Публично представяне на калина чапкънова-кючуковаДата06.02.2018
Размер160.17 Kb.
#55411


ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

НА
КАЛИНА ЧАПКЪНОВА-КЮЧУКОВА

Кандидат за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


1. Име:
Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова


2. Номинирана от:
Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Димитър Николов Лазаров, Анна Василева Александрова, Йорданка Иванова Фикирлийска, Мария Йорданова Илиева и Парламентарна група на ПП ГЕРБ


3. Подкрепа: Доц. д-р Мария Нейкова, председател на Асоциацията на завършилите Бургаски свободен университет и заместник декан на Центъра по юридически науки при БСУ, от проф. Борис Велчев, бивш главен прокурор на Република България, и СНЦ „Асоциация Деметра“.

Източник: Интернет страница на Народното събрание.


4. Дата и място на раждане: Родена на 13.02.1972 г. в гр. Бургас.

Източник: www.comdos.bg


5. Семейно положение
: Омъжена. Съпруг: Еролин Недков Кючуков.

Източник: Декларацията за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, публикувана на интернет страницата на НС.

6. Владеене на чужди езици: Владее английски и руски език на добро ниво.

Източник: Подробна автобиография, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

7. Образование: През 1995 г. завършва специалност „Право“ в Бургаски свободен университет.

Източник: Подробна автобиография, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

8. Продължаващо обучение (участия в семинари, дискусии):

Участие в обучителни семинари на тема:

 • Професионална етика и антикорупция;

 • Правосъдие и медии;

 • Администриране дейността на прокуратурата;

 • Международно правно сътрудничество;

 • Ефективна комуникация на Прокуратурата при противодействие на корупцията;

 • Защита на финансовите интереси на ЕС;

 • Борба с корупцията по високите етажи;

 • Защита на класифицираната информация;

 • Противодействие на високотехнологичните престъпления, новите форми на организирана престъпност;

 • Разследване на престъпления срещу институционализираните деца с увреждания;

 • Учебен курс за ръководители на съдебната система – лекции по управление на бюджет, обществени поръчки, управление на човешките ресурси, класифицирана информация, СРС;

 • Обучение на прокурори от Национална прокурорска мрежа;

 • Ролята на Евроджъст по дела с трафик на хора;

 • Управление на значими случаи;

 • Гаранции за справедлив процес в наказателното производство /чл. 6 от ЕКПЧ/, право на личен и семеен живот /чл. 8 от ЕКПЧ/, право на ефикасни вътрешноправни средства за защита /чл. 13 от ЕКПЧ/;

 • Средиземноморска конференция „Борба с тероризма, организиран от презокенска служба за прокурорско развитие, подпомагане и обучение към Департамента по правосъдие на САЩ, в сътрудничество с Бюрото за борба с тероризма при Държавния Департамент, проведена в Никозия, Кипър;

 • Курс семинар „Разпит на заподозрени терористи“ – Атина, Гърция;

 • Процесуални права в Европейското наказателно право – Букурещ, Румъния;

Източник: Подробна автобиография, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

9. Стаж:

В органите на съдебна власт: 

20.07.2010 – към настоящия момент Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Бургас

20.11.2009 – 20.07.2010 И.Ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Бургас

13.04.2006 – 20.11.2009 Заместник-административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Бургас

01.05.2002 – 12.04.2006 Прокурор в Окръжна прокуратура Бургас

01.06.2001 – 01.05.2002 Заместник-районен прокурор на Районна прокуратура Бургас

01.11.1998 – 01.06.2001 Прокурор в районна прокуратура Бургас

20.06.1997 – 01.11.1998 Младши прокурор в Районна прокуратура Айтос

15.11.1995 – 15.11.1996 Съдебен кандидат Окръжен съд Бургас

Извън органите на съдебна власт:

16.11.1996 – 18.06.1997 Инспектор направление „Трудови правоотношения“, Районна инспекция по труда Бургас

01.10.1995 – 30.06.1996 Хоноруван асистент по „Обща теория на правото“, Бургаски свободен университет, Юридическия факултет

05.09.1994 – 01.01.1995 „Административно и правно обслужване на населението“, община СозополИзточник: Подробна автобиография, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

1. Текуща длъжност: Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Бургас

2. Кариерно израстване: Калина Чапкънова-Кючукова завършва юридическото си образование през 1995 г. в Бургаския свободен университет. Започва кариерата си в отдел „Административно и правно обслужване на населението“ на община Созопол през 1994 г. В периода 1995 -1996 г. е хоноруван асистент по Обща теория на правото в Бургаския свободен университет. От ноември 1995 до юни 1997 г. е инспектор в направление „Трудови правоотношения“ в Районна инспекция Бургас.

В съдебната власт професионалната ѝ кариера преминава последователно като младши прокурор в РП-Айтос (1997-1998 г.), прокурор в РП-Бургас (1998-2001 г.), заместник-районен прокурор в РП-Бургас (2001-2002 г.) и прокурор в ОП-Бургас (от 2002 г.). В периода 2006-2009 г. Калина Чапкънова-Кючукова е заместник-административен ръководител, заместник-оркъжен прокурор на ОП-Бургас. От 21.11.2009 до 20.07.2010 г. е и. ф. административен ръководител-окръжен прокурор на ОП-Бургас. На 09.07.2010 г. Калина Чапкънова-Кючукова е избрана от ВСС за административен ръководител-окръжен прокурор на ОП-Бургас с 20 гласа „за“ (Протокол №27/09.07.2010 г. ВСС).

Видно от протокол №21 от заседанието на ВСС, проведено на 29.06.2005 г. прокурор Калина Чапкънова-Кючукова е повишена в ранг „прокурор в АП”. С решение на ВСС от 11.03.2010 г. по протокол № 10 е повишена на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. През 2014 г. Калина Чапкънова-Кючукова е кандидат за административен ръководител-апелативен прокурор на АП-Бургас. При гласуването на кандидатурата ѝ от ВСС тя получава 8 гласа „за“, 2 „против“ и 6 „въздържал се“ и не е назначена на длъжността (Протокол №24/12.06.2014 г. ВСС). На 01.10.2015 г. Калина Чапкънова-Кючукова е избрана за втори път за административен ръководител-окръжен прокурор на ОП-Бургас от ВСС с 19 гласа „за“ от 20 гласували и 1 „въздържал се“ (Протокол №49/01.10.2015 г. ВСС).

През 2014 г. на прокурор Чапкънова-Кючукова е проведено периодично атестиране. Поставената комплексна оценка е „много добра” (Протокол №20/15.05.2014 г. ВСС)Източник: Подробна автобиография, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Протоколи от заседания на ВСС. wwwpis.bg


3. Данни от атестационния формуляр: Непублични.

4. Дисциплинарни наказания и поощрения: Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова е наградена с отличие „Служебна благодарност за проявени висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения“, заповед РД-08-267/03.04.2017 г. Не са ѝ налагани дисциплинарни наказания.

Източник: Кадрова справка, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Данни от Декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ): В декларацията си по ЗПУКИ от 16.01.2009 г. в качеството си на заместник на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Бургас Калина Чапкънова-Кючукова е декларирала, че има потребителски кредит на стойност над 5 000 лв.

Източник: Декларация по ЗПУКИ достъпна на интернет страницата на ВСС.

2. Данни от декларации към Сметна Палата

Представените данни са актуални към датата на издигане на кандидатурата –21.06.2017 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 28.07.2017 г.

Името на Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни.

Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: • 2006 г.

 • 2007 г.

 • 2008 г.

 • 2009 г.

 • 2010 г.

 • 2011 г.

 • 2012 г.

 • 2013 г.

 • 2014 г.

 • 2015 г.

 • 2016 г. – вече декларация по чл.175в, ал.1, т.2 ЗСВ, подадена пред Инспектората към ВСС

Други данни за имущественото състояние на Калина Чапкънова-Кючукова се съдържат в Декларацията за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, публикувана на интернет страницата на НС.

3. Имотен регистър

3.1. Служба по вписванията - Бургас за периода от 01.01.1992 г. до 27.07.2017 г.


Пореден № по справката

1

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2015 

Страни

Продавач - КАЛИНА СТЕФАНОВА ЧАПКЪНОВА-КЮЧУКОВА  

Купувач(Частна собственост) – физическо лице  

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 80.560 кв. м., гр.Бургас, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас

Пореден № по справката

2

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2010 

Страни

Продавач - КАЛИНА СТЕФАНОВА ЧАПКЪНОВА-КЮЧУКОВА
Продавач – физическо лице   

Купувач(Частна собственост) – физическо лице

Купувач(Частна собственост) – физическо лицеИмот

Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 59.550 кв. м., гр. Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 59.55 КВ М; обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр. Бургас

Пореден № по справката

3

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

Година

2005 

Страни

ДАРИТЕЛ – физическо лице  

ДАРЕН - КАЛИНА СТЕФАНОВА ЧАПКЪНОВА-КЮЧУКОВА
ДАРЕН - физическо лице  
ДАРЕН - физическо лице     

Имот

Поземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 101.59 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас

Пореден № по справката

4

Дата от дв. вх. рег

21/02/2005 

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

Година

2005 

Страни

ПРОДАВАЧ - физическо лице  
ПРОДАВАЧ - КАЛИНА СТЕФАНОВА ЧАПКЪНОВА-КЮЧУКОВА
   

КУПУВАЧ - физическо лице  
КУПУВАЧ - физическо лице    

Имот

Поземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 78.33 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас

Пореден № по справката

5

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

Година

2001 

Свързани актове

 

Страни

ДАРИТЕЛ - физическо лице  
ДАРИТЕЛ - физическо лице    

ДАРЕН - КАЛИНА СТЕФАНОВА ЧАПКЪНОВА-КЮЧУКОВА
ДАРЕН - физическо лице  
ДАРЕН - физическо лице  
ДАРЕН - физическо лице     

Имот

Поземлен имот, гр.Бургас, ДВОРНО МЯСТО ОТ 495 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас

Пореден № по справката

6

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

Година

1997 

Страни

ДАРИТЕЛ - физическо лице  
ДАРИТЕЛ - физическо лице     

ДАРЕН - КАЛИНА СТЕФАНОВА ЧАПКЪНОВА-КЮЧУКОВА
ДАРЕН - физическо лице

Имот

Поземлен имот, гр.Бургас, 1/2 ИД Ч ОТ АПАРТАМЕНТОТ 59.55 КВ М; обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас

Пореден № по справката

7

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

Година

1997 

Страни

ПРОДАВАЧ - физическо лице

ПРОДАВАЧ - КАЛИНА СТЕФАНОВА ЧАПКЪНОВА-КЮЧУКОВАКУПУВАЧ - МИКАЕЛА-ЕМА МАЙКЪЛ ДЖОН БЪК  

Имот

Поземлен имот, гр.Бургас, ГР.БУРГАС; ГАРАЖ ОТ 15.86 КВ М В ДВОРНО МЯСТО ОТ 360 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас ул


3.2. Служба по вписванията – Несебър за периода от 01.01.1992 г. до 27.07.2017 г.
Пореден № по справката

1

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

Тип Акт

Заличаване на договорна ипотека 

Година

2006 

Условие

Заличена с молба съгласие от БАHКА ДСК, нотариално заверена с рег.№ *** при нотариус Стоян Ангелов.  

Свързани актове

Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта:Договорна ипотека,

Пореден № по справката

2

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

Договорна ипотека 

Година

2006 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Заличаване на договорна ипотека


4. Други данни: Името на Калина Чапкънова-Кючукова присъства в Списък по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ, изготвен от синдика на КТБ АД: размер на влоговете и кредитите на физическите лица по чл. 2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и др. длъжности. Стойността на влоговете са 40 800. 00 BGN и 16 955. 00 EUR.

5. Участие в НПО и други организации: Няма данни.

6. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия: На Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова е извършена една проверка на 27.05.2009 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Заключението на проверката е неустановена принадлежност.

Източник: http://comdos.bg/

IV. ДРУГИ

1. В медиите

Публикация (заглавие и връзка)

Източник (издание, дата, автор)

Прокурор по атентата на Летища Бургас предложен за член на ВСС

24chasa.bg, 16.06.2017, Румина Димитрова, Тони Щилиянова

Парламентът създава клонинг на сегашния Висш съдебен съвет

Mediapool.bg, 16.06.2017

Цветанов: Депутатите ни от Бургас препоръчаха Калина Чапкънова за член на ВСС

Blitz.bg, 16.06.2017

Калина Чапкънова, прокурор: 2016 година е изключително успешна за Окръжна прокуратура – Бургас

Focus-radio.net, 05.04.2017, Силвия Дончева

За четвърти път делото за атентата в „Сарафово“ не тръгна

News.bg, 29.03.2017, Веселина Станчева

Отново фалстарт на делото за атентата в “Сарафово“

Banker.bg, 10.11.2016, Румен Савов

Резил за шефката на окръжна прокуратура

Skat.bg, 16.06.2016

Вижте влоговете в КТБ на магистрати по морето

Chernomorie.bg, 11.02.2016

Окръжният прокурор Калина Чапкънова ме уволни, за да сложи тъщата на брат си

Flagman.bg, 11.01.2016, Иван КОЛЕВ, Емел МАХМУД

Калина Чапкънова е новият/стар окръжен прокурор на Бургас

Gramofona.com, 01.10.2015

Красивата обвинителка Калина Чапкънова – единственият кандидат за шеф на Окръжна прокуратура-Бургас

Flagman.bg, 03.07.2015, Иван Колев

Мандатът на окръжния прокурор на Бургас Калина Чапкънова изтича. Ще има ли битка за поста ѝ?

Flagman.bg, 30.05.2015, Иван Колев

Очарователната Калина Чапкънова с двама нови заместници

e-burgas.com, 20.03.2015

Разпитват в съда окръжния прокурор на Бургас за изчезнали пари и злато

Nakratko.bg, 15.12.2014

ВСС отряза Калина Чапкънова за шеф на Апелативна прокуратура-Бургас

Cross.bg, 12.06.2014

Следовател Караджова е отстранена от екипа, разследващ атентата в Бургас

Banker.bg, 07.01.2013

Атентатът и прокуратурата от 13-я ден

Bivol.bg, 31.07.2012

Свидетел разпозна атентатора

News.bnt.bg, 20.07.2012, Цвета Младенова

Трима в битка за окръжен прокурор на Бургас

Desant.bg, 09.03.2010, Фани Христозова
3. Комуникационен дневник

Представянето бе изпратено на Калина Чапкънова-Кючукова за преглед и коментар на 31 август 2017 г. по електронен път. На 04 септември от администрацията на Окръжна прокуратура Бургас съобщиха, че г-жа Чапкънова-Кючукова е в платен годишен отпуск и до настоящия момент не могат да се свържат с нея.
Каталог: cdir -> bili-bg.org -> files
cdir -> Туристически маршрут с. Орешари – С. Странджево
cdir -> ГР. Крумовград антична и средновековна крепост
files -> Публично представяне на пламена цветанова апостолова
cdir -> Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; п роект за решение
files -> На марина михайлова дойчинова
files -> На маринела панкова тотева
files -> I. лична информация име: Йордан Андреев Стоев Номиниран от
files -> Публично представяне на ангелинка николова николова
files -> На мирослав александров джеров


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница