Р а з п о р е ж д а н е №102 София, 15 декември 2008 гДата27.01.2017
Размер103.08 Kb.
#13635


МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 102

София, 15 декември 2008 г.

За привеждане в изпълнение на разпоредбите предвидени в Резолюция 157 от 55-та сесия на Комитета по опазване на морската среда (Резолюция MEPC.157 (55)) на Международната морска организация, позовавайки се на Правило 11.1.1 от Анекс IV - „Правила за предотвратяване на замърсяването с отпадни води от корабите” на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 73/78), на основание чл.362 от Кодекса на търговското корабоплаване,


РАЗПОРЕЖДАМ:
Забранява се изхвърлянето на необработени отпадни води с интензитет по-голям от определения по методиката, дадена в това разпореждане.
I.Общи положения
  1. С това разпореждане се определя интензивността на изхвърляне на необработени отпадни води в съответствие с Резолюция MEPC.157(55).


2. Разпореждането се прилага за морски пътнически кораби и товарни кораби, извършващи международни рейсове, при изхвърляне на не обработени отпадни води, както следва:

а) Съществуващи кораби с бруто тонаж 400 БТ и повече;

б) Съществуващи кораби с бруто тонаж по-малък от 400 БТ, освидетелствани да превозват повече от 15 човека;

3. Разпореждането не се прилага към военни и военно-транспортни кораби, несамоходни кораби, дървени кораби с примитивна конструкция, яхти за развлечение незаети с търговска дейност и риболовни кораби.


II.Определение

Необработени отпадни води по смисъла на Резолюция MEPC.157(55) са отпадни води, които не са били обработени с помощта на уредба за обработка на отпадни води или уредба за раздробяване и обеззаразяване на отпадни води.

III. Задължения на корабопритежателите

1. Всеки корабопритежател на кораб, попадащ в обхвата на т.I. 2 е длъжен да снабди корабите си с „Разчет за интензивността на изхвърляне на необработени отпадни води”.


2. За снабдяване на кораба с „Разчет за интензивността на изхвърляне на необработени отпадни води” корабопритежателят подава заявление до дирекцията „Морска администрация”, където е регистриран кораба, за определяне на средния интензитет на изхвърляне на необработени отпадни води от корабите.

3. В заявлението корабопритежателя предоставя следните данни за кораба: регистров номер / ИМО номер; корабопритежател / оператор; първи кораб от серията; максимамална скорост на кораба V във възли; максимално газене натоварен dmax, (метра); експлотационно газене при минимално натоварване на кораба dmin, (метра).; ширина на кораба, (метра); производителност на помпата за сточни води, м3/ч.

4. След получаване на одобрения „Разчет за интензивността на изхвърляне на необработени отпадни води”, документа се изпраща на кораба и се прикрепя към „Международното свидетелство за предотвратяване замърсяване с отпадни води”.

5. При промяна на данните за кораба, които са представени по т.ІІІ.3, корабопритежателя информира дирекция „Морска администрация”, която е изготвила „Разчет за интензивността на изхвърляне на необработени отпадни води” за преиздаване на същия.

6. Корабопритежателите включват в „Системата за управление на безопасността” на компанията произтичащите от това разпореждане задължения на бреговото управление и на корабния екипаж.
IV. Задължения на дирекциите „Морска администрация”

1. Дирекция „Морска администрация”, приема подадените заявления от корабопритежателя за одобряване на „Разчет за интензивността на изхвърляне на необработени отпадни води”

2. Служителите на съответните отдели към дирекции „Морска администрация” проверяват съответствието на данните в подадените заявления, извършват изчисленията в съответствие с методиката.

3. Изчисленията се попълват в документ по формата на Приложението към това разпореждане и документа се одобрява от директорите на дирекции „Морска администрация.

4. Копие от одобрения „Разчет за интензивността на изхвърляне на необработени отпадни води” се съхранява в досието на кораба в съответната дирекция „Морска администрация”.
V. Методика за изчисляване на интензивността на изхвърляне на необработени отпадни води от корабите”

1. Максималната допустима интензивност на изхвърляне се определя по формулатаDRmax = 0,00926 V d B, м3/ч, където

V – Скорост на кораба във възли по време на изхвърлянето,

d – Газене на кораба в метри,

B – Ширина на кораба в метри.

Резултатите от изчислението за различните скорости се представят в следната таблица:

Таблица 1Интензивност на изхвърляне, м3

Газене, м /

Скорост, възли

Vmin  4

V1

V2

V3

Vmax

dmin
d1
d2
dmax summer
Забележка: Данните за скорост и газене на кораба са в зависимост от данните на конкретния кораб. Минималната скорост на кораба не може да бъде по малка от 4 възли.

Изборът на експлоатационните параметри на кораба (V и d), се прави така, че фактическата интензивност на изхвърляне на необработените отпадни води да не превишава значенията на изчислената максимално допустима интензивност на изхвърляне, т.е. изпълнено е следното условие:Qpump DRmax, където

Qpump – фиксираната производителност на помпата (м3/ч)

На основание на избора от допустими значения на DRmax в соответствие с изчислените значения, приведени в Таблица 1, се допускат следните значения за минимална експлоатационна скорост на кораба Vmin в зависимост от експлоатационното газене на кораба:

Таблица 2


Газене на кораба

Скорост, възли

dmin

Vmin  V3

d1

Vmin  V2

d2

Vmin  V2

dmax summer

Vmin  V1

V. Процедура за контрол на интензивността на изхвърляне на необработени отпадни води от корабите


  1. При необходимост от изхвърляне на необработени отпадни води отговорния за операцията със отпадни води член на екипажа, трябва да се убеди, че кораба e на ход и е на разстояние повече от 12 морски мили от най- близкия бряг, както е определено в Правило 1, точка 5 на Анекс IV („Правила за предотвратяване на замърсяването с отпадни води от корабите” на MARPOL 73/78), а скоростта и газенето съответстват на одобрената интензивност на изхвърлянето. Скоростта на кораба в никакъв случай не може да бъде по-малка от 4 възела.

  2. В корабния дневник се извършва запис на действителната скорост, координати и интензитет в началото и в края на изхвърлянето на необработените отпадни води.


VI. Привеждане в изпълнение

1. Настоящето разпореждане да се доведе до знанието на всички български корабопритежатели на кораби, попадащи в обхвата на т.I.2.

2. Българските корабопритежатели да подготвят и изпратят копия от настоящето Разпореждане на корабите си за сведение и изпълнение от капитаните.

3. Директорите на дирекция „Морска администрация” организират запознаването и прилагането на Разпореждането от служителите на съответните отдели.

4. Разпореждането да се публикува в интернет страницата на ИА”Морска администрация.

VII.Такси за определяне на разчета на интензивността на изхвърляне на необработени отпадни води от корабите.

1. За проверка, изчисление, одобряване и издаване на документ „Разчета на интензивността на изхвърляне на необработени отпадни води от корабите” от дирекции ”Морска администрация” Варна/Бургас се събират такси, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта и съобщенията.


VIII. Влизане в сила

Настоящото Разпореждане влиза в сила от 15 декември 2008 г.IX. Контрол

Контролът по прилагане на настоящото Разпореждане възлагам на г-н Петър Киров, заместник - изпълнителен директор на ИА ”Морска администрация”.


/п/
кдп инж. Николай Апостолов,

Изпълнителен директор на

ИА „Морска администрация”

Приложение към т.IV.3


Утвърждавам:

/Approved/
_________________

/signture/

_________________

/name/
Р а з ч е т

на интензивността на изхвърляне на необработени отпадни води за м/к “________________________”

Calculation of the discharge rate of untreated sewage

for m/v “

Directorate Maritime Administration -

…………… 2008

Основни данни на кораба

Particulars of ship

Регистров номер / ИМО номер: …………………………………………………………./Distinctive number / IMO number/

Корабособственик / оператор: ………………………………………………………………../Shipowner / Operator/

Първи кораб от серията: …………………………………………………………………/First ship in series/

Максимамална скорост на кораба V, възли: ……………………………………………………../Maximum speed, knots/

Максимално газене натоварен dmax, м: …………………………………………………….../Maximum load draught, m./

Експлотационно газене при минимално натоварване на кораба dmin, м ………………………./Draught for minimum practicable ship’s loading condition, m/

Ширина на кораба, м: ………………………………………………………………./Breadth, m./

Производителност на помпата за отпадни води, м3/ч …………………………………………/Pump flow, m3/h/

Разчет на интензивноста на изхвърляне / Calculation of discharge rate.


1.Максималната допустима интенсивност на изхвърляне се определя по следната формула / The maximum permissible discharge rate as follows:

DRmax = 0,00926 V d B, м3/ч / m3/h, където / where

V – скорост на кораба (възли) по време на изхвърлянето;ship’s speed (knots) over the period of discharge;

d – газене на кораба (м) / draught (m);

B – ширина на кораба (м) / breadth (m).

2.Резултати от разчета / Calculation results:Забележка. Резултатите от разчета могат да бъдат изнесени в долната таблица Таблица 1 / Table 1

Интензивност на изхвърляне, м3/ч / Discharge rate, m3/h

Газене, м / Draught, m

Скорост, възли / Speed, knots

Vmin  4

V1

V2

V3

Vmax

dmin
d1
d2
dmax summer
Забележка . Данните за скорост и газене на кораба са в зависимост от данните на конкретния кораб. Минималната скорост на кораба не може да бъде по малка от 4 възла.

Note. Values of speed and draught have to be indicated subject to particulars of
specific ship. Minimum speed of ship cannot be indicated less than 4 knots.

3.Изборът на експлотационните параметри на кораба (V и d), при които фактическата интензивност на изхвърляне на необработени отпадни води не превишава значенията на разчетната максимално допустима интензивност на изхвърляне, т.е. изпълнени са следните условия е:Option of ship’s operation parameters (V и d) when actual discharge rate not exceeds the maximum permissible discharge rate, i.e. following condition is implemented:

Qpump DRmax, където / where

Qpump – фиксираната производителност на помпата (м3/ч) / fixed pump flow (m3/h);

На основание на избора от допустими значения DRmax в соответствие с разчетните данни, приведени вТаблица 2, се допускат следните значения за минимална експлотационна скорост на кораба Vmin в зависимост от експлотационното газене на кораба :

On the basis of permissible values of DRmax in the Table 1 the following values of minimum operation speed Vmin is permitted subject to operation draught of ship:

Таблица 2 / Table 2Осадка, м / Draught, m

Скорость, узлы / Speed, knots

dmin

Vmin  V3

d1

Vmin  V2

d2

Vmin  V2

dmax summer

Vmin  V1
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница