Р е ц е н з и я от доц. Маргарита Касърова, дф, катедра „Фармацевтични науки", Фармацевтичен Факултет му, гр. Пловдив, член на научно жури, Заповед № Р038-270/19. 04. 2013г на Ректора на су „Св. Климен Охридски" Относно: конкурсДата20.09.2016
Размер77.65 Kb.
Р Е Ц Е Н З И Я

от доц. Маргарита Касърова, дф, катедра „Фармацевтични науки”,

Фармацевтичен Факултет – МУ, гр. Пловдив, член на научно жури,

Заповед № Р038-270/19.04.2013г. на Ректора на СУ „Св.Климен Охридски”


Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност: „Технология на лекарствените форми и биофармация”, област на висшето образование: 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление: 7.3. „Фармация”.

Конкурсът е обявен в ДВ., бр. 28/19.03.2013г. за нуждите на преподаването в катедра „Приложна органична химия ”, Факултет по химия и фармация, Софийски Унивеситет „Св. Климен Охридски”.

В конкурса участва един кандидат - гл. ас. Виктория Искърова Михайлова, дф. Представените документи са в съответствие с изискванията. Административната папка и приложените научни трудове са структурирани и оформени добре.

Настоящата рецензия е изготвена според Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС), Правилника за приложение на Закона за развитие на академичния състав (ППЗРАС), Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени изаемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” и Препоръки за критериите при придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ за професионално направление „Химически науки”, СУ „Св. Климинт Охридски”.
Лични данни и кариерен профил на кандидата
Гл. ас. Виктория Михайлова завършва Фармацевтичен Факултет – София през 1986г. В периода 1987г. - 1992г. е редовен докторант в НИХФИ - България по научната специалност 03.02.01 „Технология на лекарствените форми и галенови препарати”. В периода 1992г. - 1994г. е научен сътрудник III ст. в НИХФИ - Производствено хале „Галеника”. От 1994г. заема академичната длъжност асистент във Фармацевтичен Факултет при МУ - София в катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация” и последователно старши асистент и главен асистент до настоящия момент. През 2003г. ВАК присъжда диплома за научната и образователна степен „доктор” по научната специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация” след защита на дисертация на тема: „Стуктурно-реологични и биофармацевтични изследвания на хидрогелни матрични таблетки с молсидомин” с научни ръководители проф. Е. Минков и доц. Ст. Титева. През 2013г. придобива специалност по следдипломна квалификация в системата на здравеопазването - „Технология на лекарствата с биофармация”.

Общият стаж по специалността на гл. ас. Виктория Михайлова е 24 години. Времето, в което е работила в проиводственото хале „Галеника” на Научно -изследователски Химико-фармацевтичен Институт е изключително полезно за професионалното израстване и развитието й като специалист по Технология на лекарствата, тъй като на практика е разработвала и внедрявала в производството Технологии на лекарствени продукти и е участвала в процеса на контрол при производство на лекарствени форми. Кандидатката владее работата със специализирано оборудване и апаратура за получаване и характеризиране на лекарствоосвобождаващи системи и др.
Учебно-преподавателска дейност
Гл. ас. Виктория Михайлова има преподавателски стаж 19 години във Фармацевтичен Факултет – София. Тя участва в преподаването по „Технология на лекарствените форми и биофармация” на български и английски език, води практически упражнения и семинарни занятия на студенти, участва в изпитни комисии при провеждането на практически и теоретични изпити. Разработвала е нови практически упражнения главно в областта на биофармацевтичния контрол на лекарствени продукти и лекарствени форми с модифицирано освобождаване. Била е научен ръководител на 18 дипломанта, защитили успешно магистърските си тези. Участвала е в разработване на Учебната програма по дисциплината, на нови практически упражнения и изпитни материали. Кандидатката е изнасяла пълен лекционен курс по дисциплината на студенти от специалност „Помощник-фармацевти” с ОКС „професионален бакалавър” в Медицинки колеж, Университет „Асен Златаров”, гр. Бургас. От представените данни за изключително голямата учебна натовареност и учебно-преподавателската работа се вижда, че те надхвърлят нормативните изисквания. Те показват голямата рутина, израстването на кандидатката и изграждането на методологическите й способности като преподавател по една от специалните дисциплини, формиращи професионалните теоретични знания и практически умения на магистър-фармацевта. Кандидатката (в съавторство) е представила учебно помагало на английски език – „Фитопрепарати” и „Лекарствени форми с изменено освобождаване”. От 2012г. Виктория Михайлова е научен ръководител на докторант в Института по физикохимия на БАН „Акад. Р. Каишев” на тема „Функционализирани наночастици с кополимерни вещества за фармацевтични приложения”.

Имам лични впечатления от кандидатката и я познавам като отговорен и взискателен преподавател и задълбочен и прецизен изследовател.

Всичко казано до тук показва, че гл. ас. Виктория Михайлова е изграден преподавател по специалността, преминала през реалната практика на фармацевтичната технология до методологичното и научно усъвършенстване в преподаването.
Оценка на научно-изследователската дейност
Цялата научна продукция и научно-изследователската дейност на кандидатката е в областта на обявения конкурс - „Технология на лекарствата и биофармация”.

Гл. ас. Виктория Михайлова участва в конкурса общо с 32 научни труда, включително и тези от дисертационния труд за получаване на научната и образователна степен „доктор”. От тях 25 са в специализирани реферирани списания в ISI Web of Knowledge или SKOPUS и една глава от книга „Inhaler devices: Fundamental design and drug delivery.” Part 2 Drug formulations for inhaler devices. Woodhead Publishing Series in Biomaterials №59 (№31 от списъка на всички публикации). 23 от научните трудове са след защитата на дисертационния труд, от които 20 са в специализирани списания в ISI Web of Knowledge или SKOPUS.

От представените от кандидатката 25 публикации, 10 са в чужддестранни списания и 12 са в списания с импакт фактор. Общият импакт фактор на тези публикации е 16,13. Научни трудове са публикувани в престижни списания като International Journal of Pharmaceutics, Polymer Journal, Colloids and Surfaces A.

В представената от кандидатката справка на цитиранията са отразени 142 цитата на трудовете, предимно в специализирани списания с импакт-фактор, 8 цитирания в монографии и енциклопедии, 23 цитирания в дисертации и 1 цитат в международен патент. Данните са показателни за голям научен интерес към трудовете на кандидатката. Някои от статиите са цитирани многократно в най-авторитетните в областта международни периодични издания – публикация №2 от списъка с 45 цитирания; публикация №1 – с 26 цитирания, публикация №3 – съответно с 57 цитирания.

Достиженията от научните разработки са представяни на повече от 20 авторитетни международни научни форуми у нас и в чужбина, между които 2nd; 3nd; 5nd World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology – Paris 1998; Berlin 2000; Genev 2006; European Conference on Drug Delivery – Sevilla, 2004; престижните форуми на „Colloid and Interface Society” – Berlin, 2011 и Malmö – Sweden, 2012.

Гл. ас. Виктория Михайлова е участвала в общо 8 научно-изследователски проекта в колективи финансирани от Съвета по Медицинска наука на МУ-София. В два от тях тя е била водещ изследовател. Участвала е в 2 грантови проекта финансирани от Национален фонд за научни изследвания при Министерството на Образованието Младежта и Науката.


Приносен характер на научните трудове
Научните разработки на кандидатката са в областта на създаване и охарактеризиране на лекарствени форми с модифицирано освобождаване – хидрогелни монолитни системи, като лекарствоосвобождаващи системи и полимерни наночастици – като системи с контролирано и насочено освобождаване на лекарствените вещества.

Хидрогелни монолитни системи – тази изключително сериозна и задълбочена част от изследванията имат научно-фундаментален принос към изясняване процесите на набъбване, водна пенетрация и освобождаването на лекарствени вещества от хидрофилни матрици на базата на целулозни производни и взаимната зависимост между хидрогелната структура и релаксационно-дифузионните процеси във физично омрежени матрици. Изследвана е структурата на чисти и смесени хидрогели и теоретично са описани процесите на набъбване, водната пенетрация и освобождаването на лекарствени вещества от хидрофилни матрици на целулозни производни и прежелатенизирани нишестета. Приложени са математически модели към кинетиката и механизма на водна пенетрация и набъбване. Изведени са теоретични зависимости на процесите на освобождаване на молсидомин и влиянието на неговите физикохимични свойства върху процесите на освобождаване на лекарственото вещество. Изведени са зависимости на влиянието на структурните особености на гелния слой върху кинетиката на освобождаване на лекарственото вещество. Установена е in vitro – in vivo корелация при перорално прилагане на молсидомин върху зайци и е доказана тяхната биоеквивалентност с Corvaton retard® (Heochst). Изследвано е влиянието на фармацевтичните фактори върху освобож-даването на индапамид, триметазидин хидрохлорид от хидрогелни матрични таблетки. Основните научни направления на изследванията са в областта на различни лекарствени системи с контролирано освобождаване – полимерен и технологичен дизайн с цел подобряване на ефективността на лекарствената форма. Въз основа на експериментални данни са изследвани моделни параметри на дифузията на лекарственото вещество в хидрогелни системи и е симулирано освобождаването за 24ч.

Полимерни наночастици – изследванията са насочени към постигане на контролирано освобождаване на лекарственото вещество и неговото насочено действие. Синтезирани са наноразмерни частици от биоразградими полимери, температурно-чувствителни и рН - чувствителни полимери, натоварени с лекарствени вещества. Определени са оптималните условия на натоварване на наночастици, приготвени по метода на диализа и нанопенетрация и е предложен нов метод за приготвяне на наночастици. Изследвана е морфологията, разпределението по големина на наночастиците и зависимостта между степента на натоварване и размера. Предложен е подход за приготвяне на наночастици, осигуряващ получаване на наноструктури с дефинирана морфология и тесни граници на разпределение по големина чрез използване на съвременни високотехнологични методи. Проведени са изследвания за цитотоксичност върху клетъчни линии.

Технологични и биофармацевтични изследвания насочени са към проучване на нови помощни вещества и възможностите за приложението им във фармацевтичната технология.
Експертна дейност
Виктория Михайлова е била рецензент в международни авторитетни списания с импакт фактор: Biomacromolecules, European Polymer Journal, Medical Science Monitor.

Кандидатката е изготвяла химико-фармацевтични експертни доклади за качеството на голям брой лекарствени продукти на Софарма, необходими за регистрацията им в Агенцията по лекарствата и съответните органи в чужбина.Тя е член на Българската Асоциация за фармацевтични технологии.
Заключение
Анализът на представените научни трудове, техните научни и научно-приложни приноси, научните изяви, учебно-преподавателската дейност и личните качества на кандидатката показват, че гл. ас. Виктория Михайлова е изграден специалист и преподавател в областта на Технологията на лекарствените форми и биофармацията. Това ми дава основание да изразя положителното си становище и убедително да препоръчам на Почитаемото Научно жури да вземе положително решение за назначаването на гл. ас. Виктория Михайлова на академичната длъжност „Доцент” по „Технология на лекарствените форми и биофармация” по обявения конкурс за нуждите на преподаването в катедра „Приложна органична химия”, Факултет по химия и фармация, Софийски унивеситет „Св. Климен Охридски”.


17.06.2013г. доц. М. Касърова,дф
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница