Р е ц е н з и я относно : конкурсДата16.08.2017
Размер92.3 Kb.
#27843


Р Е Ц Е Н З И Я
ОТНОСНО: конкурс на Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН за получаване на академичната длъжност “професор” по научната специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ” за нуждите на лаборатория „Органични реакции върху мезопорести материали” обявен в ДВ бр. 45/14.06.2011 г. т. 2 с единствен кандидат доц. дхн Таня Стоянова Цончева (по паспорт Христова) от Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН.
РЕЦЕНЗЕНТ: проф. д.т.н. инж. Георги Петров Високов, Институт по катализ – БАН.
Доц. дхн Таня Стоянова Цончева е родена на 05.10.1957 г. в гр. София – омъжена с две деца. Висше образование получава през 1980 г. в Софийския университет, Химически факултет-специалност “Химия” с отличен успех. От 1981 до сега работи непрекъснато в Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН, последователно като: специалист – химик (1981 – 1985 г.), н.с. ІІІ ст. (1985 – 1991 г.), н.с. ІІ ст. (1991 – 1998 г.), н.с. І ст. (1998 – 2003 г.), ст.н.с. ІІ ст. (2003 и понастоящем – доцент).

През 1990 г. защитава кандидатска дисертация на тема: “Превръщане на метанол върху зеолитни катализатори”, а през 2009 г. защитава дисертация за д.х.н. на тема: „Композити на основата на нанесени върху порести носители метал/металооксидни частици и тяхното приложение като катализатори в разпадане на метанол и окисление на етилацетат”.

Специализира в Институт по органична химия на РАН при проф. С.Л. Киперман.

Участвала е в разработването на 20 научно-приложни договора: с ЦИХП, МХП – София, Нефтохим – Бургас, МОМН, НФНИ – МОМН, Фирма “ALUSIL” и др., а освен това и в 9 международни проекта с различни университети и институти от: Германия, Русия, Украйна, Финландия, Италия и Испания. Всички тези проекти са разработвани почти равномерно разпределени по време на научния стаж на доц. дн Т. Цончева, имат пряко отношение към тематиката на обявения конкурс и доказват активното й участие в тяхното разработване.

Има трудов стаж 30 г., от които 26 г. научен стаж като н.с. включително и доцент.
Общо описание на представените материали

Кандидатката представя общо 107 научни публикации, които се разпределят както следва: от кандидатската дисертация – 8 бр., включени в конкурса за доцент – 25 бр., включени в автореферата на дисертацията за присъждане на научната степен д.х.н. – 48, като някои от тях са използвани и при получаване на научното звание ст.н.с. II ст. и 40 статии и 1 авторско свидетелство използвани за първи път за настоящия конкурс. Относно наукометричните показатели на научните публикации на доц. дн Т. Христова картината е следната: публикации в списания с импакт фактор – 78 бр., публикации в списания без импакт фактор – 2 бр., Публикации в пълен текст в сборници от конференции – 27 бр., авторски свидетелства – 1 бр. Според информация от кандидатката общият импакт фактор е 184.37.

Освен това кандидатката доста активно популяризира сред научните среди научните си разработки – изнесени са 75 научни устни и/или постерни доклада - у нас (46 бр.) и в чужбина (29 бр.) на национални и международни научни мероприятия.

Научните трудове на доц. дн Т. Цончева се разпределят както следва: в чуждестранни списания с импакт фактор (78 бр.): Z. Phys. Chem. [IF=1.16] (1), Petrchemistry (Russ.) [IF=0.41] (1), Zeolites [IF=1.92] (1), Canadian J. of Chemistry [IF=1.42] (5), Catal. Letters [IF=1.92] (1), Microporous and Mesoporous Materials [IF=3.17] (10); Applied Catalysis A: General [IF=3.92] (11); Bulg. Chem. Comm. [IF=0.16] (6); Studies in Surface Science and Catalysis [IF=0.56] (5); Reaction Kinetics and Catalysis Letters [IF=0.61] (8); Comptes Renduse de l,Academie Buldare de Sciences [IF=0.20] (2); Fuel [IF=3.18} (2); Oxidation Communications [IF=0.24] (1); J. of Mol. Cat. A: General [IF=3.92] (1); Catal. Commun. [IF=3.0] (2); J. of Mol. Cat. A: Chemical [IF=3.24] (4); Hyperfine Interaction [IF=0.21] (1); J. of Colloids and Interfase Science [IF=3.18] (4); Catalysis Communications [IF=3.0] (5); Applied Catalysis B: Environmental [IF=5.92] (2); J. of Hazardous Materials [IF=4.36] (1); J.of Material Science [IF=1.47] (2); Applied Surface Science [IF=1.68] (2); J. of Solid Science Chem. [IF=2.50] (1). Стойностите на импакт фактора на отделните списания са по информация на кандидатката. В списания без импакт фактор – 2 бр.: Bulgarian Chemistry and Industry (1), J. Of Physics (1).

От представените 107 научни публикации в списания и сборници, кандидатката има 2 самостоятелни труда, в 49 е първи автор, в 30 - втори, в останалите на трето и по-задно място.

На рецензиране ще бъдат подложени публикации: А22, А23, А31, А34, А39, А41, А45, А48, А49, А54, А59, А65 до А78 и В2, С16, С18, С21 – С25, които не са използвани в двете дисертации и при получаване на доцентурата. С26 и С27 са под печат в Сборника Nano Science and Technology, 2011. Останалите публикации ще се имат предвид при цялостното охарактеризиране на научния профил на кандидатката.Всички представени научни трудове са по тематиката на конкурса. В тях изследванията на кандидатката са насочени към изучаване на следните каталитични процеси:

  1. Конверсия на метанол до въглеводороди;

  1. Разлагане на метанол до водород, въглероден оксид и метан;

  2. Пълно окисление на летливи органични съединения като етилацетатът се използва като основно моделно съединение.


Обща характеристика на научно-изследователската, научно-приложната и педагогическата дейност на кандидатката

Научните интереси, редпективно научно-изследователската и научно-приложната дейност на доц. дхн Т. Цончева могат да се сведат до следните направления в рецензируемите неизползвани досега публикации [А22, А23, А31, А34, А39, А41, А45, А48, А49, А54, А59, А65 до А78 и В2, С16, С18, С21 – С25]:

  1. Проучване на възможностите за създаването на високоефективни катализатори за изследваните процеси на основата на материали със специфични свойства [A22, А23, А34, А67, А39, A41, А49, А54, А68, А69, А70,А71, А73, А72, C18, С21, С22], респективно в рецензираните до сега публикации [А1, А2, А3, А 4, А6, А7, А8, A11, А12, А28, A16, A21, А32, А33, А35, А43, А46, А47, A27, А34, А36, А40, A44, А50, A51, А59, А52, А53, A55, A58, А61, A62, А63, С1, С2, С3, С7, C11, С12, С13, C14, С15, C17, C19, С20].

  2. Изследване на природата на каталитично активните центрове и механизма на протичащите върху тях процеси [А22, А45, А65, А66, А68, А74], респективно в рецензираните до сега публикации [А1, А4, А9, А10, А14, А15, А18, А19, А20, А21, А25, А26, А24, А28, А29, А30, А36, А50, А 52, А56, А57, А60, А64, В1, В2, С8, С9, С16].

  3. Оценка на възможността за използване на каталитичните процеси като тест за характеризиране на свойствата на изследваните порести катализатори [А75], респективно в рецензираните до сега публикации [А1, А4, А5, А7, А8, А19, А27, А37, А38, С10].


Научно-изследователската и научно-приложната дейност е насочена в 3 основни направления: 1) Проучване на възможностите за създаването на високоефективни катализатори за изследваните процеси на основата на материали със специфични свойства [A22, А23, А34, А67, А39, A41, А49, А54, А68, А69, А70,А71, А73, А72, C18, С21, С22] и 2) Изследване на природата на каталитично активните центрове и механизма на протичащите върху тях процеси [А22, А45, А65, А66, А68, А74]. 3) Относно оценката на възможността за използване на каталитичните процеси като тест за характеризиране на свойствата на изследваните порести катализатори от неизползваните за други процедури е [А75].

Педагогическата дейност на кандидатката се свежда до ръководството на един докторант и консултиране на двама успешно защитили докторанти, което удовлетворява изискванията на Правилника за заемане на академични длъжности на Института по органична химия с Център по фитохимия - БАН.
Основни научни и научно-приложни приноси

Основните научни и научно-приложни приноси могат да се отнесат към категорията за получаване на нови, доказване на потвърдителни факти и обогатяване на съществуващите знания за конверсията на метанол до въглеводороди и разлагането му до водород, въглероден оксид и метан. Принос в трудовете на кандидатката е създаването на високоефективни катализатори за тези процеси при използването на съвременни материали като зеолити и/или зеолитоподобни структури и доказването, че масопреносните процеси в порьозните носители за от съществено значение, както в хода на формирането на активната фаза, така и по време на каталитичния процес.Фундаментален принос при изследване на природата на каталитично активните центрове и механизма на протичащите върху тях процеси е, че самоускоряването и дезактивирането при формирането на въглеводороди върху зеолити и/или зеолитоподобни материали се разглеждат като различни етапи на един и същ сложен нестационарен процес, който се дължи на промени в катализатора под влияние на реакционната среда.

В научните изследвания са използувани съвременни методи на анализ: газова хроматография, инфрачервена спектроскопия, масспектрометрия, рентгеноструктурен и рентгенофазов анализ, термогравиметричен анализ, мьосбауерова микроскопия и др.


Отражение на научните публикации на кандидатката в нашата и чуждестранна научна литература

Получените научни резултати са намерили широк положителен отзвук в международната специализирана научна литература, а и тепърва предстои да намират приложение в научната практика. Потвърждение за това са забелязаните 446 цитата на 52 научни публикации на кандидатката. Най-цитираните публикации са както следва: А5 – 23 пъти; А24 – 27 пъти; А29- 22 пъти; А27 – 36 пъти; А34 – 21 пъти; А41 – 20 пъти; А35 – 19 пъти; А54 – 34 пъти и др.


Какъв е личният принос на кандидатката?

Съавтори на кандидатката са изявени учени от чужбина, както и български учени в областта на хетерогенната катализа. Считам, че доц. дхн Т. Цончева има значим принос като автор на трудовете, с които участвува в конкурса. Това твърдение се потвърждава от представените от кандидатката 107 научни публикации като в 49 е първи автор, в 30 – втори, а в 2 е единствен автор. Считам, че проведената изследователска работа и интерпретирането на опитните резултати, в голяма степен са лично дело на кандидатката.

Бих отбелязал, че научните проекти, в които тя е участвала и участва, е показател за нейното умение да работи в колектив със собствен принос като ръководител и идеи. Нямам критични бележки към методичното равнище на научните изследвания и литературната осведоменост на кандидатката. Считам, че доц. дхн Т. Цончева има значим принос като автор на трудовете, с които участвува в конкурса. Според мен проведената изследователска работа и в голяма степен интерпретирането на опитните резултати, са лично дело на кандидатката.
Лични впечатления от кандидатката

Познавам доц. д.х.н. Т. Цончева от съвместната ни работа в Специализирания съвет по Неорганична и аналитична химия при ВАК от последния негов мандат. Тя се проявяваше като активен член на Съвета с висока научна компетентност и ерудиция. Имах удоволствието да рецензирам нейната докторантка Любомира Иванова, която представи една много силна докторска дисертация на тема: „Наноструктурирани метал/метални оксиди върху порести носители: получаване, характеризиране и каталитични отнасяния в някои екологосъобразни реакции”.


Критични бележки по представените в конкурса материали

Все пак получаването на метанол по конвенционалния метод е свързано с взаимодействие на въглероден оксид с водород върху Cu – Zn – Al2O3 (Cr2O3) катализатор при налягане 20 МРа. Добивът на метанол в световен мащаб непрекъснато се увеличава. Той намира широко приложение в лаковата промишленост при производството на органични бои, като ракетно гориво, като частичен заместител на бензина в двигателите с вътрешно горене, абсорбент за очистване на газови смеси в химичната технология, антифриз и др. В трудовете на кандидатката не срещнах икономическо обосноваване за превръщането на този ценен продукт в диметилов етер, въглеводороди, въглероден оксид и олефини (метан в частност).

Що се отнася до научната същност на трудовете, с които кандидатката участвува в конкурса считам, че те са написани лаконично, на добър научен език и с висока компетентност. Нямам критични бележки по същество за представените в конкурса материали. Бих препоръчал в бъдещата си научноизследователска дейност доц. дхн Т. Цончева да продължи да задълбочава теоретичната интерпретация на наблюдаваните ефекти, което ще спомогне за разработването на научните основи на синтез на материали с регулируеми свойства (катализатори и/или носители на катализатори), тяхното комплексно физикохимично охарактеризиране и приложение, което и кандидатката определя като перспективи в бъдещата си научноизследователска работа.

Добре би било едно подреждане на научните трудове тематично в списъка, а освен това да се отделят тези, които са от двете докторски дисертации и хабилитацията.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В заключение, резюмирайки написаното по горе, като отчитам по съвкупност научните и научно-приложните приноси в представените по конкурса материали (научни публикации и доклади, научни и научно-приложни разработки), значителното превишаване на изискванията на Правилника на Института по органична химия с център по фитохимия при БАН за неговото приложение при присъждане на академични длъжности, високата ерудиция на кандидатката като утвърден и със световно признание учен, си позволявам убедено да препоръчам на членовете на уважаваното Научно жури и на почитаемия Научния съвет на Института по органична химия с център по фитохимия при БАН да присъдят на доц. дхн Таня Стоянова Цончева (по паспорт Христова) от Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН академичната длъжност “професор” по научната специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ”.

03.10.2011 г. РЕЦЕНЗЕНТ:гр. София (проф. д.т.н. инж. Г. Високов)
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница