Първа общи положения чстраница1/3
Дата22.07.2016
Размер444.23 Kb.
#883
  1   2   3
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Приета с ПМС № 238 от 2.10.2009 г., обн., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г., попр., бр. 97 от 8.12.2009 г., изм. и доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се регламентират условията и редът за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и за експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения, както и при съществената им промяна за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

(2) С наредбата се определят и:

1. съдържанието и формата на заявленията за комплексни разрешителни;

2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) редът и начинът за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ);

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) редът и начинът за преразглеждане, изменение, актуализиране и отменяне на издадени комплексни разрешителни;

4. редът и начинът на отчитане на емисиите на вредни вещества;

5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) условията за мониторинга по чл. 123, ал. 1, т. 4 и 7 ЗООС и задължението за предоставяне на съответната информация за органите, отговорни за извършването на контрола по чл. 120, ал. 5 ЗООС.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).Чл. 2. (1) Комплексно разрешително се издава при спазване на следния ред:

1. подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително;

2. разглеждане и проверка на постъпилото заявление, допълване на заявлението, при необходимост, и осигуряване достъп на заинтересуваните лица до заявлението, включително в държавите, засегнати от дейността на инсталациите в случай на трансграничен пренос;

3. издаване на комплексното разрешително и осигуряване достъп на заинтересуваните лица до разрешителното, включително в държавите, засегнати от дейността на инсталациите в случай на трансграничен пренос.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При разглеждане на постъпилото заявление компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС извършва проверка дали операторът е планирал/осъществил необходимите мерки за предотвратяване и контрол на замърсяването съгласно изискванията на наредбата, като обръща внимание на следните критерии:

1. оценка на възможностите за намаляване потреблението на енергия, вода и суровини;

2. оценка на мерките за оптимизиране на производствения процес;

3. оценка на мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, а където това е невъзможно - на потенциала за тяхното оползотворяване.

(3) Компетентният орган по чл. 120 ЗООС издава комплексното разрешително, след като с проверката по ал. 2 установи, че:

1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) операторът е планирал/осъществил необходимите мерки за предотвратяване и контрол на замърсяването чрез прилагане на най-добрите налични техники по смисъла на ЗООС;

2. експлоатацията на инсталациите и съоръженията няма да предизвика нарушаване на нормите за качество на околната среда.
Глава втора

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НДНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ЗА НДНТ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) Операторът на инсталация по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 ЗООС определя НДНТ за съответната инсталация въз основа на заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия или описани в референтни документи за НДНТ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) При определяне на НДНТ съгласно чл. 123, ал. 4 и ал. 5, т. 1 ЗООС се вземат предвид:

1. използването на нискоотпадъчна технология;

2. използването на по-малко опасни вещества;

3. оползотворяването на генерираните и използваните в процеса вещества и на отпадъци, където това е възможно;

4. сравнимите процеси, съоръжения или методи на експлоатация, прилагани успешно в промишлен мащаб;

5. технологичният напредък и промените в научните познания и разбирания;

6. видът, количеството и въздействието на изпусканите емисии;

7. датата за пускане в експлоатация на нови или действащи инсталации;

8. периодът, необходим за внедряване на най-добрите налични техники;

9. видът и ефективното потребление на използваните в процесите суровини (включително водата) и енергия;

10. необходимостта от предотвратяване или намаляване до минимум на общото въздействие на емисиите върху околната среда;

11. необходимостта от предотвратяване на аварии и свеждане до минимум на последствията за околната среда;

12. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) информация, публикувана от публични международни организации.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.).

(4) В случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС операторите/възложителите определят НДНТ при процедурите по чл. 99а ЗООС.Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Министерството на околната среда и водите публикува на интернет страницата си заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия, в срок до един месец от влизането им в сила, като писмено уведомява за това компетентния орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС.
Глава трета

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

Чл. 4. (1) Заявленията за издаване на комплексно разрешително на инсталации и съоръжения по приложение № 4 към ЗООС се подават в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Изпълнителната агенция по околна среда предоставя един екземпляр от заявлението на хартиен носител в съответната община по местонахождението на инсталацията.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).

(3) Заявленията за издаване на комплексно разрешително се подават на електронен и на хартиен носител, като заявленията на хартиен носител са в 4 екземпляра със съдържанието и формата, определени в приложение № 1, заедно със съответните документи и декларация за достоверност на данните, изискуеми съгласно същото приложение. При различия в данните на хартиения и електронния носител се приемат данните на хартиения носител.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Операторът представя към заявлението и информация за изпълнение на разпоредбите на глава шеста и на глава седма, раздел I от ЗООС. Резултатите от извършена ОВОС и заключенията от оценката на риска от големи аварии с опасни вещества с описание на мерките за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях може да се включат в заявлението.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) Заявлението за издаване на комплексно разрешително задължително съдържа и предложения за собствен мониторинг в обхвата на разпоредбите на чл. 123, ал. 1, т. 4 и 7 ЗООС.

(6) Към заявлението се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) договор с водоснабдително дружество;

2. документ за платена такса за издаване на комплексно разрешително;

3. когато оператор на действаща инсталация е задължен да изпълни влязла в сила нормативна уредба по околна среда, сроковете за чието изпълнение не са изтекли към датата на срока за издаване на разрешителното - програма за привеждане в съответствие за действащи инсталации със съдържанието и формата, определени в приложение № 2;

4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) в случаите на действащи инсталации или части от тях по чл. 9а, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух - актуални протоколи от анализи на работна среда.

(7) В случаите по чл. 118, ал. 3 ЗООС към заявлението се прилагат и:

1. представената оценка по чл. 99а ЗООС;

2. решенията и разрешителните съгласно нормативната уредба по околна среда, които се издават преди или по време на изграждането на съоръженията/инсталациите на площадката.

(8) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС изисква по служебен път решенията по ОВОС или за преценка за неизвършване на ОВОС, актуално разрешително за водовземане, актуално разрешително за заустване на отпадъчни води и в случаите по ал. 6, т. 4 - утвърден план за управление на разтворителите от предходната година.Чл. 5. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При наличие на държавна или служебна тайна операторът я представя на компетентния орган при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При наличие на производствена или търговска тайна, определена със закон, операторът я представя на компетентния орган при условията и по реда на съответния закон.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Компетентният орган взема необходимите мерки за запазване на тайната.
Глава четвърта

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРОВЕРКА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

Чл. 6. (1) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При проверките по чл. 122а, ал. 1 ЗООС ИАОС изисква становища от съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и басейнова дирекция.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Проверките на място по чл. 122а, ал. 1 ЗООС се извършват от упълномощени със заповед длъжностни лица от ИАОС и съответната РИОСВ. След извършена проверка на място се съставя протокол, който се прилага към заявлението.

(5) При необходимост в проверките по ал. 4 вземат участие и упълномощени със заповед длъжностни лица от съответната басейнова дирекция.

Чл. 7. (1) Операторът допълва заявлението, когато с проверките по чл. 6 са установени непълноти съгласно изискванията на чл. 4, ал. 3 за съдържание и форма и/или несъответствия съгласно протокола по чл. 6, ал. 4.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Допълненото заявление по чл. 122а, ал. 3 ЗООС се подава до компетентния орган съгласно чл. 4, ал. 1 и 3. Едновременно с подаването на допълнено заявление до компетентния орган операторът предоставя екземпляр (екземпляри) и копие на електронен носител и на общината (общините) по местонахождението на инсталацията. ИАОС/общината (общините) осигуряват достъп съгласно чл. 122а, ал. 5 ЗООС до хартиения екземпляр и/или предоставят копието по електронен път.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Обявление за процедурата и условията за достъп по чл. 122а, ал. 5 ЗООС до заявлението се публикува в един национален ежедневник, в един местен вестник и на страницата на ИАОС в интернет.

(4) Обявлението по ал. 3 съдържа информация за:

1. обстоятелството, че решението е предмет на консултации с други държави членки, когато е приложимо;

2. оператора на инсталацията;

3. вида на възможното решение - за изграждане и/или експлоатация на инсталация, или за изменение на комплексно разрешително;

4. дейността, която се извършва/ще се извършва в инсталацията;

5. компетентния орган за вземането на решение;

6. органите, от които може да бъде получена информация, както и срока и мястото за получаването й;

7. органите, до които могат да се подават забележките, разясненията и възраженията на заинтересуваните лица, както и срока и мястото за подаването им;

8. посочване на времето и мястото или средствата, чрез които съответната информация ще се предостави.

(5) При подадено заявление за издаване на комплексно разрешително от оператор на инсталация или съоръжение в друга страна - членка на Европейския съюз, които могат да предизвикат трансграничен пренос на замърсяване на територията на Република България, министърът на околната среда и водите предоставя достъп на обществеността по местонахождение на очакваното замърсяване.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).

(7) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).
Глава пета

ИЗДАВАНЕ, ОТКАЗ, ОТМЯНА И ИЗМЕНЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

(Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) Техническата оценка по чл. 123б, ал. 1 ЗООС посочва и приложимата НДНТ. В случай на трансгранично въздействие техническата оценка се изпраща на засегнатата държава заедно с решението съгласно чл. 127, ал. 1 ЗООС.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.).

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В 14-дневен срок от получаване на информация по ал. 1 от друга страна - членка на Европейския съюз, министърът на околната среда и водите организира предоставянето й на засегнатата общественост.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Комплексното разрешително по чл. 117 ЗООС се издава от органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС със съдържанието и формата съгласно приложение № 3.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., отм., бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Компетентният орган отчита резултатите от:

1. извършена ОВОС, в т.ч. условията и мерките в решението по ОВОС или в решението, с което е преценено да не се извършва ОВОС, и оценката по чл. 99а ЗООС, при издаване на комплексно разрешително за инсталация, към която се прилагат изискванията на глава шеста, раздел III от ЗООС;

2. консултациите със заинтересованите лица, в т. ч. с държавите, засегнати от дейността на инсталацията в условията на трансгранично въздействие.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Проектите на комплексни разрешителни се съгласуват от съответните РИОСВ и басейнова дирекция.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).

(4) За действащи инсталации или за части от тях в срока по чл. 122а, ал. 6 ЗООС съответната РИОСВ изготвя становище относно наличието на площадката на необходимите технологични и пречиствателни съоръжения, както и на оборудването/точките и пунктовете за собствен мониторинг, с които се гарантира изпълнението на условията в проекта на разрешителното.

(5) В случаите по чл. 118, ал. 3 ЗООС в срока по чл. 122а, ал. 6 ЗООС съответната РИОСВ изготвя становище относно наличието на площадката на необходимите технологични и пречиствателни съоръжения, както и на оборудването/точките и пунктовете за собствен мониторинг, с които се гарантира изпълнението на условията в проекта на разрешителното.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) След съгласуване на проекта по чл. 122а, ал. 6 ЗООС изпълнителният директор на ИАОС в срок 7 дни писмено уведомява оператора за изготвения проект, като му изпраща екземпляр от него.

(7) В срок 10 дни от уведомяването по чл. 122а, ал. 6 ЗООС операторът има право да направи писмени бележки, разяснения и възражения по проекта на разрешително до компетентния орган.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При изпратени в срока по ал. 7 писмени бележки, разяснения и възражения по проекта на разрешително от страна на оператора ИАОС ги разглежда и насрочва среща за консултации с оператора. За протичането и резултатите от срещата представител на ИАОС съставя протокол. Протоколът се прилага към техническата оценка по чл. 8.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) След изтичането на срока по ал. 7, ако не са представени бележки, разяснения и възражения или след срещата за консултации по ал. 8, при необходимост ИАОС предлага на оператора да представи преди изтичането на срока по чл. 122а, ал. 7 ЗООС програма за привеждане в съответствие или актуализиране на вече представената програма, като писмено посочва условията от проекта на разрешително, за спазването на които следва да бъдат предложени мерки, и сроковете за тяхното изпълнение.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случай че са спазени изискванията на глава седма, раздел II от ЗООС и на наредбата, органът по чл. 120, ал. 1 ЗООС издава с решение комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 и 2 ЗООС.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случай че операторът не може да осигури необходимите условия, които да гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на закона, компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС отказва с решение издаването на комплексно разрешително. В случаите по чл. 118, ал. 1 ЗООС компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС уведомява за това органа, компетентен по издаване на разрешение за строеж.

(3) Гарантиране на съответствието по ал. 2 за действащи инсталации и съоръжения се осъществява по и доказва чрез програмата за привеждане в съответствие във вида и формата съгласно приложение № 2 и чрез наличието на площадката на необходимите технологични и пречиствателни съоръжения, както и на оборудването/точките и пунктовете за собствен мониторинг, чрез които ще се изпълняват условията в разрешителното. Програмата съдържа дейности за изпълнение на условията и сроковете в комплексното разрешително.

(4) В случаите по чл. 118, ал. 3 ЗООС съответствието по ал. 2 се гарантира от наличието на площадката на необходимите технологични и пречиствателни съоръжения, както и на оборудването/точките и пунктовете за собствен мониторинг, чрез които ще се изпълняват условията в разрешителното.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случаите по ал. 2, когато несъответствието с изискванията на глава седма, раздел II от ЗООС и на наредбата бъде отстранено, операторът има право да подаде до компетентния орган ново заявление за издаването на комплексно разрешително по чл. 117 ЗООС.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Когато операторът прекрати дейност по приложение № 4 към ЗООС или част от нея, в резултат на което на площадката, за която е издадено комплексното разрешително, не са налични инсталации в обхвата на приложението, компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС отменя с решение решението за издаване на комплексно разрешително.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) Преди отмяната на комплексното разрешително операторът осъществява необходимите дейности в изпълнение на чл. 121, т. 8 от ЗООС, които са определени в условията на разрешителното за случаите на прекратяване на дейността или на част от нея. След приключване на дейностите операторът уведомява съответната РИОСВ.

(3) В срок един месец от уведомяването по ал. 2 РИОСВ потвърждава изпълнението на дейностите по прекратяване на дейността или на част от нея с констативен протокол, потвърждаващ, че на площадката не се извършва дейност в обхвата на приложение № 4 към ЗООС.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Директорът на РИОСВ представя в ИАОС уведомлението по ал. 2 и констативния протокол по ал. 3.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срока по ал. 3 решението за отмяна се издава от компетентния орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС в срок един месец от представянето на уведомлението и констативния протокол по ал. 4.

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При промяна на оператора на всички инсталации по издадено комплексно разрешително новият оператор е длъжен в 14-дневен срок да уведоми компетентния орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС, като представи доказателства за промяната.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срок 20 дни от получаване на уведомлението по ал. 1 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС издава решение за изменение на комплексното разрешително. Предаването на екземпляри от решението на оператора, МОСВ, РИОСВ и басейновата дирекция се извършва в съответствие с чл. 15, ал. 2 и 3.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случай че не се установи промяната по ал. 1, компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС подготвя мотивиран отказ за промяна на оператора.

(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) При промяна на оператора на част от инсталация/инсталации по издадено комплексно разрешително компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС преразглежда и актуализира комплексното разрешително съгласно чл. 124, ал. 2, т. 2 и чл. 126, ал. 4 ЗООС.

(6) В случаите по ал. 5 компетентният орган издава решение за:

1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) комплексно разрешително - на новия оператор за инсталацията/инсталациите, за която/които е установена промяна на оператора;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) актуализиране на комплексното разрешително на оператора, на когото е издадено разрешителното, като от обхвата му отпада инсталацията/инсталациите по т. 1, след влизане в сила на решението по т. 1.Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Изпълнителният директор на ИАОС издава комплексното разрешително по чл. 117 ЗООС в 3 екземпляра на хартиен носител.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срок 14 дни от издаването на комплексното разрешително на оператора и на съответната РИОСВ се предава по един оригинал на хартиен носител и копие на електронен носител. От оригиналните екземпляри на комплексното разрешително може да се издават преписи по съответния ред.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срока по ал. 2 копие от комплексното разрешително на хартиен и електронен носител се предава в МОСВ и в съответната басейнова дирекция.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случаите по чл. 11, ал. 1 в срок 10 дни от издаването на решението ИАОС предоставя по електронна поща в МОСВ копие на техническата оценка по чл. 8, ал. 1.


Глава шеста

ОЦЕНКА НА ПЛАНИРАНИ ПРОМЕНИ, ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Информация за планирана промяна по чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗООС се подава съгласно приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 след приключване на процедурите по глава шеста на ЗООС, в случай че такива се изискват.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., а относно думите "чл. 126, ал. 1 ЗООС" в сила от 7.01.2014 г.) При преценката по чл. 126, ал. 1 ЗООС се установява наличието на значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда.

(3) Преразглеждане на комплексно разрешително се извършва:

1. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.);

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 1 ЗООС - незабавно, след установяване на необходимост от промяна на поставените в разрешителното емисионни ограничения или включване в условията на разрешителното на нови емисионни ограничения;

3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 2 ЗООС - след представяне на информацията по приложение № 6 и доказателства за прилагането на НДНТ;

3а. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 3 ЗООС - след установяване наличието на съответните обстоятелства и представяне от оператора на информацията по приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т. 3 и доказателства за прилагането на НДНТ;

4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) в останалите случаи по чл. 124, ал. 2 ЗООС - при влезли в сила:

а) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) заключения за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия, свързани с основната дейност на дадена инсталация - след представяне от оператора на информацията по приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т. 3 и/или доказателства за прилагането на НДНТ, включително за съответствие с приетите заключения или за наличие на обстоятелствата по чл. 123, ал. 4 или 5 ЗООС;

б) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) нови нормативни разпоредби по отношение на изискванията за експлоатационна безопасност на инсталацията в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 4 ЗООС - след представяне от оператора на информацията по приложение № 6 и на доказателства за прилагането на НДНТ;

в) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) нови нормативни разпоредби, различни от разпоредбите по букви "а" и "б" в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 5 ЗООС - след представяне от оператора на информацията по приложение № 6 и на доказателства за прилагането на НДНТ.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) Информацията по ал. 3, т. 4, буква "а" се представя от оператора в срок 6 месеца от публикуването на решение на Европейската комисия за приемане на заключение за НДНТ в "Официален вестник" на Европейския съюз.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) Информацията по ал. 3, т. 3, 3а и 4 се представя от оператора в ИАОС в 4 екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Наличието на съответствие на планирана промяна в работата на инсталация с нормативната уредба по околна среда, необходимостта от актуализиране или изменение на разрешителното и условията за това се съгласуват със съответните РИОСВ и басейнова дирекция.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) За съгласуването по ал. 6 ИАОС изпраща по един екземпляр от представената информация, включително по електронна поща, на съответните РИОСВ и басейнова дирекция, като изисква писмени становища в срок 7 дни от датата на изпращането.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) ИАОС обобщава получените становища и изготвя предложение за конкретни промени в комплексното разрешително. Предложението се изпраща по електронна поща на органите, представили становища, и на оператора, внесъл информацията по ал. 5.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) Предложението по ал. 8 се обсъжда на среща, организирана от ИАОС. В срещата участват представители на органите, представили становища, и на оператора, представил информацията по ал. 5. За срещата представител на ИАОС съставя протокол за взетите решения по отношение на:

1. необходимост от актуализиране на комплексното разрешително във връзка с чл. 124, ал. 2, т. 2 - 6 и ал. 5 ЗООС или изменение на комплексното разрешително във връзка с чл. 124, ал. 2, т. 1 ЗООС; в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 6 и ал. 5 ЗООС решението се основава на мотивирано приемане/неприемане на представените от оператора съгласно ал. 3, т. 4, буква "а" доказателства за прилагане на НДНТ;

2. конкретни промени, включително допълнения, в условията на комплексното разрешително, в т. ч. за привеждане в съответствие с влязло в сила решение на Европейската комисия за приемане на НДНТ.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) За участие в срещите по ал. 9 длъжностните лица от ИАОС и от съответните РИОСВ и басейнова дирекция се упълномощават от съответните директори.

(11) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).

(12) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При необходимост ИАОС организира проверка на място от упълномощени длъжностни лица от ИАОС, от съответните РИОСВ и басейнова дирекция.

(13) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС приключва преразглеждането със заключение относно необходимостта от актуализиране/изменение на комплексното разрешително въз основа на протокола по ал. 9, като уведомява писмено за това оператора, МОСВ и съответните РИОСВ и басейнова дирекция.

(14) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).

(15) Преразглеждането приключва в срок един месец от представянето на информацията по ал. 5.

(16) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) В случаите по чл. 124, ал. 2, т. 2 ЗООС, ако в резултат от промяната не се осигурява съответствие с нормативната уредба по околна среда, компетентният орган мотивирано отказва да актуализира комплексното разрешително.Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срок 45 дни от уведомяването по чл. 16, ал. 13 ИАОС изготвя проект на решение за изменение на комплексното разрешително.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срока по ал. 1 проектът се съгласува със съответните РИОСВ и басейнова дирекция.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срока по ал. 1 ИАОС съвместно с общината по местонахождение на инсталацията осигуряват обществен достъп до проекта съгласно чл. 122а, ал. 5 ЗООС и чл. 7, ал. 3 и 4.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).

(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срок 20 дни от приключване на обществения достъп компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС издава решение за изменение на комплексното разрешително.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Решението по ал. 5 се издава в 3 екземпляра на хартиен носител.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Предаването на решението за изменение на комплексно разрешително на оператора, МОСВ и на съответните РИОСВ и басейнова дирекция се извършва по реда на чл. 15, ал. 2 и 3.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срок 10 дни от издаването на решението за изменение ИАОС изготвя и изпраща на лицата по ал. 7 обобщен вариант на комплексното разрешително, в който са записани окончателните текстове на променените условия, в резултат на всички извършени от издаването на разрешителното промени. Обобщеният вариант на комплексното разрешително започва със съответната си заглавна страница. Обобщеният вариант се изпраща по електронна поща.

(9) Променените условия в текста на обобщения вариант се отбелязват, като непосредствено след номера на конкретното условие в скоби се постави информация за решението, с което е променено.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., а относно думите "в техническата оценка по чл. 123б ЗООС", в сила от 7.01.2014 г.) Всяко изменение на комплексно разрешително се отразява от ИАОС в техническата оценка по чл. 123б ЗООС, като информацията се добавя в края на вече съществуващия документ. Информацията включва хода на протичане на преразглеждането и изменението на комплексното разрешително и мотивите за промяна на всяко условие. В техническата оценка се вписват всички нови условия и всички стари текстове на променените условия.Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) При актуализиране на комплексно разрешително в случаите по чл. 123а, ал. 3 ЗООС срокът за предоставяне на проекта на решение за актуализиране на обществен достъп не се включва в срока по чл. 126, ал. 4 ЗООС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.) При необходимост в срока по чл. 126, ал. 4 ЗООС ИАОС провежда консултации с оператора на инсталацията.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 7.01.2014 г.).

(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Решението за актуализиране на комплексно разрешително се издава в 3 екземпляра на хартиен носител.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Предаването на решението за актуализиране на комплексно разрешително на оператора, МОСВ и на съответните РИОСВ и басейнова дирекция се извършва по реда на чл. 15, ал. 2 и 3.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срок 10 дни от издаването на решението за актуализиране ИАОС изготвя и изпраща на лицата по ал. 6 обобщен вариант на комплексното разрешително, в който са записани окончателните текстове на променените условия, в резултат на всички извършени от издаването на разрешителното промени. Обобщеният вариант на комплексното разрешително започва със съответната си заглавна страница. Обобщеният вариант се изпраща по електронна поща.

(8) Променените условия в текста на обобщения вариант се отбелязват, като непосредствено след номера на конкретното условие в скоби се постави информация за решението, с което е променено.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., а относно думите "чл. 123б ЗООС", в сила от 7.01.2014 г.) Всяко актуализиране на комплексно разрешително се отразява от ИАОС в техническата оценка по чл. 123б ЗООС, като информацията се добавя в края на вече съществуващия документ. Информацията включва хода на протичане на преразглеждането и актуализирането на комплексното разрешително и мотивите за промяна на всяко условие. В техническата оценка се вписват всички нови условия и всички стари текстове на променените условия.


Каталог: files -> file -> Industry
Industry -> Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овос
file -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
file -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Industry -> Правителство на Румъния Февруари 2015г. Министерство на транспорта


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница