Първа предмет и обхватстраница4/4
Дата24.07.2016
Размер464.98 Kb.
1   2   3   4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Приложението се попълва от предприятията, в които се извършват сондажни работи и/или такива, в които се извършва добиване на подземни богатства чрез сондиране

1.     Данни за работния участък и типа дейност:

¨ добив на минерални суровини (подземни богатства)

¨ геологопроучвателни работи с цел добив на минерални суровинни

¨ подготовка на добитите материали за продажба2.     Местонахождение:

¨ добив на сушата

¨ добив в морето


3.   Сондирането и експлоатацията на сондажа се извършват по утвърден технически проект, включващ и нормативните изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа

¨Да

¨Не

4.   Предприети са необходимите предпазни мерки според характера на работата за предотвратяване, ранно откриване и борба с възникване и разпространение на пожари и експлозии и за предотвратяване появата на взривоопасни и/или застрашаващи здравето среди

¨Да

¨Не

5.   В дейностите по проучване и добиване на подземни богатства чрез сондиране са определени оправомощени лица, които ги ръководят и контролират

¨Да

¨Не

6.   Създаден е екип за действие при аварийни ситуации

¨Да

¨Не

7.   Осигурени са и се поддържат в изправност необходимите спасителни съоръжения и лични предпазни средства

¨Да

¨Не

8.   Осигурени са необходимите предупредителни и други комуникационни системи с оглед незабавно оказване на помощ, евакуиране и извършване на аварийно-спасителни операции в случай на нужда

¨Да

¨Не

9.   На работещите е предоставена информация, инструкции и/или правила и указания, които трябва да се изпълняват за осигуряване на безопасността и здравето на всички, които могат да бъдат застрашени

¨Да

¨Не

10. Въведена е нарядна система за извършване на дейност, която може да доведе до възникване на опасност за здравето и безопасността на работещите

¨Да

¨Не

11. Налице е необходимото оборудване за контролиране състоянието на сондажните отвори (кладенците), за да се предотврати откритото фонтаниране

¨Да

¨Не

12. Категоризация на работната среда за взривоопасност

¨Да

¨Не

13. Брой осигурени средства за дихателна защита и възстановяване на дихателната дейност

 

..................бр.Дата:                                                        Подпис:...................................

 дд мм гггг                                                                           (име, фамилия) (печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Приложението се попълва от минни предприятия

1.     Оценен е рискът на работните места в минното предприятие

¨Да

¨Не

2.     Работната среда в минното предприятие е категоризирана като взривоопасна

¨Да

¨Не

3.     Брой работещи, на които са осигурени ЛПС

....................бр.

4.     Предприети организационни и технически мерки за предотвратяване и ограничаване на рисковете:

              ¨ осигурен безопасен достъп до работните места и възможност за евакуация на работещите в случай на опасност (допълнителен независим изход)

              ¨ маркиране, поддържане и контролиране на пътните маршрути и маршрутите за достъп (отнася се за работни места, където се използват транспортни средства или машини)

              ¨ постоянно наблюдение на движението на пластовете

              ¨ укрепване на подземните минни изработки (Заб. – освен случаите, когато се ползват методи за контролируемо обрушаване)

              ¨ подходяща вентилация за подземните участъци

              ¨ контрол при транспортиране, съхраняване, раздаване и използване на взривни вещества и материали

              ¨ утвърдени оперативни планове, предвиждащи дейности и мерки за защита на работещите в особено опасни зони

              ¨ мерки за пожарна безопасност и предотвратяване на появата на взривоопасна среда

              ¨ авариен план за действие при извънредна ситуация (промишлени аварии, природни бедствия), съобразен със спецификата на мината

              ¨ създаден екип за действие при аварийни ситуации .............. брой работещи

              ¨ обучение на работещите за действие при извънредна (аварийна) ситуация и използване на оборудването

              ¨ осигурени подходящи самоспасители за всички работещи под земята

              ¨ наблюдение и проверка на всяко работно място, рудничната атмосфера, крепежа, минногеоложките условия и работното оборудване

              ¨ система за установяване в реално време името и местонахождението на всички лица, намиращи се под земята

              ¨ осигурени индивидуални акумулаторни лампи за всички работещи под земята
  1. Брой работещи, за които е осигурено здравно наблюдение през годината
.........................бр.

Дата:                                                        Подпис:...................................

 дд мм гггг                                                                           (име, фамилия) (печат)
Приложение № 2 към чл. 4, ал.2

Изх. № …….. / ……… г.

ДО

Директорa

на дирекция „Инспекция по труда”

 

гр. .........................................................


Уведомление

за неподаване на годишна декларация на основание чл. 15, ал. 3

от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

 


От…………............................................................................................................................................

(име/наименование на задълженото лице)

Седалище и адрес на управление:

ЕИК _І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І_

гр. (с) .......................................,

общ. .........................................,

обл. ..............................................,

ж.к. ...........................................,

ул. .......................................................................... № ..........................,

бл. ..........................,                

вх. ..........................,

ет. ..........................,

ап. ................................

Пощенски код _І__І__І__І__І_

Тел/Факс .................................

Е–mail ..........................................

Управляващ и представляващ дружеството, организацията, търговеца

...........................................................................................................................

(трите имена на представителя/пълномощника)


УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

С настоящото Ви уведомявам, че за ........... г. НЯМА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, подлежащи на деклариране, по смисъла на § 1 на допълнителната разпоредба на Наредбата за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Известна ми е административнонаказателната отговорност по реда на чл. 9 на Наредбата за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

УПРАВЛЯВАЩ / ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:                                                                                             (подпис и печат)


Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki
vsi4ki -> I. общи положения за организацията на работната заплата
vsi4ki -> Наредба за медицинската експертиза
vsi4ki -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
vsi4ki -> Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
vsi4ki -> Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средства
vsi4ki -> А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в
vsi4ki -> П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното място
vsi4ki -> Етиологичен фактор


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница