Първи раздел статут на професионалиста по танцистраница1/13
Дата04.01.2018
Размер1 Mb.
#41345
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
П Р А В И Л Н И К

за дейността на БПТА


ПЪРВИ РАЗДЕЛ

СТАТУТ на професионалиста по танци
I. Общи положения1.1 Настоящият Правилник определя статута и регламентира дейността на лицата, занимаващи се професионално със социално и състезателно танцуване в България, обединени в БПТА.

1.2 Социалното и състезателното танцуване са обществени явления, при които физическата дейност влиза в основното им съдържание, но резултатите от практикуването им не се изчерпват само с подобряване на физическото развитие и дееспособността на занимаващите се, а дават косвено положително отражение и върху всички останали сфери на материалния и духовния им живот.

а) Състезателно танцуване - практикуване на танци, имащо тренировъчно-състезателен характер, с цел достигане на високо изпълнителско майсторство и участия в състезания по танци.

б) Несъстезателно (социално) танцуване - практикуване на танци с образователна, оздравителна, забавна или друга социална цел, без участия в състезания.

г) Социални (обществени) танци – различни стилове танцови дисциплини и танци изпълнявани с цел забавление, рекреация и социални контакти.1.3 Всички въпроси по осъществяване на дейностите регламентирани в този Правилник незасегнати в него трябва да се отнасят до Управителния съвет на БПTА (УС), чиито решения са окончателни.

1.4 Правилникът може да се изменя и допълва веднъж годишно.

а) Всички предложения за промени трябва да се отправят писмено до УС, който ги представя за разглеждане на първото Общо събрание (ОС).

б) Промените в Правилника стават с гласуване в съответствие с Устава на БПTА.

1.5 Следните термини употребявани в Правилника трябва да се тълкуват както следва:

- “професионалист по танци” – всяко дееспособно физическо лице, което на основание на своите знания, умения и/или квалификация:

а) преподава срещу заплащане теория и практика на танци

и/или


б) обучава и/или тренира срещу заплащане ученици и/или състезатели

и/или


в) изпълнява демонстративно и/или състезателно танци срещу заплащане

- “танцьор - професионалист” - танцьор, който практикува състезателно изпълнение на танци срещу заплащане и/или е подписал професионален трудов или облигационен договор с предмет – участие в състезания за професионалисти.

- “танцьор – аматьор” - танцьор, който практикува изпълнение на танци с цел достигане на високо изпълнителско майсторство чрез участие в състезания по танци за аматьори.

- “социален танцьор” – танцьор, който практикува изпълнението на танци с образователна, оздравителна, забавна или друга социална цел, без участия в състезания.

- “про-ам” – смесена танцова двойка състояща се от танцьор-професионалист и танцьор-аматьор или социален танцьор.

- “учител по танци ” - дееспособно физическо лице, притежаващо официален документ за такава квалификация на БПТА или специализирана българска, национална или международна образователна институция, или друга национална или международна професионална организация по танци.

- “треньор по танци и/или спортни танци” - дееспособно физическо лице, притежаващо официален документ за съответната квалификация на НСА или друго висше учебно заведение, както и друга национална или международна организация по танци и/или спортни танци.

- “инструктор по танци и/или спортни танци” - дееспособно физическо лице, притежаващо официален документ за съответната квалификация на НСА или друго висше учебно заведение, както и друга национална или международна организация по танци и/или спортни танци.

- “професионален съдия по танци и/или спортни танци” - дееспособно физическо лице, професионалист по танци и/или спортни танци, притежаващо съдийски лиценз на БПTА или друга национална или международна професионална организация по танци.

- “секретариат” - дееспособно физическо лице, притежаващо квалификационен документ за работа със Скейтинг системата, за определяне на класацията в състезания по танци и/или спортни танци.

- “кандидат за учител по танци” (Student teacher), “учител по танци първо ниво” (Associate), “учител по танци второ ниво” (Member), “учител по танци трето ниво” (Fellow) - професионални квалификации на БПTА, които се получават в съответствие с този Правилник.

II. ПРОФЕСИОНАЛНо ОБУЧЕНИЕ и квалификации2.1 В съответствие с Устава, целите залегнали в него и този Правилник БПТА организира и провежда професионално обучение на свои членове с цел придобиване на съответна професионална квалификация в рамките на Асоциацията.

2.2 Тази дейност се организира и ръководи от постоянната Комисия за обучението и квалификациите, в съответствие с Устава и разпоредбите на настоящия правилник.

2.3 Професионалните квалификации на БПТА са категоризирани както следва:

А) за учител по:

- Стандарт – “кандидат за учител” (Student - S), “учител първо ниво” (Associate - A), “учител второ ниво” (Member - M), “учител трето ниво” (Fellow – F).

- Латина – S, A, M, F

- други танцови дисциплини – S, A, M, F

Б) за учител по социални танци – “танцов учител” (dance teacher)

В) за секретариат – “секретар”, “главен секретар”

2.3.1 Притежателите на професионалните квалификации категория А могат да обучават и/или подготвят и тренират танцьори и танцови двойки за участия в медалистки тестове и състезания по танци.

2.3.2 Притежателите на професионална квалификация категория Б могат да обучават и подготвят само танцьори и танцови двойки за социално танцуване.

2.3.3 Притежателите на професионалните квалификации категория В могат да обучават и подготвят само кандидати за същата категория.

2.3.4 Професионалните квалификации категория А - Member и Fellow на БПТА могат да се придобиват само от редовни членове на БПТА, а квалификациите категория А - Associate, Student, категория Б - dance teacher и категория В могат да се придобиват и от асоцииирани членове.

2.3.5 Членовете на Асоциацията могат да получават квалификациите по т. 2.2 в съответствие с процедурата по т. 2.3, като тяхното присвояване става независимо една от друга за всяка танцова дисциплина, при следната последователност: за категория А – S-A-M-F, за категория Б – секретар, главен секретар.

2.3.6 Членовете на Асоциацията получават квалификациите по т. 2.2 независимо една от друга и в съответствие с процедурата по т.2.3.

2.4 Професионалните квалификации на БПТА се придобиват от кандидатите след успешно полагане на съответен изпит пред изпитна комисия на БПТА или след легализиране на еквивалентните им професионални квалификации получени от други национални или международни професионални танцови организации.

2.4.1 Обучението на кандидати за дадена професионална квалификация на БПТА се извършва от редовни членове на БПТА със съответната или по-висока квалификация по ред и програми приети от УС и утвърдени от ОС, които са неразделна част от Правилника (Приложение 1).

2.4.2 Квалификационните изпити се провеждат по ред и при условия определени с този Правилник.

2.5 Програмите за професионално обучение на БПТА са изградени на основата на международно приетата техника на Ст. и Лат., както и на други танцови дисциплини и социалните танци.

2.5.1 УС назначава специализирани комисии за изготвяне или промяна на съдържанието на учебните програми на БПТА по различните танцови дисциплини, които след приемането им от УС се представят на ОС за утвърждаване.

2.5.2 Утвърдените от ОС учебни програми са задължителни за всички членове на Асоциацията и могат да бъдат използвани с образователна цел от всички заинтересувани юридически и физически лица, в това число и нечленове на БПТА срещу съответен договор.

2.6 Всеки редовен член на БПТА, притежаващ една от изброените в т.2.2 професионални квалификации има право да организира и провежда обучение за същата или по-ниска квалификация на кандидати при следните задължителни условия:

- провеждащият обучението заплаща такса на БПТА в размер на 10% от таксата му за курса на обучение,

- изготвя професионална характеристика на обучавания от него кандидат, която той представя в УС на БПТА за допускането му до изпит,

- не може да бъде член на изпитната комисия.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница