Първа предмет и обхват


РАЗДЕЛ ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД, СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТстраница2/4
Дата24.07.2016
Размер464.98 Kb.
1   2   3   4
РАЗДЕЛ ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД, СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ

ЧАСТ І. Работни места и условия на труд

21.   Общ брой работни места

.....................................бр.

 

в т.ч. подвижни работни места                                                          

.....................................бр.

 

в т.ч. надомна работа

.....................................бр.

Подвижни (мобилни) работни места“ са работните места, които не са стационарни, напр. за пътни полицаи, шофьори или други, или са временни в предприятието или извън него – например за работници в строителството; техници; работещи, извършващи ремонти или монтажни дейности, нощни пазачи, улични чистачи и др.

22.   Работни места, свързани със:

общо

мъже

жени

 ¨ работа на открито

 ¨ работа под земята

  ¨ работа във въздуха

 ¨ работа на и под водата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа във въздуха се отнася до: пилот, щурман, радист, борден инженер (механик), парашутист, стюард/еса и борден съпроводител, работещи във въздухоплаването.

23.   Организация на работата:

брой работещи

 ¨ работа на смени

 ¨ нощен труд

  ¨ дежурства

 ¨ разположение 

 

 

 

24.   Опасности/източници на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите, съгласно оценката на риска

брой работещи

¨ прах

 

¨ химични агенти

 

¨ работа с наноматериали

 

¨ канцерогени и мутагени

 

¨ азбест

 

¨ биологични агенти

 

¨ шум

 

¨ вибрации

 

¨ източници на йонизиращи лъчения

 

¨ електромагнитни лъчения

 

¨ лазерни оптични лъчения

 

¨ други вредни лъчения

 

¨ физическо натоварване

 

¨ ръчна работа с тежести

 

¨ осветеност

 

¨ неблагоприятен микроклимат

 

¨ взривоопасна среда

 

¨ пожароопасна среда

 

¨ електрически ток

¨ машини и съоръжения

¨електрически уредби над 1000 V, обслужвани от предприятието

¨ транспортни средства

¨ съдове под налягане

¨ повдигателни съоръжения         

¨ въжени линии               

¨ строителни скелета

¨ подвижни платформи

¨ други ............................................................................
(не се отразява брой работещи)

ЧАСТ ІІ. Лични предпазни средства (ЛПС)

25.   Наличие на работни места и длъжности, при които е необходимо използването на ЛПС, съгласно направената оценка на риска

(Ако отговорът е „не“,преминете към част ІІІ)

¨Да

¨Не

26.   Брой работни места, на които се използват ЛПС

Брой..........................

Брой работещи, на които към момента на деклариране са предоставени ЛПС за:

Брой

¨ защита на главата             

 

¨ защита на долните крайници

 

¨ защита на очите или лицето

 

¨ защита на слуха

 

¨ защита на тялото и горните крайници

 

¨ защита от неблагоприятни климатични въздействия

 

¨ светлоотразителни облекла

 

¨ защитни колани (сбруи)

 

¨ защитни въжета

 

¨ защита на кожата              

 

¨ защита от елeктрически ток

 

27.   Брой работещи, на които са предоставени повече от 1 ЛПС

Брой.............................

28.   Проведено обучение/демонстрация за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на ЛПС

¨Да

¨Не

ЧАСТ ІІІ. Ръчна работа с тежести (РРТ)

29.   Оценен е рискът при ръчна работа с тежести (Ако отговорът е „не се извършва ръчна работа с тежести“, преминете към част ІV)

¨Да

¨Не

¨ Не се извършва РРТ

30.   Брой работещи, извършващи редовна ръчна работа с тежести

бр. общо

...............мъже

...........жени

...........31.   За избягване/ограничаване на ръчната работа с тежести са предприети/осигурени следните:

¨ ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ и/или ¨ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА/ОБОРУДВАНЕ¨

 ¨

¨¨

консултации с работещите и/или техните представители

обучение


предоставяне на информация

други .......................................................................................................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................или

¨ КЪМ МОМЕНТА НА ДЕКЛАРИРАНЕ НЕ СА ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ32.   Брой работещи, на които е извършена предварителна медицинска оценка за извършване на ръчна работа с тежести

Брой................................

ЧАСТ ІV. Работа с видеодисплеи

33.   Оценен е рискът на работните места с видеодисплеи

(Ако отговорът е „няма такива работни места“, преминете към част V)

¨Да

¨Не

¨Няма такива раб. места

34.   Общ брой работещи, които работят с видеодисплеи       

 - в т.ч. през повече от половината от законоустановеното работно време...................бр.

...................бр.35.   Работещи, на които през годината е осигурен преглед на очите и оценка състоянието на зрението:

 - в т.ч. при оплакване 

...................бр.

...................бр.


36.   Общ брой осигурени средства за корекция на зрението през годината

...................бр.

ЧАСТ V. Шум

37.   Оценен е рискът при експозиция на шум

(Ако отговорът е „няма необходимост“, преминете към част VІ)

¨Да

¨Не

¨Няма необходимост

38.   При оценката на риска са използвани данни за:

 ¨ дневно ниво на експозиция на шум

 ¨ средноседмично ниво на експозиция на шум

 ¨ друго .............................................................................39.   При оценката на риска е определен риск, свързан със:

¨ постоянен шум

¨ променлив шум


40.   При оценката на риска е идентифициран повишен риск във връзка с възможна експозиция едновременно на шум и:

¨ ототоксични материали с професионален произход

¨ вибрации


41.   Брой работници, изложени на шум (обективно оценени или измерени нива, без отчитане на ефекта на ЛПС за защита на слуха):

≥ 80 dB(А)

........... бр.≥ 85 dB(А)

........... бр.≥ 87 dB(А)

........... бр.42.   Предприети мерки за избягване или намаляване на риска от експозиция на шум:

¨ проектиране и разположение на работните места

¨ избор на подходящо оборудване

¨ нов метод на работа с по-ниска експозиция на шум

¨ технически средства за ограничаване на шума

¨ програми за поддържане на работното оборудване

¨ организация на работата

¨ ЛПС


¨ други: ...................................................................................................................................................................................

или


¨ Към момента на деклариране не са предприети мерки

43.   Работещи, на които е осигурено здравно наблюдение и профилактично аудиометрично изследване през годината:

.............................бр.

44.   Изключения съгласно чл. 10 от Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, при които изискванията по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 9 от наредбата не се прилагат

Причини: (пояснете основанието при отговор „да”)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................


¨Да

¨Не

ЧАСТ VІ. Вибрации

45.   Рискът при излагане на вибрации е оценен

(Ако отговорът е „няма необходимост“, преминете към част VІІ )

¨Да

¨Не

¨Няма необходимост

46.   Брой работници, изложени на вибрации над установените гранични стойности на

 експозиция:                                                                         ........................... бр.

в т.ч.: предавани на системата ръка-рамо:                      ........................... бр.

 предавани на цялото тяло:                                                   ........................... бр.47.   Предприети мерки за избягване на риска от въздействие на вибрации:

¨ методи на работа с по-ниска експозиция на вибрации

¨ работно оборудване, генериращо възможно най-малко вибрации

¨ допълнително оборудване, намаляващо риска от увреждания (седалки/ръкохватки)

¨ програми за поддържане на работното оборудване

¨ ограничаване на продължителността и интензивността на експозицията

¨ осигуряване на подходящи микроклиматични условия

¨ ЛПС, вкл. работно облекло, което предпазва експонираните работещи от студ и влага

¨ други: ......................................................................................................................................................................................

или


¨ Към момента на деклариране не са предприети мерки

48.   Работещи, на които е осигурено здравно наблюдение през годината

........................бр.

49.   Изключения съгласно чл. 9 на Наредба № 3 от 05.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, при които мерките по чл. 8, ал. 1 на наредбата не се прилагат.

¨Да

¨Не

Причини: (пояснете основанието при отговор „да“)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

ЧАСТ VІІ. Физиологични режими на труд и почивка

50.   В предприятието са разработени физиологични режими на труд и почивка в зависимост от оценката на риска и организацията на работния процес

(Ако отговорът е „няма необходимост“, преминете към част VІІІ)

¨Да

¨Не

¨Няма необходи-мост

51.   Вид на регламентираните почивки:

¨ активни                                                             ....... бр. работещи

¨ полупасивни                                                    ....... бр. работещи

¨ пасивни                                                            ....... бр. работещи52.   Осигурени подходящи места за почивка:

¨Да

¨Не

¨Не за всички

53.   Общото време за регламентирани почивки достига:

(При необходимост се добавят допълнителни редове)

% от работното време

бр. работещи

 

 

 

 

 

 

ЧАСТ VІІІ. Знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

54.   В предприятието се използват знаци и сигнали за безопасности/или здраве при работа

¨Да

¨Не

¨Няма необхо-димост

55.   Използваните знаци и сигнали в зависимост от своя вид и предназначение съответстват на изискванията в приложенията към Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

¨Да

¨Не

56.   Предприети мерки за правилно възприемане и ефективност на използваните знаци или сигнали за безопасност и/или здраве при работа:

¨ правилно възприемане от работещите при използване от тях на лични предпазни средства

¨ използване на светещи знаци и/или звукови сигнали при необходимост за сигнализиране на опасност, известяване на лицата за специфични действия и евакуация

¨ едновременно използване на знаци и/или сигнали за безопасност и/или здраве при работа в съответствие с нормативните изисквания

¨ дублиране на знаците и/или сигналите за безопасност и здраве със светлинни/звукови, ако в предприятието има работещи с увредено зрение или слух

¨ недопускане ефективността на знаците/сигналите да се нарушава от наличието на друг знак, сигнал или подобен източник, който би нарушил правилното възприемане


¨ осигурен авариен източник на захранване за използваните знаци за БЗР

¨ други (моля, посочете )

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

или

¨ Към момента на деклариране не са предприети мерки 

Дата:                                                           Подпис:..............................

 дд мм гггг                                                                           (име, фамилия) (печат)


Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki
vsi4ki -> I. общи положения за организацията на работната заплата
vsi4ki -> Наредба за медицинската експертиза
vsi4ki -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
vsi4ki -> Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
vsi4ki -> Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средства
vsi4ki -> А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в
vsi4ki -> П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното място
vsi4ki -> Етиологичен фактор


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница