Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я четиридесет и първо народно събрание комисия по културата, гражданското общество и медиите нечетени текстове в пленарна зала в заседаниеДата25.07.2016
Размер190.86 Kb.


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕКомисия по културата, гражданското общество и медиите


НЕЧЕТЕНИ ТЕКСТОВЕ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА В ЗАСЕДАНИЕ,

ПРОВЕДЕНО НА 05.11. 2009 г.


Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Общ законопроект № 953-13-9/14. 10. 2009 г. на                        приетите на първо гласуване законопроекти № 954-                       01-10 и № 954-01-11 за изменение и допълнение на                        Закона за културното наследство, внесени от Павел                        Димитров и Даниела Петрова на 27.08.2009 г.


Проект

Второ гласуване


З А К О Н
за изменение и допълнение на

Закона за културното наследство
(Обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. В т. 11 думите „Регламент (ЕИО) № 3911/1992 на Съвета от 9 декември 1992 г.” и „Регламент 3911/1992” се заменят съответно с „Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г.” и „Регламент 116/2009”.

2. Точка 12 се изменя така:

„12. координира, организира и контролира дейността по:

а) връщането на незаконно изнесените движими културни ценности - национално богатство;

б) опазване на културното наследство, свързано с българската история и култура, извън територията на Република България;

в) съгласуване на устройствени схеми и планове, планове за опазване и управление и проектна документация за недвижими културни ценности, както и за строежи в техните граници и охранителните им зони, в съответствие с разпоредбите на този закон и Закона за устройство на територията;

г) специализирано документиране на недвижимите културни ценности;

д) мониторинг на недвижими културни ценности;

е) методология и определяне на режими за опазване на недвижимите културни ценности и тяхната среда;

ж) поддържане и управление на публичен Национален архивен фонд на недвижимите културни ценности и информационен център.”

3. Точка 13 се отменя.


Предложение на н.п. Даниела Петрова:

По § 1 се правят следните промени:

а) в т. 2 букви „в”, „г” и „ж” да отпаднат.

б) т. 3 се изменя така:

3. Точка 13 се изменя така:13. съгласува устройствени схеми и планове, планове за опазване и управление и проектна документация за недвижими културни ценности, както и за строежи в техните граници и охранителните им зони, в съответствие с разпоредбите на този закон и Закона за устройство на територията;”
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

В § 1, т.2 и 3 да отпаднат.
§ 2. В чл. 15, ал.1 думите „който е на пряко подчинение на министъра на културата” се заличават.
§3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се отменя.

2. В ал. 6 след думите „на Министерството на културата” се добавя „а минималните изисквания за заемането на длъжностите „инспектор” - с Единния класификатор на длъжностите в администрацията”.

§ 4. Член 18 се отменя.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 4 се изменя така:

§ 4. Член 18 се изменя така:

Чл.18 (1) Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) е държавен културен институт с национално значение, с научно - изследователски и експертни функции в областта на недвижимото културно наследство. НИНКН може да създава филиали на териториален принцип.

(2) Националният институт за недвижимо културно наследство е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата.”

Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 4 да отпадне.
§ 5. Член 19 се отменя.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 5. Член 19 се изменя така:

Чл. 19. Националният институт за недвижимо културно наследство:”;1. подпомага министъра на културата при упражняване на неговите правомощия по провеждане на държавната политика в областта на опазването на недвижимото културно наследство;

2. взаимодейства с културни институти, с научни и други организации в страната и в чужбина в областта на недвижимото културно наследство;

3. провежда научно-изследователска дейност по издирване и проучване на недвижимото културно наследство и методология в тази област;

4. изготвя комплексни оценки и научно-мотивирани предложения за регистрация на недвижими културни ценности;

5. предлага на министъра на културата да определи режимите за опазване на недвижимите културни ценности, изготвя проекти на планове за опазване и управление, становища за съгласувателна дейност, експертизи, планови задания, пилотни проекти и др. по недвижимото културно наследство;

6. извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и дигитализиране на наличната информация за тях;

7. поддържа Националния регистър на недвижимите културни ценности с национален архивен фонд и информационен център;

8. създава, поддържа и развива автоматизирана информационна система за недвижимото културно наследство;

9. осъществява и други правомощия, определени в закон.”

Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 5 да отпадне

§ 6. Член 20 се отменя.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 6 се изменя така:

§ 6. В чл. 20 думите „НИОНКЦ” се заменят с „НИНКН”.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 6 да отпадне.

§ 7. В чл. 57 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от НИОНКЦ, Центъра за подводна археология,” се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 7 се изменя така:

§ 7. В чл. 57 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „от НИОНКЦ, Центъра за подводна археология” се заменят с „от НИНКН”.

2. В ал. 2 думите „от НИОНКЦ” се заменят с „ от НИНКН”.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 7 да отпадне.
§ 8. В чл. 58 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.

2. В ал. 2 думите „директора на НИОНКЦ” се заменят с „министъра

на културата”.

3. В ал. 3 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 8 да отпадне
§ 9. В чл. 59 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.

2. В ал. 2 след думата „наследство” запетаята се заменя с точка, а думите „който уведомява НИОНКЦ за това” се заличават.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 9 се изменя така:

§ 9. В чл. 59 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „в НИОНКЦ” се заменят с „в НИНКН”

2. В ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „НИНКН”.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 9 се изменя така:

§ 9. В чл. 59 се правят следните допълнения:1. В ал. 1 след абревиатурата „НИОНКЦ” се добавя „и Министерството на културата”.

2. В ал. 2 след абревиатурата „НИОНКЦ” се добавя „и Министерството на културата”.

§ 10. В чл. 60 думите „Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „В Министерството на културата се”.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 10 се изменя така:

§ 10. В чл. 60 думите „Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Националният институт за недвижимо културно наследство”.

Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 10 да отпадне.
§ 11. В чл. 61 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 11 се изменя така:

§ 11. В чл. 61 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „НИНКН”.

Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 11 да отпадне.
§ 12. В чл. 62 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „директорът на НИОНКЦ” се заменят с „министърът на културата”.

2. В ал. 2 думите „Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.
§ 13. В чл. 63 думите „директора на НИОНКЦ” се заменят с „министъра на културата”.

§ 14. В чл. 64 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „директорът на НИОНКЦ прави предложение до министъра на културата за” се заменят с „министърът на културата определя”.

2. В ал. 2 думите „директорът на НИОНКЦ” се заличават.

3. В ал. 3:

а) създава се ново изречение първо: „Министърът на културата въз основа на комплексната оценка по ал. 1 внася предложение в Специализирания експертен съвет.”

б) досегашното изречение първо става изречение второ и в него думите „Специализираният експертен съвет в 14-дневен срок от получаване на предложението по ал. 1” се заменят със „Съветът в 14-дневен срок от получаване на предложението по изречение първо”.


Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 14 се изменя така:

§ 14. В чл. 64 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „на НИОНКЦ” се заменят с „на НИНКН”.

2. В ал. 2 думите „на НИОНКЦ” се заменят с „на НИНКН”.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

В § 14, т. 2 да отпадне.
§ 15. В чл. 66, ал. 1 думите „Директорът на НИОНКЦ уведомява общинските администрации и съответния регионален инспекторат по опазване на културното наследство” се заменят с „Министърът на културата чрез съответния регионален инспекторат по опазване на културното наследство уведомява общинските администрации”.
§ 16. В чл. 67, ал. 2 думите „директора на НИОНКЦ” се заменят с „министъра на културата”.
§ 17. В чл. 68 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „В Министерството на културата се”.

2. В ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.

3. В ал. 4 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.


Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 17 се изменя така:

§ 17. В чл. 68 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Националният институт за недвижимото културно наследство”.

2. В ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „НИНКН”.

3. В ал. 4 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „НИНКН”.
§ 18. В чл. 71, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заличава.

2. В т. 3 думите „с НИОНКЦ” се заменят с „по реда на чл. 84, ал. 1”.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

В § 18, т. 1 се изменя така:

1. В т. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „НИНКН”.Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 18 да отпадне.
§ 19. В чл. 72 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „директора на НИОНКЦ” се заменят с „министъра на културата”.

2. В ал. 4 думите „Директорът на НИОНКЦ” се заменят с „Министърът на културата”.

3. В ал. 5 думите „директорът на НИОНКЦ” се заменят с „министърът на културата”.

4. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Министърът на културата чрез съответния регионален инспекторат уведомява незабавно кмета на съответната община за дадените предписания.”§ 20. В чл. 73, ал. 1 думите „двама представители на НИОНКЦ” се заменят с „трима представители на Министерството на културата, единият от които е”.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 20 се изменя така:

§ 20. В чл. 73, ал. 1 думите „двама представители на НИОНКЦ” се заменят с „двама представители на Министерството на културата и един представител на НИНКН”, а думите „трима представители на общината” се заменят с „двама представители на общината”.

Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 20 да отпадне.
§ 21. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „а в случаите по чл. 59, ал. 4 – на директора на НИОНКЦ” се заличават и се създава изречение второ: „Изречение първо се прилага и в случаите по чл. 59, ал. 4.”

2. В ал. 2:

а) в изречение първо думата „органите” се заменя с „органа” и абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”;

б) в изречение второ думите „с НИОНКЦ” се заменят с „по реда на чл. 84, ал. 1.”

3. В ал. 3 думите „или директорът на НИОНКЦ” се заличават.


Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 21, т. 1 и 2 да отпаднат.

§ 22. В чл. 79, ал. 9 се отменя.
§ 23. В чл. 80 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „с НИОНКЦ преди тяхното одобряване по реда на чл. 84” се заменят с „по реда на чл. 84 преди тяхното одобряване.”

2. В ал. 4 думите „Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности отказва да съгласува” се заменят с „Не се съгласуват”.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 23 да отпадне.
§ 24. В чл. 82, ал. 2 се изменя така:

„(2) Когато плановете за опазване и управление се възлагат и финансират от лицата по чл. 67, ал. 2 и от общините, заданията за изготвянето им и изготвените планове преди тяхното приемане по реда на ал. 3 се съгласуват с министъра на културата по реда на чл. 64.”


Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 24 да отпадне.
§ 25. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „с НИОНКЦ” се заменят с „по реда на чл. 84, ал. 1”.

2. В ал. 2 думите „с НИОНКЦ” се заличават.

3. В ал. 3 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица”, а думите „с НИОНКЦ” се заменят с „по реда на чл. 84, ал. 1.”

4. В ал. 4 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „органа по ал. 3”.

5. В ал. 5 думите „министъра на културата” се заменят с „органа по ал. 3”, думите „а в случаите по чл. 59, ал. 4 - от директора на НИОНКЦ” се заличават и се създава изречение второ: „Изречение първо се прилага и в случаите по чл. 59, ал. 4.”

6. В ал. 6 думите „с НИОНКЦ” се заменят със „по реда на чл. 84, ал. 1”.

Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 25 да отпадне.

§ 26. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „извършва” се добавя „от министъра на културата или от оправомощени от него длъжностни лица”.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Отказът за съгласуване писмено се мотивира.”


Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 26 се изменя така:

§ 26. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Съгласуването се извършва от министъра на културата или от оправомощени от него длъжностни лица след писмено становище на НИНКН.”

2. Алинея 2 се изменя така:

(2) Отказът за съгласуване писмено се мотивира.”  1. Алинея 4 се отменя

  2. .

Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

В § 26, т. 1 да отпадне.
§ 27. В чл. 89, в ал. 2 и 3 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 27 се изменя така:

§ 27 . В чл. 89 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата, на НИНКН”.

2. В ал. 3 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „НИНКН”.
§ 28. В чл. 149, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. четирима представители на Министерството на културата, двама от които са представители на инспектората по чл. 15;”

2. Точка 4 се отменя.


Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 28 се изменя така:

§ 28. В чл. 149, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

1. трима представители на Министерството на културата, един от които е представител на инспектората по чл. 15;”  1. Точка 4 се изменя така:

4. един представител на НИНКН”.

Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

В § 28, т. 2 да отпадне.§ 29. В чл.152 ал.2 се изменя така:

„(2) Собствениците на средствата по ал. 1, т. 6 са длъжни да ги регистрират в Министерството на културата в 14-дневен срок от придобиването им. Редът за регистриране на специалните технически средства се определя с наредбата по чл. 147, ал. 6.”§ 30. В чл. 153, ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 30 се изменя така:

§ 30. В чл. 153, ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „НИНКН”.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 30 да отпадне.

§ 31. В чл. 155, ал. 1 запетаята след думите „при БАН” и абревиатурата „НИОНКЦ” се заличават.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 31 се изменя така:

§ 31. В чл. 155, ал. 1 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „НИНКН”.

Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 31 да отпадне.

§ 32. В чл. 170 думите „с НИОНКЦ” се заличават.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 32 да отпадне.
§ 33. В чл. 188, ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 33 се изменя така:

§ 33. В чл. 188, ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „НИНКН”.

Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 33 да отпадне.

§ 34. В чл. 189, т. 1 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 34 се изменя така:

§ 34. В чл. 189, т. 1 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „НИНКН”.

Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 34 да отпадне.
§ 35. В чл. 195, ал. 1 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 35 се изменя така:

§ 35. В чл. 195, ал. 1 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „НИНКН”.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 35 да отпадне.
§ 36. В чл. 200, ал. 1 думите „с НИОНКЦ” се заличават.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 36 да отпадне.
§ 37. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. § 5, ал. 1 думите „6-месечен срок” се заменят с „едногодишен срок”.

2. В § 5, ал. 2 думата „официален” се заличава.

3. В § 6, ал. 1 думите „6-месечен срок ” се заменят с „едногодишен срок”.

4. В § 12:

а) в ал. 2 думите „директорът на НИОНКЦ предлага по реда на чл. 64 за регистриране или за отписване на заварените декларирани недвижими паметници на културата” се заменят с „министърът на културата регистрира или отписва заварените декларирани недвижими паметници на културата, след становище, изготвено по реда на чл. 64.”

б) в ал. 3 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „Министерството на културата”.

5. В § 14 думата „едногодишен” се заменя с „двугодишен”.

6. В § 21 думите „Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министърът на културата”.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

По § 37 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните промени:

1. Точка 1 се изменя така:

1. В § 5:а) в ал. 1 думите “6-месечен срок” се заменят с “едногодишен срок”;

б) алинея 4 се отменя;

в) в ал. 5 думите “ал. 1 - 4” се заменят с “ал. 1”.

2. Точка 2 да отпадне.

3. Създава се нова т. 3а:

3а. В § 7, ал. 4 думите “ал. 2 - 6” се заменят с “ал. 5 и 6”.4. Създава се нова т. 3б:

3б. Създава се § 8а:§ 8а. (1)  Движимите археологически обекти, движимите археологически паметници на културата и движимите археологически обекти – монети и монетовидни предмети могат да се изнасят с разрешение на министъра на културата след идентифициране и регистриране по реда на § 5, съответно § 6 и § 7.

(2) Не се допуска износ от митническата територия на Общността и изнасяне от територията на Република България към други държави членки на Европейския съюз, на вещите по ал. 1, които представляват национално богатство, с изключение на случаите и по реда на чл. 129, ал. 2, 3 и 4 .”

5. Точка 4 се изменя така:

4. В § 12:а) в ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „НИНКН”;

б) в ал. 3 абревиатурата „НИОНКЦ” се заменя с „НИНКН”.
Предложение на н.п. Петър Курумбашев и н.п. Антон Кутев:

Точка 2 обявена за противоконституционна от Конституционния съд, поради което предлагаме заместващ текст на т. 2 със следната редакция:

2. В § 5, ал. 4 се изменя така:

(4) В едногодишен срок от влизането на закона в сила лицата, които са установили фактическа власт върху движими археологически обекти или движими археологически паметници на културата – национално богатство до влизането в сила на този закон, са длъжни да поискат тяхната идентификация и регистрация като движими културни ценности от Националния исторически музей или от съответния регионален музей. Към искането се прилага декларация, в която се описват вещите по изречение първо, с посочване на произхода им и способа за тяхното придобиване. За деклариране на неверни обстоятелства лицето носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Директорът на музея издава на лицето удостоверение за изпълнение на задълженията му по изречение първо. Директорът на музея не издава удостоверение, ако има данни да се предположи, че вещите – обект на идентификация, са незаконно придобити. В тези случаи той уведомява органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата.”
§ 38. В останалите текстове на закона думите „Регламент 3911/1992” се заменят с „Регламент 116/2009”.

§ 39. (1) Министерството на културата е правоприемник на активите и пасивите на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности.

(2) Процесуалното представителство по висящи спорове на института по ал. 1 се осъществява от министъра на културата.


Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 39 се изменя така:

§ 39. Министерството на културата и НИНКН са правоприемници на активите и пасивите на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 39 да отпадне.
§ 40. (1) От деня на влизането в сила на този закон правомощията на директора на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности се прекратяват.

(2) Правоотношенията на лицата от Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител в съответствие с определените с устройствения правилник на Министерството на културата структура и числен състав.

(3) До приемането на устройствения правилник по ал. 2 заварените служебни и трудови правоотношения се запазват.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 40 се изменя така:

§ 40. (1) От деня на влизането в сила на този закон правомощията на директора на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности се прекратяват.

(2) Правоотношенията на лицата от Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител в съответствие с определените с устройствения правилник на Министерството на културата и на НИНКН структура и числен състав.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 40 да отпадне.
§ 41. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата предоставя на Агенцията по вписванията списък на заварените декларирани и обявени недвижими паметници на културата.

(2) Агенцията по вписванията отбелязва статута на културна ценност по партидите на обектите в двумесечен срок от представяне на списъка по ал. 1.


Предложение на н.п. Даниела Петрова:

В § 41, ал. 1 се изменя така:

(1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон НИНКН предоставя на Агенцията по вписванията списък на заварените декларирани и обявени недвижими паметници на културата.”


§ 42. В Закона за военните паметници (ДВ, бр. 13 от 2008 г., изм., бр. 19 от 2009 г.) навсякъде думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.

Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 42 да отпадне.
§ 43. В Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр. 108 от 2006 г., изм., бр. 19 и 35 от 2009 г.) в чл. 17, ал. 2, т. 8 думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 43 се изменя така:

§ 43. В Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр. 108 от 2006 г., изм., бр. 19 и 35 от 2009 г.) в чл. 17, ал. 2, т. 8 думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Националния институт за недвижимото културно наследство”.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 43 да отпадне.
§ 44. В Закона за Националния архивен фонд (ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм., бр. 19 и 42 от 2009 г.) в чл. 33, ал. 1, т. 7 думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.
Предложение на н.п. Даниела Петрова:

§ 44 се изменя така:

§ 44. В Закона за Националния архивен фонд (ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм., бр. 19 и 42 от 2009 г.) в чл. 33, ал. 1, т. 7 думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Националния институт за недвижимото културно наследство”.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 44 да отпадне.

§ 45. В Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 19 от 13.03.2009 г.) в чл. 9, ал. 4 думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 45 да отпадне.
§ 46. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 48 от 2007 г., изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., изм., бр. 19 от 2009 г.) в чл. 16, ал. 3 думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 46 да отпадне.
§ 47. В Закона за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г, изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 2003 г., бр. 65 от 2003 г., бр. 107 от 2003 г., изм., бр. 36 от 2004 г., изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., изм., бр. 28 от.2005 г., изм. и доп., бр. 76 от 2005 г., бр. 77 от 2005 г., изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 95 от 2005 г., изм. и доп., бр. 103 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 34 от.2006 г., бр. 37 от 2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 76 от 2006 г., бр. 79 от 2006 г., изм., бр. 80 от 2006 г., бр. 82 от 2006 г., изм. и доп., бр. 106 от 2006 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., изм., бр. 53 от 2007 г., изм. и доп., бр. 61 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г., доп., бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 54 от 2008 г., бр. 69 от 2008 г., доп., бр. 98 от.2008 г., изм., бр. 102 от 2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 2009 г., бр. 17 от 2009 г., бр. 19 от 2009 г.) навсякъде думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности” се заменят с „Министерството на културата”.
Предложение на н.п. Стефан Данаилов:

§ 47 да отпадне.
§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА,

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ:
Даниела Петрова


Каталог: pub -> StenD
StenD -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
StenD -> Четиридесето народно събрание комисия по правни въпроси до Деловодството на
StenD -> Доклад за второ гласуване Относно: Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
StenD -> Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване з а к о н за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване на з а к о н за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
StenD -> Четиридесето народно събрание временна комисия за промени в изборното законодателство до Деловодството на
StenD -> Закона за генетично модифицирани организми


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница