористраница1/36
Дата26.08.2016
Размер5.53 Mb.
#7410
ТипГлава
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

ЧАСТ ПЪРВА

Обща част

Глава първа

Общи изисквания към авиационните оператори

(1) Тази наредба определя изискванията към авиационните оператори във връзка с експлоатацията на въздухоплавателните средства (ВС), предназначени за търговски въздушен транспорт, и експлоатацията на ВС при изпълнение на специализирани авиационни работи, както и експлоатацията на ВС от общата авиация и експлоатацията на индивидуални ВС с оглед на осигуряване безопасността и сигурността на полетите.

(2) Тази наредба се отнася до експлоатацията на всички граждански ВС, регистрирани в Република България и извършващи полети на и извън територията на Република България.

(3) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за експлоатацията на държавни ВС и ВС, използвани за военни цели или със специално предназначение.

(3)за полети изпълнявани непосредствено преди, по време или непосредствено след АХР, или изпълнявани във връзка с АХР и при които с изключение на членовете на екипажа на борда на ВС не присъстват повече от 6 души, необходими за извършване на дейността

(b) Изискванията на JAR-OPS Част 1 са приложими за:

(1)за оператори на самолети над 10 тона Максимално Излетно Тегло или с максимално одобрена конфигурация за 20 или повече пасажерски седящи места, или със смесени големи самолети, пътуващи групово (флотилии), които са под или над тези ограничения, не по-късно от 1 Април 1998 освен ако не е отбелязано друго.

(2)За оператори на всички други самолети, не по-късно от 1 Октомври 1999 освен ако не е отбелязано друго.


SECTION 1 –

REQUIREMENTS


1 GENERAL

This Section contains the Requirements for Air Operator Certificate Holders.

JAR–OPS 1.001 Applicability

(a) JAR–OPS Part 1 prescribes requirements

applicable to the operation of any civil aeroplane for the purpose of commercial air transportation by any operator whose principal place of business is in a

JAA Member State.

JAR–OPS 1 does not apply:

(1) to aeroplanes when used in military,

customs and police services; nor

(2) to parachute dropping and firefighting

flights, and to associated positioning and return flights in which the persons carried are those who would normally be carried on parachute dropping or firefighting

aerial work activity

(3) to flights immediately before, during,

or immediately after an aerial work activity provided these flights are connected with that aerial work activity and in which, excluding crew members, no more than 6 persons indispensable to the aerial work activity are carried.

(b) The requirements in JAR-OPS Part 1 are applicable:

(1) For operators of aeroplanes over

10 tonnes Maximum Take-Off Mass or with a maximum approved passenger seating configuration of 20 or more, or with mixed fleets of aeroplanes above and below this discriminant, no later than 1 April 1998 unless otherwise indicated.

(2) For operators of all other aeroplanes,

no later than 1 October 1999 unless otherwise indicated.

(a) Не се допуска използване на ВС от авиационен оператор за въздушен превоз с търговска цел, ако неговата експлоатация е в противоречие с разпоредбите на тази наредба.

За управление на самолети с Характеристика клас В облекчените изисквания могат да бъдат намерени в Приложение 1 на JAR-OPS 1.005 (а).

(b) оператора трябва да спазва изискванията на JAR-26, приложими за самолети оперирaщи за целите на търговския въздушен транспорт. До официалното въвеждане на JAR-26, се прилагат съществуващите национални авиационни разпоредби.

(c) Всяко ВС се експлоатира в съответствие с условията, дадени в неговото удостоверение за летателна годност.

(d) Операциите „Въздушно Такси” и „Спешно Медицинско Обслужване” (EMS) трябва да бъдат ръководени съгласно с изискванията съдържащи се в JAR-OPS Част 1 с изключение на отклоненията съдържащи се в Под-част Q, Приложения А и В съответно.

(е) Всички Изкуствени Тренировъчни Уреди (STD), такива като Полетни Симулатори и Полетни Тренировъчни Уреди (FTD), заместващи самолети с цел обучение и/или проверка, трябва да бъдат квалифицирани съгласно изискванията на JAR-STD и хората, които ги използват трябва да бъдат одобрени от Органите на властта, отговорни за провеждането на упражненията.


JAR–OPS 1.005 General

(a) An operator shall not operate an aeroplane

for the purpose of commercial air transportation

other than in accordance with JAR–OPS Part For operations of Performance Class B aeroplanes; alleviated requirements, can be found in Appendix 1 to JAR-OPS 1.005(a).

(b) An operator shall comply with the

requirements in JAR-26 applicable to aeroplanes operated for the purpose of commercial air transportation. Until formal implementation of JAR-26, current national aviation regulations will apply

(c) Each aeroplane shall be operated in

compliance with the terms of its Certificate of

Airworthiness and within the approved limitations contained in its Aeroplane Flight Manual.

(d) Air Taxi and Aeroplane Emergency Medical Service (EMS) operations shall be conducted in accordance with the requirements contained in JAR-OPS Part 1 except for the variations contained in

Subpart Q, Appendices A and B respectively.

(e) All Synthetic Training Devices (STD), such as Flight Simulators or Flight Training Devices (FTD), replacing an aeroplane for training and/or checking

purposes are to be qualified in accordance with JAR-STD requirements and user approved by the Authority for the exercises to be conducted.


Освобождавания

Властите могат по изключение и временно да разрешат освобождаване от изискванията на JAR-OPS Част 1, когато са убедени, че има нужда и причина за съответствие със всяко допълнително условие, което Властите считат за необходимо, с цел да се осигури приемливо ниво на безопасност в конкретния случай.JAR-OPS 1.010 Exemptions

The Authority may exceptionally and temporarily grant an exemption from the provisions of JAR-OPS Part 1 when satisfied that there is a need and subject to

compliance with any supplementary condition the Authority considers necessary in order to ensure an acceptable level of safety in the particular case.

(1) Гражданската въздухоплавателна администрация (ГВА) може да издава експлоатационни указания за забрана, ограничаване или въвеждане на определени условия при експлоатацията на ВС с оглед осигуряване на авиационната безопасност.

(2) Всяко от указанията по ал. 1 съдържа:

1. причината за издаване;

2. приложимостта и срока на действие;

3. действията, които авиационният оператор трябва да предприеме.

(3) Експлоатационните указания не могат да отменят или ограничават разпоредбите на наредби или други действащи нормативи.


JAR–OPS 1.015 Operational Directives

(a) The Authority may direct by means of an

Operational Directive that an operation shall be prohibited, limited or subject to certain conditions, in the interests of safe operations.

(b) Operational Directives state:

(1) The reason for issue;

(2) Applicability and duration; and

(3) Action required by the operator(s).

(c) Operational Directives are supplementary to the provisions of JAR–OPS Part 1.
Авиационният оператор е длъжен да осигури:

1. всеки негов работник/служител да познава и спазва законите, изискванията и процедурите на държавите, в които се осъществява експлоатацията на ВС и които се отнасят до изпълнението на неговите задължения;

2. всеки член на екипаж да спазва законите, изискванията и процедурите, отнасящи се до изпълнението на неговите задължения;

3. комуникацията между всички членове на екипажа да се осъществява на общ език;

4. целият експлоатационен персонал да е в състояние да разбира езика на онези части на Ръководството за провеждане на полети (РПП), написани и отнасящи се до изпълнение на неговите задължения и отговорности.JAR–OPS 1.020 Laws, Regulations and

Procedures – Operator’s

Responsibilities

(a) An operator must ensure that:

(1) All employees are made aware that

they shall comply with the laws, regulations and procedures of those States in which operations are conducted and which are pertinent to the performance of their duties; and

(2) All crew members are familiar with

the laws, regulations and procedures pertinent to the performance of their duties.

JAR–OPS 1.025 Common Language

(a) An operator must ensure that all crew

members can communicate in a common language.

(b) An operator must ensure that all operations personnel are able to understand the language in which those parts of the Operations Manual which pertain to their duties and responsibilities are written.


(1) Авиационният оператор разработва "Списък на допустимите откази" (MEL) за всеки тип ВС, който подлежи на одобрение от ГВА. Този списък се основава на базовия списък на минималното оборудване (MMEL), изготвен от организацията, отговорна за типа ВС, който е приет от ГВА, като не може да се намаляват ограниченията на базовия списък.

(2) Авиационният оператор експлоатира ВС само в съответствие с mEL освен за случаите, когато се изисква разрешение от ГВА, и то само след неговото получаване и при съблюдаване на предписаните ограничения, ако има указани так


JAR–OPS 1.030 Minimum Equipment Lists– Operator’s Responsibilities

(a) An operator shall establish, for each aeroplane, a Minimum Equipment List (MEL)

approved by the Authority. This shall be based upon,

but no less restrictive than, the relevant Master Minimum Equipment List (MMEL) (if this exists) accepted by the Authority.

(b) An operator shall not operate an aeroplane

other than in accordance with the MEL unless

permitted by the Authority. Any such permission will in no circumstances permit operation outside the

constraints of the MMEL.


(1) Авиационният оператор е длъжен да установи система за качество (Quality Control) и да определи ръководител по качеството (Quality Control manager), който непрекъснато следи за съответствието и адекватността на необходимите процедури, гарантиращи безопасността на експлоатационните дейности и годността на ВС.

(2) Системата за качество включва:

1. система за обратна връзка с отговорния за цялостната експлоатация ръководител, който осигурява предприемане на коригиращи действия при необходимост;

2. програма за гаранция на качеството, която съдържа процедури, даващи възможност за оценка на цялата експлоатация в съответствие с всички приложими изисквания, стандарти и процедури.

(3) Системата за качество и ръководителят по качеството се одобряват от ГВА.

(4) Системата за качество се описва в съответно ръководство на оператора.

Предотвратяване на авария и програма за сигурност на полетите


(a) Системата за качество осигурява изпълнението на утвърдената програма за безопасност на полетите на авиационния оператор и включва:

(1)Програми за постигане и поддържане осъзнаването на риска от всички хора участващи в операциите, и

(2)Схеми за докладване на произшествията, позволяваща събирането и оценяването на докладите за съответните инциденти и злополуки с цел определяне на неблагоприятните тенденции или свързани с недостатъците в интерес на сигурността на полетите. Схемата трябва да защитава самоличността на докладващия и да включва възможността докладите да бъдат подавани анонимно (Виж ASJ OPS 1.037 (a) (2));и

(3)Оценка на съответната информация, свързана с инциденти и злополуки и с оповестяването на свързаната с това информация, но без приписване на вина; и

(4)[От 1 Януари 2005, Програма за контрол на полетната информация за тези самолети надвишаващи 27 000 кг MCTOM. Контролиране на Полетната Информация (FDM) е про-активно използване на дигиталната полетна информация от рутинни операции за подобряване на авиационната сигурност. Програмата за контрол на полетната информация не трябва да бъде предполагаема и трябва да съдържа адекватни предпазни мерки за защита на източника(ци) на информация (Виж ASJ OPS 1.037 (a) (4)); и

[(5)]Назначаване на лице отговорно за управлението на програмата.

(b) Предложенията за коригиращи действия, произтичащи от предотвратяване на програма за злополуки и полетна сигурност трябва да бъдат отговорност на човека, отговорен за управление на програмата.

(с) Ефективността на промените, произтичащи от предложенията за коригиращи действия определени от програмата за злополуки и полетна сигурност трябва да бъде наблюдавана от Отговорника по качеството.JAR-OPS 1.035 Quality system

(See AMC OPS 1.035 and

IEM OPS 1.035)

(a) An operator shall establish one Quality

System and designate one Quality Manager to

monitor compliance with, and the adequacy of, procedures required to ensure safe operational practices and airworthy aeroplanes. Compliance monitoring must include a feed-back system to the

Accountable to ensure corrective action as necessary.

(b) The Quality System must include a Quality Assurance Programme that contains procedures designed to verify that all operations are being conducted in accordance with all applicable requirements, standards and procedures.

(c) The Quality System and the Quality

Manager must be acceptable to the Authority.

(d) The quality system must be described in

relevant documentation.

(e) Notwithstanding sub-paragraph (a) above,

the Authority may accept the nomination of two Quality Managers, one for operations and one for maintenance, provided that the operator has designated one Quality Management Unit to ensure that the Quality System is applied uniformly throughout the entire operation.

JAR-OPS 1.037 Accident prevention and flight safety programme

(a) An operator shall establish an accident

prevention and flight safety programme, which may be integrated with the Quality System , including:

(1) Programmes to achieve and maintain

risk awareness by all persons involved in

operations; and

(2) An occurrence reporting scheme to

enable the collation and assessment of relevant incident and accident reports in order to identify adverse trends or to address deficiencies in the interests of flight safety. The scheme shall protect the identity of the reporter and include the possibility that reports may be submitted anonymously (See ACJ OPS 1.037(a)(2)); and

(3) Evaluation of relevant information

relating to incidents and accidents and the

promulgation of related information, but not the attribution of blame; and

(4) [From 1 January 2005, a flight data

monitoring programme for those aeroplanes in excess of 27 000kg MCTOM. Flight Data Monitoring (FDM) is the pro-active use of digital flight data from routine operations to improve aviation safety. The flight data monitoring programme shall be non-punitive and contain adequate safeguards to protect the source(s) of the data. (See ACJ OPS 1.037 (a)(4)); and]

[(5)] The appointment of a person accountable for managing the programme.

(b) Proposals for corrective action resulting

from the accident prevention and flight safety programme shall be the responsibility of the person accountable for managing the programme.

(c) The effectiveness of changes resulting from proposals for corrective action identified by the accident and flight safety programme shall be monitored by the Quality Manager.


Авиационният оператор осигурява всеки допълнителен член, включен в състава на екипажа (извън членовете на летателния и кабинния състав), да е преминал необходимата подготовка и да е професионално годен да изпълнява предвидените за него като член на екипажа задължения.JAR–OPS 1.040 Additional crew members

An operator shall ensure that crew members who

are not required flight or cabin crew members, have

also been trained in, and are proficient to perform,

their assigned duties.

Авиационният оператор осигурява основната информация относно аварийно-спасителното осигуряване на леснодостъпно за командира на полета място.JAR–OPS 1.050 Search and rescue

information

An operator shall ensure that essential

information pertinent to the intended flight

concerning search and rescue services is easily acessible on the flight deck.

(1) Авиационният оператор поддържа актуална информация относно службите по търсене и спасяване и наличното аварийно-спасително оборудване на борда на въздухоплавателните му средства с цел незабавното й представяне.

(2) Информацията по ал. 1 съдържа според приложимостта:

1. брой, цвят и тип на спасителните салове (лодки) и сигналните ракети;

2. съдържание на аварийния комплект медикаменти, запасяване с вода, както и тип и честоти на аварийното преносимо радиооборудване.


JAR–OPS 1.055 Information on emergency and survival equipment

carried


An operator shall ensure that there are available for immediate communication to rescue coordination centres, lists containing information on the emergency and survival equipment carried on board all of his aeroplanes. The information shall include,

as applicable, the number, colour and type of liferafts and pyrotechnics, details of emergency medical supplies, water supplies and the type and frequencies of emergency portable radio equipment.Принудително кацане в море/океан

Операторът не трябва да управлява самолети, които имат повече от 30 пасажерски седящи места при полети над морета/океани, когато разстоянието до най-близкото място от брега, подходящо за извършване на аварийни кацания, е повече от 120 мин крейсерска скорост или 400 морски мили, което е по-малко, освен ако самолета е в съответствие с изискванията за принудително кацане в море/океан, които са определени в приложимия кодекс за летателна годностJAR-OPS 1.060 Ditching

An operator shall not operate an aeroplane with an approved passenger seating configuration of more than 30 passengers on overwater flights at a distance from land suitable for making an emergency landing, greater than 120 minutes at cruising speed, or 400 nautical miles, whichever is the lesser, unless the aeroplane complies with the ditching requirements prescribed in the applicable airworthiness code.(1) Авиационният оператор няма право да превозва оръжие, муниции и друго имущество с военно предназначение, освен ако не е получил специално разрешение за това от компетентните държавни органи.

(2) При превоз на оръжие и муниции авиационният оператор е длъжен да осигури:

1. натоварването им в недостъпно за пътниците място по време на полета;

2. огнестрелното оръжие да не е заредено, освен ако преди полета не е получено одобрение от държавните органи за превоз на такова оръжие (освобождаване от това изискване, когато спазването му е невъзможно).

(3) Преди началото на полета авиационният оператор осигурява информация за използване от командира на ВС относно детайлите и разположението по места на предвидените за превоз оръжие и муниции.JAR–OPS 1.065 Carriage of weapons of war and munitions of war

(a) An operator shall not transport weapons of war and munitions of war by air unless an approval to do so has been granted by all States concerned.

(b) An operator shall ensure that weapons of

war and munitions of war are:

(1) Stowed in the aeroplane in a place which is inaccessible to passengers during flight;

and


(2) In the case of firearms, unloaded,

unless, before the commencement of the flight, approval has been granted by all States concerned that such weapons of war and munitions of war may be carried in circumstances that differ in part or in total from those indicated in this subparagraph.

(c) An operator shall ensure that the

commander is notified before a flight begins of the details and location on board the aeroplane of any weapons of war and munitions of war intended to be

carried.

(1) Авиационният оператор предприема необходимите мерки да не се допуска наличие на спортно оръжие и муниции на борда на ВС без негово знание.

.(2) Авиационен оператор, приемащ за превоз спортно оръжие и муниции, е длъжен да осигури:

1. натоварването им в недостъпно за пътниците по време на полет място; когато това изискване е неприложимо, ГВА може да одобри специална процедура за недопускане достъп до тях за пътниците;

2. превозваното огнестрелно оръжие да не е заредено.

(3) Муниции за спортно оръжие могат да бъдат превозвани в пътническия багаж, натоварен в багажните помещения, при спазване изискванията на Техническите инструкции за безопасен транспорт на опасни товари по въздуха (Документ 9284-AN/905 на Международната организация по гражданско въздухоплаване (ICAO).

(4) Забранено е на което и да е лице да предоставя или приема опасни товари за превоз по въздуха, освен ако това лице не е специално подготвено и товарите са надлежно класифицирани, документирани, сертифицирани, описани, пакетирани, маркирани, етикетирани и са годни за превоз според изискванията на Наредба № 18 от 1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ДВ, бр. 25 от 1999 г.) и тази наредба.


JAR–OPS 1.070 Carriage of sporting

weapons and ammunition

(a) An operator shall take all reasonable

measures to ensure that any sporting weapons

intended to be carried by air are reported to him.

(b) An operator accepting the carriage of

sporting weapons shall ensure that they are:
(1) Stowed in the aeroplane in a place

which is inaccessible to passengers during flight unless the Authority has determined that compliance is impracticable and has accepted that other procedures might apply; and

(2) In the case of firearms or other

weapons that can contain ammunition, unloaded.

(c) Ammunition for sporting weapons may be

carried in passengers’ checked baggage, subject to certain limitations, in accordance with the Technical Instructions as defined

in JAR–OPS 1.1150(a)(14).
JAR–OPS 1.080 Offering dangerous goods for transport by air

An operator shall take all reasonable measures to ensure that no person offers or accepts dangerous goods for transport by air unless the person has been

trained and the goods are properly classified,

documented, certificated, described, packaged,

marked, labelled and in a fit condition for transport

as required by the Technical Instructions.


Каталог: caa bg -> EksplPravila
caa bg -> Наредба №7 от 14 януари 1999 Г. За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република българия
caa bg -> 1. Писти за излитане и кацане (пик) Ориентация на пик
caa bg -> Изисквания section 1 – requirements
caa bg -> Приложение 1 инспекции: първоначално издаване на aoc
caa bg -> И н с т р у к ц и я №512 от 1 декември 2006г
caa bg -> Приложение 2 проект на наредба за аеронавигационно информационно обслужване – обобщение на предложени изменения
caa bg -> Подраздел а общи (Част I от icao анекс 16, Том II) jar 34. 100 Терминология


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница