Психотерапия и скенар-терапия. Два метода един подходДата13.10.2018
Размер88.96 Kb.
Психотерапия и СКЕНАР-терапия.

Два метода - един подход

Значимост на изследването „психосоматична болест“
През последните години зачестяват случаите диагностицирани като „психосоматични разстройства“. Резултатите от проведени статистически изследвания показват, че всеки 5-ти европеец страда от хронична болка, която е придружена с депресия, личностно разстройство, фобийни състояния, злоупотреба с наркотици.

По данни на СЗО от 38 до 42 % от всички пациенти, посещаващи кабинетите на соматичните лекари, се отнасят към групата на психосоматичните болни. Разпространеността на психогенните соматични разстройства в детската и подрастваща възраст е не само висока, но показва тенденция постоянно да се увеличава.

Съществуват неврохуморални теории, съгласно които психосоматичните разстройства се разбират като отговор на прекалено силните физически и психични въздействия. Общият адаптационен синдром се явява комплекс от физиологични процеси – неврохуморални, хормонални и др. Стресори могат да бъдат както гневът, страхът, тъгата, така и голямата радост, дори щастието. При всяко външно изменение, изискващо значителна вътрешна психическа адаптация, възниква тенденция за повишаване на вероятността от заболяване.Предвид гореспоменатите фактори, психосоматичните разстройства се явяват съществен проблем за съвременното общество и изискват ефективни методи за тяхното лечение.

Широко използван метод е медикаментозно лечение. То е предимно симптоматично, не е ориентирано към причината и не се отчитат психоемоционалните аспекти на проблема.Друг съвременен подход за лечение на пациенти, диагностицирани с психосоматично разстройство, е психотерапевтичният. Чрез техниките на медицинската хипноза може да се достигне до емоционално-менталните причини, в които се корени самото заболяване. В резултат се констатира значително подобрение в състоянието на пациентите, с голяма вероятност за излекуване. Психотерапевтичният метод се характеризира с голяма продължителност, в повечето случаи над 5-6 месеца и разполага с по-ограничен ресурс за въздействие върху физическото. Това в повечето случаи води до обща умора, спадане на енергията, затрудняване на терапията и проточването ѝ във времето.

Алтернативен метод, основаващ се на електроимпулсно въздейстивие върху организма със СКЕНАР, дава добри резултати в кратки срокове. СКЕНАР-терапията има за цел да подобри цялостно състоянието на телесното и менталното, което прави метода по-ефективен от съществуващите досега медицински подходи. Невъзможността да се достигне до подсъзнателните структури, където често се крие причината за поддържане на „болестта“, прави ефекта кратковременен. И след спиране на въздействията симптомите се възстановяват.

Отчитайки недостатъците на самостоятелните методи за лечение на психосоматичните разстройства се налага търсене на нови ефективни подходи, осигуряващи добри резултати в кратки срокове, което е предмет на настоящото изследване.

Изследван е интегрален подход, съчетаващ психотерапевтичния и СКЕНАР методи. Целта е психосоматично въздействие върху пациента.

За целите на настоящето изследване е подбрана целева група от пациенти, страдащи от колон иритабиле. Това е функционално чревно разстройство, характеризиращо се с нарушения в чревния мотилитет и хронични рецидивиращи гастроинтестинални симпоми, като болка в корема, подуване и промени в дефекацията. Тези състояния се придружават още с обща умора, депресия, тревожност, безсъние, в някои случаи и с личностни промени.

В изследването са включени 30 пациента на възраст от 35–60 години, при които липсват данни за органично увреждане, но с ясно изразена симптоматика на колон иритабиле, датиращи повече от 6 месеца. Пациентите са разделени в три групи.

При първата група се използва психотерапия. Психотерапевтичните сесии са провеждани веднъж седмично в продължение на 3 месеца, след което още 2-3 срещи месечно за затвърждаване на резултатите. Тази ритмичност се налага с цел пациента да осъзнае и рекунструира неработещите си модели на поведение и отношения, и да ги замени с нови, усвоени по време на терапевтичните часове. Въз основа на дългогодишен терапевтичен опит е установено, че период от 7 дни между часовете на психотерапия е достатъчен, за да се осигури време на пациента да приложи новия си опит в живота. След приключване на терапевтичня процес е постигнато осъзнаване на собствените емоции и преживявания, връзка със собствения си вътрешен свят, когнитивна преработка на афектите, промяна на фокуса от соматичния компонент към емоционалния произход на проблема. Физическите симптоми като своеобразен опит да се съобщи за наличието на психични конфликти, с психотерапевтичното им отработване отпаднаха.

При втората група пациенти е приложен курс от 15 процедури СКЕНАР–терапия, през ден, с цел да се наблюдават реакциите на организма и подпомогнат обострянията. След което до 20 процедура – веднъж седмично, за да се проконтролира състоянието.

При започване на лечението със СКЕНАР, се извърши диагностика на състоянието на всеки пациент с помощта на програмния комплекс РИСТА–ЕПД, по метода на Накатани. Това е меридианна диагностика, която дава възможност чрез измерване на проводимостта на биологично активни точки да се получи информация за нарушенията в сътветните меридиани и да локализират подходящите зони за въздействие със Скенар. Лечението показа тенденция към бързо възстановяване, въпреки слабата реактивност на организма, психологическите защити към лечението и слабата мотивация за справяне. Обективната обратна връзка между уреда и тялото, както и в субективните усещания на пациентите се отчете динамика. След 9-та процедура болката намаля като сила и интензитет, подобри се състоянието на стомашно-чревния тракт, подуването на корема и редовните дефикации се нормализираха. Субективното усещане при пациентите за подобрение не се отчете реалистично. Неразградената психологическа връзка с болестта възвърна част от симптомите, в други случаи са заменени с нови. Състоянието на организма, отчетено обективно като значително подобрено, не води до чувствителна промяна в общото самочувствие на пациентите. И те остават психически „привързани“ към болестта.

При третата група са използвани двата метода паралелно. Схемата на психотерапевтичното и СКЕНАР-терапевтичното въздействие се осъществи по същия начин, както при първите две. Чрез комбинирането на двата метода се осигурява възможност за едновременно въздействие на всички нива – психично, телесно и личностно.Резултатите от първоначалните диагностики показват от изразено снижена до умерено снижена ФА/функционална активност/ на ВНС/ вегетативната нервна система/ , в някои от случаите нормална. Като най-ниската отчетена е 8, а най-високата 32 ФА. Дисфункционалните меридиани, обобщени за всички пациенти са меридианите на дебелото черво, трите части на тялото и меридиан на далак и задстомашна жлеза.


Фиг.1Фиг.2
Използвани са обезболяващи СКЕНАР-методики, обработване на МА

/ малки асиметрии/, работа по рефлексогенни зони, съчетаващи се и редуващи се на всяка процедура, за да се избегне привикване към сигнала. СДР/субективно дозиран режим/ в областите с болезнени усещания и вторични признаци. За повишаване на ответната реакция на организма са използвани общо регулиращите методики, приложени на принципите „Базов“, „Выше“ и “Все выше“, а в периодите на обостряне „Стереогноз“. Включени са специални коремни методики – „Голям и Малък кръст, „Звезда Давидова“, „Галина“ и „Мария Михайловна“ в подходящите зони, методики за регулиране на ендокринната система „Британски флаг“, „Елена“ и др. За подобряване на общата енергетика са включени „енергийна чистка“, и „информационна чистка“, „имунни зони“, Су Джок, аурикулотерапия и др.

В курса се отработиха със седиращи или стимулиращи режими на СКЕНАР импулсите всички меридиани и зони, според показанията на индивидуалните диагностики на РИСТА–ЕПД.

Стойностите на НР /начални реакции/ в началото на лечението при почти всички пациенти са в рамките на 1-2 коридора и предимно от 18-25. Това показа наличие на устойчиво задълбочаване на проблемите и липса на много варианти за адаптация в организма.

Към 7-8 процедура при всички се отчете динамика в състоянието. Промени се субективното усещане за болка и се подобри общото самочувствие на пациентите, подпомогнати от психотерапевтичния процес.

В психотерапевтичното подпомагане са включени техники от медицинската хипноза, психодрама терапия и фокусирана към решения кратка терапия. Използваните техники от медицинската хипноза са ориентирани към промяна на усещането за болка. Такива са създаване на аналгезия и анестезия, директни и недиректни внушения, идеомоторно изключване на болката, образи и модификации на образи за отпускане и релаксация, метафори, хипнотични програми за регресия към момент без проблема, синестезия, парадоксална интенция и др.

Към терапията са включени монодраматични техники за постигане на когнитивно–перцептивна промяна на болката, свързана с промяна на стари неадаптивни ролеви модели чрез преразглеждане на начина, по който пациента гледа на себе си и на своето тяло, желанията, конфликтите, повтарящите се модели на поведение и взаимоотношения с другите, връзката между емоциите и чувствата с тялото. С отработването на психотравмени преживявания от миналото, запечатани в телесното като блокажи, се подпомогна разграждането на връзката с болестта. Психотерапевтичната работа подпомогна осъзнаването на психологичните причините за „поддържане“ на болестта, вторични ползи, потенциални предимства на болката и влиянието ѝ върху отношенията, работата, сексуалния живот, развлеченията.

За всички пациенти след втория месец е възстановен пълноценният начин на живот, усвоени са в различна степен нови адаптивни модели, подобри се общото психоемоционално състояние. Фокусът към проблема е заместен с други копинг стратегии. Подобрено е общото самочувствие, вътрешна увереност и мотивация за справяне. Това промени възприятието за болка, отпадна ролята ѝ в психоемоционалния конфликт и тя загуби значимостта си в живота на пациентите.

Постепенно зависимостта и очакването, че медикаментите ще решат проблемите им се промени и отпадна нуждата от употреба на обезболяващи медикаменти.

При отчитане на резултати при двумесечно психотерапевтично и Скенар-терапевтично лечение, при 6 от 10 лекувани пациента се отчете подобрение и редуциране на симптоматиката, а при 4 от тях болките напълно отзвучаха. Процесът премина през спиране повръщането, след това гаденето, възстановяване на чревната проходимост и редовни дефикации, разреждане на честотата и намаляване интензитета на болките.

Меридианната диагностика показа възстановяване на електропроводимостта на засегнатите меридиани и като цяло подобрена обща енергетика / фиг.3 и 4/.

При контролните изследвания до 5-6 месец, резултатите показват задържане на успеха и тенденция към пълно оздравяване.
фиг. 3 и 4

Изводи:


От гореизложеното може да се направи извода, че психосоматичните страдания се повлияват ефективно със СКЕНАР-терапия в комплекс от методи на психотерапията /медицинска хипноза, фокусирана към ресурси и решения кратка терапия /ФРРКТ/ и психодрама-терапия. Психотерапията е полезна за СКЕНАР-терапевтичния курс за снемане на психологческите защити и съпротиви към лечението, и плавен и безпроблемен преход през обострянията. Чрез психотерапията се въздейства на психоемоционалните компоненти на болестта, причина за соматизацията. Двата метода заедно работят съвместно за ускоряване на преадаптацията на организма. В резултат на което този комплексен подход може да се разглежда като интегративен с по-висока ефективност за постигане на стабилни резултати за кратък период от време, в сравнение с използването на двата метода поотделно. Този интегративен подход цели не само подобряване на състоянието, но пълно излекуване на психосоматичната проблематика. Само с психотерапевтичен подход лечението се провежда в рамките на 5-6 месечна психотерапия. СКЕНАР-терапевтичният подход извършва това за 2 месеца, но с непостоянни резултати. Комбинирането на двата метода скъсява времето за възстановяване и в рамките на двумесечно лечение създава възможност за достигане на трайни резултати.


Изготвил:

Татяна Жекова - психотерапевт и Скенар-терапевт
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница