Психология на развитиетоPdf просмотр
страница193/193
Дата14.03.2023
Размер2.7 Mb.
#116906
1   ...   185   186   187   188   189   190   191   192   193
2022-p-lazarova-psih-razvitie
ЛИТЕРАТУРА
1. Авдулова, Т. П. (2019) Психология подросткового возраста учебник и практикум для академического бакалавриата Юрайт, М.
2. Александрова, Н. (2001) Старите хора. С.
3. Александрова, Н. (2001) Возможности диссоциативного опроснока (ДИС-В) при изучении особеностей личности пожелых людей, Прикладная Психология №1 4. Александрова, Н. (2002) Тревожност при хората в напреднала и старческа възраст,
С.
5. Александрова, Н. (2003) Локализацията на контрола при лица в напреднала и старческа възраст, живеещи в домовете си и в домове за стари хора, Годишник на
Софийския университет, Том 95, С.
6. Ануров, Д. А., (2018), Кризис среднего возраста. Как помочь себе и близким,
Медков.
7. Анцыферова, Л. И. (2006) Развитие личности и проблемы геронтопсихологии. М.
8. Аргайл, М. (2003) Психология счастья. Питер, СПб.
9. Ахметова, О. А. (2016) Стабильность и динамика личностных особенностей в подростковом возрасте // Вопросы психологии. № 2., с. 44-53.
10. Балтаджиева, Й. (2010) Съдържание на Аз-концепцията на момчета на 13 и 14 години, предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Том 2, с. 145-151.
11. Балтаджиева, Й. (2017) Азът в психоаналитичната теория на З. Фройд – съдържание и релации, // Съвременна хуманитаристика, бр.13, с. 38-45.
12. Бандура, А. (2000) Теория социального научения, СПб.
13. Банова, В. и колектив (2018) Развитие на детето от раждането до навършване на 3 години. Насоки за професионалисти, ангажирани в услуги за подкрепа на ранното детско развитие.
14. Баттерворт, Дж., М. Харрис (2000) Принципы психологии развития. М.
15. Белогай, К. Н., Е. А. Красная (2008) Прародительство как этап развития материнского отношения // Психология зрелости и старения. № 4. С. 62–79.
16. Бекир, С, Е. Таир (2020) Полови различия и влияние на личностните характеристики върху себеоценката в юношеска възраст, // Психологични изследвания, бр. 2, с. 58-80.
17. Берк, Л., (2006) Развитие ребенка. 6-е изд, Питер, СПб.


265 18. Бодров, В. А. (2007) Профессиональная зрелость человека (психологические аспекты) // Феномен и категория зрелости в психологии М., c. 174–197.
19. Божович, Л. И. (2008) Личность и ее развитие в детском возрасте. СПб.
20. Болотова, А. К., И. В Макарова (2001) Прикладная психология. Аспект-Пресс, М.
21. Болотова, A., О. Молчанова (2012) Психология развития и возрастная психология,
, Питер, М.
22. Болотова, A., О. Молчанова (2018) Психология развития и возрастная психология,
Питер, М.
23. Болотова А. К., В. А. Штроо (2002) Временная динамика Я-концепции в подростковом возрасте, // Мир психологии, № 2, с. 106–110.
24. Большой психологический словарь (2007) /Сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В.
П. Зинченко. Прайм-Еврознак, Спб.
25. Бончева, И. (2012) Агресия в начална училищна възраст. Стратегии за овладяване и преобразуване, Ин Дизайн Медия В.
26. Бончева, И. (2013) Психология на детското развитие Учебник за специалисти по здравни грижи, В.
27. Бороздина, Л. В., О. Н. Молчанова (2001) Самооценка в разных возрастных группах: отподростков до престарелых. М.
28. Браудо, Т. Е., М. Ю. Бобылова, М. В. Казакова (2017) Онтогенез речевого развития, // Поссийский журнал детской неврологии, № 12, с. 41-46 29. Бостанджиев, Р. (2016) Модели на партньорски отношения в началото на зрялата възраст, // Съвременна хуманитаристика, бр. 1, с. 47-55.
30. Бургов, П. (2012) Специфика на Аз-концепцията и самооценката в периода на ранна зрялост.// списание „Диоген“, том 20, бр. 1, с. 52-67.
31. Бурменская, Г. В. и колектив (2007) Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.
32. Бърк, Л. (2012) Изследване на развитието през жизнения цикъл, Дилок.
33. Бътъруърт, Д., Харис, М. (2000) Принципи на психологията на развитиет,. М.
34. Вайзер, Г. А. (2000) Научная жизнь. V Симпозиум «Психологические, философские и аксиологические проблемы смысла жизни» // Психологический журнал. Т.21. № 1. С. 135–138.
35. Велева, А. (2013) Педагогика на играта, Р.


266 36. Венгер, А. Л. (2007) Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство, ВЛАДОС-ПРЕСС, М.
37. Витанова, Н. (2001) Детска психология, Анубис, С.
38. Выготский, Л. С. (1983) Собрание сочинений. Т. 3. Проблемы развития психики
39. Педагогика М.
40. Выготский, Л. С. (1984) Собрание сочинений. Т. 4. Детская психология,
Педагогика, М.
41. Выготский, Л. С. (2003) Психология развития ребенка. Смысл; Эксмо, М.
42. Ганева, З, (2016), Емпатията – перспективи пред възпитанието и образованието на децата от начална училищна възраст, // Новата идея в образованието. Том 2 Б., с.
293-301 43. Георгиев, Л. (2003) Психология на възрастните, Благоевград.
44. Георгиев, Л. (2005) Психология на развитието и възрастова психология, С.
45. Герева, М. (2020) Kреативност и процъфтяване: личностна динамика в зряла възраст, // Balkan Scientific Review. Т. 4. № 4(10), с. 26-28.
46. Горлова, Н. А. (2015) Коммуникативно-речевое развитие ребенка в младенческом возрасте: норма и отклонения, // Специальное образование, № 2, с. 39-51 47. Грецов, А. (2008) Психологические тренинги с подростками. Питер, СПб.
48. Гуткина, Н. И. (2004) Психологическая готовность к школе. Питер, СПб.
49. Давыдовский, И. В. (2004) Геронтология. Мир, М.
50. Деларош, П. (2006) Юношеството, Център за образователни програми и социални инициативи.
51. Деларош, П. (2011) Проблемите на юношеството, Център за психосоциална подкрепа.
52. Дерменджиева, С. (2009) Когнитивни и емоционални аспекти на социалния статус в горна предучилищна възраст, // Библиотека "Диоген", Том 17, Брой 1, ВТ., с.
133-159.
53. Егорова М. С., Зырянова, С. Д. Пьянкова, Ю. Д. Черткова (2001) Из жизни людей дошколь Н. М.ного возраста. Дети в изменяющемся мире. Алетейя, СПб.
54. Елисеева, М. Б., Е. А. Вершинина (2017) Гендерные особенности речевого и коммуникативного развития детей
8–18 месяцев,
// https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-osobennosti-rechevogo-i- kommunikativnogo-razvitiya-detey-8-18-mesyatsev-na-materiale-russkogo-yazyka
55. Ериксън, Е. (2013) Идентичност: младост и криза, Рива.


267 56. Ермакова, Е. В. (2010) Изучение синдрома эмоционального выгорания как нарушения ценностно-смысловой сферы личности (теоретический аспект) //
Культурно-историческая психология. № 1. с. 27–37.
57. Ермолаева, М. В. (2003) Основы возрастной психологии и акмеологии: Учебн. пособие. М.
58. Захарова, Е. И. (2008) Развитие личности в ходе освоения родительской позиции //
Культурно-историческая психология. № 2. с. 24–28.
59. Илиева, М. (2011) Средната училищна възраст като предпоставка за поява на асоциално поведение при децата, // Педагогически алманах, том 19, бр. 1, с. 68-76.
60. Ильин, Е. П. (2012) Психология взрослости, Питер.
61. Кагермазова, Л. Ц. (2010) Возрастная психология, M.
62. Казанская, В. Г. (2014) Психологические особенности кризисов подростка: учеб. пособие для студ. вузов, М.
63. Кайл, Р. (2002) Детская психология: тайны психики ребенка., СПб., Прайм-
Еврознак.
64. Калитеевская, Е. Р., Д. А. Леонтьев (2006) Пути становления самодетерминации личности в подростковом возрасте // Вопросы психологии, № 3, с. 49–55.
65. Карагьозов, И. (1993) Формиране на самооценката в юношеската възраст, //
Педагогически алманах Том 1 Брой 1, с. 24-37.
66. Каргин, М. И. (2015) Особенности возрастных кризисов в подростковом возрасте,
// Актуальные проблемы и перспективы развития современной психологии. № 1, с. 136-141.
67. Кон, И. С. (1988) Ребенок и общество. М.
68. Кон, И. С. (2009) Мужчина в меняющемся мире. Время, М.
69. Корсакова, Н. К. (2003) Нейропсихология позднего возраста: обоснование концепции и прикладные аспекты // Психология старости и старения.
Хрестоматия. М.: Изд. Центр «Академия», c. 149–155.
70. Крайг, Г. (2000) Психология развития, СПб.
71. Крайг Г., Д. Бокум (2005) Психология развития, 9-е изд., Питер, СПб.
72. Краснова, О. В., А. Г. Лидерс (2002) Социальная психология старения. М., Изд.
Центр «Академия».
73. Краснова, О. В.,(2000) Роль бабушки: сравнительный анализ // Психология зрелости и старения. № 2 (10). с. 89–114.


268 74. Крэйн, У. (2002) Теории развития. Секреты формирования личности, ОЛМА
Медиа Групп.
75. Крушкова, С. (2020) Психология на личността, Хелт Консулт.
76. Крылов, А. А. (2005) Психология: учебник (2 е издание), Проспект.
77. Кузьмин, М. Ю. (2017) Динамика нормативного кризиса и собственно кризиса идентичности в подростковом возрасте //Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета№ 1 (41), с. 202-207.
78. Левкова, И. (2003) Психология на развитието, Ш.
79. Левкова, И. (2017) Изследване на Родителските послания при агресивни и неагресивни юноши и девойки, // Перспективи при създаване на иновативна образователна среда, Пл.
80. Леонтьев, А. Н. (1983) Избранные психологические произведения. Т. 2. М.
81. Ливехуд, Б. (2000) Ход жизни человека // Психология возрастных кризисов.
Хрестоматия. Минск, с. 142–194.
82. Лисина, М. И. (1986) Проблемы онтогенеза общения, М., Педагогика.
83. Маджаров, Г. (2001) Индивидуално развитие на психиката. Онтогенезис, ВТ.
84. Маджаров, Г. (2001) Развитие на психиката в начална училищна възраст. //
Начално образование, 4, с. 43–51.
85. Маджаров, Г. (2011) Развитие на психиката в детско-юношеска възраст. Велико
Търново: Фабер.
86. Маджаров, Г. (2012) Развитие речи и языка в детстве. // Сб. от VIII международна научно-практическа конференция "Артемовские чтения"
"Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы", с. 35-39.
87. Маджаров, Г. (2012) Социалното юношество като период от детско-юношеската възраст. // Тенденции в съвременната психология. Библиотека „Диоген“, 1 (19),
Велико Търново, с. 67–80.
88. Маджаров, Г. (2013) Преход между ранна и късна зрялост в средата на живота. //
Библиотека "Диоген", 1(21). с. 121–129.
89. Маджаров, Г. (2016) Промяна на психиката с възрастта, С.
90. Маджаров, Г, (2016) Психологическа същност и възрастови граници на старостта: критичен анализ. // Психологията в условията на социални промени. Библиотека "Диоген", 2016, 1 (24). с. 108–126.


269 91. Маджаров, Г. и колектив (2017) Психологическа същност на юношеската криза: критичен анализ. // Тенденции в съвременната психология. Библиотека
„Диоген“,1 (25), с. 7–18.
92. Марков, К. (2013) Психология, Ш.
93. Матанова, В., Е. Тодорова (2013) Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците. Институт за психично здраве и развитие, С., с. 134-135.
94. Мещеряков, Б. Г. (2008) Взгляды Л. С. Выготского на науку о детском развитии //
Культурно-историческая психология, № 3. с. 103–112.
95. Миллер, С. (2002) Психология развития: методы исследования. СПб., Питер.
96. Милкова, Р., Б. Петрова, М. Иванов, Ст. Иванов (1993) Обща, възрастова и педагогическа психология, Ш.
97. Милкова, Р. (2002) Психология /избрани проблеми/, „Антос“, Ш.
98. Минчев, Б. (2005) Психология на човешкото развитие, В.
99. Молчанов, С. В. (2019) Психология подросткового и юношеского возраста. учебник для академического бакалавриата Издательство Юрайт, М.
100. Неруш, Т. Г. (2013) Психология развития и возрастная психология: учебное пособие для студентов по направлению подготовки 030300.62 «Психология»,
Саратов.
101. Нуркова,
В.
В.
(2000)
Свершенное продолжается:
Психология автобиографической памяти. М., Изд-во УРАО.
102. Обухова, Л. Ф. (2001) Возрастная психология: Учебник. М.
103. Олейникова, А. В. (2018) Кризис подросткового возраста //Аллея науки, Т. 2. № 10, с. 955-957.
104. Орлова, Е. В. (2012) Подростки и их характеры // Народное образование. № 1, с.
250-259.
105. Папазова, Е. (2013) Личностни характеристики и социални проблеми в юношеството, С.
106. Патяева,
Е. Ю, (2002) Мотивация учения: заданное, стихийное и самоопределяемое учение // Современная психология мотивации, М., Смысл, с.
289–313.
107. Пенкова, Р, (2014) Играта като средство за развитие на социални умения в начална училищна възраст в условията на неформално образование, // Научни трудове на Русенския Университет, том 53, серия 6.2 Р., с. 138-142


270 108. Петров, П. (2004) Основи на герагогиката, С.
109. Петрова, К. (2011) Диференциални характеристики на старите хора. // "Диоген",
2011, с. 81-92 110. Петрова, К.(2013) Психологични аспекти на проблема за смъртта в третата възраст, // Научни трудове на Русенския Университет, том 52, серия 6.2, с. 85-88.
111. Поддьяков, А. Н. (2006) Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт. 2-е изд. М.
112. Поливанова, К. Н. (2000) Психология возрастных кризисов, М., Изд. центр
«Академия».
113. Практическая психология, (2000) под ред. И. В. Дубровиной. М.: ТЦ „Сфера“.
114. Психология развития (2001) / под ред. Т.Д. Марцинковской. М., Психология развития: хрестоматия. СПб.
115. Психология среднего возраста, старения, смерти (2003) / под ред. А. А. Реана.
СПб., Прайм-Еврознак.
116. Практикум по возрастной психологии: Учебн. Пособие (2002) / под ред. Л. А.
Головей, Е., Ф. Рыбалко. СПб., Речь.
117. Райгородский, Д. Я. (2003) Психология зрелости. Учебное пособие по возрастной психологии, Бахрах-М.
118. Райс, Ф. (2000) Психология подросткового и юношеского возраста. СПб., Питер.
119. Регуш, Л. А. (2006) Проблемы психического развития и их предупреждение (от рождения до пожилого возраста), СПб.,Речь
120. Ремшмидт, Х. (1994) Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. М.
121. Рощак, К. (2004) Психологические особенности личности в пожилом возрасте //
Психология старости. Хрестоматия Самара, БАХРАХ-М, с. 512–524.
122. Рыбалко, Е. Ф. (2001) Возрастная и дифференциальная психология. СПб., Питер.
123. Семчук, Л. А., А. И. Янчий (2006) Возрастная психология учебно-методический комплекс, Гродно.
124. Сергиенко, Е. А. (2004) Восприятие и действие: взгляд на проблему с позиций онтогенетических исследований // Психология. Журнал Высшей школы экономики. Т. 1. № 2. с. 16–37.
125. Сидоров И. Ю., Е. В. Соболева (2017) Комплекс оживления как способ общения младенца с родителями, //
Вестник совета молодых учёных и специалистов
Челябинской области №2 (17) Т. 2, с. 97-99.


271 126. Слободчиков, В. И., Г. А. Цукерман (1996) Интегральная периодизация общего психического развития, // Вопросы психологии, № 5. с. 38—39.
127. Смирнова, О. Е. (2016),Детская психология, М.
128. Смирнова, Е. О. (2009) Во что играют наши дети? Игры и игрушки в зеркале психологии.,М., Ломоносовъ.
129. Смирнова, Е. О. (2009) Детская психология. Учебник для вузов. 3-е изд.. СПб,
Питер.
130. Стаматов, Р. (2000) Детска психология, Пл., издателска къща „Хермрс“.
131. Стойков, И. (2014), Педагогическа и възрастова психология, ВТ.
132. Стюарт-Гамильтон, Я. (2002), Психология старения., Питер, СПб.
133. Теории за личността електронен учебник
(2015)
Буре,
Дж.
// https://moradabg.com/perscontents_bg.htm
,
134. Толстых, Н. Н. (2010) Развитие индивидуального хронотопа в детстве и юности
//Вопросы психологии. № 2. c. 30–45.
135. Толстых, Н. Н. (2019) Психология подросткового возраста. учебник и практикум для академического бакалавриата Издательство Юрайт, М.
136. Трушкина, С. В. (2010) Модели материнства у женщин с нормальным и нарушенным родительским поведением // Вопросы психологии № 5. с. 95–104.
137. Феномен и категория зрелости в психологии (2007) // Cборник научных трудов / под ред. А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. М.: Ин-т психологии РАН.
138. Фокина, И. В. (2018) Жизнестойкость и ее связь с ценностями в подростковом возрасте //Проблемы современного педагогического образования. № 60-3, с. 468-
47.
139. Ходырева, С. В. (2019) Особенности протекания подросткового кризиса у современных подростков //Будущее науки: сборник научных статей 7-й
Международной молодежной научной конференции, Курск, с. 334-337.
140. Христова, В. (2015) Личността в късна зряла възраст, Психически характеристики и предизвикателства, С.
141. Христова, В. (2018) Моралното развитие на личността – основни психологически перспективи // Психология и социални дейности e-Journal VFU, бр. 8, с. 1-12.
142. Хьелл, Л., Д. Зиглер (2014) Теории личности. Основные положения, исследования и применение, Питер.


272 143. Цукерман Г. А., А. Л. Венгер (2010) Развитие учебной самостоятельности средствами школьного образования // Психологическая наука и образование. № 4.
С. 77–89.
144. Чавдарова, В. (2005) Психологически особености на националната идентичност на български и украински студенти, // Психологични изследвания, бр. 8, с. 217-224.
145. Шадриков В. Д. (2007) Ментальное развитие человека. М. Аспект-Пресс.
146. Шаповаленко, И. В. (2005) Возрастная психология, М.
147. Шаповаленко, И. В. (2019) Психология развития и возрастная психология, М.
148. Шэффер, Д. (2003) Дети и подростки. 6-е изд. СПб: Питер.
149. Эриксон, Э., (2000), Детство и общество. 2-е изд. СПб.
150. Allemand, M., P. L. Hill, R. Lehmann (2015) Divorce and personality development across middle adulthood,
//
Personal
Relationships,
January
2015 https://doi.org/10.1111/pere.12067.
151. Aral, N., Sağlam, M. (2016) Sensory Development in Infants //
Current Advances in
Education, ST. Kliment Ohridski University press Sofia, pp. 264-277.
152. Barrett, A. E. (2003) Socioeconomic status and age identity: the role of dimensions of health in the subjective construction of age., J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci.
Mar;58(2)
153. Bettschart, M., еt al (2021) Age-related development of self-regulation: Evidence on stability and change in action orientation, // Journal of Research in Personality, Volume
91, April 2021, 104063.
154. Crocetti, E., еt al (2016) Self-concept clarity in adolescents and parents: A six-wave longitudinal and multi-Informant study on development and intergenerational transmission., // Journal of Personality, 84(5), 580–592.
155. Dewar, G. (2019) The newborn senses: What can babies feel, see, hear, smell, and taste?
//
https://www.parentingscience.com/newborn-senses.html.
156. Donovan, T., K. Dunn, A. Penman, R. J. Young, V. M. Reid (2020) Fetal eye movements in response to a visual stimulus. Brain and Behavior, 10(8), Article e01676. https://doi.org/10.1002/brb3.1676 157. Ferrari, G. A., et al. (2016) Ultrasonographic investigation of human fetus responses to maternal communicative and non-communicative stimuli. Frontiers in Psychology, 7,
Article 354. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00354


273 158. Futagi Y, Ozaki N, Matsubara T, Futagi M, Suzuki Y, Kitajima H. (2016) Eye-Mouth
Associated Movement in the Human Newborn and Very Young Infant.// Pediatric
Neurology, May, 58, рр. 75-82.
159. Futagi Y. (2017) Eye-Hand-Mouth Coordination in the Human Newborn, //Pediatric
Neurology,
Oct;75, рр. 43-47.
160. Gilkerson, J., et al. (2018) Language Experience in the Second Year of Life and
Language Outcomes in Late Childhood // Pediatrics, Oct 2018, 142 (4), e20174276;
DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2017-4276.
161. Golijani-Moghaddam, N. (2014) Applying family life cycle concepts in psychological practice with children and young people, // Applied Psychological Research Journal,
Issue 2, pp 26-33.
162. Greicius,
J.
(2013)
The benefits of touch for babies, parents,
//
https://med.stanford.edu/news/all-news/2013/09/the-benefits-of-touch-for-babies- arents.html
163. Grundström J., еt al. (2021) Associations between relationship status and mental well- being in different life phases from young to middle adulthood, // SSM - Population
Health, Volume 14, June 2021, 100774 164. Hadiwijaya, H., еt al. (2017) On the development of harmony, turbulence, and independency in parent-adolescent relationships: A five-wave longitudinal study, //
Journal of Youth and Adolescence.46, 46(8), 1772–1788.
165. Handbook of psychology (2003), / Irving B. Weiner, editor-in-chief/, John Wiley &
Sons, Inc.
166. Harmon, К. (2010) How Important Is Physical Contact with Your Infant? //
https://www.scientificamerican.com/article/infant-touch/.
167. Helson R,, V. Kwan (2000) Personality Development in Adulthood: The Broad Picture and Processes in One Longitudinal Sample // Advances in Personality, Vol. 1. р. 77–
106.
168. Ilmarinen, V. J. еt al (2019) Peer Sociometric Status and Personality Development from
Middle Childhood to Preadolescence, // European Journal of Personality, Volume: 33 issue: 5, page(s): 606-626 169. John, O. P., R. W. Robins (2021) Handbook of personality: Theory and research,
Guilford Press.


274 170. Johnson, S .P. (2013) Development of the Visual System //Comprehensive
Developmental Neuroscience: Neural Circuit Development and Function in the Brain,
(2013), vol. 3, pp. 249-269.
171. Klimstra, T. A., еt al., (2010) Identity formation in adolescence: Change or stability? //
Journal of Youth and Adolescence, 39(2), 150–162.
172. Kokko, K., T. Asko, L. Pulkkine (2013) Associations between personality traits and psychological well-being across time in middle adulthood, // Journal of Research in
Personality, Volume 47, Issue 6, December 2013, Pages 748-756 173. Koomen, H. M. Y., F. C. Jellesma (2015) Can closeness, conflict, and dependency be used to characterize students’ perceptions of the affective relationship with their teacher? Testing a new child measure in middle childhood. British Journal of
Educational Psychology, 85(4), 479–497.
174. Korpershoek, H., еt al. (2016) A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students’ academic, behavioral, emotional, and motivational outcomes. Review of Educational Research, 86(3), 643–
680.
175. Lecompte, V еt al (2014) Preschool attachment, self-esteem and the development of preadolescent anxiety and depressive symptoms, Attachment & Human Development
16(3), DOI:10.1080/14616734.2013.873816 176. Leonardo, Z., еt al., (2021) Factors associated with subjective cognitive decline in dementia-free older adults—A population-based study, // Geriatric Psychiatry, https://doi.org/10.1002/gps.5509 177. Levine, D., K. Strother-Garcia, R. Michnick Golinkoff, K. Hirsh-Pasek (2016)
Language Development in the First Year of Life: What Deaf Children Might Be
Missing Before Cochlear Implantation, // Otology & Neurotology, 37:пп.56–62 178. Levkova, I. (2018) Influence of Parental messages on the aggressiveness of teenagers, //
Journal of Education Culture and Society 9(1): 50-63 179. Meeus, W, (2021) Rules of intra-individual development in adolescence: A framework,
//
European
Journal of
Developmental
Psychology,
DOI:
10.1080/17405629.2021.1872537 180. Mennella,J. A., S. M. Castor (2013) Sensitive period in flavor learning: Effects of duration of exposure to formula flavors on food likes during infancy Clin. Nutr., 31, pp.
1022-1025


275 181. Nicklaus, S., V. Boggio, C. Chabanet, S. Issanchou (2004) A prospective study of food preferences in childhood // Food Qual. Pref., 15, pp. 805-818 182. Paredes, A. M., еt al. (2021) Qualitative study of loneliness in a senior housing community: the importance of wisdom and other coping strategies, // Aging & Mental
Health, Volume 25, Issue 3, pp: 559-566 183. Parker, J. D. A., еt al., (2021) Trait emotional intelligence and interpersonal relationships: Results from a 15-year longitudinal study, // Personality and Individual
Differences, Volume 169, 1 February 2021, 110013 184. Peak, J. E. (1995) Development of hearing. part III. Postnatal development, //
Journal of the American Academy of Audiology/Volume 6, Number 2, pp. 113-123.
185. Perez-Gramaje, A. (2020) Parenting styles and aggressive adolescents: Relationships with self-esteem and personal maladjustment, // The European Journal of Psychology
Applied to Legal Context, Vol 12(1), Jan 2020, 1-10.
186. Ryckman, R. M. (2008) Theories of Personality, Ninth Edition, Thomson Wadsworth
187. Schultz, D, P., S. E. Schultz (2017), Theories of Personality, Eleventh Edition, Cengage
Learning
188. Sheridan M. D. (2011) PLAY IN EARLY CHILDHOOD From birth to six years, 3rd edition, Routledge.
189. Shaffer, D. R., K. Kipp (2009) Developmental Psychology: Childhood and
Adolescence,
Eighth
Edition,
Wadsworth,
Cengage
Learning. https://naitreetgrandir.com/fr/
190. Slater, А. (2002) Visual perception in the newborn infant: issues and debates,
//Intellectica, 2002/1, 34, pp. 57-76.
191. Skinner, J. D. et. al. (2002) Children's food preferences: a longitudinal analysis J. Am.
Diet. Assoc., 102, pp. 1638-1647 192. Sørlie, M. A. еt al. (2020) Development of social skills during middle childhood:
Growth trajectories and school-related predictors, // International Journal of School &
Educational Psychology, ISSN: 2168-3603 (Print) 2168-3611 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/usep20 193. Spivak, A. L., D. C. Farran (2016) Predicting first graders’ social competence from their preschool classroom interpersonal context. Early Education and Development, 27(6),
735–750.


276 194. Spilt, J. L, Vervoort, E, K. Verschueren (2018) Teacher-child dependency and teacher sensitivity predict engagement of children with attachment problems. School
Psychology Quarterly, 33(3), 419–427.
195. Stangor, C., J. Walinga (2014) Introduction to Psychology – 1st Canadian Edition.
Victoria,
B.C.:
BCcampus.
Retrieved from https://opentextbc.ca/introductiontopsychology/.
196. Suskind, D. L., еt al. (2015) A parent-directed language intervention for children of low socioeconomic status: a randomized controlled pilot study. J Child Lang. 43(2):1–
41pmid:26041013 197. Sutin, A. R., P. T. Costa Jr. (2010) Reciprocal Influences of Personality and Job
Characteristics Across Middle Adulthood, // Jurnal of Personality, January 2010 https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2009.00615.x
198. Troshikhina, A. G., V. R. Manukyan (2016) Self-esteem and emotional development of young children in connection with mothers’ parental attitudes // Procedia - Social and
Behavioral Sciences 233 ( 2016 ) 357 – 361 199. Undiyaundeye, F. A., A, B. J. (2018) Processess of Children’s Learning and Speech
Development in Early Years. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 4(2),
126-134 200. Van Dijk, M., еt al., (2020) Personality development from age 12 to 25 and its links with life transitions, // European Journal of Personality, 34(3), 322–344.a
201. Van Doorn, M. D., S. Branje, W. Meeus (2011) Developmental changes in conflict- resolution styles in parent adolescent relationships: A four-wave longitudinal study, //
Journal of Youth and Adolescence, 40(1), 97–107.
202. Ventura, A. K, Worbori, J. (2013) Early Influences on the Development of Food
Preferences // Current biology, Volume 23, Issue 9, 6 May 2013, Pages R401-R408, http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2013.02.037 203. Whitbourn, S. K. (2000) Adult Development and Aging: Biopsychosocial Perspectives.
N. Y: John Wiley & Sons.
204. Zoia S, Blason L, D'Ottavio G, Biancotto M, Bulgheroni M, Castiello U. (2013) The development of upper limb movements: from fetal to post-natal life, //Plos One., https://doi.org/10.1371/journal.pone.0080876.


Сподели с приятели:
1   ...   185   186   187   188   189   190   191   192   193
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница