Първи учебен срок – 18 седмици X 1 час седмично = 18 часаДата08.05.2018
Размер255.06 Kb.
#68089
УТВЪРДИЛ:

Директор:……………………………………………….(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет философия за 8. клас

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици X 1 час седмично = 18 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1

(септ.)


Философията като любов към мъдростта

упражнение

– Разбира спецификата на философията като „любов към мъдростта“;

– Различава понятията знание и мъдрост.философия, знание, мъдрост
въз основа на личния опит на учениците

работа с философски и литературни текстове; участие в дискусия; описване на личен опит и осмисляне чрез философски категории, писмено аргументиране на лична позиция по философски фрагмент

текущо формиращо оценяване

въвеждане на компетентността; участие в дискусия

2

2

(септ.)


Моите очаквания към философията. Философските въпроси

упражнение

– Разграничава философските от всекидневните въпроси;

– Разбира значението на въпросите за философията.философски въпроси
въз основа на личния опит на учениците

изследване на личните очаквания към философията; формулиране на въпроси; различаване на философски от всекидневни въпроси, работа с литературен и философски текст, участие в дискусия

текущо формиращо оценяване;

писмено проучване на очакванията

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3

3

(окт.)


Начала на философията

нови знания

– Познава историческото възникване на философията от митологичното мислене в древна Гърция и го описва чрез понятията мит и логос;

– Различава историческо от екзистенциално начало на философстването.мит, логос, учудване/удивление, съмнение, гранични ситуации

разпознаване в опита на ситуации на удивление, съмнение, гранични ситуации; работа с философски текст; анализиране на казус; участие в дискусия

текущо формиращо оценяване; устна проверка; самопроверка

въвеждане на компетентността; работа по проект

4

4

(окт.)


Философията като светоглед. Как да разбираме философски текстове

упражнение

– Разбира личностния смисъл от заниманията с философия;

– Умее да анализира философски текст.наука, религия, светоглед, философски текст
въз основа на личния опит на учениците и съдържанието на урок 3

въвеждане и прилагане на алгоритъм за анализ на философски текст; сравняване на философски текстове; писмено обосноваване на лична позиция по философски въпрос/фрагмент

текущо формиращо оценяване; устна проверка
алтернативно:

оценка на писмена домашна работавъвеждане на компетентността; разбиране на философ-ски текст

5

5

(окт.)


Кой съм аз?

Личностната идентичност като философски проблем

нови знания

– Определя идентичността на човека чрез отношенията между понятията душа и тяло; – Разбира определението на Аристотел за душата като индивидуализиращ принцип;

– Различава понятията индивид и личност (единичност и уникалност).идентичност, душа, тяло, индивид и личност; (само)съзнание

работа с литературен текст; участие в дискусия;

изследване на личностната идентичносттекущо формиращо оценяване; устна проверка; самопроверка
6

6

(окт.)


Какво е да си човек?

Антропологията като подход за изследване на човека

нови знания

– Запознат е с основни философски подходи в изследването на човека;

– Анализира сходствата и разликите между човека и други форми на съществуване: животни, машини, компютри и т.н.антропология, човек, машина, робот, животно, Бог

участие в дискусия, работа с литературен и философски текст

текущо формиращо оценяване; устна проверка. самопроверка
7

7

(ноем.)


Как се става такъв, какъвто си?

Упражнение

– Проявява нагласа за използване на философски

концепции за човека при осмислянето на личния опит;

– Анализира сходствата и разликите между човека и други форми на съществуване (робот, клонинг).


въз основа на съдържанието на урок 5 и 6

участие в дискусия върху личен опит и върху филми; упражнения; писане на аналитичен текст

текущо формиращо оценяване; оценяване на писмено домашно (аналитичен текст)

въвеждане на компетентност писане на аналитичен текст

8

8 (ноем.)

Колко е важно поведението?

Бихейвиоризъм

нови знания

Познава основни възгледи за човешката психика и поведение на бихейвиоризма.

психология, поведение, бихейвиоризъм

участие в дискусия; анализиране на казус

текущо формиращо оценяване; устна проверка; самопроверка
9

9

(ноем.)


Човешката психика и поведение според психоанализата

нови знания

Познава основни възгледи за човешката психика и поведение на психоанализата.

психоанализа, психика, несъзнавано, Аз, То, Свръх-Аз

участие в дискусия; работа с текст, работа по малък изследователски проект

текущо формиращо оценяване; устна проверка. самопроверка
10

10 (ноем.)

Хуманистична психология – ново разбиране за човека

нови знания

Познава основни възгледи за човешката психика и поведение на хуманистичната психология.

свобода, развитие, смисъл

участие в дискусия; работа с психологически текст

текущо формиращо оценяване; устна проверка. самопроверка
11

11 (дек.)

Сравнение на психологически модели за обяснение на поведението
Как да работим по изследователски проекти?

упражнение

Познава основни възгледи (за човешката психика и поведение) на бихейвиоризма, психоанализата и хуманистичната психология.

Проявява нагласа за използване на психологически

концепции за човека при осмислянето на личния опит и социалната

среда.


въз основа на съдържанието на урок 8,9 и 10;
алтернативно планиране – като дейности в клас или като работа по проекти

сравняване на трите психологически школи; участие в дискусия; анализиране на казус; писмено обосноваване на лична позиция; групова работа за планиране и осъществяване на малки изследователски проекти

текущо формиращо оценяване; устна проверка.

алтернативно въвеждане на работа по проект
въвеждане на компетентност презентационни умения

12

12

(дек.)


Какво научихме?

контрол и оценка

Проверка на усвояването на компетентностите от урок 1 –11.

въз основа на съдържанието от урок 1–11

решаване на тест, анализ на психологически текст, съставяне на аналитичен текст

писмена проверка в клас
13

13 (дек.)

Философски и психологически концепции за човека

обобщение

– Проявява нагласа за използване на философски и психологически концепции (за човека) при осмислянето на личния опит и социалната среда;
– Познавателни компетентности: работа по проект, публично представяне.

въз основа на съдържанието от урок 1–11
алтернативно планиране – като дейности в клас или като представяне на резултати от работа по проекти

анализиране на казус, публично представяне на резултати от изследователски проекти

самопроверка
текущо формиращо оценяване; устна проверка

алтернативно въвеждане на компетентност презентационни умения

14

14

(ян.)


Аз-образ и самооценка

нови знания

Определя понятията Аз-образ и самооценка и разбира тяхната взаимовръзка.

Аз-образ, самооценка

участие в дискусия; работа с психологически текст

текущо формиращо оценяване; устна проверка, самопроверка
15

15

(ян.)


Изследване на Аз-образа и самооценката

упражнение

– Изследва своя Аз-образ и самооценка;

– Отнася се конструктивно към себе си и другите личности.въз основа на съдържанието на урок 14

участие в дискусия; работа с психологически текст; дейности за осмисляне на личния опит

текущо формиращо оценяване; устна проверка
16

16

(ян.)


Потребности и мотиви

нови знания

– Познава модела на Ейбрахам Маслоу за описание на човешките потребности;

– Анализира своето поведение чрез понятията потребности, мотиви и цели.потребност, мотив, цел

участие в дискусия; анализиране на казус

текущо формиращо оценяване; устна проверка, самопроверка
17

17

(ян.)


Моята кариера

упражнение

Съотнася знанието за своите потребности и самооценка с плановете си за кариерно развитие.

кариерно развитие
въз основа на съдържанието на урок 14 и 16

участие в дискусия; осъществяване на малък изследователски проект/индивидуално проучване

текущо формиращо оценяване; устна проверка
18

18

(февр.)


Основни теории за развитието на личността

нови знания

Познава основни теории, които описват развитието на личността

(социално-психологическо – Е. Ериксън, когнитивно – Ж. Пиаже,

морално – Л. Колбърг).


личностно развитие

участие в дискусия; анализиране на ситуация – дилема

текущо формиращо оценяване; устна проверка; самопроверка

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК − 18 седмици X 1 час седмично = 18 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

19

19

(февр.)


Кризата като възможност

упражнение

Прилага изучаваните понятия и теории за обясняване на ситуации от личностното си развитие.

въз основа на съдържанието на урок 18

участие в дискусия; упражнения за осмисляне на личен опит; творчески задачи, писмено аргументиране на лична позиция (мисловен експеримент)

текущо формиращо оценяване; устна проверка

Творческите задачи са подходящи за самостоятелна работа.

20

20

(февр.)


Юношество

упражнение

Прилага изучаваните понятия и теории за обясняване на ситуации от личностното си развитие.

въз основа на съдържанието на урок 18

участие в дискусия; анализиране на психологически текст; упражнения за осмисляне на личен опит; творческа задача

текущо формиращо оценяване; устна проверка.

Творческата задача е подходяща и за самостоятелна работа.

21

21

(февр.)


Памет, въображение и учене

нови знания

Определя понятията учене, памет, въображение.

учене, памет въображение, мислене

участие в дискусия; самостоятелно проучване; писмено обосноваване на лична позиция

текущо формиращо оценяване; устна проверка. самопроверка

Писмената задача може да се използва и за оценяване на компетентността създаване на аналитичен текст.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

22

22

(март)


Умения за учене през целия живот

упражнение

– Изследва собствения си начин на учене и използва техники за ефективно учене;

– Оценява ролята на уменията за учене за личностното развитие през целия живот.въз основа на съдържанието на урок 21

участие в дискусия; упражнения за осмисляне на личен опит; мисловен експеримент; работа с философски текст

текущо формиращо оценяване; устна проверка
23

23

(март)


Общуването като социално умение

нови знания

– Разбира общуването като социално умение;

– Разпознава характерни стереотипи като пречка за общуването и приемането на другостта.общуване, слушане, асертивност

участие в дискусия; анализиране на казус, създаване на аналитичен текст

текущо формиращо оценяване; устна проверка. самопроверка
24

24

(март)


Вербално и невербално общуване

упражнение

Различава средствата на вербалното и невербалното общуване.

вербално и невербално общуване
въз основа на съдържането на урок 23

анализиране на казус; участие в дискусия; презентиране, даване на обратна връзка за презентационни умения; изследователски проект

текущо формиращо оценяване;

Изследователският проект може да бъде зададен за самостоятелна работа.

25

25

(март)


Умения за активно слушане и отстояване на собствената гледна точка

упражнение

– Прилага техники за активно слушане в процеса на общуване в клас;

– Отстоява и аргументира позицията си в процеса на общуване (автентичност и асертивност).въз основа на личен опит и съдържането на урок 23

участие в ролева игра, участие в дискусия, анализиране на казус; упражнения за практикуване на техники за активно слушане

текущо формиращо оценяване26

Прояви на емоционална интелигентност

упражнение

– Разпознава емоциите и променя съответно поведението си (проявява

емоционална интелигентност);

– Оценява важността на емпатията за ефективното общуване.


емоционална интелигентност емпатия
въз основа на личен опит и съдържането на урок 23

участие в дискусия; упражнения за разпознаване и изразяване на емоции и чувства, игра, анализиране на казус

текущо формиращо оценяване27

Колко важни са „другите“?

Социалните групи

нови знания

– Разпознава видове групи според различни критерии;

– Разбира разликата между група и екип;

– Анализира личностната си идентичност през принадлежността си към различни социални групи.


социална група, социални роли, лидерство, екип

участие в дискусия, работа с литературен текст; самостоятелно изследване (проект)

текущо формиращо оценяване; устна проверка. самопроверка28

Групи, екипи и лидери

упражнение

– Изследва ролите и отношенията в класа като социална група;

– Проявява готовност да развива своя потенциал за работа в екип;

– Осъзнава важността и влиянието на груповата принадлежност за личностната идентичност и развитие.


лидерство
въз основа на съдържанието от урок 27

участие в дискусия, групови игрови дейности, самостоятелно проучване (проект)

текущо формиращо оценяване; устна проверка.29

Какво научихме?

контрол и оценка

Проверка на усвояването на компетентностите от урок 14 –28.

въз основа на съдържанието на уроци от 14 до 28

тест, анализиране на казус, създаване на кратък аргументативен текст, попълване на въпросник за самооценка на постиженията

писмена проверка в клас

върху съдържанието на уроци от 14 до 28
30

Стратегии за поведение в конфликтни ситуации

нови знания

– Познава различни стратегии за справяне с конфликти;

– Познава причините за агресията и типичните форми на агресивно поведение;

– Описва и оценява поведението си в конфликтни ситуации, като прилага психологически модели.


конфликт, модели на поведение в конфликтни ситуации

анализиране на казус, изследване на личния стил за справяне с конфликтни ситуации, участие в дискусия

текущо формиращо оценяване; устна проверка, самопроверка31

Справяне с агресията в конфликтни ситуации

упражнение

– Разпознава форми на агресия в училище и общността;

– Разбира положителните аспекти на конфликта като възможност за изясняване на отношения и решаване на проблеми;

– Оценява ефективното общуване и разрешаването на конфликти като възможности за превенция на агресивно поведение.


агресия
въз основа на съдържанието на урок 30

анализиране на казус, участие в дискусия, посочване на примери за агресивно поведение, изследователски проект за работа с видеоклипове

текущо формиращо оценяване; устна проверка

Проектът може да се възложи предварително.
32

Психично здраве и качество на живот

нови знания

– Познава видовете психоактивни зависимости;

– Различава фактори от причини за попадане в психоактивна зависимост.психично здраве, зависимост, локус на контрол

работа с философски текст, участие в дискусия, самостоятелно проучване (проект)

текущо формиращо оценяване; устна проверка. самопроверка33

Грижа за психичното здраве

упражнение

– Изследва своя личен опит за фактори, които могат да доведат до изпадане в зависимост;

– Анализира зависимостта на психичното здраве от самооценката, личната и груповата идентичност и т.н.стрес, зависимости, локализация на контрола въз основа на съдържанието на урок 32

упражнения за анализиране на реакции и възможности за справяне със стрес, участие в дискусия, текст за локализиране на контрола, участие в ролева игра

текущо формиращо оценяване34

Оказване на подкрепа при психични разстройства или зависимости

упражнение

Осъзнава важността на волята и подкрепата от средата за справяне със зависимо поведение и поддържане на психичното здраве.

задълбочаване на съдържанието на урок 32

участие в дискусия, анализиране на казус, организиране и осъществяване на практически проект (в или извън училище)

текущо формиращо оценяване35

Какво научихме?

контрол и оценка

Проверка на усвояването на всички компетентности – както по теми, така и основни познавателни компетентности според учебната програма.

върху цялото учебно съдържание

тест, дефиниране на основни понятия, съставяне на кратък аргументативен текст, анализ на философски текст

изходно ниво – писмена проверка в клас36

Годишен преговор

обобщение

Върху всички теми от учебната програма.

върху цялото учебно съдържание

участие в дискусия; връщане към очакванията от началото на годината, оценка на постигнатото


Разработил:……………………………………..(Име, фамилия, подпис)

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: 1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост – и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.

 2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.

 3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговарят на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас.

 4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време.

 5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма.

 6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно разпределение.

 7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица.

 8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива)

 9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма, в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки“ на съответната учебна програма.

 10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху цял раздел) – при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел „Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците“ на съответната учебна програма.

 11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в допълнителна таблица, и се утвърждава допълнително от директора на училището, при спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината.


Каталог: uploads -> files -> PGR 2017-2018 -> PGR 8kl
PGR 8kl -> Годишно тематично разпределение по английски език teen zone за клас
PGR 8kl -> Утвърдил директор
PGR 8kl -> Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет химия и опазване на околната среда
PGR 8kl -> Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет химия и опазване на околната среда
PGR 8kl -> Литература за клас препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината
PGR 8kl -> Литература за клас препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината
PGR 8kl -> Годишно тематично разпределение по география и икономика за клас
PGR 8kl -> Утвърдил директор: (Име, фамилия, подпис) годишно тематично разпределение
PGR 8kl -> № по ред на урока № по ред на седмицата Тема на урочна единица за Компетентности като очаквани резултати от обучението


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница