Публикувани статии Участие в конференцииДата17.01.2017
Размер98.21 Kb.
#12921

 1. Публикувани статии

 2. Участие в конференции

 3. Закупена научно-изследователска апаратура

 4. Закупено офис оборудване

 5. Командировки, обмяна на опит

 6. Други дейности
Тема: „Изучение атмосферных выпаддения тяжелых металлов и токсичных элементов с помощью метода мхов-биомониторов с использавянием ядерно-физических методов анализаа ГИС-технологии”, Договор 602, 2007г., съвместна тема с ОИЯИ Дубна, 06-4-1036-2005/2007, „Нейтронная физика – фундаментальные и прикладные исследования”


1

 1. S.G. Marinova, M.V. Frontasyeva, L.D. Yurukova, L.P. Strelkova, A.T. Marinov. Air pollution studies in South Bulgaria using the moss biomonitoring technique and neutron activation analysis. In Proceedings of Sixth International Conference of the Balkan Physical Union, CP899, American Institute of Physics, 978-0-7354-0404-5/07/,Vol.978, p. 739, 2007, (http://proceedings.aip.org/proceedings/cpcr.jsp)

 2. European Atlas;Spatial and Temporal Trends in Heavy Metal Accumulation in Mosses in Europe (1990-2005),UNECE ICP Vegetation.Editors: H.Harmens, D. Norris and participants of the moss survey.Centre for Ecology& Hydrology,University of Wales Bangor,United Kingdom,July 2008,p.43, p.48, ISBN: 978-1-85531-239-5.

 3. S. Marinova, M. Frontasyeva, L. Yurukova, L. Strelkova, E. Steinnes, A.Marinov, The Moss Techniques for Air Pollution Study in Bulgaria, BPU7,9-13 September 2009, Alexandroupolis, Greece, AIP conference proceedings, CP1203, p. 777 – 782, 2009

 4. E. Steinnes,M.V.Frontasyeva,L.Barandovski,MCoskun, M. Krmar, S. Marinova, S.S.Pavlov ,Z.Spiric,T.Stafilov,V.Urumov and L.Yurukova,5th International Workshop on Biomonitoring of Air Pollution ,Buenos Aires, Argentina, 20-24 September,2009,BM09100.

 5. S. Marinova, L. Yurukova, M.V. Frontasyeva, E. Steinnes, L.P. Strelkova, A. Marinov, A.G. Karadzhinova. Air pollution studies in Bulgaria using the moss biomonitoring technique, NAA and AAS. Ecological Chemistry and Engineerimg”, Vol.17,No.1,2010,p.37-52 ,IF 0.615.

 6. Frontasyeva M.V., Steinnes E., Barandovski L., Marinova S., Marine gradients of halogens and selenium in moss and soil studied by ENAA, Neutron Spectroscopy, Nuclear structure, Related topics, XIX International Seminar of Interaction of Neutrons with Nuclei, ISINN-19, pp. 28, Dubna 2011
2

 1. BPU -6 Sixth International Conference of the Balkan Physical Union, 22-26 August, 2006, Istanbul, Turkey

 2. BPU7, Seventh International Conference of the Balkan Physical Union 9-13 September 2009, Alexandroupolis, Greece

 3. 5th International Workshop on Biomonitoring of Air Pollution ,Buenos Aires, Argentina, 20-24 September,2009,BM09100.

 4. XIX International Seminar of Interaction of Neutrons with Nuclei, ISINN-19, pp. 28, Dubna 2011
3
4


Тема: „Изпользование ядерно-физических методов для проведения мониторинга на територии АЭС „Белене”-съвместна тема с ОИЯИ Дубна ,договор 603(2009)


1

 1. Е. БЛАГОЕВА, ХР. ХРИСТОВ, С. МАРИНОВА, М. ГУСТОВА, О. МАСЛОВ, М. ФИЛИПОВ, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНО-ФИЗИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРАН И ТОРИЙ В ПОЧВИ ОТ РАЙОНА НА АЕЦ “ БЕЛЕНЕ”. ИЗСЛЕДВАНЕ СОРБЦИЯТА НА U(VI) В ПОЧВА ОТ РАЙОНА, INTERNATIONAL CONFERENCE “NUCLEAR POWER FOR THE PEOPLE”, 13-15 NOVEMBER 2008, SOFIA „ДОКЛАДИ НА БЯД”)

 2. E.Blagoeva, S.Marinova, H. Hristov, P.Zapriyanova,Use of gamma-activation, x-ray fluorescence and atomic absorption methods for monitoring of the Belene NPP, Dokladi na BYAD,v. 13(2) p.52-55, 2009

 3. Hr.Hristov,N.Balabanov,S.Marinova,E.Blagoeva,M.Gustova,O.Maslov,Radioecological Investigations of the Area Around the Belene NPP, BPU7,9-13 September 2009, Alexandroupolis, Greece, American institute of Physics conference proceedings CP1203, 978-0-7354-0740-4,p.596-599,2009

 4. Хр. Христов, С. Маринова, П. Недева, П. Запрянова, Ц. Георгиева, Изследване на радиационния статус на района на АЕЦ „Белене”, Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, серия Б, Естествени и хуманитарни науки,томХIII,стр.101-105, 2011

 5. Хр. Христов, С. Маринова, М. Густова, О. Маслов, Елементен анализ на бетони, използвани при строителството на АЕЦ „Белене”, Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, серия Б, Естествени и хуманитарни науки,томXIII, стр. 92-95, 2011.

 6. H. Hristov, S. Marinova, M. Gustova, O. Maslov, Radioecological research in the construction of Belene NPP, Neutron Spectroscopy, Nuclear structure, Related topics, XIX International Seminar of Interaction of Neutrons with Nuclei, ISINN-19, pp.32, Dubna 2011

 7. Хр.Христов, Е.Благоева, С.Маринова, П.Запрянова, М.Густова, О.Маслов, Използване на ядрено-физични методи за провеждане на мониторинг на територията на АЕЦ”Белене”, Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, серия Б, Естествени и хуманитарни науки, том XIII, стр.96-100,2011
2

 1. BPU -6 Sixth International Conference of the Balkan Physical Union, 22-26 August, 2006, Istanbul, Turkey

 2. BPU7, Seventh International Conference of the Balkan Physical Union 9-13 September 2009, Alexandroupolis, Greece

 3. CONFERENCE “NUCLEAR POWER FOR THE PEOPLE”, 13-15 NOVEMBER 2008, SOFIA

 4. XIX International Seminar of Interaction of Neutrons with Nuclei, ISINN-19, pp.32, Dubna 2011
3

1. Дозиметър – радиометър - TERRA-P- ECOTEST


4

2. Скенер - CANON
Тема: Project-IAEA-RER-0-028-9001(2009-2011)”Impoving Educational and Training

Capabilities in Nuclear Science and Applications”
1
2
3

  1. EN-12 Прецизен Гайгеров брояч с Гайгерова тръба - Високо технологичната радиоактивна постановка, предвиждаща достатъчно експериментални обции за пълен курс по радиоактивност. Установката включва: EN-30 Прецизен гайгеров брояч; EN-04 Широка Гайгерова тръба с кабели; EN-06 Държател за Гайгерова тръба с абсорбер; EN-03 Установка за радиоактивен източник (Радиоактивните източници са малък диск включващ Алфа (Po-210) източник, Бета (Sr-90), Гама (Co-60). Съответната им активност е 3.7 KBq; Пълно ръководство с инструкции с инструкции за експерименти;

  2. CP71252-02 алфа, бета, гама радиоактивен измерител;

  3. WLS1764-25 Дифузионна облана камера;

  4. 16760-05 Игловиден Алфа източник;

  5. 16760-07 Игловиден Бета източник;

  6. P2510311 Софтуерно измерващ експеримент на Франк и Херц с живачна тръба;TDS2024B

  7. TDS2024B Осцилоскоп цифров запомнящ, 200 MHz, 2GS/s, 4 канала, цветен дисплей, USB вход;
4


 • Fond National Suisse de la Recherche Scientifique (FNSNF) - Project: IZ73Z0_127942/1 “Modern Optics and Spectroscopy – from research to education”; Period: 2010-2012;
1

 1. T L Dimitrova, A Lechkov, Ts Grigorova, and A Weis – Acoustic and visual display of photons: a handheld demonstration device – Phys. Scr. T147 (2012) 000000 (4pp)

 2. T Eftimov, T L Dimitrova and G Ivanov – A fiber-optic polarimetric demonstration kit – Phys. Scr. T147 (2012) 000000 (3pp)

 3. T. L. Dimitrova and A. Weis – A portable double slit quantum eraser with individual photons – Eur. J. Phys. 32 (2011) 1535–154

 4. Т. Л. Димитрова, Г. Иванов, З. Копчева – Физични демонстрации по темата „Взаимодействие на телата” от дисциплината човекът и природата за 4 клас – 40-та Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика, Габрово, 5-8 април, (2012), 313-316
2

 1. III International School and Conference on Photonics PHOTONICA 2011 August 29 - September 2, 2011, Belgrade, Serbia;

 2. III International School and Conference on Photonics PHOTONICA 2011 August 29 - September 2, 2011, Belgrade, Serbia;

 3. 43th EGAS Conference, Fribourg, Switzerland, 28 June - 2 July, 2011;

 4. Show Physics 2010, EPF conference, Bad Honnef, Germany, 27-30 April 2010;
3

Апаратура, проектирана и конструирана в рамките на проекта:

 1. Преносим уред за визуално и акустично демонстриране на фотони

 2. Влакнесто-оптичен комплект за изследване на поляризацията на светлината

 3. Интерферометър на Майкелсон

 4. Влакнесто-оптичен жироскоп

4
5

2011 December (2 days) – Todorka Dimitrova, Institute of Applied Optics, Belgrade;

2011 September (4 days) – Todorka Dimitrova, Institute of Applied Optics, Belgrade;

2011 June (1 weeks) – Todorka Dimitrova, University of Fribourg, Switzerland;

2011 February (1 weeks) – Todorka Dimitrova, University of Fribourg, Switzerland;

2010 November (5 days)Georgi Ivanov, University of Fribourg, Switzerland;

    1. October (5 days) – Todorka Dimitrova, Institute of Applied Optics, Belgrade;
6

Посещения на партньори:

2012 June (5 days) – Prof. Antoine Weis, University of Fribourg, Switzerlan


COST Action MP0604 “Optical Micro-Manipulation by Nonlinear Nanophotonics”, 2007 - 2011

1

 1. T Babeva, R Todorov, S Mintova, T Yovcheva, I Naydenova and V Toal, Optical properties of silica MFI doped acrylamide-based photopolymer, Special issue of Journal of Optic A: Pure and Applied Optics, Volume 11, Number 2, 2009, 11, pp. 24015-24022(8).

 2. T. Yovcheva, I. Naydenova, I. Vlaeva, R. Todorov, V. Toal, S. Sainov, Optical properties of charged polymer with nano-sized zeolite inclusions, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials-Symposia, 2009, 1(3), pp. 604-607.

 3. T. Yovcheva, I. Naydenova, I. Vlaeva, S. Martin, V. Toal, S. Sainov, Optical and holographic characteristics of photopolymer layers, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 2009, 11(10), pp. 1452-1455.

 4. T. Yovcheva, I. Vlaeva, S. Sainov, I.Naydenova, V. Toal, S. Mintova, Holographic recording in charged photopolymerisable nanocomposites, AIP Conference Proceedings, ICO-PHOTONICS-DELPHI2009, 2010, Volume 1288, pp. 39-42.

 5. I. Naydenova, E. Leite, Tz. Babeva, N. Pandey, T. Baron, T. Yovcheva, S. Sainov, S. Martin, S. Mintova, V. Toal, Optical properties of photopolymerisable nanocomposites containing nanosized molecular sieves, Journal of Optics, Volume 13, Number 4, 2011, 044019 (10pp) doi: 10.1088/2040-8978/13/4/044019

 6. T. Yovcheva, I. Naydenova, S. Sainov, V. Toal , S. Mintova, Holographic Recording in Corona Charged Acrylamide-Based MFI-Zeolite Photopolymer, Journal of Nonlinear Optics Physics & Materials, Vol. 20, No 3, (2011) DOI: 10.1142/S0218863511006091, pp.271-279.
2

 1. International Commission for Optics Topical Meeting on “Emerging Trends and Novel Materials in Photonics” (ICO PHOTONICS), 7 - 9 October 2009, Delphi, Greece

 2. 10th Mediterranean Workshop and Topical Meeting "Novel Optical Materials and Applications" , NOMA-2011, Grand Hotel San Michele, Cetraro - Italy, June 05 - 11, 2011
3
4
5

м. септември 2010 (1месец) Специализация

Дъблински технологичен институт, Ирландия,

Дъблин, Лаборатория по Оптика

Изследване на оптични свойства на фотополимери

м. юли 2009 (1месец) Специализация

Дъблински технологичен институт, Ирландия,

Дъблин, Лаборатория по ОптикаИзследване на оптични свойства на фотополимери

м. юни 2008 (1месец) Специализация

Дъблински технологичен институт, Ирландия,

Дъблин, Лаборатория по ОптикаИзследване на оптични свойства на фотополимери


6


BioSUPPORT Project no.: 245588

Project title: Strengthening the University of Plovdiv Research Potential in Plant Systems Biology and Food Biotechnology, 2009-2012

1

 1. T. Yovcheva, M. Marudova, G. Zsivánovits, E. Vozary, S. Sainov, Electrical and optical properties of PLL/CMC multilayer films, Novel Aspects of Surfaces and Materials (NASM 3), 11-15 April 2010, Chancellor's Hotel and Conference Centre, Manchester, 114- 115.

 2. Viraneva, T. Yovcheva, St. Nedev, M. Hristov, G. Mekishev, Influence of the gas media on the stability of corona charged polyethylenterephtalate films stored at low pressure, IEEE-Transaction on Dielectrics and Electrical Insulators, 2012, in print (accepted)

 3. A. Viraneva, T. Yovcheva, St. Nedev, M. Hristov, G. Mekishev, Influence of the gas media on the stability of corona charged polyethylenterephtalate films stored at low pressure, Proceedings of 14th International Symposium on Electrets (ISE14), August 27-31, 2011, Montpellier, France, pp. 117-118.

 4. T. Yovcheva, A. Viraneva, G. Antova, M. Marudova, G. Mekishev, Charge storage in zinc oxide filled polymethylmethacrylate (PMMA) films, Proceedings of 14th International Symposium on Electrets (ISE14), August 27-31, 2011, Montpellier, France, pp. 121-122.

 5. Asya Viraneva, Temenuzhka Yovcheva, Georgi Mekishev, Influence of the low pressure on the stability of polypropylene electrets films, Chapter in Polypropylene, InTech, 2012, in print (accepted)
2

1. Conference Novel Aspects of Surfaces and Materials (NASM3). 11 – 15 April 2010

Chancellor's Hotel and Conference Centre, Manchester, UK.

2. 14th International Symposium on Electrets – ISE14, 27-31 August 2011, Montpellier, France.


3

AFM Nanosurf

4
5

1. м. май 2011 (10 дни) Специализация

Университет на Анжер, Анжер, Франция

Факултет по физика

Изследване на оптични свойства на полимерни филми
2. м. октомври 2011 (1месец) Специализация

Лийдски Университет, Лийдс, Англия,

Факултет по Хранителна физика

Изследване на механични свойства на многослойни полимерни филми


6


Проект '' Очарованные и странные кварки в адронных реакциях (ОСКАР) '' , шифр 02-71016-96/2009 , ОИЯИ, Дубна;

1

Общ брой 34

2
3
4

лаптоп

5

DESY, Хамбург 2007 (2 месеца);

2008- ОИЯИ, Дубна

2009- ОИЯИ, Дубна

2010- ОИЯИ, Дубна

2011- ОИЯИ, Дубна

2012- ОИЯИ, Дубна6


Проект '' Експеримент CMS на ускорителя LHC в CERN ''( D - 01 - 756)

1

общ брой 124; приложен (Списък на публикациите по проекта CMS )

2

3 конференции: (2009,2010,2011 г. в гр. Приморско)

3
4

4 компютъра

5

CERN през 2009 за 1 месец

6


EU TRAIN - NO226518-CP-1-2005-F-COMENIUS-C21

1

 1. Райкова. Ж и др. Европейският проект European Training for Student Teachers in Science: EU-TRAIN 226518-CP-1-2005-1-FIпо програмата Коменски 2.1, сп. Физика, бр. 6, 2007

 2. PrzegietkaK., J.Turlo, S.Valtonen, J.Lampiselka, P.Parkinen. A. Lindell, Zh. Raykova, R.Mitrikova, OttKrikkman,J.Sussi Crossing frontiers in teachers education and training- European project ”EU TRAIN” on Comenius 2.1.program, GIREP-EPEC Conference, Frontiers of Physics Education, 2007 Croatia

 3. Райкова Ж., Р. Митрикова, С.Валтонен и др. Съвместна програма между университетите в Хелзинки, Юваскюла, Торун, Пловдив и Тарту за провеждане на педагогическа практика на студенти, бъдещи учители по природни науки (EUTRAIN – европейски проект по програмата КОМЕНСКИ 2.1), 37-на Национална конференция по въпросите на обучението по физика, Русе, 2009

 4. Raykova Zh., Mitrikova R., Nikolov St., Valtonen S. etc.European Project (EU TRAIN - NO 226518-CP-1-2005-FCOMENIUS-C21) on Comenius 2.1. Program for a Better Teaching Practice of Students in Physics and Chemistry. (.pdf) Presentation in The 6th General International Conference of the Balkan Physical Union (BPU-6). AIP Conference Proceedings 899, page 509
2
3
4

 1. Мултипроектор

 2. Камера

 3. Компютър

 4. Принтер

 5. Скенер

5
6

nce Teacher Training in European Cooperation (IQST)- 128747-CP-1-2006-1CZ-Comenius-C2.1;/

1

 1. Райковаа Ж. Конструктивисткият подход в обучението по природни науки, Научни трудове на Пловдивския университет, т.44, кн.2, 2007

 2. Райкова Ж., Научната грамотност и някои възможности за формирането й в обучеинето по физика в средното училище, сб. Научни трудове, т.45, кн.2, 2008

 3. РайковаЖ.,М.Колева, Активното учене и някои примери както да бъде организирано при изучаване на темата „Атомноядро” всредното училище, Научни трудове, т. 45, кн. 2, 2009, Пловдивски университет, Пловдив

 4. РайковаЖ.,Някои възможности за формиране и развитие на процесуални научни умения в обучението по физика, Научни трудове, т. 45, кн. 2, 2009, Пловдивски университет, Пловдив

 5. Райкова Ж. Конструктивисткият подход в обучението по физика, сп „Физика”, бр. 4, София, 2010
2

 1. 1.Райкова Ж., Д.Незвалова, В. Ламанaускас, Н.Валанидис, О. Пекел, Подобряване качеството на подготовката на студентит, бъдещи учители по природни науки чрез европейско коопериране (Европейски проект: ImprovingQualityofScienceTeacherTraininginEuropeanCooperation (IQST)), 37-на Национална конференция по въпросите на обучението по физика, Русе, 2009

 2. Nesvalova, D.; Lamanauskas, V.; Raykova, Zh.;Valanides, N.; Pekel, F.O. The training modules for improving quality of science teachers preparation: methodological, procedural, and didactical issues, 7Th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, 14-18 June, 2009, Shiauliai, Lithuania
3
4
5
6
aided teaching and learning materials in Science Education 141767-LLP-1-2008-DE-COMENIUS-CMD

1
2

Graf,S. ; Welzel-Breuer, M.; Sanchez, E. ; Fontanieu,V.; Stadler, H .; Nagel C.; Raykova, Z.; Erb, R.; Lavonen, J.; Buty, C.; Ioannidis, G.S.; Garifallidou, D. KT imnaturwissenschaftlichenUnterricht in sechsEuropeaischenLandern. (ICT in Science Education in Six European Countries) In: Hottecke, D. (Hrsg.). Gesellshaft fur Didaktik der Chemie und Physik (GDCP). EntwicklungnaturwissenschaftlichenDenkenszwischenPhanomen und Systematik, Jahrestagung der GDCP in Dresdeх, 201

3
4

лаптоп

5
6


ERASMUS : 2010-2012

1
2
3
4
5

2010 Доц. Т.Йовчева, д-р Г. Екснер - Корвинус Университет, Будапеща

2011 Доц. Т.Йовчева, доц. М.Марудова - Корвинус Университет, Будапеща6

2011 Проф. Естер Езери, Корвинус Университет, Будапеща

Каталог: docs -> acrediation -> 381
381 -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011)
acrediation -> Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008 2012)
acrediation -> С 581. 9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994
acrediation -> 3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години
acrediation -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011) катедра “етнология”
381 -> Командировки на студенти по проекти с ръководител доц д-р. В. Чолаков cern „Експеримент cms на ускорителя lhc в cern”
381 -> Учебници и учебни помагала, включително и на електронен носител през последните 5 години (2007 2012) на преподаватели на потд
381 -> 6. Публикации на студенти и докторанти през последните 5 години
381 -> 5. Студенти и докторанти, участници в научни форуми


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница