Първа предмет и обхватстраница3/4
Дата24.07.2016
Размер464.98 Kb.
1   2   3   4


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Приложението се попълва от:

¨     Строители съгласно чл. 163, ал. 1 на Закона за устройство на територията, извършвали през годината строителни и/или монтажни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

¨     Проектанти по смисъла на чл. 162, ал. 1 на Закона за устройство на територията и чл. 8, ал. 1 и 2 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

1.   Брой на строежите, на които през годината са извършвани строителни и монтажни работи / за които са изготвяни инвестиционни проекти

 

.....................................бр.2.   Строителни и монтажни работи се извършват:

¨ самостоятелно от строителя

 ......................брой обекти¨ съвместно с други строители или с подизпълнители

......................брой обекти3.   Определен е от възложителя или упълномощеното от него лице координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (попълва се от проектанти)

 


¨Да

 

......................брой обекти¨Не

 

......................брой обекти4.   Определен е от възложителя или упълномощеното от него лице координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнението на строежа за обектите, на които строителят работи с подизпълнител и/или с втори строител

¨Да

 

......................брой обекти¨Не

 

......................брой обекти5.   Изготвен и е представен от възложителя план по без­опасност и здраве

¨Да

 

......................брой обекти¨Не

 

......................брой обекти6.   Изготвена е от възложителя и е поставена информационна табела за строежа

 


¨Да

 

......................брой обекти¨Не

 

......................брой обекти7.   Осигурена е информация на работещите, извършващи строителни и монтажни работи

¨ Да

¨ Не

8.   Осигурено е обучение на работещите, извършващи строителни и монтажни работи

¨ Да

¨ Не

9.   Брой на работещите, извършващи СМР, на които е осигурена информация и обучение

 

..........................бр. 

Дата:                                                        Подпис:...................................

 дд мм гггг                                                                           (име, фамилия) (печат)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Приложението се попълва от предприятия, произвеждали, използвали или съхранявали през годината вредни и опасни химични агенти над 1 тон и/или мутагени и канцерогени, и/или азбест. Попълва/т се само съответната/ите част/и от приложението

1.     В предприятието се произвеждат, използват или съхраняват:

¨ ХИМИЧНИ АГЕНТИ

¨ КАНЦЕРОГЕНИ/МУТАГЕНИ

¨ АЗБЕСТ


ЧАСТ І. ХИМИЧНИ АГЕНТИ

2.     Извършена оценка на риска при работа с опасни химични агенти

¨Да

¨Не

3.     Съставена картотека на информационните листове за безопасност

¨Да

¨Не

4.     Идентифицирани опасни химични агенти:

CAS №

Химичен агент

Брой експонирани работещи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицата се попълва за идентифицираните химични агенти с най-високо оценен риск чрез оценката на риска според: тежестта на причинената вреда/увреждания; измерени нива/концентрации, близки до или над нормите за експозиция; употреба в основни производствени процеси или в количества над 1 тон годишно; брой на експонираните работещи и др. При необходимост се прибавят допълнителни редове в таблицата.

5.     Предприети мерки за предотвратяване или намаляване на риска, свързан с работата с химични агенти:

(Пояснете в свободното поле под съответната мярка)

¨ ограничаване на броя на работещите, които са или могат да бъдат експонирани

.....................................................................................................................................................................................

¨ намаляване на продължителността и степента на експозицията

.....................................................................................................................................................................................

¨ ограничено количество на химичните агенти до минимума, необходим за извършване

на определен вид работа

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


¨ въведени процедури за съхранение и транспортиране на опасни химични агенти, както

и на отпадъците, които ги съдържат

.....................................................................................................................................................................................

¨ замяна с химични агенти или процеси, които не са опасни или са по-малко опасни

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

¨осигурени мерки за колективна защита

.....................................................................................................................................................................................

¨ осигурени лични предпазни средства

.....................................................................................................................................................................................

¨ други

.....................................................................................................................................................................................или

¨ Към момента на деклариране не са предприети мерки6.   Извършени периодични измервания на наличните химични агенти, които могат да доведат до риск за здравето на работещите на работното място

¨Да

¨Не

7.   Осигурена информация и подходящо обучение на работещите за използваните и произвеждани опасни химични агенти

¨Да

¨Не

8.   Изготвен и проигран през годината план за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии, инциденти и злополуки, свързани с опасни химични агенти

¨Да

¨Не

9.   Осигурено здравно наблюдение при идентифициран риск за здравето на работещите при оценката на риска

Брой на работещите, подлежащи на здравно наблюдение...........................бр.¨Да

¨Не

ЧАСТ ІІ. КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ

10. При извършване на оценката на риска е определен видът, степента и продължителността на експозицията на работещите за всяка дейност, при която може да възникне риск от експозиция на канцерогени или мутагени

¨Да

¨Не

11.   Идентифицирани канцерогени и мутагени:

CAS №

Химичен агент

Брой експонирани работещи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При необходимост се прибавят допълнителни редове в таблицата.

12. Измерените стойности на канцерогените и мутагените във въздуха на работното място съответстват на граничните стойности

¨Да

¨Не

13. Предприети мерки за предотвратяване или намаляване на риска, свързан с работата с мутагени и

 канцерогени:(Пояснете в свободното поле под съответната мярка)

¨ заместване с вещества, препарати или процеси, които не са опасни или са по-малко опасни за здравето и безопасността на работещите

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

¨ осигурена затворена система за производство и използване на канцерогени

и мутагени

................................................................................................................................................................................

¨ намаляване на нивото на експозиция на работещите

................................................................................................................................................................................

¨ осигурени колективни средства за защита

................................................................................................................................................................................

¨ осигурени хигиенни мерки и лични предпазни средства

................................................................................................................................................................................

¨ други


................................................................................................................................................................................

или


¨ Към момента на деклариране не са предприети мерки

14. На работещите и/или техните представители са осигурени подходяща информация, обучение и инструктаж

¨Да

¨Не

15. Осигурено е ясно и четливо етикетиране и обозначаване с предупредителни знаци и знаци за безопасност на инсталациите, контейнерите и опаковките, които съдържат канцерогени и мутагени

¨Да

¨Не

16. Изготвен е и се поддържа в актуално състояние списък на работещите, за които може да има опасност от експозиция на канцерогени или мутагени

¨Да

¨Не

Брой на работещите, включени в актуалния списък


..................бр.ЧАСТ ІІІ. АЗБЕСТ

17.   Предприятието има издадено разрешение по Закона за здравето за извършване на дейностите по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти

¨Да

¨Не

18.   За всяка дейност, при която може да възникне риск от експозиция на прах от азбест или азбестосъдържащи материали, е оценен рискът, като е определен видът на азбеста и степента на експозицията, на която работещите са изложени

¨Да

¨Не

19.   Преди започване на работа е уведомена дирекция „Инспекция по труда“ и Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), на територията на която се намира обектът, за дейностите, при които работещите са или могат да бъдат експонирани на прах от азбест или от азбестосъдържащи материали

¨Да

¨Не

20.   Предприети са мерки при превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха на работната среда

(Ако отговорът е „да“, се посочват предприетите мерки).

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................


¨Да

¨Не

21.   Осигурена е оценка на здравното състояние на работещите

¨Да

¨Не

Брой работещи, на които е осигурена оценка на здравното състояние през последните 3 години

 

..................бр.22.   Води се регистър на работещите, които извършват дейности, при които са или могат да бъдат експонирани на прах от азбест или от азбестосъдържащи материали

¨Да

¨Не

Брой на работещите, включени в регистъра

..................бр.

23.   Осигурено е обучение за всички работещи, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, който съдържа азбест

¨Да

¨Не

Дата:                                                        Подпис:...................................

 дд мм гггг                                                                           (име, фамилия) (печат)


 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3Приложението се попълва от предприятия, където се извършват работи в потенциално експлозивна атмосфера [1]

1.   Извършена е оценка на специфичните рискове, пораждани от експлозивна атмосфера

¨Да

¨Не

2.   Разработени са и се подържат в актуално състояние в предприятието „Правила за предпазване от експлозия“, които съответстват на най-големия потенциален риск

¨Да

¨Не

3.   Осигурено е на работещите в местата, където може да възникне експлозивна атмосфера, обучение за предпазване от експлозии

¨Да

¨Не

4.   При извършване на дейности, които могат да доведат до опасност от експлозия или които при взаимодействие с друг вид работа могат да породят такава опасност, се прилага система за разрешения за работа

¨Да

¨Не

Брой издадени разрешения през годината

.....................бр.

5.   Определени са компетентни лица, които да изпълняват функциите по издаване на разрешения за работа

¨Да

¨Не

Брой на определените компетентни лица

.....................бр.

6.   Класифицирани са по зони местата, където може да възникне експлозивна атмосфера

¨Да

¨Не

 ¨ Зона 0 и 20

.......................бр. раб. места

 ¨ Зона 1 и 21

.......................бр. раб. места

 ¨ Зона 2 и 22

.......................бр. раб. места

7.   Категорията на използваното оборудване в местата, където може да възникне експлозивна атмосфера, съответства на класификацията на зоните

¨Да

¨Не

8.   Разработени са мерки за намаляване на опасността от възникване на експлозивна атмосфера и мерки за овладяване на възникнала експлозивна атмосфера или за намаляване на нейното разпространение в рамките на конкретното работно място и/или работно оборудване:

(маркирайте съответното квадратче и при необходимост пояснете в празните полета)

¨ приложено резервно енергийно захранване, което да осигури безопасното функциониране на работното

оборудване и системи за защита

¨ осигурена ръчна система с приоритетно действие за изключване на работното оборудване и на

системите за защита, които са част от автоматизирани процеси, при отклонение от предвидените

условия на работа (при условие че не се накърнява безопасността)

¨ подходящ контрол за работната среда по време на работа, който е в съответствие с оценката на риска

и се извършва чрез използването на подходящи технически средства

....................................................................................................................................................................................
¨ подходяща маркировка/предупреждаващ знак на входовете на местата, където може да възникне

експлозивна атмосфера

¨ осигурено подходящо работно облекло, изработено от материали, които не предизвикват електро-

статични разряди, които биха могли да възпламенят експлозивна атмосфера

Брой на работещите с осигурено работно облекло ................................ бр.

¨ осигурени спасителни съоръжения, средства и условия за незабавно и безопасно евакуиране

....................................................................................................................................................................................

¨ други мерки:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

или:

¨ Към момента на деклариране не са предприети меркиДата:                                                        Подпис:...................................

 дд мм гггг                                                                           (име, фамилия) (печат)


 1 Експлозивна атмосфера eсмес на въздух с възпламеними вещества под формата на газове, пари, аерозол или прах при атмосферни условия, в която след запалване започва разпространяване на горенето в неизразходваната смес.Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki
vsi4ki -> I. общи положения за организацията на работната заплата
vsi4ki -> Наредба за медицинската експертиза
vsi4ki -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
vsi4ki -> Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
vsi4ki -> Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средства
vsi4ki -> А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в
vsi4ki -> П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното място
vsi4ki -> Етиологичен фактор


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница