Първи общи положения чДата25.07.2016
Размер115.26 Kb.
#6168
ТипПротокол
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8,

Протокол № 8/23.02. 2016 г.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти" ce създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет - Бургас.

(2) (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Общинското предприятие e специализирано звено на Общината за поддържане и управление на имота Летен театър, Експозиционен център Флора – Бургас и Дом на нефтохимика и за осъществяване на фестивална и концертна дейност.

(3) Общинското предприятие не e юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Бургас в рамките на предоставените му пълномощия.

(4) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинска собственост и Закона за закрила и развитие на културата и приети от Общинския съвет - Бургас подзаконови актове.(5) Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието „Летен театър, фестивали и концерти" на адрес - гр. Бургас, Приморски парк.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНСТТА

Чл.2. Предприятието осъществява своята дейност на бюджетна издръжка при условията и реда на този правилник. Предприятието e със самостоятелна сметка в банката.

Чл.3. Предмет на дейността на Общинското предприятие „Летен театър, фестивали и концерти" е:

 1. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Поддръжка и управление на сграда и дейностите в Летен театър и прилежащите му площи, Експозиционен център Флора – Бургас и прилежащите му площи и Дом на нефтохимика и прилежащите му площи.

 1. Уиравление на дейностите - фестивали, конкурси, концерти.

 1. Осигуряване на оптимална заетост на предоставения фонд и човешки ресурси.

 1. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Управление на дейността на Експозиционен център Флора – Бургас.

 2. Управление на дейността на група'Торещ пясък".

 3. Управление дейността на Духов оркестър.

 4. (нова, Протокол №8/23.02.2016 г.) Управление дейността на Дом на нефтохимика.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Чл.4. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Предприятието управлява Летен театър и прилежащите му площи, Експозиционен център Флора – Бургас, Дом на нефтохимика, група „Горещ пясък", Духов оркестър.

Чл.5. Предприятието осъществява изпълнението на сключените от Община Бургас договори за:

 1. Летен театър и прилежащите му площи

 2. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Експозиционен център Флора – Бургас и прилежащите му площи

 3. Рекламните съоръжения, техниката разположени върху имота – общинска собственост

 4. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Концерти, фестивали и конкурси

 5. Дейността на Група „Горещ пясък", Духов оркестър

 6. (нова, Протокол №8/23.02.2016 г.) Дом на нефтохимика и прилежащите му площи

Чл.6. Координира дейността си със съответните дирекции при Община Бургас.

Чл.7. При неспазване на законовите разпоредби и нарушения на договорите задължения от страна на наемателите и изпълнителите сезира компетентните органи, завежда дела и защитава интересите на Община Бургас по тях.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

Чл. 8. Предприятието изпълнява следните задачи:

 1. Създава необходимата техническа и счетоводна отчетност за сключените договори.

 2. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Осигурява изпълнението по описаните в Чл. 5 договори, съгласно условията им.

 1. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Осъществява контрол при използването на Летния театър и Експозиционен център Флора – Бургас и Дом на нефтохимика от страна на наемателите и ползвателите, съобразно предназначението им и нуждите, за които са предоставени.

 2. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Организира своевременно събиране постъпленията от цени на услуги и такси от Летен театър, Експозиционен център Флора – Бургас и Дом на нефтохимика, както и приходите по реализиране на концерти, фестивали и конкурси.

 3. Предприема необходимите действия по прекратяване и разваляне на договорите, когато има правно основани за това.

 4. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Предоставя своевременно информация до съответните отдели и дирекции на Общината във връзка с управлението и стопанисването на Летния театър и Експозиционен център Флора – Бургас и Дом на нефтохимика.

 1. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Подготвя и комплектова документите за концертите, фестивалите и конкурсите, както и документите за наемане и ползване на Летен театър, Експозиционен център Флора – Бургас и Дом на нефтохимика.

 2. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Осъществява продажба на рекламни материали и сувенири, свързани с провежданите от него конкурси, фестивали и концерти.

 3. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Анализира състоянието на Летния театър и Експозиционен център Флора – Бургас и Дом на нефтохимика и при констатирана необходимост възлага извършване на работите по чл. 3, т. 1, които ce отразява количественото и стойностно в ремонтната карта за всеки обект.

 4. (нова, Протокол №8/23.02.2016 г.) Реализира в търговската мрежа артикули /тип сувенири/, свързани с дейността на предприятието, като определя крайните им цени, формирани на базата на вложените материали + труд + ДДС, без да бъдат под себестойността си.

 5. (нова, Протокол №8/23.02.2016 г.) Разработване на нови културни мероприятия и подобряване на традиционно включените в Културната програма на Община Бургас.

 6. (нова, Протокол №8/23.02.2016 г.) Определя цени на билети за организирани от него мероприятия, като определя крайните им стойност, формирана на базата на направените разходи + труд + ДДС, при предвиждане на средната посещаемост и с диференциация за различните социални групи.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНАТА

Чл.9. Дейността на Общинското предприятие ce финансира от бюджета на

Община Бургас, други дейности по културата за текущата бюджетнагодина. Същото e второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл.10. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Периодичният контрол по изпълнение на утвърдения бюджет ce осъществява от Дирекция „Култура и връзки с обществеността".

Чл.11. Цялостният контрол по изпълнение дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти" ce осъществява от Кмета на Община Бургас. Той може да делегира своите права със заповед на определен от него заместник кмет.

Чл.12. Общинското предприятие „Летен театър, фестивали и концерти" ce разчита самостоятелно за всички данъци, такси, вноски и др., съгласно действащата нормативна уредба.

Чл.13. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводство и утвърдена счетоводна политика на Община Бургас. Предприятието води отделна аналитична отчетност за приходите си и извършва дейност.

Чл.14. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Годишните брутни приходи на предприятието ce установяват въз основа на годишен финансов отчет.

Чл.15. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения годишен бюджет.

Чл.16. Предприятието реализира финансови средства от дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в прихода на общинския бюджет.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.17. Общинското предприятие ce ръководи и представлява от Директор.

Чл.18. Кметът на Общината назначава Директор на Общинското предприятие.

Чл.19. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината.

Чл.20. За осъществяването на своите правомощия, Директорът на общинското предприятие издава заповеди.

Чл.21. Директорът назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на Общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

Чл.22. При осъществяване дейността на Общинското предприятие Директорът:

 1. Осигурява материали, консумативи, съоръжения и специалисти за поддръжка на предоставените за управление имоти.

 2. Управлява предоставеното общинско имущество ефективно и с грижа на добър стопанин;

 3. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) При извършване на строителство - монтажни и строително - ремонтни работи на Летния театър, Експозиционен център Флора – Бургас и Дом на нефтохимика, следи за тяхното качествено и своевременно изпълнение.

 4. Разработва ежегодна програма, като съгласува нейното изпълнение с Кмета на Община Бургас.

Чл.23. Директорът на Общинското предприятие изготвя и длъжностно щатно разписание и го представя за утвърждаване на Кмета на Община Бургас.

Чл.24. Директорът организира, ръководи и отговаря за дейността на предприятието и го представя пред контролните органи – Сметна палата НАП, НОИ и др.

Чл.25. Директорът e работодател на работниците и служителите в предприятието и има всички права и задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и др.

РАЗДЕЛ ОСМИ

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.26. Организационно-управленската структура и численият състав на предприятието е съгласно Приложение №1, което е неразделна част от

настоящия правилник и се утвърждава от Общинския съвет, а длъжностното

разписание - от Кмета на общината.

Чл.27. Директорът на Общинското предприятие е административно подчинен на Кмета на Община Бургас.

Чл.28. Структурата на предприятието и численият състав е съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от този правилник.

Чл.29. При осъществяване предмета на дейност на Общинското предприятие „Летен театър, фестивали и концерти", Директорът съгласува действията си със съответните дирекции на Община Бургас и с други общински звена в зависимост от спецификата на дейността.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Този правилник се приема на основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54 ал. 2 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от деня на публикуването му в местния печат и страницата на Община Бургас в Интернет.

§2. (изм. Протокол №8/23.02.2016 г.) Правилникът влиза в сила от датата на утвърждаването му от Общински съвет – Бургас.

Председател на Общински съвет Бургас:

/К. Луков/

Секретар на Община Бургас:

/Б. Кънчев/

Приложение №1СТРУКТУРА

HA ОП „Летен театър, фестивали и концерти"

ДИРЕКТОР- 1

Гл. специалист „Международна и художествено-творческа дейност

и реклама" - 1

Технически персонал - 2

Група „Горещ пясък" - 9

Звукозаписно студио -1

Духов оркестър - 20Обща численост 34
Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> Н а р е д б а от 27 март 2003 год
upload -> Промоция ранно записване от eur 479/круиз
upload -> Решение за учредяване на Подготвителен комитет за провеждане на Дипломатическа конференция за ревизия
upload -> Докладна записка от евгений николов мосинов общински съветник от групата на бсп
upload -> Термокерамично покритие SuperShield Interior Характеристики и технология за полагане на вътрешно термокерамично покритие
upload -> Práva žáků/ Права на учениците Všechny děti mají v ČR právo na vzdělání
upload -> Приложение n 6 размер на годишната такса за битови отпадъци


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница