Първа общи положения чДата24.07.2016
Размер155.65 Kb.
#3662
ТипПротокол
Приета от Общински съвет – Чавдар

Протокол № 44/ 09.05.2007г.

с Решение № 373


с.Чавдар


2007 год.
НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧАВДАР


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази Наредба се уреждат отношенията, правата и задълженията на държавните органи, фирмите, предприятията, учрежденията, обществените организации и гражданите, с цел осигуряване на пожарната и аварийната безопасност на територията на общината.

Чл.2. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участват в предотвратяването им.

Чл.3. Разпорежданията на специализираните органи на пожарна и аварийна безопасност издадени в границите на тяхната компетентност, са задължителни за длъжностните лица и гражданите.

Чл.4. Решенията и указанията на Общински съвет Чавдар и Кмета на общината, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за всички фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на общината.

Чл.5./1/ При възникване на пожар или необходимост от извършване на аварийно-спасителни дейности, своевременно се уведомяват Териториалното поделение на службата за пожарна и аварийна безопасност на телефон – 160.

/2/ За указания и информация се ползва телефона на дежурния по ОбщСС с.Чавдар - 2248.ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I – Общински обекти
Чл.6./1/ Във всеки обект собственост на общината се създава папка –досие с документи, касаещи организацията на пожарната и аварийната безопасност, съобразени с изискванията на Наредба № I – 209 от 22.11.2004год. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обекти в експлоатация (ДВ бр.107 от 2004 год.), а именно:

1. Наредба за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Чавдар;

2. Инструкция за осигуряване на пожарната и аварийната безопасност на територията на обекта, в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и други, съгласно Приложение № 1 от Наредбата;

3. Планове за действие на ръководителите, служителите и работниците при ликвидиране на пожари и аварии;

4.Планове за осигуряване на пожарната и авмариина безопасност при капитални и текущи ремонти и замяна на оборудване без спиране на производствения процес;

5. Планове за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица;

6. Заповеди на ръководителя на обекта, издадени на основание чл.11, ал.1 от Наредба № І – 209/ 2004г. и Приложение № 2 от настоящата Наредба;

7. Документи издадени от специализираните контролни органи на пожарната и аварийната безопасност, адресирани до общинските обекти;

8./1/ Списък с изготвените документи и разпределението им по длъжностни лица.

/2/ Документите по т.1,2,3,4 и 5 на ал.1, след изготвянето им се съгласуват с Районна служба „ Пожарна безопасност и спасяване” гр.Пирдоп.

/3/ Плановете за евакуация се изработват за производствени и обществени сгради за масово пребиваване на хора /най- малко с едно помещение и над 50 човека/, както и за училища, детски и болнични заведения.

/4/ Плановете за действие при ликвидиране на аварии и пожари се изработват за обекти с над 10 човека пресонал.

/5/ В случаите, когато ремонтите, реконструкциите или модернизацията се извършват от външни организации, плановете по ал.1, т.4 се изготвят съвместно.

/6/ Периодично, но поне един път годишно плановете по ал.1, т.3 и т.5 се проиграват практически, за което се съставя протокол.Чл.7. Ръководителите на обекти възлагат дейността по пожарната и авариина безопасност на определени длъжностни лица „ координатори на дейността по ПАБ” с писмена заповед.

За определените координатори на дейността по пажарната и авариина безопасност се изготвя списък съгласно Приложение № 3 от Наредбата.


Раздел ІІ – Обекти на производствени, обслужващи и търговски фирми
Чл.8 Координатор на дейносткта по осигуряване връзката с Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност” във фирми с персонал до 10 човека се изпълнява от ръководителя й, а при персонал над 10 човека може и от посоченото от ръководителя лице.

Чл.9 /1/ Във всеки обект се създава папка - досие с документи, касаещи организацията на пожарната и аварийна безопасност, съобразени с изискванията на Наредбата за пожарната безопасност на обекти в експлаотация, съдържаща:

 1. Наредба за пожарната и аварийната безопасност на територията на общината;

 2. Инструкция за осигуряване на пожарната и аварийната безопасност на територията на обекта, в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и други, съгласно Приложение № 1 от Наредбата;

 3. Планове за действие на ръководителите, служителите и работницити при ликвидиране на пожари и аварии;

 4. Планове за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност при капитални и текущи ремонти и замяна на оборудване без спиране на производствения процес;

 5. Планове за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица;

 6. Заповеди на ръководителя на обекта, издадени на основание чл.11, ал.1 от Наредба № І – 209/ 2004г. и Приложение № 2 от настоящата Наредба;

 7. Документи издадени от специализираните контролни органи на пожарната и аварийната безопасност адресирани до обекта;

 8. Списък с изготвените документи и разпределението им по длъжностни лица.

/2/ Документите по т.2,3, 4,5 и 8 на чл.9, ал.1, след изготвянето им се съгласуват с Районна служба” Пожарна и аварийна безопасност” – гр.Пирдоп.

/3/ В случаите, когато ремонтите, реконструкциите или модернизацията се извършват от външни организации плановете по т.4 на чл.9, ал.1 се изготвят съвместно.

/4/ Плановете за евакуация се изработват за производствени и търговски сгради за масово пребиваване на хора / поне с едно помещение с над 50 човека/, както и за частни, детски и учебни и здравни заведения.

/5/ Плановете за действия при ликвидиране на аварии и пожари се изработват за обекти с над 10 човека персонал.

/6/ Периодично, но поне един път годишно плановете по т.3 и т.5 на чл.9, ал.1 се проиграват практически, за което се съставя протокол.
ГЛАВА ТРЕТА
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел I – Територията на обектите
Чл.10. Територията на обектите системно се почистват от сухи тревна растителност и други горими отпадъци. Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаро-безопасни места и периодично се изнасят извън района на обекта по предназначение.

Чл.11. До всички сгради, съоражения, противопожарен инвентар и водоизточници се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп. През зимата се почистват от сняг и се опесъчават. Не се допуска спиране или паркиране на моторни превозни средства до противопожарните хидранти, водоеми и противопожарните депа на разстояние по-малко от 12 метра.

Чл.12. Противопожарните хидранти, водоеми и противопожарните депа и байпасни връзки на водомера се обозначават, съгласно БДС 123-009-83 и Наредба № 4 от 02.08.1995г. на МВР за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Раздел II – В личните дворове в населените места в общината
Чл.13./1/ Складирането на груб фураж/ сено, слама, царевичак и други/ може да бъде на открито и в стопанските постройки.

/2/ Откритото складиране на груб фураж / балиран и не балиран/ в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разстояние между тях не повече от два метра, а между групите разстоянието да е не по- малко от 6 метра. Не се препоръчва групите да са повече от две.

/3/ Около складирания груб фураж в личните дворове да се окоси сухата тревна растителност и направят минерализовани ивици (заораване) с ширина най- малко два метра.

/4/ Забранява се открито складиране на груб фураж: 1. На разстояния, по-малки от шест метра от сгради/ къщи, летни кухни и навеси към тях/, на три метра от оградите на съседите и на осем метра от постройките им;

 2. На тротоарната ивица или уличното платно;

 3. Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и газове и други подобни комуникации.

/5/ Стопански постройки, в който ще се складира груб фураж трябва да са специално пригодени за целта, като задължително се изисква:

 1. Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко шест метра;

 2. Когато разстоянието е по-малко от шест метра, една от срещуположните външни стени съответства на изискванията на брадмауер;

 3. Да не се изграждат комини в тях, а съществуващите да не се ползват.

Чл.14. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания:

 1. Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради или на открито на разстояние 6 метра от жилищните сгради с не горим покрив или до тях, ако стената е тип брандмауер;

 2. Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на пластта не трябва да надвишава 1,5 метра. Същите да са защитени от влага и вода;

 3. Съхраняването на горими течности в жилищните сгради да става при стриктно спазване изискванията на чл.41 от Наредба № 2 от 1987г. изм. и доп./ ДВ бр.33/ 19.04.1994г./ на МВР за противопожарни строително – технически норми.

Чл.15./1/ Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина / стерилизиране на храни/ да става на места, които са специално пригодени за целта във вид на фурни / постройки навесен тип/ или на открито, като в този случай да се спазват следните минимални разстояния от :

 1. Жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях, най- малко пет метра;

 2. Закрити и открити складове за груб фураж, най-малко осем метра;

 3. Оградите на съседите, най-малко три метра.

/2/ Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.

/3/ Дървата за горене да се наредят на не по-малко от два метра от огнището във вид на купчина в количество необходимо за момента.

/4/ Да не се използват горими течности за разпалване на огъня или поддържане на горенето.

/5/ Да не се използват гуми и други синтетични отпадъци и материали за разпалване и поддържане на горенето.

/6/ Да се осигурят поне две кофи с вода за загасяване на огъня при необходимост.

/7/ През цялото време огънят да не се оставя без надзор.

/8/ След приключване огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта пожаро-безопасно място.

/9/ Забранява се паленето на огън при силен вятър.Чл.16./1/ Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове / пролетно – есенно почистване/ да става, като се спазват следните минимални разстояния от:

 1. Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб фураж, най- малко осем метра;

 2. Короните на дърветата, електрическите и телефонните проводници, оградите на съседите, най-малко четери метра.

/2/ Купчините да са с размер не по-големи от 1.5 метра в диаметър и един метър високи.

/3/ Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от четири метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.

/4/ Да не се използват горими течности за разпалване и поддържане на горенето.

/5/ Да не се изгарят гуми и други синтетични отпадъци, които при горенето си отделят токсични вещества.

/6/ Да се осигурят поне две кофи с вода за гасене, а при възможност и маркуч свързан към водопровод.

/7/ През цялото врме огънят да не се оставя без надзор.

/8/ След приключване огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта пожаро-безопасно място.

/9/ Паленето на огън да става само при тихо/безветрено/ време. Паленето на огън се забранява в случаите, когато парцелът е разположен в края на населеното място до житни блокове във восъчна зрялост или горски масиви при продължителна суша.Чл.17. /1/ Изхвърлянето на пепелта и сгурията от печките на твърдо гориво и при други паления на огън да става на пригодени за целта пожаро-безопасни места – негорими сандъци или кофи, в близост до които няма горими предмети. Съдовете да са с капак, който надеждно защитава срещу разпиляване от вятър.

/2/ Забранява се изхвърлянето на пепел и сгурия от печките на твърдо гориво в кофите за смет и битови отпадъци.

/3/ Забранява се паленето на съдържанието на кофите за смет и битови отпадъци.
Раздел ІІІ – Сгради и помещения и съоръжения
Чл.18. След напускане на работното място всеки работник и служител е длъжен да го остави в пожаро- безопасно състояние.

Чл.19. До взривоопасни и пожароопасни комуникации и съоръжения, аварийни пожаро-защитни, и пожарогасителни съоръжения на видно място се поставя схема относно реда за включване и изключване при аварийни ситуации.

Чл.20. Сградите и помещенията да се оборудват с необходимите изправни противопажарни уреди, съгласно Наредба № 2 на МВР за противопожарни строително-технически норми.

Да се обозначи местоположението им, съгласно Наредба № 4 на МВР за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.Чл.21. Пожароопасните и взривоопасни места и тези за тютюнопушене, и пътищата за евакуация се обозначават съгласно Наредба № 4, съгласно чл.20.

Чл.22. По време, когато в сградата пребивават хора всички евакуационни изходи да са отключени.

Чл.23. За мероприятия за масово събиране на хора /над 50 човека в помещение/ се предвиждат на определените за целта места, съответстващи на изискванията на Наредба № 2, съгласно чл.20.

Чл.24. Забранява се:

 1. Преграждането и складирането в евакуационните пътища;

 2. Премахване предвидените по проекта врати, стълбищни клетки, коридори и предверия;

 3. Затваряне и закриване с мебели и други предмети на електрически табла, вътрешни противопожарни кранове и противопожарни уреди;

 4. Изменение на функционалното състояние на сгради и помещения в разрез с установения ред.


Раздел ІV – Електрически инсталации
Чл.25. Техническото състояние на електрическите мрежи и оборудването трябва да съответства на пожаро-безопасната експлоатация.

Чл.26. Всички неизправни електрически инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, нагряване на изолоцията над допустимото, късо съедининие и отказ на автоматичната защита независимо от собствеността, незабавно се спират от експлоатация и се отстраняват до отремонтирането им.

Чл.27 Не се допускат в експлоатация електрически инсталации и съоръжения при:

 1. Конструктивни промени без съгласуване;

 2. Нестандартни и неизправни уреди;

 3. Нестандартни електрически предпазители;

 4. Оставени без наблюдение/ без акумулиращи печки/;

 5. Нарушено защитно изпълнение;

 6. Нарушена инструкция за монтаж и експлоатация;

 7. Извършени ремонтни дейности от лица, непритежаващи необходимата квалификация.Раздел V – Системи за отопление и вентилация
Чл.28 Отоплителните и вентилационните съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и използване.

Чл.29. Преди есенно- зимния отоплителен сезон, не по- късно от 01 октомври отоплителните съоръжения, уреди и инталации / общински, производствени и лични, намиращи се на територията на общината/ се проверят и отремонтират. В експлоатация да се допуснат само изправните.

Чл. 30 Комините се почистват преди отоплителния сезон. Не се допускат в експлаотация комини:

 1. Неизмазани в подпокривното пространство;

 2. С незащитени отвори/ без розетки и ревизионни вратички/.

Чл.31 Да се спазват следните изисквания за печките:

 1. Същите да се монтират на негорима стандартна подложка / при горим под/;

 2. Да са на разстояния не по-малко от един метър от горими материали и конструкции;

 3. Димоотводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре укрепени и монтирани на разстояние не по- малко от осемдесет сантиметра от горими предмети.

Чл.32. Печките на твърдо гориво да се зареждат и запалват без помощта на горими течности. Преди напускане на помещението същите се почистват. При изхвърляне на пепелта и сгурията се спазват указанията на чл.17 съгласно Наредбата.

Раздел VІ –Реконструиращи и модернизиращи се обекти
Чл.33. Преди частични ремонти, реконструкции и модернизации без спиране напроизводствения процес да се изготви „План осигуряващ пожарната и аварийна безопасност” . Актовете за огневи работи са съставна част от плана.

Чл.34. При ремонти свързани с временно изключване на части от водопроводната мрежа на населените места и обектите, протовопожарното водоснабдяване, пожаро- известителни инсталации (ПИИ) и пожаро- гасителни инсталации (ПГИ), както и свързани със затваряне на пътни участъци от уличната мрежа, да се уведоми Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност”.

Чл.35. Забранява се закриване, засипване, затапване или по друг начин довеждане до невъзможност използването на уличните пожарни хидранти (ПХ) и на тези в обектите.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел І – В горите
Чл.36. /1/ След обявяване на пожароопасния сезон от министъра на земеделието и горите на Република България, кметовете и кметските наместници на населените места в общината организират гасачески групи, за което издават Заповед съгласно Приложение № 4 от настоящата Наредба. Изготвят списъци, съгласно Приложение № 5 съгласно Наредбата, които съдържат:

 1. Численост на гасаческата група- да е най- малко осем човека на възраст от 18 до 60 години, мъже в добро здравословно състояние и постоянно живеещи в населеното място;

 2. Видове пожарогасителни съоръжения и материали ползвани от гасаческата група с посочено местонахождение и материално отговорно лице;

 3. Превозни средства за транспортиране до местопроизшествието и друга техника /трактори с плуг и водоноски/;

 4. Начин на оповестяване;

 5. Време и място на събиране.

/2/ Представител от „Нещатния щаб” на общината и КД инструктират гасаческата група, във връзка със спазването на изискванията по техника на безопасност по отношение на дейността й.

/3/ Гасаческата група се събира от кмета или от упълномощено от него лице.

/4/ Проверка на готовността на гасаческата група могат да правят инспекторите от Държавния противопожарен надзор, съвместно с кмета.

/5/ Копие на списъците се изпращат в Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност” и в Държавно лесничейство гр.Пирдоп.Чл.37. Кметовете и кметските наместници на населените места изпълняват задълженията си по „Оперативния план” на Общинско лесничейство с.Чавдар.

Чл.38. Забранява се паленето на огън до и в горите и извършването на дейности, които могат да доведат до възникване на пожари.
Раздел ІІ –По време на жътвената кампания
Чл.39. /1/ Кмета да организира и провежда мероприятия за:

 1. Навременно разгласяване и разясняване спазването на изискванията и противопажарните правила на Наредба № І – 153 от 23.07.1999 год. на МЗГ (ДВ бр.77 и бр. 99 от 1999 год.) за опазване на земеделските обекти, зърнени храни и фуражите от пожари след населението, както и за повишаване на готовността му за предотвратяването и гасенето на пожари;

 2. Денонощно дежурство на телефонен пост в общината по време на кампанията;

 3. Осигуряване на подстъпидо изкуствени водоизточници;

 4. Поставяне на указателни и забранителни табели, пътни знаци покрай посевите в периода на восъчна зрялост.

/2/ Използване при нужда на гасаческата група, като се актуализарат гасителните средства.

Чл.40. /1/ Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и други, които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площади да:

 1. Използват открит огън или пушат на разстояние не по-малко от петдесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на сламата;

 2. Използване на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки.

/2/ Гражданите са длъжни:

 1. Да не паркират моторни превозни средства и установяват лагери до посевите след настъпване на восъчна зрялост;

 2. Да спазват указанията, предупредителните знаци и табели;

 3. Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания;

 4. Да се включват в погасяването на пожара при необходимост и изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на пожарогасенето.

Чл.41. Стриктно да се спазват изискванията на Наредба № І -153/ 1999 год. на МЗГ за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари от земеделските кооперации, частните стопани и фирмите имащи отношение по прибирането и съхраняването на реколтата.

Чл.42. Забранява се изгарянето на стърнищата и сламата, сухата трева по слогове, крайпътните ивици и другите площи.
Раздел ІІІ- Есенно- зимния сезон
Чл. 43. /1/ След изпълнение на мероприятията от Раздел ІV на глава Трета от Наредба № І – 209 от 22.11.2004г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обекти в експлоатация (ДВ бр. 107 от 2004год.), в обектите на територията на общината се изготвят списъци от упълномощени лица, копие от тях се изпраща в Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност”. В тях се отразяват:

 1. Обекта;

 2. Помещение;

 3. Вид отоплителен уред;

 4. Име, презиме и фамилия на отговорника;

 5. Подпис на отговорника;

 6. Забележка.

/2/ На отговорниците на отоплителните уреди се провежда инструктаж .


ГЛАВА ПЕТА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел І – Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази Наредба „обект” са всички имоти, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила и изисквания на пожарната и аварийна безопасност и Закона на МВР в Република България.

§ 2. „Брандмауер” е негорима пожаро- защитна стена с граница на пожароустойчивост два часа и половина, която преминава през всички горими конструкции в сградата и излиза на тридесет сантиметра над покрива, съгласно чл.17 от Наредба № 2 на МВР за противопожарни строителни- технически норми.

§ 3. КД-лице, координиращо дейността по осигуряване на пожарната безопосност.

Раздел ІІ – Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. За неуредени по тази Наредба въпроси се прилагат нормите на Наредба № І – 209 от 22.11.2004г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обекти в експлоатация (ДВ бр.107 от 2004г.); Наредба № 2 на МВР за противопожарните строително-технически норми / Обн. в ДВ.бр.58 / 1987г., изм. и допълн. в ДВ. Бр.33 / 1994г. / Наредба № І – 153 от 23.07.1999год. на МЗГ за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари (ДВ бр.77 и бр.99 от 1999год.); Наредба № 4 на МВР за знаците и сигналите за безопастност на труда и противопожарна охрана / Обн. в ДВ бр.77/ 1995г./ и всички други нормативни актове регламентиращи тази материя.

§ 5. Нарушителите на тази Наредба носят административно – наказателна отговорност, съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

§ 6. Контрол по тази Наредба се възлага на кмета на общината и РС „ПБЗН” гр.Пирдоп.

§ 7. Наредбата влиза в сила от 01.01.2006год.

§ 8. /1/ Наредбата се предоставя на кмета на община Чавдар и на ръководителите на обекти.

/2/ Наредбата се огласява чрез средствата за масово осведомяване /в един местне седмичник/ и се поставя на рекламното табло в общината.§ 9. Актове за установените нарушения се издават от:

 1. Определените със заповед на кмета служители от общинската администрация и други длъжностни лица;

 2. Служители от Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност” при РДВР – гр.Пирдоп.

Приета от Общински съвет – Чавдар

Протокол № 44/ 09.05.2007г.с Решение № 373


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница