Publications in scientific editions1/ Публикации в научни издания2 1979страница1/3
Дата03.09.2016
Размер201.88 Kb.
  1   2   3
Publications in scientific editions1/ Публикации в научни издания2
1979

 1. Boev, Z. 1979. Some preliminary results of the ecological-faunistical researches on the small mammals (Insectivora and Rodentia; Mammalia) in the Ograzhden Mountain. - In: The 10-th National Compet. of the Technical and Scientific Work of the Youth, 2-nd Session. Biological Faculty of the St. Kliment Ohridski Sofia University, Sofia, 19-21 April 1979. [Summaries]. Sofia, 17 / Боев, З. 1979. Някои предварителни резултати от еколого-фаунистичните изследвания върху дребните бозайници (Insectivora и Rodentia) в Огражден планина. - В: X Нац. преглед на ТНТМ, II етап, Биол. фак., СУ "Кл. Охридски", София, 19-21.04.1979. Покана [Резюмета], С.: 17.


1980

 1. Boev, Z. 1980. Ecological-faunistical researches of insectivores and rodents (Insectivora; Rodentia: Mammalia) from the Ograzhden Mountain. – In: The 11-th National Compet. of the Technical and Scientific Work of the Youth, Student Scient. Session. Zoology, Phythology, Ecology and Methods of teaching in biology Section, Biological Faculty of the St. Kliment Ohridski Sofia University, Sofia, 08.05.1980. [Summaries]. Sofia, 3-4. / Боев, З. 1980. Еколого-фаунистични изследвания на насекомоядни бозайници и гризачи (Инсективора; Роденция; Маммалия) от планината Огражден. – XI Нац. преглед на ТНТМ. Студ. научн. сесия. София, 08.05.1980. Секция Зоология, Фитология, Екология и Методика на обучението по биология. Биол. фак. СУ “Климент Охридски”. Покана [Резюмета]. С.: 3-4.


1983

 1. Boev, Z. 1983. Observation on the birds of the Northern parts of the Devetashko Plateau - Ornithological Information Bulletin, Inst. of Zool., BAS. 13-14: 31-36. / Боев, З. 1983. Наблюдение върху птиците в северната част на Деветашкото плато. - Орнитологически информационен бюлетин, Инст. по зоол. - БАН, 13-14: 31-36.

 2. Boev, Z. 1983. Insectivores and Rodents (Mammalia: Insectivora, Rodentia) from the Ograzhden Mountain. - Acta zoologica bulgarica, 21: 59-66. / Боев, З. 1983. Насекомоядни бозайници и гризачи (Mammalia; Insectivora, Rodentia) от Огражден. - Acta zoologica bulgarica, 21: 59-66.


1984

 1. Boev, Z. 1984. On the comparative morphology of the flying apparatus of the Night Heron (Nycticorax nycticorax L.) and the Little Egret (Egretta garzetta L.) (Ardeidae - Aves) - Ornithological Information Bulletin, Inst. of Zool., BAS., 15: 58-67. /Боев, З. 1984. Върху сравнителната морфология на летателния апарат на нощната и малката бяла чапла (Nycticorax nycticorax (L.) et Egretta garzetta (L.) - Ardeidae; Aves). - Орнит. информ. бюл. Инст. по зоол., БАН, 15-16: 58-67.

 2. Boev, Z. 1984. The Osteology of Birds - recent achievements and perspectives. - In: 3-rd National Conference of Zoology. Blagoevgrad, 18-20. October 1984. Summaries of Reports. Sofia, 52-53. / Боев, З. 1984. Остеологията на птиците - съвременно състояние и перспективи. - В: III Нац. конф. по зоол., Благоевград, 18-20.10.1984. Резюмета на докладите: 52-53.

 3. Boev, Z. 1984. Skeleton weights of the herons of Bulgaria (family Ardeidae – Aves) . – In: National Conf. of Biology. Mihaylovgrad, 11-13.09.1984. Summaries, Sofia, 41-42. /Боев, З. 1984. Тегла на скелета на чаплите в България (сем. Ardeidae - Aves). - В: Нац. конф. по биол., Михайловград, 11-13 септ. 1984, Резюмета, С. 41-42.


1985

 1. Boev, Z. 1985. Two cases of bone abnormalities in the Squacco Heron (Ardeolla ralloides Scop.) and the Little Egrett (Egretta garzetta L.) (Ardeidae: Aves). - Ornithological Information Bulletin, Inst. of Zool., BAS. 17: 34-36. / Боев, З. 1985. Две костни аномалии в скелета на таза при гривестата чапла (Ardeola ralloides Scop.) и малката бяла чапла (Egretta garzetta L.) (Ardeidae - Aves). - Орнитол. информ. бюл. Инст. по зоол., БАН, 17: 34-36.

 2. Boev, 1985. Observation on the birds of the Emen Canyon - Ornithological Information Bulletin, Inst. of Zool., BAS., 1: 28-33. / Боев, З. 1985. Наблюдение върху птиците на Еменския каньон. - Орнитологически информационен бюлетин, Инст. по зоол. - БАН, 18: 28-33.

 3. Boev, Z. 1985. Problems of the preservation of the herons in the fishery farms in Bulgaria. – In: National Conf. with intern. particip. on the ecosystems exploration and the conservation of the environment. Biological Faculty of the St. Kliment Ohridski Sofia University, Sofia, May 1985. [Summaries]. Sofia, 26-27. / Боев, З. 1985. Проблеми на опазването на чаплите (сем. Ardeidae - Aves) в рибовъдните стопанства в България. - В: Нац. студ. конф. с межд. уч. по изсл. на екосист. и оп. на пр. среда., Биол. фак., СУ "Кл. Охридски", София, май 1985, Сборник резюмета, С., 26-27.

 4. Boev, Z. 1985. Skeleton weights of the herons (family Ardeidae - Aves) in Bulgaria. – In: National Conf. of Biology (Reports and short communications). Section Entomology, Hydrobiolology and Ornithololgy. Sofia, 108-113. / Боев, З. 1985. Тегла на скелета на чаплите (сем. Ardeidae - Aves) в България. - В: Нац. конф. по биол. (Доклади и съобщения). Секция "Ентомол., xидробиол. и орнитол.", С. 108-113.


1986

 1. Boev, Z. 1986. Bone remains of birds. - In: Zh. Vazharova. The Medieval Settlement of the Village of Garvan, Silistra District, 6-th-11-th century. Sofia. Bulgarian Academy of Sciences Publishing House. 68. / Боев, З. 1986. Костни останки от птици. - В: Ж. Въжарова. Средновековното селище с. Гарван, Силистренски окръг VI - XI в., С., БАН, с. 68.

 2. Boev, Z. 1986. Morphological abnormalities of the skeleton system of herons (Aves - Ardeidae). - Acta zoologica bulgarica, 31: 24-31. / Боев, З. 1986. Морфологични аномалии на скелетната система при чаплите (Aves, Ardeidae). - Acta zoologica bulgarica, 31: 24-31.

 3. Boev, Z. 1986. A comparative morphological characterization of the flying apparatus of the Little Bittern (Ixobrychus minutus L.) and the Gray Heron (Ardea cinerea L.) (Aves - Ardeidae) - Acta zoologica bulgarica, 30: 15-24. / Боев, З. 1986. Сравнителна морфологична характеристика на летаталния апарат на малкия воден бик (Ixobrychus minutus L.) и сивата чапла (Ardea cinerea L.) (Aves: Ardeidae). - Acta zoologica bulgarica, 30: 15-24.

 4. Boev, Z. 1986. Comparative morphological studies of the herons (Family Ardeidae - Aves) from Bulgaria. Synopsis of the Ph. D. thesis. National Museum of Natural History. Bulgarian Academy of Sciences. Sofia, 1-30. / Боев, З. 1986. Сравнително-морфологични проучвания на чаплите (сем. Ardeidae – Aves) от България. – Национален природонаучен музей, БАН, Автореф. на дис. за пол. на н. ст. “канд. на науките”, С., БАН: 1-30.


1987

 1. Boev, Z. 1987. [Notes on fossil birds from] Bulgaria. - Information Letter, Society of Avian Paleontology and Evolution. Lyon, 1: 2.

 2. Boev, Z. 1987. Morphometrical characteristics of the sexual dimorphism and the individual variability of herons (Aves, Ardeidae). Part I. Somatometrical features. - Acta zoologica bulgarica, 33: 44-59. / Боев, З. 1987. Морфометрична характеристика на половия диморфизъм и индивидуалната изменчивост на чаплите (Aves, Ardeidae) от България. I. Соматометрични признаци. - Acta zoologica bulgarica, 33: 44-59.

 3. Boev, Z. 1987. Morphometrical characteristics of the sexual dimorphism and the individual variability of herons (Aves, Ardeidae). Part II. Osteometrical features. - Acta zoologica bulgarica, 34: 53-67. / Боев, З. 1987. Морфометрична характеристика на половия диморфизъм и индивидуалната изменчивост на чаплите (Aves, Ardeidae) от България. II. Остеометрични признаци. - Acta zoologica bulgarica, 34: 53-67.

 4. Boev, Z. 1987. Morphometrical characteristics of the sexual dimorphism and the individual variability of herons (Aves, Ardeidae). Part III. Indices. - Acta zoologica bulgarica, 35: 53-64. / Боев, З. 1987. Морфометрична характеристика на половия диморфизъм и индивидуалната изменчивост на чаплите (Aves, Ardeidae) от България. III. Индекси. - Acta zoologica bulgarica, 35: 53-64.

 5. Boev, Z. 1987. A comparative morphological-functional analysis of the food-getting apparatus of the Purple Heron (Ardea purpurea L.) and the Gray Heron (Ardea cinerea L.) (Ardeidae - Aves). - In: Modern Achievements of the Bulgarian Zoology, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences Publishing House, 363-366. / Боев, З. 1987. Сравнителен морфо-функционален анализ на хранодобивателния апарат на ръждивата и сивата чапли (Ardea purpurea L. и Ardea cinerea L.; Ardeidae - Aves). - В: Съвременни постижения на българската зоология - Материали от 4-та юб. науч. конф. по зоол., София, 25-30.05.1987. С., БАН: 363-366.

 6. Boev, Z. 1987. A comparative morphological study of the wing span of herons (Family Ardeidae - Aves) from Bulgaria. - In: Jubilee Conference of Biology, Pleven, 29-31 May 1986. Sofia, 57-60. / Боев, З. 1987. Сравнително морфо-екологично проучване върху размаха на крилата на чаплите (сем. Ardeidae - Aves) от България. - В: Юб. нац. конф. по биол., Плевен, 29-31.05.1986. Секция “Зоология, екология и опазване на природната среда”. Доклади и съобщения. С.: 57-60.


1988

 1. Boev, Z. 1988. Morphometrical characteristics of the adaptations of herons (Aves - Ardeidae) in relation to their movement on the ground. - Acta zoologica bulgarica, 36: 63-71. / Боев, З. 1988. Морфометрична характеристика на адаптациите на чаплите (Aves, Ardeidae) във връзка с придвижването им по субстрата. - Acta zoologica bulgarica, 36: 63-71.

 2. Boev, Z. 1988. First proofs of the existence of the Black grouse (Tetrao tetrix /L./) (Aves - Tetraonidae) in Bulgaria. - Acta zoologica bulgarica. 36: 72-77. / Боев, З. 1988. Първи доказателства за съществуването на тетрева (Tetrao tetrix /L./) (Aves, Tetraonidae) в България. - Acta zoologica bulgarica, 36: 72-77.

 3. Simeonov, S., Z. Boev 1988. A study of the nutritive spectrum of the eagle owl (Bubo bubo L.) in Bulgaria. – Ecology, BAS, 21: 48-56. / Симеонов, С., З. Боев. 1988. Проучване на хранителния спектър на бухала (Bubo bubo /L./) в България. - Екология, 21: 48-56.

 4. Boev, Z. 1988. [Notes on fossil birds from] Bulgaria. - Society of Avian Paleontology and Evolution. Information Letter, Lyon, 2: 5.

 5. Boev, Z. 1988. Osteological features for identification of herons (Aves, Ardeidae). - Acta zoologica bulgarica, 36: 56-62.


1989

 1. Boev, Z. 1989. Wings size variability of the herons (Ardeidae - Aves) from Bulgaria. - Historia naturalis bulgarica, 1: 36-44. / Боев, З. 1989. Изменчивост на размерите на крилата при чаплите (сем. Ardeidae - Aves) от България. - Historia naturalis bulgarica, 1: 36-43.

 2. Boev, Z. 1989. Morphometrical characteristics of the adaptations in relation of the getting of food of the herons (Aves - Ardeidae). - Acta zoologica bulgarica, 37: 49-62. / Боев, З. 1989. Морфометрична характеристика на адаптациите във връзка с добиването на храната при чаплите (Aves, Ardeidae). - Acta zoologica bulgarica, 37: 49-62.

 3. Boev, Z. N. Iliev 1989. Birds in the diet of the inhabitants of the Inner Town of Veliki Preslav (9th -10th century A. D.). - Archaeologiya, BAS. 4: 40-43. / Боев, З., Н. Илиев, 1989. Птиците в храната на населението от Вътрешния град на Велики Преслав (IX-X в.). - Археология, БАН, 4: 40-43.

 4. Boev, Z., G. Ribarov 1989. Birds in the life of the inhabitants of the medieval settlement of Hisarlaka (Sliven, 10th -12th century A. D.). – Bulletin des Musées de la Bulgarie du Sud-Est, V. XII: 207-212. / Боев, З. Н., Г. К. Рибаров. 1989. Птиците в бита на жителите на средновековното селище на Хисарлъка (Сливен, X-XII в.). - Изв. на муз. от Югоизт. Бълг., 12: 207-212.

 5. Boev, Z. 1989. [Notes on fossil birds from] Bulgaria. - Information Letter, Society of Avian Paleontology and Evolution. Lyon, 3: 2.


1990

 1. Boev, Z. 1990. One hundred years of the ornithological researches in Bulgaria. - Historia naturalis bulgarica, 2: 25-35. / Боев, З. 1990. 100 години орнитологични изследвания в България. - Historia naturalis bulgarica, 2: 25-35.

 2. Boev, Z. 1990. Conservation status of the duirnal and the nocturnal raptorial birds (Falconiformes et Strigiformes; Aves) in the ornithofauna of Bulgaria. – In: 2nd Youth Scientific Conf. with internat. particip. “The contribution of the young scientists in solving of the ecological problem”, Vratsa, 24-27.09.1990. Program [and summaries]. Vratsa, 6. /Боев, З. 1990. Природозащитен статус на дневните и нощните грабливи птици (Falconiformes et Strigiformes; Aves) в орнитофауната на България. - Във: Втора млад. науч. конф. с межд. уч. "Приносът на младите учени при решаване на екологичния проблем", Враца, 24-27 септември 1990. Програма [и кратки резюмета]. Враца, 6.

 3. Boev, Z. 1990. Conservation status of the duirnal and the nocturnal raptorial birds (Falconiformes et Strigiformes; Aves) in the ornithofauna of Bulgaria. – In: 2nd Youth Scientific Conf. with internat. particip. “The contribution of the young scientists in solving of the ecological problem”, 24-27.09.1990. Vratsa, 7-11. / Боев, З. 1990. Природозащитен статус на дневните и нощните грабливи птици (Falconiformes et Strigiformes; Aves) в орнитофауната на България. - Във: Втора млад. науч. конф. с межд. уч. "Приносът на младите научни работници при решаване на екологичния проблем", Враца, 24-27.09.1990. Враца: 7-11.

 4. Boev, Z., G. Ribarov 1990. La faune ornitologique de la localité sombrée prés d’Urdoviza (actuellement Kiten) de l’âge du bronze rècent. – Archaeologiya, BAS, 2: 53-57. / Боев, З., Г. Рибаров. 1990. Орнитофауната на потъналото селище при Урдовиза (дн. Китен) от раннобронзовата епоха. - Археология, БАН, 2: 53-57.

 5. Iliev, N., Z. Boev 1990. The birds in the food of the inhabitants of the Outer town of Veliki Preslav (9th -10th century). - Interdisciplinary researches, 17: 91-94. / Илиев, Н., З. Боев. 1990. Птиците в храната на населението от Външния град на Велики Преслав (IX - X в.). - Интердисципл. изсл., АИМ-БАН, 17: 91-94.

 6. Ribarov, G., Z. Boev 1990. An investigation of the animal remains from the late Iron age Yassa-Tepe near Yambol. - Interdisciplinary researches, 17: 83-90. /Рибаров, Г., З. Боев. 1990. Проучване на животинските останки от селището Ясъ-Тепе край Ямбол от късно-желязната епоха. - Интердисципл. изсл., АИМ-БАН, 17: 83-90.

 7. Boev, Z. 1990. [Notes on fossil birds from] Bulgaria. - Information Letter, Society of Avian Paleontology and Evolution. Lyon, 4: 4.

 8. Boev, Z. 1990. Birds from Antiquity in Bulgaria. - In: Internat. Council for Archaeozoology. Sixth Internat. Conf., Nat. Mus. of Nat. Hist., Smiths. Inst., Washington, 21.-25.05.1990. Abstracts.

 9. Boev, Z. 1990. Die Insel Zibar - ein perspektivreiches Reservat der Donau. - In: Limnologische Berichte der 28 Tagung der IAD, Varna, 24.-28.09.1990. Wissenschaftliche Kurzreferate: 395-398.

 10. Boev, Z. 1990. Parrots (Order Psittaciformes) in the collection of the National Museum of Natural History - Sofia. - Historia naturalis bulgarica, 2: 3-6.


1991

 1. Boev, Z. 1991. The centenary of the birth of Pavel Patev - the founder of contemporary Bulgarian ornithology. - Historia naturalis bulgarica, 3: 111-116. / Боев, З. 1991. 100 години от рождението на Павел Патев - основоположник на съвременната орнитология в България. - Historia naturalis bulgarica, 3: 111-116.

 2. Boev, Z. 1991. The ornithological collections of the National Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences. - Historia naturalis bulgarica, 3: 37-48. / Боев, З. 1991. Орнитологичните колекции на Националния природонаучен музей при БАН. - Historia naturalis bulgarica, 3: 37-48.

 3. Boev, Z. 1991. The birds of the Roman town Nicopolis-ad-Istrum (2nd - 6th century) at Nikjup, Lovech Region. - Historia naturalis bulgarica, 3: 92-102. / Боев, З. 1991. Птиците на римския град Никополис ад Иструм (II - VI в.) край с. Никюп, Ловешка област. - Historia naturalis bulgarica, 3: 92-102.

 4. Boev, Z. 1991. Distribution and status of the Oystercatcher (Haematopus ostralegus L., 1758) (Haematopodidae - Aves) in Bulgaria. - Historia naturalis bulgarica, 3: 75-91. / Боев, З. 1991. Разпространение и статус на стридояда (Haematopus ostralegus L. 1758) (Haematopodidae - Aves) в България. - Historia naturalis bulgarica, 3: 75-91.

 5. Boev, Z., N. Iliev 1991. Les oiseaux et leur importance pour les habitants de Veliki Preslav (IXe-Xe s.). – Arhaeology, BAS, 3: 43-48. / Боев, З., Н. Илиев. 1991. Птиците и тяхното значение за жителите на Велики Преслав (IX - X в.). - Археология, БАН, 3: 43-48.

 6. Boev, Z. 1991. [Notes on fossil birds from] Bulgaria. - Society of Avian Paleontology and Evolution. Information Letter, Lyon, 5: 2-3.

 7. Boev, Z. 1991. Darting stroke morphological adaptation to the getting of prey of Herons (Family Ardeidae - Aves). – 22nd Internat. Ethological Conf. Kyoto, Japan. [Abstracts].

 8. Boev, Z. 1991. The Eneolithic and Early Bronze Age Birds from the Submerged Settlement at Sozopol (Black Sea Coast, Bulgaria). - In: Thracia Pontica V. Sozopol, 07.-12.1991. Les ports dans la vie de la Thrace ancienne. Resumes: 5-6.

 9. Boev, Z. 1991. Waterfowl in Ancient Bulgaria. - In: Queiroga, F.; Dinis, A. P. (Eds.). Paleoecologia e Arqueologia II. Vila Nova de Famalicao: 111-120.


1992

 1. Boev, Z. 1992. Raptors and Owls (Falconiformes et Strigiformes - Aves) from the Archaeological Excavations in Bulgaria. - In: Society of Ethnobiology, Fifteen Annual Conf., March 25-27, 1992. National Museum of Natural History, Smiths. Inst., Washington, D.C. (Abstracts).

 2. Boev, Z. 1992. Upper Pliocene Birds from Varshets (West Balkan Range, Bulgaria). – 3. Symposium der Society of Avian Paleontology and Evolution. Frankfurt am Main 22.-26. Juni 1992. Forschungsinstitut Senckennberg [Abstracts].

 3. Iliev, N., Z. Boev, N. Spassov 1992. Restes osseux d'animaux de la villa de l'époque antique basse et de la localité de l'epoque byzantine dans le quartier Béla voda, district de Pernik. - Arheologiya, 1: 44-53. / Илиев, Н., З. Боев, Н. Спасов. 1992. Животински кости от късноантична вила и ранновизантийско селище в кв. Бела вода, Перник. - Археология, БАН, 1: 44-53.

 4. Boev, Z. 1992. [Notes on fossil birds from] Bulgaria. - Society of Avian Paleontology and Evolution. Information Letter, Lyon, 6: 5.

 5. Boev, Z. 1992. Archaeornithology and the synanthropization of birds (a case study for Bulgaria). – Bird Working Group – ICAZ First Meeting. Ornithoarchaeology: Birds of the past from a paleocultural perspective. Abstracts. Madrid, 7-10.10.1992. Archaeofauna. Technical paper No 1.

 6. Boev, Z. 1992. Birds in the Ancient Art of Bulgaria. – The 6th Internat. Conf. on Human-Animal Interactions “Animals and Us”. Montreal, Canada, 21-25.07.1992. [Programme and Abstracts].

 7. Boev, Z. 1992. Paleornithological studies in Bulgaria. - In: Campbell, K. E. (ed.). Papers in Avian Paleontology Honoring Pierce Brodkorb. (Incorporating the Proceed. of the 2nd Internat. Symp. of the Soc. of Avian Paleont and Evol., 28-30.09.1988. Los Angeles), Science Series, No 36, Nat. Hist. Mus. of Los Angeles County, Los Angeles: 459-463.

 8. Boev, Z. 1992. First International meeting of Ornitho-archaeology. – Archaeologiya, BAS, 4: 63-64. / Боев, З. 1992. Първа международна среща по орнитоархеология. - Археология, БАН, 4: 63-64.1993

 1. Boev, Z. 1993. Archaeo-ornithology and the synanthropisation of birds: a case study for Bulgaria. - In: Archaeornithology: Birds and the Archaeological Record. Proceedings of the First Meeting of the ICAZ Bird Working Group. Madrid. October 1992. - Archaeofauna, 2: 145-153.

 2. Boev, Z. 1993. Neolithic birds from the prehistoric settlement at Kazanlak (Bulgaria). - Historia naturalis bulgarica, 4: 57-67. / Боев, З. 1993. Неолитни птици от праисторическото селище при Казанлък. - Historia naturalis bulgarica., 4: 57-67.

 3. Boev, Z. 1993. The National Museum of Natural History and the protection of nature in Bulgaria. - Historia naturalis bulgarica, 4: 78-86. / Боев, З. 1993. Националният природонаучен музей и природозащитата в България. - Historia naturalis bulgarica, 4: 78-86.

 4. Boev, Z. 1993. The osteological collections and their importance for the ornithological studies. - Historia naturalis bulgarica, 4: 3-9. / Боев, З. 1993. Остеологичните колекции и значението им за орнитологичните изследвания. - Historia naturalis bulgarica, 4: 3-9.

 5. Boev, Z. 1993. Species composition and metrical characterization of the birds - victims of the Eagle owl (Bubo bubo /L./., 1758) (Aves, Strigidae). - Historia naturalis bulgarica 4: 47-56. / Боев, З. 1993. Видов състав и метрична характеристика на птиците - жертви на бухала (Bubo bubo /L., 1758/) (Aves, Stigidae). - Historia naturalis bulgarica, 4: 47-56.

 6. Boev, Z., G. Ribarov 1993. Birds from the ancient town of Kabyle (1st millennium B. C. – 6th century A.D.) near Kabyle (Bourgas District). - Historia naturalis bulgarica, 4: 68-77. / Боев, З., Г. Рибаров. 1993. Птиците на античния град Кабиле (I хил. пр.н.е. - VI в. н. е.) край с. Кабиле (Бургаска област). - Historia naturalis bulgarica, 4: 68-77.

 7. Iliev, N., Z. Boev, N. Spassov 1993. Ossements d`animaux de la ville romaine de Ratiaria (IIe - IV e s.) près d`Arčar, village de la région de Montana. – Arheology, BAS, 4: 52-59. / Илиев, Н., З. Боев, Н. Спасов. 1993. Животински костен материал от римския град Рациария (II - IV в.) край с. Арчар, Михайловградска област. - Археология, БАН, 4: 52-59.

 8. Bochenski, Zb., T. Tomek, Z. Boev, Iv. Mitev. 1993. Patterns of bird bone fragmentation in pellets of the Tawny Owl (Strix aluco) and the Eagle Owl (Bubo bubo) and their taphonomic implications. - Acta zoologica cracoviensia, Krakow, 36 (2): 313-328.

 9. Boev, Z. 1993. [Notes on fossil birds from] Bulgaria. - Society of Avian Paleontology and Evolution. Information Letter, Lyon, 7: 3.

 10. Boev, Z. 1993. The Bulgarian in Bulgaria – a master or an enemy of nature (115 years degradation of the environment in Bulgaria). – 1st World Optimum Population Congr., Cardiff (United Kingdom), August 1993. [Programme and Abstracts].


1994

 1. Boev, Z. 1994. [Notes on fossil birds from] Bulgaria. - Society of Avian Paleontology and Evolution. Information Letter, Lyon, 8: 3-4.

 2. Boev, Z. 1994. The Black Grouse (Tetrao tetrix /L., 1758) - A Disappeared Species in Bulgaria (Paleolithic and Neolithic Records). - In: Kokabi, M., J. Wahl, T. Uldin, J. Rehmet (eds.). Internat. Council for Archaeozoology. 7. Internationaler Kongress, 26.09.-02.10.1994 in Konstanz. Landesdenkmalamt Baden-Wűrttemberg. Archäologiches Landesmuseum Baden-Wűrttemberg. Abstracts.

 3. Boev, Z. 1994. The Upper Pleistocene Birds. - In: Kozlowski, J. K., H. Laville, B. Ginter (eds.) Temnata Cave. Excavations in Karlukovo Karst Area, Bulgaria. Jagellonian Univ. Press. Cracow. 1.2.: 55-86.


1995

 1. Boev, Z. 1995. Birds from some medieval settlements in Bulgaria. - Historia naturalis bulgarica, 5: 61-67. / Боев, З. 1995. Птици от средновековни селища в България. - Historia naturalis bulgarica, 5: 61-67.

 2. Boev, Z. 1995. [Notes on fossil birds from] Bulgaria. - Society of Avian Paleontology and Evolution. Information Letter, Lyon, 9: 3-4.

 3. Boev, Z. 1995. Bulgaria: the Pleistocene record of birds. - In: Baryschnikov, G., I. Kuzmina, J. Saunders (eds.). First Internat. Mammoth Symp., 16-22.10.1995, Saint Petersburg, Abstracts. RAS. Saint Petersburg: 664-665.

 4. Boev, Z. 1995. Eneolithic and Early Bronze Age birds from the sunken settlement at Sozopol Bay (Bulgarian Black Sea Coast). - Historia naturalis bulgarica, 5: 51- 60.

 5. Boev, Z. 1995. Middle Villafranchian birds from Varshets (Western Balkan Range - Bulgaria). - In: Peters, D. (ed.). Acta palaeornithologica. 3. Symposium SAPE. 5. Internat. Senckenberg-Konferenz 22-26 Juni 1992. - Courier Forschungsinstitut Senckenberg. Frankfurt a. M., 181: 259-269.

 6. Boev, Z. 1995. On the appearance of the domestic fowl (Gallus gallus domestica) in Bulgaria and Balkan Peninsula and the question of domestication of Junglefowls (Genus Gallus Brisson, 1760) in Southeast Europe. - Historia naturalis bulgarica, 5: 37-49.

 7. Boev, Z. 1995. The Gamefowl in Bulgaria in the Last 8 000 Years. - Intern. Union of Game Biologists, XXII Congr. “The Game and the Man”, Sofia, 04-08.09.1995: 54.

 8. Boev, Z. 1995. The wild galliform and gruiform birds (Aves, Galliformes and Gruiformes) in the archaeological record of Bulgaria. - ICAZ Bird bone working group. Second meeting - Southampton, England, 25-28.09.1995, 18.

 9. Boev, Z. 1995. Varshets (Western Stara Planina Mts. - Bulgaria): an example of a Middle Villafranchian forest-steppe ornithocoenosis. - In: Ecosystem Evolution. Internat. Symposium. Moscow, 26-30.09.1995. Abstracts. Paleontol. Inst., RAS. Moscow, 14. и: Боев, З. 1995. Варшец (Западная Стара Планина, Болгария): пример средневиллафранкских лесостепных орнитоценозов. – В: Междунар. Симп. "Эволюция экосистем", Тезисы. Москва, Палеонтол. инст. РАН: 15.

 10. Boev, Z. N., D. S. Dimitrov. 1995. On the Lanner falcon (Falco biarmicus Temminck, 1825) in Bulgaria. - Acta zool. bulg., 48: 105-112.


Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница