Първа общи разпоредби чл. (1)страница1/6
Дата01.06.2018
Размер0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Наредба за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни

ГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. минималните изисквания към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия(зоомагазини и развъдници), пансиони, и приюти за животни;

2. минималните зоохигиенни параметри при отглеждане, размножаване и продажба на домашни любимци;

3. задълженията на собствениците на обектите по т. 1 за осигуряване изпълнението на изискванията по тази наредба;

4. задълженията на ветеринарномедицинските органи, свързани с контрола по спазване на изискванията по тази наредба .

(2) Наредбата не се прилага за:

1. свободно живеещи диви животни;

2. животни използвани за опити; 1. животни отглеждани в зоологически градини, центрове по чл. 62а и 62б от Закона за биологично разнообразие, циркове, вариетета, театри или други увеселителни заведения;

Чл. 2. (1) Животни, хванати в природата не могат да бъдат отглеждани и продавани като домашни любимци или с цел да бъдат използвани за храна на други животни.

(2) Забраната по ал.1 не се отнася за риби и безгръбначни животни, освен когато за тях изрично са предвидени забрани, регламентирани в нормативни разпоредби.Чл. 3. Забранена е продажбата на животни на лица под 18 годишна възраст без изричното съгласие на родителя или настойника на лицето.

Чл. 4. (1) Обектите по чл.1, ал.1, т.1 се регистрират по реда на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), като към заявлението за регистрация се прилагат и удостоверенията за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните на наетия персонал, който ще продава и полага грижи за животните.

(2) Собствениците на обектите по ал. 1 сключват договор за ветеринарномедицинско обслужване на животните с регистрирано ветеринарно лечебно заведение, при условие, че собственикът на обекта не е ветеринарен лекар или няма назначен такъв.


ГЛАВА ВТОРА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗООМАГАЗИНИ И РАЗВЪДНИЦИ
Раздел І

Общи ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия
Чл. 5.(1) Зоомагазините разполагат с:

 1. обособена площ за съхранение и приготвяне на храната, с която се изхранват настанените в зоомагазина животни;

 2. обособена площ за почистване и дезинфекция на клетките и оборудването на животните и за миене и почистване на самите животни;

 3. помещения или кошари за настаняване на кучета;

 4. помещения или кошари за настаняване на котки;

 5. площ и оборудване за настаняване на други животни;

 6. хладилна камера или контейнер за мъртви животни;

(2) Развъдниците разполагат с :

1.обособена площ за съхранение и приготвяне на храната, с която се изхранват настанените в зоомагазина животни;

2.обособена площ за почистване и дезинфекция на клетките и оборудването на животните и за миене и почистване на самите животни;

3.помещения или кошари и оборудване за настаняване на животните

4.хладилна камера или контейнер за мъртви животни;

5. обособено пространство за разходка на животните;


Чл. 6. В помещенията, в които се настаняват животните се осигуряват следните условия:

1. Таваните и стените са удароустойчиви и с гладка, водоустойчива и лесно почистваща се повърхност. Подовете са гладки и непромокаеми и имат нехлъзгава, лесно почистваща се повърхност, позволяваща поддръжката на задоволителна хигиена. Използваните материали не трябва да са вредни за здравето на животните.

2. Оборудвани са с подходяща вентилационна система, която осигурява достатъчно количество чист въздух с подходящо качество, поддържа ниско ниво на миризми, вредни газове, прах и инфекциозни агенти и съдейства за отстраняване на прекомерната топлина и влага.

3. Мястото на живеене е добре осветено от слънчева или изкуствена светлина, така че животните да могат да проявяват нормалното си поведение и дейности и, така че да се отглеждат без вредни последствия за благосъстоянието им. Силата на светлината се регулира, така че да не причинява дискомфорт или вреда на животното. Светлината се настройва, така че да разделя денонощието на ден и нощ, по начин, отговарящ на естественият ритъм на живот на животното или животните.

4. Поддържа се температура съобразно Приложение № 1. Измерените стойности се записват ежедневно в дневника на обекта..

5. Високите нива на шум, внезапния шум, както и нивата на шум в рамките на доловимите за животните стойности, (включително ултразвук, който е над доловимите за човешкото ухо стойности, т.е. над 20 kHz), трябва да бъдат сведени до минимум. Животните не се излагат на шум надвишаващ 65 dBA или с ниво и честота, която би навредила на здравето им.

Чл. 7. Всяко съоръжение за държане на животни е конструирано, така че да осигури подходяща среда за настанените видове, като се отчитат етологичните и физиологичните им нужди.

Чл. 8. Размерите на клетките, аквариумите или помещенията, в които се настаняват животните се съобразяват с вида, възрастта, физиологичните изисквания на животните и броя им. Осигурява се разнообразна околна среда съобразно етологичните изисквания на съответния вид животни. Размерите на клетките и аквариумите, в които се настаняват животните отговарят на нормите, посочени в Приложение № 2.
Раздел ІІ

Задължения на собствениците/управителите и персонала
Чл. 9. Собствениците и/или управителите на зоомагазини и развъдници са длъжни да:

1. осигурят помещения и съоръжения за настаняване на животните до продажбата, които:

а) позволяват свобода на движение на животните;

б) са съобразени с тяхното нормално анатомично и физиологично развитие;

в) осигуряват безопасно разстояние от външни дразнители;

г) позволяват максимално удовлетворяване на етиологичните нужди на животните

2. извършват ежедневен контрол на условията на хранене, поене, отглеждане и работа с животните;

3. осигурят пълноценно хранене на животните, постоянен достъп до вода на всяко животно и свободен достъп до хранилките и поилките;

4. осигурят условия, грижи и внимание, съобразени с естествените нужди на животните за недопускане животните да изпаднат в състояние на дистрес;5. организират поддържането на висок стандарт на чистота в обектите чрез редовно механично почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация и подновяване на клетките, принадлежностите и останалото оборудване с чисто такова;

6. не настаняват в едно помещение животни от видове, които са несъвместими, животни от различни възрастови групи и пол, когато това ще доведе до агресия и нетърпимост помежду им;

7. осигурят редовно ветеринарномедицинско обслужване с цел предотвратяване или незабавно отстраняване на състояние на болка, страдание, дистрес или трайно увреждане на животните;

8. осигурят ежедневна проверка на състоянието на животните и условията на заобикалящата ги среда;

9. осигурят информационни материали, свързани с отглеждане на животните и хуманното отношение към тях;

10. осигурят достатъчен персонал, който има познания в отглеждане на съответните видове животни и притежава удостоверение за завършен курс за защита и хуманно отношение към животните.

11. предприемат всички необходими мерки за защита на животните при пожар или други природни бедствия;

12. предприемат подходящи мерки за безопасния превоз на животните към местата за продажба;

13. предприемат мерки женските животни, които се използват за възпроизводство, да не се заплождат преди достигане на физиологична зрялост;

14. поддържат дневник, в които ветеринарният лекар отбелязва ваксинациите, ветеринарните прегледи и извършените манипулации на животните, като за всяко животно вписва уникалния идентификационен номер съгласно маркировката на вида и екземпляра ;

15. водят досие за всяко женско животно за възпроизводство в развъдниците, което във всеки един момент да бъдат на разположение на компетентните служби за проверка;

16. водят дневник, който включва инструкции за ежедневните грижи за животните и в него се отразяват рутинните дейности за:

а) съхранението на храната, храненето и поенето на животните;

б) ежедневното почистване и дезинфекция на помещенията, местата за живеене, приспособленията и клетките;

в) проверка на работа на системите за поддръжка на околната среда – осветление, температура, влажност на въздуха, водоснабдяване и т.н.;

г) ежедневната проверка на здравословното състояние на животните;

д) часовете на престой в клетките за кучета и котки по чл.18, ал.4 и 5.

е) предприетите специални грижи и мерки, при наличието на болни животни;

ж) извънредни обстоятелства/аварии;

17. да осигурят за опазване на здравето на персонала:

а) специално работно и защитно облекло,

б) специализирани препарати за измиване на ръцете,

в) всеки член на персонала да има направена ваксина срещу тетанус и да бъде . информиран за причинителите на болести, които могат да се предават и на човека (зоонози), както и да бъде инструктиран да спазва стриктна лична хигиена, непозволяваща тяхното пренасяне.

г) всички, ангажирани в отглеждането на котки, особено жени в детеродна възраст да са информирани за риска от заразяване с токсоплазмоза.
Чл. 10. (1) Собствениците и/или управителите на зоомагазини и развъдници поддържат регистър в който се вписват:

1. видът, броят и маркировката (при наличието на такава, а при липсата й се осъществява чипиране) на новопостъпилите в обекта животни с данни за произхода им името и адресът на доставчика

2. видът, броят и маркировката (ако има такава) на продадените животни ;

3. датата на доставка и продажба на животните;

4. видът и броят на умрелите животни

(2) Регистърът се съхранява в продължение на най-малко 3 години от датата на последното вписване и се предоставя на контролните органи при проверка.
Раздел ІІІ

Правила за обучението и квалификацията на лицата, търгуващи със животни и персонала в зоомагазините
Чл. 11. (1) Лицата, които търгуват с животни и персоналът в зоомагазините трябва да притежават необходимата квалификация, за да могат да отглеждат и да се грижат за животните в съответствие с действащите правила за защита и хуманно отношение към животните..

(2) Лицата по ал.1 завършват курс за защита и хуманно отношение към домашните любимци, както и един или повече курсове специализирани за вида на животните, с които търгуват. Програмата на курсовете се одобрява от Националната ветеринарномедицинска служба, като се съгласува с МОСВ.

(3) За лицата, които притежават образователна степен бакалавър или магистър по специалност биология, екология или ветеринарна медицина не се изисква да завършват курс по ал.2(4) Лицата по ал.1 да са запознати с условията на придобиване, условията при които се отглеждат и размножават домашните любимци и като се вземе предвид голямото животинско разнообразие и съществуващите рискове свързани със свръхпопулация, лицата да притежават умения и опит за определяне видовата и полова принадлежност.
Чл. 12. (1) Курсовете за защита и хуманно отношение към домашните любимци трябва да дават основни знания по:

 1. таксономия,

 2. анатомия,

 3. физиология,

 4. екология,

 5. етология,

 6. хранене и репродукция на животните,

 7. болести

 8. условия за внос.

 9. изисквания на действащото законодателство в областта на:

а) защитата на животните,

б) инфекциозните болести,

в) вноса на животни,

г) хигиената, почистването, дезинфекцията и изхвърлянето на отпадъци от животински произход в съответствие ветеринарно-санитарните изисквания. 1. контрол на климата в интериорни условия;

 2. храна и съхранение на храната;

 3. как се влияят животните от екологични промени и стрес.

(2) Участниците в курса трябва да придобият основни знания във всяка от областите по ал.1 и специализирани знания за най-често търгуваните видове на следните животни:

 1. членестоноги;

 2. риби и земноводни;

 3. влечуги;

 4. кафезни птици;

 5. зайци и гризачи;

 6. кучета, котки и порове;

(3) Курсовете трябва да приключат с изпит за проверка на придобитите знания и издаване на сертификат след успешно полагане на изпита.

Раздел ІV

Предоставяне на информация от лицата, търгуващи със животни, относно грижите към животните
Чл. 13. Когато в зоомагазина животните се предлагат за продажба на клетката или аквариума се поставя табела с наименованието на животното.

(2) При осъществяване на покупка на дадено животно персоналът (лицата, търгуващи с животни) предоставят писмена информация под формата на брошура и съвети към клиентите за начина на отглеждане на животните, необходимите грижи, задължителни ваксинации и регистрации и мерки за безопасност.

(3) Брошурите за земноводни, влечуги, птици и бозайници съдържат най-малко следната информация:

 1. българското и научното наименование на вида на животното;

 2. начина за определяне на рода и пола на животното, ако той може да бъде определен по външния му вид или след прост преглед;

 3. нормалният размер на възрастно животно;

 4. средна продължителност на живота на вида;

 5. модел на поведение и социална организация на вида в природата;

 6. специфичните нужди на животното от пространство, климат и светлина;

 7. как мястото за живеене на животното се обезопасява срещу бягство;

 8. как може да бъде задоволена нуждата на животното от общуване с други животни;

 9. какви грижи трябва да се полагат за животното;

 10. как се задоволяват нуждите на животното от храна и вода; специфични изисквания и предупреждения;

 11. репродуктивни изисквания на животното;

 12. при бозайниците - продьлжителност и грижа при бременност;

 13. при влечуги и земноводни- дали животното има период на хибернация;

 14. мерки, чрез които животното понася по-добре смяната на жизнената среда;

 15. основни признаци на влошаване на здравето на животното;

 16. болести, към които животното е податливо и как може да бъде предпазено от тях.

(4) Брошурите за риби съдържат най-малко следната информация:

 1. българското и/или научното наименование на вида или рода на животното;

 2. дали рибата се събира на пасажи или проявява агресивност към други риби;

 3. социална организация и поведение на вида;
 1. изискванията на рибата по отношение на размера и устройството на аквариума;

 2. изискванията на рибата към температурата, качествата на водата и начините на поддръжка на тези качества;

 3. изискванията на рибата към количеството светлина;

 4. как да се задоволят хранителните нужди на рибата

 5. как да се извърши прехвърлянето на рибата от една водна среда в друга. .

(5) Брошурите за членестоногите съдържат следната информация:

 1. българското и/или научното наименование на вида или рода на животното;

 2. тип на развитие – метаморфоза;

 3. средата на живот в различните стадии от развитието;

 4. социална организация и поведение на вида;

 5. изискванията на вида към температурата и влажноста на въздуха;

 6. изискванията на вида към температурата на водата;

 7. изискванията на вида към светлина;

 8. храна и хранителните нужди.Раздел V

Общи изисквания за настаняване на различни видове животни
Чл. 14. (1) В зоомагазините се отглеждат и продават само:

1. здрави животни, на които е извършена необходимата ветеринарномедицинска профилактика;

2. животни с документ за произход или придобиване;

3. кучета и котки с ветеринарномедицински паспорт, обезпаразитени, ваксинирани и маркирани с чип;

4. диви животни, маркирани с чип съобразно вида на екземпляра.

(2) Собственикът на зоомагазин, в който се продават диви животни, изпраща в Регионална инспекция околна среда и води /РИОСВ/ данните на лицето, закупило животното.

Чл. 15. (1) Животни, които се нуждаят от компанията на други животни трябва да бъдат отглеждани по начин, задоволяващ естествените им нужди.

(2) Животно, което демонстрира ловни наклонности, страх, непоносимост и заплашително поведение към други животни или жертва на подобно поведение временно се отделя от останалите животни, като веднага се консултира с етолог за решаване на възникналия проблем .

(3) При възникване на поведенчески проблеми или проблеми с отглеждането се търси съвет от експерти, специализирани по въпросния вид, за да се осигури правилен подход към нуждите на всяко животно.

Чл. 16. (1) Помещенията, клетките и аквариумите, в които се настаняват животните се обезопасяват срещу бягство. Разстоянието между решетките, дупките в мрежите и оразмеряването на други фиксирани материали са направени, така че да осигуряват удобство на животните, да не ги нараняват и да предотвратяват бягството и заклещването на животните.

(2) Материалите, използвани за конструиране на клетките и огражденията за животни(решетки, мрежи) и начините им за съединяване се приспособяват към големината и силата на животното и способностите му за гризане и ровене.

(3) Когато клетките са разположени една до друга те се конструират, така че животните да нямат контакт помежду си и да не могат да се наранят едно друго.

(4) Подът, стените, таванът и обзавеждането на помещенията за настаняване на животни са проектирани и конструирани по начин, който позволява лесно почистване и дезинфекция.

(5) Електрическите прибори в мястото на живеене се обезопасяват или разполагат извън обсега на животното. Прозорците се обезопасяват при необходимост, така че животното да не се наранява. В обсега на животното не се поставят или държат предмети и субстанции, които могат да го наранят.

(6) На местата, където се държат животни на няколко нива, конструкцията се създава, така че да не позволява изпражнения или отпадъци да падат на долните нива.

(7) Мястото на живеене е достатъчно голямо, за да позволи свободно движение и физическа активност в съответствие със специфичните нужди на всяко едно животно.

Чл. 17. (1) На животните се осигурява:

1. постеля, която е суха, абсорбираща, не събира прах, не е токсична, не съдържа инфекциозни агенти или вредители и не застрашава по друг начин тяхното здраве.

2. приспособления, които позволяват на животното да се катери, рови, почива, крие, къпе, плува или гмурка в съответствие със специфичните изисквания на вида животно, като му се осигуряват условия, чрез които то има поведение, каквото би имало в естествена среда.

3. хранилки и поилки, които се конструират, оразмеряват и поставят по начин, който позволява на животното лесен и естествен прием на храна и вода.(2) Не се разрешава използването на стърготини или материали, получени от дървен или друг материал, който е бил химично обработен.

(3) Постелята на животните се сменя редовно, за да се предотврати превръщането й в източник на инфекции и развъждане на паразити.

Чл. 18. (1) Помещенията за продажба на животни се проектират и клетките се поставят по начин, който не позволява излишното дразнене на животното от хора или други животни.

(2) Клетките за птици се поставят на най-малко 100 см от пода. Това не се отнася за клетки с височина по-голяма от 150 см.

(3) Месоядни и хищни животни се държат по начин, който не позволява да се наранят или стресират помежду си.

(4) Кучетата и котките могат да бъдат държани в клетки за не повече от два пъти по 2,5 часа в рамките на денонощието.

(5) На кучетата и котките след изтичане на първите 2,5 часа по ал.4 се осигурява 2 часа почивка извън клетките в помещенията или кошарите за живеене, а след изтичане на втория период от 2,5 часа се настаняват в помещенията или кошарите за живеене до следващия работен ден.

Чл. 19. (1) Различните видове гризачи, змии, гущери и сухоземни и водни костенурки се държат отделно едни от други. Заедно могат да бъдат държани само много близки видове змии, гущери, сухоземни и водни костенурки. Нe се държат на едно място зайци и други видове гризачи, с изключение на морски свинчета.

(2) Зайците и гризачите, които са достигнали полова зрелост се отделят, в зависимост от пола им. Те могат да се отглеждат на еднополови групи или двойки, като при несъвместимост се отглеждат временно поотделно.

(3) Войнствени мъжки риби не се държат в полезрението на други такива или на място, където могат да се видят в огледало. Рибите никога не се държат във воден обем по-малък от 1 л. Площта на повърхността на водата трябва да е минимум 10 см2.

Чл. 20. (1) Всички животни, предлагани за продажба, трябва да бъдат напълно самостоятелни, а бозайниците – отбити. Минималната възраст на бозайниците, предлагани за продажба, трябва да бъде:

1. кучета 8 седмици

2. котки 8 седмици

3. зайци 5 седмици

4. Морски свинчета 5 седмици

5. плъхове 3 седмици

6. мишки 3 седмици
Чл. 21. (1) Не се разрешава:

1. държането на животните при условия на постоянна тъмнина, както и без подходящ период на почивка от изкуственото осветление;

2. държането на кучета и котки:

а) за повече от два пъти по 2,5 часа в клетки;

б) в аквариуми със солидни стени;

в) при настаняване за живеене или при предлагане за продажба в помещението, в което се предлага или съхранява и храната за животни;3. осъществяване на размножаването и чифтосването на животни в зоомагазина или други помещения до които имат достъп клиенти.

4. за възпроизводство да бъдат избирани животни, чиито анатомичини и физиологични характеристики или особености в поведението могат да се окажат вредни за здравето и живота на женското животно за възпроизводство или на неговото поколение.

5. бозайниците да се настаняват на пряка слънчева светлина без осигурена сянка;

6. излагането на животни извън територията на зоомагазина на публични места, включително и пред зоомагазина, с цел реклама;7. внасянето, настаняването и предлагането за продажба на болни животни;

8. упражняването на ветеринарномедицинска дейност;

9. продажбата на ветеринарномедицински продукти(ВМП);

(2) На кучетата и котките след изтичане на първите 2,5 часа по ал.1, т.2, б.”а” се осигурява 2 часа почивка извън клетките в помещенията за живеене, а след изтичане на втория период от 2,5 часа се настаняват в помещенията или кошарите за свободно отглеждане до следващия работен ден.

(3) В зоомагазините се потдържат и съхраняват дневници, в които се попълва информация за почивката на животните по ал2.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница