Публична покана за провеждането на процедура за избор на изпълнител по договор за възлагане на поръчка, при следните условия: Предмет на процедуратаДата12.03.2018
Размер48.87 Kb.
#62322
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Предмет на процедурата – „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5 бр. болнични легла за отделение по интензивно лечение при „МБАЛ – Бургас” АД”

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.

3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:

- Място на доставка – отделение за отделение по интензивно лечение при „МБАЛ – Бургас” АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73, Хирургичен корпус, ет.2;

- Максимален срок за изпълнение на поръчката – 30 дни.

4. Техническа спецификация:

Електромотори и легла, с 4 секции: гръб, седалище, бедра и подбедрици;

Матрачната платформа следва да се повдига от система от две телескопични колони с електромеханично задвижване, които позволяват лесен достъп за ефективно почистване, дезинфекция без проникването на течност между отделните им сегменти и достъп за преглед с С-рамо;

Леглата следва да разполагат със следните движения:

- Височинно регулиране в диапазон минимум 39.5 до 77,5 см - чрез електромотор;

- Тренделенбург/обратен Тренделенбург +/- 14 градуса - чрез електромотор;

- Регулиране на ъгъла на секция гръб - чрез електромотор;

- Регулиране на ъгъла на секция бедра - чрез електромотор;

- Едновременно движение на ъгъла на секции гръб и бедра - чрез електромотор;

- Регулиране на ъгъла на секция подбедрици.

- Намаляване компресията в седалищната област на пациента при въвеждане в седнало положение и минимизиране риска от декубитални рани, чрез едновременно отдалечаване на секция гръб и секция бедра от секция седалище, като едновременно с това долният им край да се повдига нагоре.

- Механизъм за бързо механично привеждане в позиция за CPR - чрез лесно достъпни ръкохватки от двете страни на матрачната платформа.

Предварително програмирани бутони за бързо привеждане на леглото с едно натискане в следните позиции: Тренделенбург. Кардио-пулмонална ресурситация (CPR), Кардио кресло, прегледна позиция (леглото да се привежда в най-висока точка), позиция за подпомагане изправянето на пациента.

Леглата да са с рентгеновопрозрачна платформа, което да позволява сканиране с С-рамо и е о оборудвано с поставка за рентгенова касета, която се зарежда латерално и не е нужно промяна в позицията на пациента.

Необходимо е да притежават акумулаторна батерия с индикатор за състоянието, за използване на функциите на леглото при спиране на мрежовото захранване и при преместване.

Стандартният капацитет на леглото е 180-300 кг.

Леглата да са окомплектовани с антидекубитални матраци, съответстващи на ергономичната форма на пациентната повърхност, изработени от полиуретанова пяна. със сменяем водоустойчив и незапаряващ еластичен калъф с цип от материал позволяващ многократно изпиране в перална машина при висока температура (90°С) както и третиране с почистващи препарати и дезинфектанти. Сърцевината на матраците да е двуслойна с плътна основа и еластична горна част.

- Регулируемата височина на леглото да е 44 см. до 80 см.;

-Минимален ъгъл на движение частта за глава да е 65 градуса;

- Габаритни размери: 105x210x45-80 (DxWxH) Н СМ, 120 кг/ UNIT;

- Матрачната платформа: 90 см. х 195 см.;

- Височинна настройка: 45 см.-80 см..


Леглата следва да се предоставят с минимален гаранционен срок от 12 м..
5. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане –– с офертата си всеки от поканените участници следва да представи единична цена за доставка на леглата по техническа спецификация с вкл. ДДС, както и обща стойност за изпълнение на поръчката с вкл. ДДС. Общата стойност на предложението не следва да надхвърля сумата от 30 500 лв. без вкл. ДДС.

Плащането се извършва след извършване на доставката в срок предложен от спечелилия участник.6. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

7. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1. К1Цена – изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най – ниска цена от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент 80т..

К1 = Цена мин. /най – ниска предложена цена/ х 80

Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/

2. К2Срок на отложено плащане - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният със съответното предложение срок, към максималния срок предложен от участник в процедурата, умножена с тегловен коефициент 20т..
К2 = Срок на предл. /срок на съотв. предложение/ х 20

Макс. срок /предложен най – дълъг срок/

Ккомпл.= К1 + К2
Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението, кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на “МБАЛ – Бургас” АД до 15.00 часа на 05.08.2013г., като офертите следва да съдържат:

ПЛИК “А” - запечатан непрозрачен плик:

- ЕИК участника;  • ISO 9001 и ISO 13485 на производителя;

  • Декларации за съответствие за предложените изделия;

  • Каталог – оригинал от производителя, придружен с превод;

  • Техническо предложение, включващо срок на доставка, който не следва да е по - дълъг от 30 дни от сключване на договора, срок на отложено плащане на доставката, както и срок на гаранционно обслужване;

  • Сравнителна таблица, включваща изискванията посочени в спецификацията по чл.4 и техническите характеристики на предлаганите легла.

ПЛИК “Б” - запечатан непрозрачен плик с надпис “Ценово предложение”:

• Финансово предложение в процедурата, включващо единична цена за доставка на леглата по техническа спецификация с вкл. ДДС, както и обща стойност за изпълнение на поръчката с вкл. ДДС
ИЗП. ДИРЕКТОР

ип “МБАЛ – БУРГАС” АД:

/д-р Георги Матев/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница