Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост – 2013 годстраница1/3
Дата21.01.2018
Размер394.26 Kb.
#50994
  1   2   3
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ

С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2013 год.
на основание чл.41, ал.4 от ЗОС


по ред


Вид

и описание

на имота

Местонахождение

АОС

/датаВид разпроре-

дителна

сделка

Оценка на имота

или вещното право

Начин

на разпо-реждане

Насрещна

страна

пазарна

данъчна

определена

от ОбС

Крайна цена на сделката

1.

Поз. имот с площ 376 кв.м.

ПИ67800.502.495, идентичен с УПИ ІІ, кв.53А, ул.”Люлин” гр.Созопол

№1657/20.07.2011 г.

Договор №8-3/08.01.2013 г. за продажба чрез публ. търг, на основ. чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл.39, ал.1 от НРПУРОС

86007,00 лв.

12515,50 лв.

86007,00 лв.

111581,82 лв.

Решение №325 т.2.4 от 02.11.2012 г. на ОбС и Зап.№8-Z-1522/13.12. 12 г. на Кмета

Жечо Иванов Маринов от гр.Бургас


2.

600/757 кв.м. ид.ч. от поз. имот

поз. им №275 в зоната по §4, м.”Оборите” в з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 757 кв.м.

№1608/21.04.2011 г.

Договор №8-57/05.02.2013г. за продажба, на осн.§4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от ЗОС

1860,00 лв.

1744,10 лв.

1860,00 лв.

1975,80 лв.

Решение №281/12/21.09.2012 г. на Об.С и Заповеди №8-Z-1190/08.12. 11 г. и №8-Z-1309/30.10. 12 г. на Кмета

Кичка Тодорова Янчева от гр.Бургас


3.

10/425 кв.м. ид.ч. от урегулиран поз. имот

УПИ ІV-146 в кв.16 по плана на с.Габър, общ.Созопол, целият с площ 425 кв.м.

№1914/26.09.2012 г.

Договор №8-70/06.02.2013г. за продажба, на осн. чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС, чл.36 и чл.33 от ЗС

100,00 лв.

27,80 лв.

100,00 лв.

183,60 лв.

Решение №331/14/02.11.2012 г. на Об.С и Заповед №8-Z-1438/28.11. 12 г. на Кмета

Никола Костадинов Кралев и Минка Начева Кралева от гр.Бургас

4.

600/1068 кв.м. ид.ч. от поз. имот

поз. им №272 в зоната по §4, м.”Оборите” в з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 1068 кв.м.

№1622/06.08.2011 г.

Договор №8-72/07.02.2013г. за продажба, на осн.§4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от ЗОС

1860,00 лв.

1382,40 лв.

1860,00 лв.

1975,80 лв.

Решение №279/12/21.09.2012 г. на Об.С и Заповеди №8-Z-567/20.05.11 г. и №8-Z-1306/30.10. 12 г. на Кмета

Димитър Стоянов Стоянов от гр.Бургас


5.

Поз. имот с площ 1682 кв.м.

Поз имот №134.308 в зоната по §4 в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 1682 кв.м.

№1772/19.03.2012 г.

Договор №8-73/07.02.2013 г. за продажба чрез публ. търг, на основ. чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл.39, ал.1 от НРПУРОС, проведен на 10.01.13 г.

6234,00 лв.

2664,30 лв.

6234,00 лв.

6886,84 лв.

Решение №321/14/02.11.2012 г. на ОбС и Зап.№8-Z-118/21.01.13 г. на Кмета

Маринка Кралева Георгиева от с.Крушевец


6.

1. Предава поземл. имот ПИ 67800.502.491 с площ от 420 кв.м.

2. Приема поземл. имот с идентификатор 67800.9.105 с площ от 1254 кв.м.гр.Созопол,

з-ще гр.Созопол

  • Поземл. имот с идентификатор 67800.9.105 с трайно предназначение- зем. земя, НТП- изоставена орна земя с площ от 1254 кв.м.

№1661/20.07.11 г.

Договор за замяна на недвиж. имоти № 8-76/

08.02.2013 г на осн.чл.21, ал.4, чл.34, ал.1 и ал.4 и чл.40, ал.8 от ЗОС във вр. с чл.199, ал.1 и чл.205 от ЗУТ и чл.44 от НРПУРОС, чл.18 от ЗС


136 206,00 лв.


104 451,40 лв.

с вкл.ДДС

13980,10 лв.

13,54 лв.

136 206,00 лв.

104 451,40 лв.

31 754,60 лв.

разлика в уравняване стойностите на имотите


След решение

на ОбС


Решение № 367/17/04.12.2012 г. и Заповед №8-Z-1548/19.12.2012 г. на Кмета


Илиян Стефанов Стефанов от гр.Созопол


7.

33/773 кв.м. ид.ч. от поз. имот

поз. им №134.131 в зоната по §4, з-ще с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 773 кв.м.

№1771/19.03.2012 г.

Договор №8-94/25.02.2013г. за продажба, на осн.§4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от ЗОС

345,00 лв.

52,30 лв.

345,00 лв.

415,35 лв.

Решение №326/14/02.11.2012 г. на Об.С и Заповед №8-Z-1432/28.11.12 г. на Кмета

Емил Тотев Тотев от гр.Бургас


8.

600/1668 кв.м. ид.ч. от поз. имот

поз. им №274 в зоната по §4, м.”Ц.Д.Г.” в з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 1668 кв.м.

№1609/21.04.2011 г.

Договор №8-98/05.03.2013г. за продажба, на осн.§4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от ЗОС

1860,00 лв.

1382,40 лв.

1860,00 лв.

1975,80 лв.

Решение №277/12/21.09.2012 г. на Об.С и Заповеди №8-Z-558/19.05.11 г. и №8-Z-1307/30.10. 12 г. на Кмета

Никола Петров Рунев от гр.Бургас


9.

162/479 кв.м. ид.ч. от поз. имот

Новообр. поземл. им. с пл.№138 в зоната по §4, м.”Митков мост” в з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, целият с площ 479 кв.м.

№1811/19.05.2012 г.

Договор за дарение на идеални части от недвижим имот №8-97/04.03.2013г. , на осн.чл.34, ал.4 и чл.35, ал.5 от ЗОС

12360,00 лв.

447,90 лв.

12360,00 лв.

0 лв.

Решение №335/14/02.11.2012 г. на Об.С и Заповед №8-Z-155/05.02.13 г. на Кмета

Храм „Света Богородица” гр.Бургас, представляван от ставрофорен иконом Борис Игнатов Беров


10.

1320 кв.м. от поземл. имот

УПИ Х-127 в кв.6 по плана на с.Равадиново, общ.Созопол, целият с площ 1320 кв.м.

№1901/10.09.2012 г.

Договор №8-121/12.03.2013 г. за продажба, на осн. чл.34, ал.4, въз основа разпоредбите на чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.40, ал.7 от НРПУРОС

53250,00

4414,10 лв.
67095,00 лв.

Заповед №8-Z-158/05.02.13 г. на Кмета

Технически университет – София, представляван от Ректор-проф. д-р инж. Марин Христов Христов


11.

600/1130 кв.м. ид.ч. от поз. имот

поз. им №191 в зоната по §4, м.”Кантона”, з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 1130 кв.м.

№1621/08.06.2011 г.

Договор №8-91/21.02.2013г. за продажба, на осн.§4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от ЗОС

1860,00 лв.

2458,90 лв.

1860,00 лв.

1975,80 лв.

Решение №276/12/21.09.2012 г. на Об.С и Заповеди №8-Z-562/20.05.11 г. и №8-Z-1304/30.10. 12 г. на Кмета

Стефан Тодоров Костадинов от гр.Бургас


12.

600/983 кв.м. ид.ч. от поз. имот

поз. им №268 в зоната по §4, м.”Ц.Д.Г.”, з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 983 кв.м.

№1620/08.06.2011 г.

Договор №8-124/12.03.2013г за продажба, на осн.§4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от ЗОС

1860,00 лв.

1382,40 лв.

1860,00 лв.

1975,80 лв.

Решение №280/12/21.09.2012 г. на Об.С и Заповеди №8-Z-563/20.05.11 г. и №8-Z-1305/30.10. 12 г. на Кмета

Яни Петков Мушаков от гр.Бургас


13.

1. Предава :

А. Урегул. поземл. имот с идентифик. 67800.502.487 с площ от 366 кв.м;

Б. Урегул. поземл. имот с идентифик. 67800.502.488 с площ от 367 кв.м;

2. Приема урегул. поземл. имот с идентификатор 67800.502.351 с площ от 472 кв.м.1. гр.Созопол:

А. ПИ 67800.502.487, идентичен УПИ LV, кв.53, целият с площ от 366 кв.м.;

Б. ПИ 67800.502.488, идентичен УПИ LІV, кв.53, целият с площ от 367 кв.м.;

2. гр.Созопол

Урегул. поземл. имот с идентифик. 67800.502.351 с идентичен с номер по предходен план 1670, попадащ УПИ І, кв.81, целият с площ от 472 кв.м.;


А. №1662/21.07.11 г.

Б. №1667/20.07.11 г.
Договор за замяна на недвиж. имоти № 8-129/

14.03.2013 г. на осн.чл.21, ал.4, чл.34, ал.1 и ал.4 и чл.40, ал.8 от ЗОС във вр. с чл.199, ал.1 и чл.205 от ЗУТ и чл.44 от НРПУРОС, чл.18 от ЗС


1.А. 104 649,00 лв.


1.Б. 104 935,00 лв.

2. 121 461,00 лв.

без вкл.ДДС

12182,70 лв.


12216,00 лв.

17652,80 лв.


104 649,00 лв.


104 935,00 лв.

121 461,00 лв.111 034,98 лв.

разлика в уравняване стойностите на имотите


След решение

на ОбС


Решение № 366/17/04.12.2012 г. и Заповеди №8-Z-1546/19.12. 2012 г. и №8-Z-126/24.01.2013 г. на Кмета


„Джи Би Созопол” ЕООД – гр.Созопол, представлявано от Борис Петков Караманов


14.

24/604 кв.м. ид.ч. от поземл. имот

Зем. земя по §4, поз. имот №135.187 по плана на з-ще с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 604 кв.м.

№1939/02.11.2012 г.

Договор №8-181/24.04.2013 г. за продажба, на осн. чл.36, ал.2, т.2 и ал.3 от ЗОС и чл.36 и чл.33 от ЗС

193,00 лв.

38,00 лв.

193,00 лв.

298,55 лв.

Решение №443/21/15.03.13 г. на Об.С и Заповед №8-Z-377/03.04.13 г. на Кмета

Диана Щилянова Иванова от гр.Ст. Загора с пълн. Стефан Иванов Хаджиев


15.

605 кв.м. от поземл. имот

УПИ І-общ в кв.6 по плана на с.Крушевец, общ.Созопол

№2009/12.03.2013 г.

Договор №8-182/24.04.2013 г. за продажба, на осн. чл.34, ал.4, въз основа разпоредбите на чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.40, ал.7 от НРПУРОС

9 060,00 лв.

2023,10 лв.
11415,60 лв.

Заповед №8-Z-366/28.03.13 г. на Кмета

Сали Садулов Салиев от с. Крушевец


16.

295/695 кв.м. ид.ч. от поземл. имот

Зем. земя по §4, поз. имот №39 по плана на м.”Меден рид” в з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 695 кв.м.

№1607/21.04.2011 г.

Договор №8-186/25.04.2013 г. за продажба, на осн. чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС и чл.36 и чл.33 от ЗС

1 398,00 лв.

626,80 лв.

1398,00 лв.

1787,93 лв.

Решение №445/21/15.03.13 г. на Об.С и Заповед №8-Z-379/03.04.13 г. на Кмета

Керка Иванова Ташева от гр.Бургас


17.

Поз. имот с площ 1 472 кв.м. ведно с построена в него сграда със ЗП- 289 кв.м.

ПИ67800.505.87, идентичен с УПИ І, кв.146 и ПИ67800.505.87.1, ул.”Крайбрежна” гр.Созопол

№1747/15.02.2012 г.

Договор №8-201/13.05.2013 г. за продажба чрез публ. търг, на основ. чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл.39, ал.1 от НРПУРОС

1479420,00 лв.

225663,40 лв.

1479420,00 лв.

1877516,16 лв.

Решение №449/21/ 15.03.2013 г. на ОбС и Зап.№8-Z-483/25.04.13 г. на Кмета

„ЕМ СИ ИНВЕСТ” ЕООД – гр.Пловдив с управител Екатерина Георгиева Шишкова

18.

Поз. имот с площ 405 кв.м.

ПИ67800.502.494, идентичен с УПИ І-общ., кв.53, ул.”Люлин” гр.Созопол

№1651/30.06.2011 г.

Договор №8-213/17.05.2013 г. за продажба чрез публ. търг, на основ. чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл.39, ал.1 от НРПУРОС

94420,00 лв.

13480,80 лв.

94420,00 лв.

121489,20 лв.

Решение №452/21/ 15.03.2013 г. на ОбС и Зап.№8-Z-470/22.04.13 г. на Кмета

Жечо Иванов Маринов от гр.Бургас

19.

20/475 кв.м. ид.ч. от поз. имот

ПИ67800.502.27, идентичен с УПИ ХVІ-716, кв.68, ул.”Витоша” №7, гр.Созопол

№1927/31.10.2012 г.

Договор №8-197/08.05.2013 г. за продажба, на основ. чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС, чл.36 и чл.33 от ЗС

4694,00 лв.

748,00 лв.

4694,00 лв.

5914,44 лв.

Решение №444/21/ 15.03.2013 г. на ОбС и Зап.№8-Z-378/03.04.13 г. на Кмета

Красимира Борисова Стамова-Дичева от гр.Стара Загора

20.

36/566 кв.м. ид.ч. от поземл. имот

Зем. земя по §4, новообр. поз. имот №9, с.о.”Червенка” в з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, целият с площ 566 кв.м.

№1903/12.09.2012 г.

Договор №8-217/18.05.2013 г. за продажба, на осн. §4а, ал.5 и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

4680,00 лв.

293,40 лв.

4680,00 лв.

5896,80 лв.

Решение №319/14/02.11.12 г. на Об.С и Заповед №8-Z-1492/10.12. 12 г. на Кмета

Николай Жеков Караманов и Тодорка Жекова Герчева от гр.Бургас

21.

600/1668 кв.м. ид.ч. от поз. имот

поз. им №274 в зоната по §4, м.”Ц.Д.Г.” в з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 1668 кв.м.

№1609/21.04.2011 г.

Договор №8-245/28.05.2013гза продажба, на осн.§4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от ЗОС

1860,00 лв.

1382,40 лв.

1860,00 лв.

1975,80 лв.

Решение №234/12/21.09.2012 г. на Об.С и Заповед №8-Z-1308/30.10. 2012 г. на Кмета

Никола Благоев Николов от гр.Бургас

22.

Апартамент с площ 81,80 кв.м., ведно с прилежащо скл. помещение №1-17,91 кв.м., ведно с 24,723% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 30,35 кв.м.

Вх.1, ет.1 в жилщна сграда построена в УПИ ХІ-545, кв.6 по плана на с.Индже войвода, общ.Созопол

№1536/02.09.2010 г.

Договор №8-257/04.06.2013 г. за продажба, на основ. чл.34, ал.4 от ЗОС, въз основа разпоредбите на чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и чл.37, ал.2, т.1 от НРПУРОС

4018,00 лв.

3659,80 лв.

4018,00 лв.

5062,68 лв.

Решение №483/22/ 24.04.2013 г. на ОбС и Зап.№8-Z-571/18.05.13 г. на Кмета

Станка Йорданова Пехливанова от с.Индже войвода, общ.Созопол

23.

Апартамент с площ 50,49 кв.м., ведно с прилежащо скл. помещение №2-13,39 кв.м., ведно с 4,441% от общите части на сградата и от правото на строеж

гр.Созопол, ул.”Стара планина” бл.1, вх.А, ет.2, ап.2-среден /бивш ет.1 ап.2/ с идентификатор 67800.502.266.1.2 в сграда с идент. 67800.502.266.1 построена в имот с идент. 67800.502.266 по КК на гр.Созопол

№1797/10.05.2012 г.

Договор №8-262/05.06.2013 г. за продажба, на основ. чл.34, ал.4 от ЗОС, въз основа разпоредбите на чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и чл.37, ал.2, т.1 от НРПУРОС

30445,00 лв.

29547,30 лв.

30445,00 лв.

38360,70 лв.

Решение №506/22/ 24.04.2013 г. на ОбС и Зап.№8-Z-572/18.05.13 г. на Кмета

Вана Петкова Иванова от гр.Созопол

24.

Поз. имот, дворно място с площ 10,06/779

кв.м. ид.ч.гр. Созопол, общ.Созопол, ул.”Одеса” бл.6

ПИ № 67800.502.77, идентичен с УПИ ІІ в кв.80
№ 908/

16.03.2007г.Дог. № 8-230/27.05.2013г за продажба

на осн. чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.40, ал.7 и ал.8 от НРПУРОС


864,00 лв.


376,20 лв.
1127,90 лв.Заповед № 8-Z-536/13.05.2013г. на Кмета

Йордан Влаев Киров и Цонка Стефанова Кирова

25.

92/247 кв.м. ид.ч. от поз. имот

УПИ ХІV-332, кв.36, с.Вършило, общ.Созопол

№2027/25.03.2013 г.

Договор №8-263/06.06.2013 г. за продажба, на основ. чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС, чл.36 и чл.33 от ЗС

270,00 лв.

279,70 лв.

270,00 лв.

393,72 лв.

Решение №502/22/ 24.04.2013 г. на ОбС и Зап.№8-Z-599/21.05.13 г. на Кмета

Тодорка Христова Тодорова от с.Вършило

26.

Поз. имот с площ 10 332 кв.м.

ПИ81178.50.58 м.”Атия”, з-ще гр.Черноморец

№1909/13.09.2012 г.

Договор №8-267/07.06.2013 г. за продажба чрез публ. търг, на основ. чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл.39, ал.1 от НРПУРОС

104350,00 лв.

1 199,55 лв.

104350,00 лв.

112092,90 лв.

Решение №453/21/ 15.03.2013 г. на ОбС и Зап.№8-Z-492/25.04.13 г. на Кмета

„БУЛ АКУА” ЕООД- гр.Бургас с управител Мирослав Янков Николов

Каталог: images -> stories -> Doc
Doc -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
Doc -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
Doc -> От: мбал рег по ф д. № представлявана от адрес срещу
Doc -> Приложение 4 законодателна рамка и стратегически документи в съдебната система I. Закони конституция на Република България
Doc -> До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
Doc -> Уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
Doc -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
Doc -> Lovech Rock Fest 2016
Doc -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница