Публична покана за набиране на асоциирани партньори в проектно предложениеДата17.03.2017
Размер38.01 Kb.
#17183

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проектно предложение

Център за компетенции в тематично направление Информатика и ИКТ
Технически университет-София подготвя предложение за проект Център за компетенции в тематично направление Информатика и ИКТ във връзка с Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, процедура BG05M2OP001-1.002 Създаване и развитие на центрове за компетентност, Приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие", Инвестиционен приоритет: № 1а. Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационната дейност, подобряване на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центровете на компетентност, по-специално центровете, които са от интерес за Европа, Специфична цел 1: „Развитие на върхови и пазарно-ориентирани научни изследвания“. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на процедурата е да подпомогне: • Увеличаване на инвестициите в НИРД и иновациите

 • Пазарно ориентиране на научните изследвания, с цел повишаване на капацитета за иновации

 • Инвестиции в модерни научноизследователски инфраструктури и оборудване.

Очакваните резултати от финансирането по настоящата процедура са свързани със създаване на условия за:

 • връзки и взаимодействия между центрове за научноизследователска и развойна дейност, висши училища и предприятия;

 • инвестиции на предприятията в научноизследователска и развойна дейност;

 • изграждане на мрежи и клъстери.

Кандидатите за асоциирани партньори могат да бъдат институции, като например изследователски институти, университети, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научни и технологични паркове, общини, агенции и др.

За да участват в процеса на подбор на асоциирани партньори на кандидатите трябва да представят следната информация:Асоциирани партньори – научноизследователски организации

 1. Декларация за липса на конфликт на интереси, попълнена по образец Приложение IIа

 2. Списък, съдържащ обективно проверима информация относно публикациите на асоциирания партньор в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS или WoS, през последните 5 години (2011-2015). Представя се общ списък за асоциираните партньори, подреден по фамилията на първия автор в азбучен ред, а след това на следващите автори. Списъкът следва да съдържа:

  • авторите на публикацията, като имената на съответните членове на научноизследователския екип са удебелени;

  • заглавие на публикацията;

  • наименование на научното списание/книга, година, том, начална и крайна страница на публикацията;

  • научна област на публикацията, свързана със съответната тематична област на ИСИС;

  • интернет връзка към реферирането на публикацията в SCOPUS или WoS.

 1. Договори за получено финансиране от асоциирания партньор от Европейски съвет за научни изследвания.

 2. Договори за финансиране на проекти по Рамковите програми на ЕС и Хоризонт 2020, удостоверяващи че асоциираният партньор е изпълнявал функции на координатор, през последните 5 години (2011-2015).

 3. Патенти и/или Заявки за патент, издадени/регистрирани в чуждестранни и/или международни патентни органи или организации (включително Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство, Патентен офис на САЩ).

 4. Учредителен акт, устав, договор или друг документ относно участието на асоциирания партньор в създаването на иновативни предприятия (spin off, spin out) в областта на проектното предложение.

Асоциирани партньори – предприятия

 1. Декларация за липса на конфликт на интереси, попълнена по образец Приложение IIа

 2. Договори, препоръки или други документи, удостоверяващи партньорства между асоциирания партньор и други организации за научни изследвания.

 3. Справка за научноизследователска и развойна дейност за 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 г.1 (съобразно броя приключили финансови години) - подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.

 4. Отчет за приходите и разходите за 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 г. (съобразно броя приключили финансови години), подписан с КЕП и прикачен в ИСУН 2020.

 5. Стратегия за иновации, политика и правила относно интелектуалната собственост

 6. Договори за научноизследователски или иновационни проекти, осъществени съвместно с научноизследователски организации, през последните 5 години (2011-2015)

Всички данни, предоставени от кандидатите във връзка с изпълнението на текущата селекция, ще бъдат считани за напълно конфиденциални.

Писмените заявления, се подават в срок до 17 часа на 15 декември 2016 г. на електронен адрес: fksu-k@tu-sofia.bg.

Справки: електронна поща fksu-k@tu-sofia.bgДопълнителна информация за оперативната програма и специфичните условия за прилагане може да бъде намерена на следния адрес: http://sf.mon.bg.

1 Посоченият документ е част от Годишния отчет за дейността на кандидата. Съгласно чл. 92, ал.З, чл.219, ал.4, чл.252, ал.2, чл.259, ал.З от ЗКПО и чл.51 от ЗДДФЛ, юридическите и физическите лица заедно с годишната данъчна декларация подават и Годишен отчет за дейността (в сила от 01.01.2010 г.).Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница