Пуп – прз за упи III 382 мест. „Новото” з-ще гр. Доспат общ. Доспат д о к л а дстраница1/15
Дата06.01.2017
Размер3.83 Mb.
#12118
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ПУП – ПРЗ за УПИ III - 382 мест. „НОВОТО” з-ще гр. Доспат

общ. Доспат


Д О К Л А Д

ЗА


ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЗАЩИТЕНи ЗОНи „РОДОПИ ЗАПАДНИ” BG 0001030 и „ЗАПАДНИ РОДОПИ” С КОД bg 0002063

(във връзка с Чл. 7 т. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони ДВ бр.73 от 11.09.2007г.).в сила от 11.09.2007г. ), изменена ДВ бр.. 81 от 15.10.2010 год.,изменена ДВ бр. 3 от 11. 01.2011 год, бр. 94/2012 г. в сила от 30.11.2012г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Руси Младенов Ахчийски гр. София
ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Людмил Гочев (Удостоверение 453/30.05.2007г. )

Атанас Згуров достоверение 355/17.11.2006 г.)

Смолян, Август , 2014 година


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

въведение5

 1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА
6
  1. Анотация на плана
6

1.1.Обхват на плана

6

1.2.Подробност на плана

6

1.3. Застрояване

6

1.4. Земеделско и горско стопанство.

8

1.5. Времева рамка

8

1.6. Местоположение на инвестиционното намерение спрямо защитените зони

8


2. Описание на други планове и програми , които в съчетание с настоящият план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони

9


2.1. Планове и проекти

9

2.2 Съществуваща инфраструктура

10

2.3. Предварителна оценка на въздействията

10

 1. ЦЕЛЕВА ОЦЕНКА163.Описание на елементите на плана, които самостоятелно или в комбинация с други планове биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или техните елементи.


16


3.1.Описание на елементите на плана

16

3.2.Описание на защитените територии и зони в обхвата на плана

23

3.3.Обобщаване и оценка на въздействията върху горския фонд.

23


4.Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при изготвянето на плана


24


4.1. Описание на защитените зони

24

4.2.Описание на типовете местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EЕС установени в ЗЗ Родопи Западни

27

4.3.Описание на растенията обект на опазване в зоната

28

4.4. Описание на животните предмет на опазване в зоните

33

4.5. Описание на целите на защита на Защитените зони

545.Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на плана върху предмета и целите на опазване на защитени зон «Родопи Запади» и «Западни Родопи.

55

5.1 Описание и анализ на въздействието на ПУП типовете природни местообитания и вдове предмет на опазване в ЗЗ «Родопи Западни» и «Западни Родопи»

56

5.1.1. Преки въздействия

56

5.1.2.Косвени въздействия

59

5.1.3. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни местообитания предмет на опазване в защитена зона „Родопи Западни”.

59

5.1.4. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на плана върху защитените растителни видове предмет на опазване в защитената зона.

60

5.1.5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на плана върху защитените животински видове предмет на опазване в защитените зони

61

5.2.Описание и анализ на въздействието на плана върху целостта на защитените зони с оглед тяхната структура, функции и природозащитни цели/загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видовете, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени по време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.

88


5.2.1. Хабитати

89

5.2.2. Растителни видове с консервационна значимост

90

5.2.3.Животински видове с консервационна значимост върху които строителството и функционирането на Базата за отдих ще окажат влияние.

90

5.3.1. Химически, хидроложки и геоложки промени

97

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на плана върху защитените зони. Определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки.

108


6.1. Предложения свързани с устройственото планиране

108

6.2. Предложения свързани с управлението на Базата за отдих

109

6.3. Предложения свързани с хабитатите

110

6.4. Предложения свързани с растителния свят

110

6.5. Предложения свързани със животинския свят

110

6.5.1. Пернатонога кукумявка

112

6.5.2.Трипръст кълвач 

112

6.5.3. Осояд

113

6.5.4. Черен щъркел

113

6.5.5.Кафява мечка

113

III. ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВИТЕ

116

7.Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони включително и нулева алтернатива.

116

7.1. Оценка на алтернативите:

116

7.1.1.От социално – икономическа гледна точка

116

7.1.2. От екологична гледна точка

117

8.Картен материал с местоположението на обектите спрямо защитените зони.

119

9. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие съобразно критериите по чл. 22

119

9.1. Пълна характеристика на плана

119

9.2. Характеристика на други планове и програми , които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони.

120

9.3. Характеристика на защитените зони

131

9.4. Област на въздействие

131

9.5. Степен на въздействие върху типовете природни местообитания

132

9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации

132

9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на зоните

132

9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки

133

9.8.1. Атмосферен въздух

133

9.8.2. Геоложка основа

133

9.8.3. Почви

133

9. 8.4. Води

102

9. 8.5. Отпадъци

133

9.8.6. Растителен свят

134

9.8.7. Ландшафт

134

9.8.8. Животни

134

9.8.9. Наличие на алтернативни решения

134

9.8.10.Наличие на причини от първостепенен обществен интерес

135

9.8.11. Предложени компенсационни мерки

135

ОЦЕНКА НА КОМПЕСАТОРНИТЕ МЕРКИ135

10.Наличие на обстоятелства по чл. 33 от ЗБР и предложения за компенсиращи мерки по чл. 34 от ЗБР.

135

11.Информация за използваните методи нa изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация.

136

12.Документи по чл.9 Ал.2 и 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

136

V. ПРИЛОЖЕНИЯ:
5.1. Скица на имота М 1: 1000
5.2. Ситуация М 1: 10 000
5.3. Карта на Защитена зона «Родопи Западни »
5.4. Карта на Защитена зона «Западни Родопи »
5.5.Идейно решение за застрояване М 1: 1000
5.6.ПУП – ПРЗ М 1:1000
5.7. Декларации по чл. 9 ал.1 т. 4-7
5.8. Удостоверения на МОСВ
5.9.Дипломи за Висше образование
въведение
Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване за Поземлен имот N 000382 находящ се в землището на гр. Доспат – обл Смолян е изготвен на основание Заповед А - 485/ 04.11.2008г. на кмета на община Доспат във връзка с чл. 124 ал. 3 от ЗУТ.

Съгласно Директива на Съвета за оценка на въздействието на някои планове и програми върху околната среда - OJL 197, 21.07.2001г) обекта попада в регламента на чл. 6 ал.3 на Директивата за местообитанията на фауна и флора с което се поставят изисквания при наличието на територии от мрежата Натура 2000 в границите на обекта да се извърши оценка за предвиждане на последствията , рефлектиращи върху целите за опазване на съответната зона.

Настоящата оценка е извършена съгласно насоките на Европейската комисия – генерална дирекция «Околна среда» публикувани в «Методическо ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕЕС.

Настоящата оценка е структурирана по изискванията на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони” (В сила от 11.09.2007 г. приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г.), изменена ДВ бр. 81 от 15.10.2010 год.,изменена ДВ бр. 3 от 11. 01.2011 год, бр. 94/2012 г. в сила от 30.11.2012г като процедурата, е съвместена в процедурата по ОВОС разпоредена с решение на РИОСВ СМ – 006 – ПР/2010


При изготвяне на оценката е спазена етапността заложена в Методическото ръководство:


 • Предварителна оценка
 • Целева оценка
 • Оценка на алтернативните решения
 • Оценка на компенсаторните мерки

и съдържанието на доклада по чл. 23 ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми проекти и инвестиционни предложения и включващ точки от 1 до 12 , при спазване на следната последователност :
 • Описание на плана
 • Описание на основните компоненти на околната среда във връзка с целите за опазване на Натура 2000 местата засегнати от плана .
 • Установяване на въздействията и оценка на тяхната значимост.
 • Отчитане на резултатите от оценката


I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА
1. Анотация на плана
Проектът за ПУП – ПРЗ служи като регламент за допустимите параметри за застрояване на територията и основа за работното проектиране.
1.1.Обхват на плана

Плана обхваща поземлен имот 000382 собственост на Руси Ахчийски учредена с Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот N 026 том IV , рег. N 4702

Плана позволява създаването на :


 • 5 бунгала - за общо 28 – 30 души.

 • Водоплътна площадкова канализация

 • Паркинг за 6 автомобила

 • Зелени площи

 • Водопровод

 • Заведение за бързо хранене

 • Обслужваща инфраструктура в т.ч подземен електропровод с дълж. 400 м.

Строителството ще се осъществи върху терен с начин на трайно ползване „пасище , мера” по идентификатор за имота 23025.000382. Категорията на земята при неполивни условия е „Десета”

Плана е разработен така, че в максимална степен да се използва съществуващата инфраструктура - път и водопровод.

Заложени са параметрите на допустимото застрояване с оптимални устройствени параметри плътност, интензивност, етажност и височина на сградите при запазване на традиционните облик и колорит на съществуващите урбанизирани територии в района.


1.1. С плана са определени:
1. Общият режим на устройство на територията със съответните правила и нормативи;

2. Разположението на трансформаторния пост, транспортната схема, водоснабдяването и септичната яма за отпадъчните води.

.

1.2. Подробност на плана

Плана е разработен с изискуемото ниво на подробност за ПУП - ПРЗ и предвижда опазване на съседните имоти. Изготвен е в един вариант и разработва територия от 3,23 дка.


1.3. Застрояване
При реализацията на инвестиционното намерение ще бъдат осъществени:


 • линейни обекти в т.ч. :
  • водоснабдяване

- Захранването на обекта ще се осъществи от магистралния водопровод Ф200 за с. Сърница съгласно В и К схемата. Водопроводното отклонение ще осигурява количеството , което ще се определи с работния проект за обекта. Отклонението от водопровода може да се изгради от полиетиленови тръби от което ще се развие площадковата водоснабдителна мрежа.
  • канализация

Отвеждането на отпадните битово – фекални води ще се осъществи от площадкова канализационна мрежа изпълнена от полиетиленови или PVC тръби отвеждащи замърсения поток до водоплътна изгребна яма от където периодично ще се изпомпва и транспортира със специализиран транспорт .

  • захранващ електропровод.
    • Към настоящия момент обекта не е електроснабден. Плана предвижда полагането на около 400 м. подземен кабел.
  • транспортно – комуникационна схема :

- Съществуващ път който преминава по десния бряг на язовира и свързва гр. Доспат със Сърница и Орлино.

За целта в границите на имота да се изгради вход /изход с ширина 10 м. съгласно Наредба N 2 /29.06.2004г. „За планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи в урбанизираните територии”   • площни обекти в т.ч. :
  • паркинг

Съгласно нормите за проектиране базата за отдих трябва да разполага с паркинг с капацитет не по – малък от 6 клетки. Паркинга следва да бъде изпълнен с подходящ наклон към водоприемна канавка с която да се улавят и насочват към пречиствателно съоръжение повърхностните води, които се формират при интензивни валежи.
  • зелени площи

Съгласно ПУП те ще заемат не по- малко от 60 % от площта на имота. За изграждане на зелената система на Базата за отдих следва да бъде изготвен отделен Ландшафтен проект , като неразделна част от работния проект за обекта.

   • други елементи на плана
  • сграда за обществено ползване

  • септична яма или пречиствателно съоръжение за замърсените битови води.

Общите застроителни ограничения, които са въведени с ПУП са:
Таблица 1


Показател

Мярка

Количество

Територия за курортно строителство

Ок
Максимална височина до билото на покрива

м.

10,0

Максимална етажност ( Е )
2

Максимална плътност на застрояване

%

22.00

Максимална интензивност на застрояване
0.7

Допустима закроена площ

м.кв.

710

Допустима разгърната закроена площ

м.кв.

2261

Озеленена площ

%

60


1.4. Земеделско и горско стопанство.

ПУП се развива изцяло върху земеделски имот – начин на трайно ползване „Пасище – мера” от Десета категория при неполивни условия. – идентификатор 23025.000382 . Другите съседни имоти са със същия начин на ползване - 23025.000143, 23025.000381 23025.000045 23025.000329

По североизточната си граница обособения имот граничи с сервитута на яз. Доспат.

Югозападната граница се очертава от пътя Доспат – Сърница. Горите граничещи с имота се стопанисват от ДЛ Доспат и са изцяло курортни гори


1.5.Времева рамка

Данни за срока на реализация на инвестиционното намерение не се съдържат в ПУП – ПРЗ. Може да се очаква, че обекта ще се реализира за около 2 год. при следното разпределение по дейности: • Предварителен етап - 6 месеца, със следните дейности:

 • проектиране;

 • Строителен етап - с продължителност 16 месеца, включващ дейности по:

    • строителство ;

    • доставка и монтаж на оборудване;

    • вертикална планировка, довършителни работи;

    • рекултивация и озеленяване;

 • Заключителен етап - с продължителност 2 месеца и включва:

  • приемателни комисии;

  • получаване на разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация.


1.6.Местоположение на инвестиционното намерение спрямо защитени зони

Територията на обекта се намира в землището на гр. Доспат - ЕКАТТЕ 23025 общ. Доспат обл. Смолян. на около 3500 м. югозападно от регулационната граница на Доспат.

Територията на обекта попада изяло в защитени зони «Родопи Западни» и „Западни Родопи”. Границата на имота тангира към чашата на яз. „Доспат” Средната кота на обекта е около 1200 м. . Най високите върхове в района около обекта са вр. „Калпака” 1440 м. вр. „ Планинец ” 1653 м.н.в. , „Подшилената бърчина” – 1513 м.н.в. и вр. „Бабино” 1596 м. н.в.
  2. Описание на други планове и програми , които в съчетание с настоящият план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони.
Подробният устройствен план на Базата за отдих в мест. „Новото” – План за регулация и застрояване е разработен съобразно заложените приоритети в националните, регионалните и общински стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, развитие на горския сектор и икономическо развитие на региона.

За района е извършено проучване за определяне на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) за територията на Държавно лесничейство Доспат от екип инж. Добромира Димова, Д-р Станислав Лазаров, Д-р Мариус Димитров, Д-р Петър Шурулинков и инж. Тома Белев. На база Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност, изготвено от WWF - DCP са посочени отделите имащи консервационна значимост за целите на проекта.Базата се разполага върху земеделска площ, поради което изграждането й не влиза в противоречие със предмета и целите на ГВКС – Доспат.

Обекта няма отношение към действащите национални, регионални и общински планове за развитие и стратегии.
2.1. Планове и проекти

По двата бряга на язовира са процедирани единствено инвестиционни намерения с туристическа насоченост в т.ч. : бази за отдих – 38 броя, ваканционни селища – 4 броя, жилищно строителство – 4 броя, курортно строителство – 1 брой, вилна сграда – 2 броя. Общата сумарна площ на всички преотредени земи в землището на град Доспат е 143217 кв.м, т.е над 143 декара. От преотредените имоти 37 са ливади, 5 са ниви, 2 са пасища, 2 са гора, 1 е изоставено трайно насаждение.

Сумарната площ на преотредените за строителни цели в землището на гр. Доспат земи е както следва:


 • ливади – 110 043 кв. м (110,043 декара)

 • ниви – 7905 кв. м (7,905 дка.)

 • пасища – 2515 кв. м. (2,515 декара)

 • гора – 17702 кв. м. (17,702 декара)

 • изоставено трайно насаждение – 5052 кв. м (5,052 декара).

Пред Експертен съвет на община Доспат са внесени за съгласуване и приети ПУП – ПРЗ на още няколко територии в района с аналогичен предмет на дейност:   • Ваканционно селище в ПИ 050025 мест. „Чинлий”, земл. гр. Доспат

   • Жилищно строителство – ПИ 057102 м. „Каркъма” земл. гр. Доспат с площ 533 м.кв.

   • „База за отдих” ПИ 057046 мест. „Каркъма” земл. гр. Доспат с площ 423 м.кв.

   • „Ваканционно селище „ в ПИ 055032 и ПИ 056001 мест. „Добролий” земл. гр. Доспат

   • „Ваканционно селище ПИ 057106 мест. „Каркъма” земл. гр. Доспат

   • „Ваканционно селище ПИ 155002, ПИ 155003, и 155006 мест. „Хисаря” земл. гр. Доспат

   • „Ваканционно селище в ПИ 39065 мест. „Келебека” земл. гр. Доспат

   • „База за отдих” в ПИ 045329 мест. „Чинлий” земл. гр. Доспат с площ 473 м.кв.

   • Жилищно строителство – ПИ 039049 м. „Келебека” земл. гр. Доспат с площ 670 м.кв.

   • „Ваканционно селище в ПИ 041040 и 041043 мест. „Далоското” с площ 1623 м.кв. земл.гр. Доспат

   • „Каскада „Доспат” – землищата на с. Бръщен ЕКАТТЕ 06700 и с. Црънча ЕКАТТЕ 78570 - обща площ 5,86 ха.

   • База за отдих” в поземлен имот 000382, мест «Новото» идентификатор за имота 23025.000382 с обща площ 3,23 дка

   • База за отдих в ПИ184007 в м. „ Казанлий”с площ 9,839 дка

   • Жилищно застрояване в ПИ 160008, в м. „Новото” с площ 7,168 дка

   • База за отдих в в ПИ 159008 , м. „ Махалата”, с площ 6,027 дка

   • „База за отдих в в ПИ 159014, в м. „ Махалата”, с площ 2,0 дка

   • „База за отдих” в УПИII 46024 , в местността „Чинлий” с площ 1,828 дка.

   • „База за отдих” в ПИ 23025, в местността „Хаджиосманското”, с площ 1,761 дка

   • Къщи за отдих в м. „Зелниково”, поземлен имот в УПИ VII 33047 площ 7,823 дка.

   • Вилно селище в мест.”Чинлий” върху ПИ № 23025.49.1 – 974 кв.м и ПИ № 23025.50.5 с площ 1791 кв.м

До сега много малка част от гореспоменатите имоти са застроени, като за по-голяма част от обеките сроковете по отделните процедури или реализация та на инвестиционните немерения са просрочени.2.2.Съществуваща инфраструктура.

Района се обслужва от съществуващ път осигуряващ връзката на гр. Доспат със Сърница - Орлино. Пътя е с минимален габарит ( 3,5) без запечатка.

По югозападната граница на имота преминава етернитов водопровод Ф200 , от който обекта би могъл да бъде захранен с питейна вода. За имота не са осъществени канализация и електроснабдяване. Електрозахранването може да се извърши с подземен кабел 400 м. от съществуваща свободна касета на трафобудка „Хидрострой-1”
2.3. Предварителна оценка на въздействията

Потенциално реализацията на Базата за отдих при неспазване на действащата нормативна уредба може да причини известни преки и косвени въздействия върху растенията и животните и техните местообитания.
 • Към преките въздействия се отнасят :

 • Разрушаване на местообитания;

 • Влошаване здравния статус на отделни растителни и животински екземпляри;

 • Физическо унищожаване на растения и животни .
  • Косвените въздействия имат потенциален характер и биха могли да се проявяват във влошаване качествата на месторастенията и/или местообитанията при емитиране на различни замърсители в околната среда , като и обезпокояване на видовете от шумови, светлинни и високочестотни въздействия.

Може да се приеме, че строителството и експлоатацията на обекта е възможно да окаже известни въздействия върху компонентите на околната среда

Последните формират комплекса от условия за възникване на даден тип местообитание. От своя страна съответното местообитание се заема от определена група организми намиращи се в система от сложни взаимоотношения по между си.

Така факторите на околната среда, които оказват въздействие и моделират процесите протичащи в местообитанията се класифицират най-често в следните три големи групи:


 • Абиотични фактори

 • Биотични фактори

 • Антропогенни фактори


Абиотични фактори
Известна е почвообразуваща роля на растителността. В процеса на своето развитие растителността извлича редица минерали вещества от почвата, които с естествения отпад се връщат отново в нея под форма на по-сложни съединения. По този начин почвата се обогатява с хумусни вещества и се превръща в местообитание за различни безгръбначни видове.
Биотични фактори
Те се формират от взаимодействията между растенията, животните и микроорганизмите.

Доколкото живите организми се явяват вторични по отношение на средата евентуалните промени във отделните компоненти на средата , като атмосферен въздух, води и почви биха оказали по-малко въздействие върху растителния и животинския свят обитаващ територията на инвестиционното намерение.

Настъпващите промени в резултат на повишеното антропогенно присъствие могат да доведат до промени в числеността и видовия състав на някои от съществуващите в района животински видове.

Така например известно е, че птиците оказват положително въздействие върху гората като унищожават редица вредни насекоми . При несъразмерно увеличаване числеността на някои видове въздействието им върху екосистемите обаче бележи негативни проявления. Въздействието на част от бозайниците върху определени горски месторастения в повечето от случаите е двустранно. Така например насекомоядните видове играят определена роля в процеса на намаляване количеството на вредителите. Други видове като заека, катерицата, сляпото куче, горската мишка и т.н. при прекомерно разрастване на популациите им могат да предизвикат съществени поражения върху горските екосистеми.

Хищниците унищожават значителен брой от различни животински видове, в т.ч. и защитени, но в същото време играят важна роля за регулиране числеността и здравния статус на растителноядните животни .

Съществена полза за функционирането на горските екосистеми принасят хищните насекоми, които унищожават голяма част от вредните безгръбначни. Измежду насекомите хищници с голяма активност се отличава червената горска мравка Formica fufa, която е често срещан вид в горите около обекта.Преуплътняването на почвите от вероятен туристическия поток в близост до мравуняците определено ще повлияе негативно върху развитието на вида.


Антропогенни фактори
По предвижданията на ПУП строителство ще бъде изцяло реализирано в земеделски фонд.

По отношение на растителните и животинските видове устройването на площта ще доведе до пряко унищожаване на площи, част от които е възможно към настоящия момент да са местообитание за някои дребно размерни видове, както и прогонване на уязвими към засилено човешко присъствие животни. Потенциално дейностите в тази територия могат да доведат до пряко унищожаване на отделни индивиди от по- бавно подвижните видове, което е свързано както със строителството , а така също и с очакваното засилване на трафика , като резултат от увеличения туристически поток след реализацията на обекта.

Определено устройството на територията довежда до завишаване на антропогенното й натоварване, което и до промени в характера на текущото й ползване.

В Таблица 2 е направена предварителната оценка за Въздействието на Базата за отдих върху елементи от Европейската мрежа „Натура 2000”

Тук са разгледани възможните подобекти без да е извършена количествена оценка върху видовете с висока консервационна стойност, които могат да се срещнат в района около обекта .

Таблица 2

Елемент на плана

Характер на въздействието

Обект на въздействието

Продъл -

жителност на въздействието

Кумулативен ефект

Изграждане на бунгала и сграда за обществено ползване в т.ч. и временно строителство1.Физическо увреждане и / или унищожаване на част от съществуващи местообитания.

2. Промяна в структурата на местообитанията в следствие на строителните работи

.3. Промяна в състава на жи- вотните обита- ващи територията чрез прогонва не на по- плахите видове

4.Създаване на изкуствени

„капани”


(дълбоки ровове, канавки стръмни откоси и др

5. Промени в химическия състав на почвения комплекс от за- мърсяване с стро- ителни отпадъци

6. Замърсяване на въздушния басейн и влоша ване средата за обитание на птиците.


Местообитания;

Бозайници; Безгръбначни;

Земноводни и влечуги; Растителни видове


За срока на реализация на обекта – около 2 год.


Други строителни обекти на територията


Изграждане на септична яма или пречиствателно съоръжение за отпадните води1. Генериране на утайки от пречиствателното

съоръжение

2. Емитиране на замърсители в повърхностните водоприемници

3. Риск от замърсяване на води и почви с химически активни препарати

Местообитания;

Риби;

Безгръбначни;Земноводни и влечуги


За целия период на експлоатация на пречиствателното

съоръжение


Твърди битови и строителни отпадъци


Пътна инфраструктура


1. Унищожаване и/ или увреждане на части от местообитания, в.т.ч и от пътните банкети.

2. Увеличаване смъртността при отделни видове.

3. Пресичане пътеки на дивите животни и раздробяване територията на обитание. Възникване на ефект на фраг- ментация на местообитания за влечугите

4. Обезпокояване на видовете от повишаване нивата на шум и вибрации.

Местообитания;

Бозайници; Птици;

Безгръбначни;

Земноводни и влечуги; Растителни видове

За целия период на експлоатация на обекта


Други строителни обекти на територията, отпадъциИнфраструктурни и инженерни съоръжения
1.Пряко засягане на площи от определени местообитания

2. Внасяне на антропогенни елементи в естествения ландшафт.

3. Обезпокояване на видовете от повишаване нивата на шум и вибрации.

Местообитания;

Безгръбначни;

Земноводни и влечуги; Растителни видове


Негативните въздействия са с най- висока интензивност в периода на строителство. Очаквана продължителност на периода 3-4 мес. След изпълнение на рекултивационните работи са необходими още около 4 -5 год. за възстановяване на първоначалните характеристики на местообитаниятаСтроителни отпадъциТуристически трафик1.Замърсяване на територии с битови отпадъци

2. Обезпокояване и прогонване на по- плахите видове.

3. Повишена смъртност и/или травматизъм от умишлени или случайни инци- денти с животни)

4. Светлинно замърсяване и свързаното с него дезориентиране на нощно активните видове. )

5. Повишаване риска от горски пожари.


6. Събиране и/

или увреждане на редки растителни видове.
Местообитания;

Бозайници; Птици;

Безгръбначни;

Земноводни и влечуги; Растителни видове


Риска е налице през целия период на съществуване на базата. С изготвянето на план за управление на ЗЗ тези рискове, биха могли да бъдат занижени.Преуплътняване на почвите


Създаване на нерегламентирани депонии на земни маси от строителството.


1.Директно унищожаване на площи от определени месторастения.

2. Директно унищожаване на някои слабо подвижни видове и почвена микрофауна.

3. Повишаване риска от площна и линейна ерозия.
Местообитания;

Безгръбначни;

Земноводни и влечуги

Растителни видове

Рисковия период е с продължителност равна на периода на строителство.Линейна и площна ерозияБлагоустройство и озеленяване.
1.Интродуциране на немесни видове.

2. Внасяне на гостоприемници за различни видове болести по растения и животни в ЗЗ


Местообитания;

Бозайници; Птици;

Безгръбначни;

Земноводни и влечуги

Растителни видове


Очакван период около 3-4 год. след започване на строителните работиВнасяне на инвазивни и рудерални видове

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница