Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственостстраница1/7
Дата26.10.2018
Размер0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
/Регистърът включва всички договори за разпоредителни сделки, сключени от месец ноември 2007 г. и е актуализиран към 02.10.2017 г./
Описание на имота

на АОС

Вид на разпоредителната сделка

Пазарна оценка, определена от оценител на имоти

Данъчна оценка на имота

Цена, определена от Общинския съвет

Крайна цена на сделката

Начин на разпореждане

Насрещна страна по сделката

1.

УПИ ХV, кв. 50 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград, цялото с площ 1 176 кв. м

Частна

510/25.10.2007г.Продажба

3 120,00 лв. без ДДС

2 591,90 лв.
3 120,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Алекси Асенов Башев

2.

Поземлен имот 35.602 по КК V част на гр. Златоград, с обща площ 368 кв. м, за който се отрежда УПИ ІІІ – 2074, кв. 142 по ПУП на Златоград

Частна

511/30.10.2007г.Продажба

1 890,00 лв. без ДДС

1 570,90 лв.
1 890,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Данчо Йосифов Янев

3.

Гаражно петно №4 с площ 18 кв. м в УПИ VІ – озеленяване и гаражи, кв. 26 по ПУП на с. Долен, цялото с площ 430 кв. м

Частна -430/09.09.2005г.

Продажба

184,00 лв. без ДДС

3,80 лв.
184,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Здравко Зафиров Якимов

4.

½ УПИ ХV, кв. 6 по ПУП на с. Старцево, цялото с площ 720 кв. м

Частна

514/15.12.2007г.Продажба

880,00 лв. без ДДС

726,60 лв.
880,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Юри Невенов Веизов

5.

УПИ ІІ – 90, кв. 14 по ПУП на с. Старцево, цялото с площ 540 кв. м

Частна 519/10.03.2008г.

Продажба

1 490,00 лв. без ДДС

1 237,10 лв
1 490,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Красимир Атанасов Иванов

6.

Поземлен имот 31.67 по КК ІV част на гр. Златоград, с обща площ 342 кв. м, за който се отрежда УПИ ХVІІІ – 310067, кв. 2 по ПУП на Златоград

Частна 520/14.03.2008г.

Продажба

2 190,00 лв. без ДДС

1 824,90 лв.
2 190,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Сергей Димитров Дюлгеров

7.

Земя с площ 540 кв. м, представляваща УПИ ХVІ, кв. 19 по плана на с. Долен

Частна 512/15.11.2007г.

Продажба

1 450,00 лв. без ДДС

1 190,20 лв.

1 450,00 лв. без ДДС

1 450,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Асен Димитров Мишев и Норка Якимова Мишева

8.

Пристрояване на приземен етаж с площ 147,00 кв. м в УПИ ІХ – озеленяване с търговски обект, кв. 34 по ПУП на гр. Златоград

Частна 296/12.09.2002г.

Учредяване възмездно право на строеж

3 600,00 лв. без ДДС

2 527,50 лв.

3 600,00 лв. без ДДС

3 600,00 лв. без ДДС

Чрез решение на Общински съвет - Златоград

ЕТ “Ваклин Ефимов – Вальор”

9.

УПИ ХІІ – 530, кв. 45 по ПУП на с. Старцево, цялото с площ 555 кв. м

Частна 518/29.02.2008г.

Продажба

1 940,00 лв. без ДДС

1 609,50 лв.
1 940,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Сабрие Исеинова Мемова

10.

Прехвърля собствеността на поземлен имот 2551, находящ се на североизток от УПИ VІ – 57, 2384, кв. 12 по плана на гр. Златоград, представляващ земя от 205 кв. м. и придобива собствеността върху част от поземлен имот №57 с площ 122 кв. м, находящи се в северозападната част на имота и представляваща ивица земя.

Частна 464/24.07.2006г.


Замяна на общински недвижим имот с недвижим имот собственост на физически лица

2 670,00 лв. без ДДС

738,00 лв.

1 538,00 лв. без ДДС

2 670,00 лв. без ДДС

Чрез решение на Общински съвет - Златоград

Александър Каменов Митушев

11.

Прехвърля част от поземлен имот 2557 с обща площ 127 кв. м, кв. 42 по плана на гр. Златоград, която част представлява земя от 127 кв. м и придобива собствеността върху поземлен имот №2555, представляващ земя с площ от 160 кв. м

Частна 493/28.08.2007г.

Замяна на общински недвижим имот с недвижим имот собственост на физически лица

1 490,00 лв. без ДДС

736,60 лв.

1 490,00 лв. без ДДС

1 490,00 лв. без ДДС

Чрез решение на Общински съвет - Златоград

Наследници на Марин Маринов Маринов

12.

1. ПИ №10.4 с обща площ 2 037 кв. м в промишлено селище с. Фабрика;

2. ПИ №10.8 с обща площ 801,04 кв. м в промишлено селище с. Фабрика;

3. Водоем за промишлени цели, на който е отреден ПИ №009115 с площ 188 кв. м, землище с. Фабрика;

4. Съществуваща водопроводна мрежа с дължина 400 м. за промишлено селище с. Фабрика1. Частна 525/18.04.2008г.

2. Частна 524/18.04.2008г.

3. Частна 529/22.04.2008г.


1. Продажба

2. Продажба

3. Продажба

4. Продажба1. 3 090,00 лв. без ДДС

2. 1 230,00 лв. без ДДС

3. 1 800 лв. без ДДС

4. 200 лв. без ДДС1. 2 574,80 лв.

2. 1 012,50 лв.

3. 1 800,00 лв.


1. 3 090,00 лв. без ДДС

2. 1 230,00 лв. без ДДС

3. 1 800 лв. без ДДС

4. 200 лв. без ДДС1. 3 100,00 лв. без ДДС

2. 1 300,00 лв. без ДДС

3. 1 850,00 лв. без ДДС

4. 220 лв. без ДДСКонкурс за продажба на недвижими имоти и вещи – частна общинска собственост

“ПЕР” ООД

13.

96/171 идеални части от УПИ V – търговия и услуги, кв. 29 по плана на с. Аламовци, целия с площ 171 кв. м


Частна 522/08.04.2008г.

Ликвидиране на съсобственост

680,00 лв. без ДДС

121,30 лв.

680,00 лв. без ДДС

680,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Валентин Митков Чомезов

14.

Обособена част със застроена площ 302 кв. м и приземен етаж със застроена площ 302 кв. м, находящ се в УПИ І – общежитие, кв. 74 по ПУП на Златоград

Частна 491/27.08.2007г.

Учредяване безсрочно право на строеж за надстрояване
8 648,50 лв.

Доставка на два нови спирко – навеса с цена на един в размер не повече от 4 000,00 лв. без ДДС и 70 бр. паркови пейки с цена на една в размер не повече от 200,00 лв. без ДДС

Доставка на два нови спирко – навеса с цена на един в размер не повече от 4 000,00 лв. без ДДС и 70 бр. паркови пейки с цена на една в размер не повече от 200,00 лв. без ДДС


Чрез решение на Общински съвет - Златоград

ЕТ “Електра – Асен Сидеров” - гр. Златоград

15.

ПИ 31.68 по КК ІV част на гр. Златоград с обща площ 367 кв. м, за който се отрежда УПИ ХХХІV – 310068, кв. 2 по ПУП на Златоград

Частна 536/12.08.2008г.

Продажба

1 900,00 лв. без ДДС

1 566,60 лв.
1 900,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Веселин Стоянов Байрактаров

16.

87/581 идеални части от ПИ №32.207, целия с площ 581 кв. м, по КК на гр. Златоград, участващ в образуването на УПИ Х – 1941, кв. 6 по регулационния план на гр. Златоград

Частна 539/13.08.2008г.

Продажба

900,00 лв. без ДДС

504,60 лв.

900,00 лв. без ДДС

900,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Фаня Антонова Карафеизова;

Албена Калинова Карафеизова;Миглена Калинова Карафеизова

17.

Обособена част (офис №1), нетна площ 12,09 кв. м, бруто площ 19,40 кв. м, представляващ самостоятелен обект в сграда с кад. №35.106.1.2 по КК на Златоград, УПИ ХХ, кв. 73

Частна 2/26.08.1997 г.

Продажба

10 300,00 лв. без ДДС

2 268,00 лв.

10 300,00 лв. без ДДС

11 005,00 лв. без ДДС

Чрез конкурс

Стилияна Севдалинова Мизова

18.

Обособена част (офис №5), нетна площ 27,06 кв. м, бруто площ 33,67 кв. м, представляващ самостоятелен обект в сграда с кад. №35.106.1.6 по КК на Златоград, УПИ ХХ, кв. 73

Частна 2/26.08.1997 г.

Продажба

17 860,00 лв. без ДДС


3 936,20 лв.

17 860,00 лв. без ДДС


17 965,00 лв. без ДДС

Чрез конкурс

Александър Стаменов Ефимов

19.

Мазе №1 с брутна площ 10,26 кв. м, нетна площ 6,99 кв. м, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на Златоград

Частна 544/17.09.2008г.

Продажба

1 850,00 лв. без ДДС

179,70 лв.

1 850,00 лв. без ДДС

2 035 лв. без ДДС

Чрез търг

Севдалин Ясенов Йосифов

20.

Мазе №2 с брутна площ 10,26 кв. м, нетна площ 6,99 кв. м, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на Златоград

Частна 544/17.09.2008г.

Продажба

1 850,00 лв. без ДДС

179,70 лв.

1 850,00 лв. без ДДС

2 035 лв. без ДДС

Чрез търг

Севдалин Ясенов Йосифов

21.

Мазе №4 с брутна площ 8,59 кв. м, нетна площ 5,85 кв. м, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на Златоград

Частна 544/17.09.2008г.

Продажба

1 550,00 лв. без ДДС

150,40 лв.

1 550,00 лв. без ДДС

1 705,00 лв. без ДДС

Чрез търг

Севдалин Ефремов Леманов

22.

Мазе №5 с брутна площ 8,12 кв. м, нетна площ 5,53 кв. м, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на Златоград

Частна 544/17.09.2008г.

Продажба

1 470,00 лв. без ДДС

142,20 лв.

1 470,00 лв. без ДДС

1 617,00 лв. без ДДС

Чрез търг

Минка Данчева Сапанова

23.

Мазе №11 с брутна площ 10,83 кв. м, нетна площ 7,38 кв. м, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на Златоград

Частна 544/17.09.2008г.

Продажба

1 950,00 лв. без ДДС

189,80 лв.

1 950,00 лв. без ДДС

1 950,00 лв. без ДДС

Чрез търг

Стойчо Сашев Планински

24.

Мазе №12 с брутна площ 10,83 кв. м, нетна площ 7,38 кв. м, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на Златоград

Частна 544/17.09.2008г.

Продажба

1 950,00 лв. без ДДС

189,80 лв.

1 950,00 лв. без ДДС

2 145,00 лв. без ДДС

Чрез търг

Виолета Асенова Чилингирова

25.

Мазе №13 с брутна площ 10,83 кв. м, нетна площ 7,38 кв. м, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на Златоград

Частна 544/17.09.2008г.

Продажба

1 950,00 лв. без ДДС

189,80 лв.

1 950,00 лв. без ДДС

2 145,00 лв. без ДДС

Чрез търг

Красимир Руменов Алендаров

26.

Мазе №14 с брутна площ 10,83 кв. м, нетна площ 7,38 кв. м, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на Златоград

Частна 544/17.09.2008г.

Продажба

1 950,00 лв. без ДДС

189,80 лв.

1 950,00 лв. без ДДС

2 145,00 лв. без ДДС

Чрез търг

Асена Асенова Русева

27.

Мазе №15 с брутна площ 10,57 кв. м, нетна площ 7,20 кв. м, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на Златоград

Частна 544/17.09.2008г.

Продажба

1 910,00 лв. без ДДС

185,10 лв.

1 910,00 лв. без ДДС

2 101,00 лв. без ДДС

Чрез търг

Стефан Михайлов Караджов

28.

Мазе №21 с брутна площ 7,49 кв. м, нетна площ 5,10 кв. м, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на Златоград

Частна 544/17.09.2008г.

Продажба

1 350,00 лв. без ДДС

131,10 лв.

1 350,00 лв. без ДДС

1 350,00 лв. без ДДС

Чрез търг

Елеонора Веселинова Куцова

29.

Мазе №22 с брутна площ 10,57 кв. м, нетна площ 7,20 кв. м, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на Златоград

Частна 544/17.09.2008г.

Продажба

1 910,00 лв. без ДДС

185,10 лв.

1 910,00 лв. без ДДС

1 910,00 лв. без ДДС

Чрез търг

ЕТ “Сателит – ТМ – Антон Симеонов”

30.

Земя с площ 62 кв.м., представляваща 62/593 идеални части от ПИ 31111.35.234 по Кадастрална карта на гр. Златоград, целия с площ 593 кв. м

Частна 553/09.02.2009г.

Ликвидиране на съсобственост

1 320,00 лв. без ДДС

3 855,60 лв.

557 лв. без ДДС

557 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

Любомир Илиев Семерджиев,

Феликс Илиев Семерджиев и Асен Илиев Семерджиев31.

Мазе №35 с брутна площ 7,52 кв. м, нетна площ 5,12 кв. м, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на Златоград

Частна 544/17.09.2008г.

Продажба

1 360,00 лв. без ДДС

131,60 лв.

1 360,00 лв. без ДДС

1 360,00 лв. без ДДС

Чрез търг

Здравка Иванова Михайлова

32.

½ идеална част от ПИ 31.76 по КК ІV част на гр. Златоград, целия с обща площ 521 кв. м.

Частна 515/22.01.2008г.

Ликвидиране на съсобственост

2 870,00 лв. без ДДС

1 112,00 лв.


2 870,00 лв. без ДДС

2 870,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Зарко Ангелов Дюлгеров

33.

УПИ ІX, кв. 50 по ПУП на с. Старцево, цялото с площ 837 кв.м

Частна 545/14.11.2008г.

Продажба

4 200,00 лв. без ДДС

3 599,10 лв.

4 200,00 лв. без ДДС

4 200,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Атанас Огнянов Башев

34.

УПИ VІІ, кв. 50 по ПУП на с. Старцево, цялото с площ 475 кв. м

Частна

554/09.02.2009г.Продажба

2 375,00 лв. без ДДС

1 552,30 лв.

2 375,00 лв. без ДДС

2 375,00 лв. без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Недко Асенов Башев

35.

148/891 от поземлен имот с идентификатор 31111.33.405 по КК на гр. Златоград целият с площ 891 кв. м

Частна 548/09.01.2009г.

Продажба

4 440,00 лв. без ДДС

1 761,20 лв.

4 440,00 лв. без ДДС

4 440,00 лв., без ДДС

Заповед на Кмета на община Златоград по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Нели Тодорова Ковачева и Николай Христов Христозов

Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница