Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събраниеДата15.08.2018
Размер65.5 Kb.
#79250


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

З А К О Нза предоставяне на помощ за оздравяване на „Холдинг Български държавни железници” – ЕАД

Чл. 1. (1) За финансово осигуряване изпълнението на мерките за оздравяване на „Холдинг Български държавни железници” – ЕАД, одобрени с Решение С (2010) 9423 на Европейската комисия от 15 декември 2010 г., Българската банка за развитие да предостави на дружеството заем въз основа на целево предоставени от централния бюджет възстановими средства в размер до 140 000 000 лв.

(2) Средствата от централния бюджет по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.

(3) Условията за предоставяне и обслужване на заема и на средствата по ал. 1 и 2 се определят със споразумение между министъра на финансите, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Българската банка за развитие, одобрено от Министерския съвет.

(4) Със средствата по заема „Холдинг Български държавни железници” – ЕАД, извършва плащания в съответствие с ал. 1. Всяко плащане се извършва след одобряване от министъра на финансите.

Чл. 2. (1) Министърът на финансите при спазване на бюджетното салдо за 2011 г. по Конвергентната програма на Република България за 2011 – 2014 г. да осигури средства до размера на отпуснатия заем по чл. 1, ал. 1 и начислената лихва, с които да се увеличи капиталът на „Холдинг Български държавни железници” – ЕАД, при условие че мярката е одобрена от Европейската комисия след нотификацията на плана за преструктуриране на дружеството.

(2) Средствата от увеличението на капитала да се използват от „Холдинг Български държавни железници” – ЕАД, за погасяване на главницата и лихвите по заема по чл. 1, ал. 1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от
2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г. и бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г.) в чл. 4 се създава т. 8:

„8. предоставянето на заеми от Българската банка за развитие по одобрени от Европейската комисия държавни помощи за оздравяване.”§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ………………………
2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ

ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:
(Цецка Цачева)


Ì Î Ò È Â È
êúì проекта на Закон за предоставяне на помощ за оздравяване на „Холдинг Български държавни железници” – ЕАД

Предлаганият законопроект предвижда предоставяне на помощ за оздравяване на „Холдинг Български държавни железници” – ЕАД.

Целта на проекта е да бъдат осигурени средства за дружеството чрез Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет целеви възстановими средства в размер до 140 000 000 лв.

Предлаганият законопроект е в изпълнение на следните мерки от Програмата на правителството за европейското развитие на Република България:

Приоритет І: Повишаване доходите на българските граждани, растеж и модернизиране на българската икономика. I.8. Ускорено изграждане, поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура;

Приоритет V. Подобряване на социалната сигурност на българските граждани. Създаване на благоприятна и здравословна среда на живот за гарантиране на личното и общественото здраве. V.6. Повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги. Достъпност и регионална обвързаност.І. Дружеството е изготвило План за преструктуриране и финансово стабилизиране, в който са предвидени мерки за оздравяването и финансовото стабилизиране на компанията. Планът за преструктуриране с придружаващите го документи е пренотифициран пред Европейската комисия и по него е образувано предварително разглеждане. Предстои извършването на нотификация.

Мерките в плана за преструктуриране са насочени към: оптимизиране на организационно-управленската структура и процеси; преструктуриране на смесените дружества и поделенията с дейност, различна от основната; подобряване на координацията между дружествата, поделенията, дирекциите и отделите; повишаване на управленския капацитет; повишаване приходите на дружествата; подобряване на финансовото управление; подобряване на контрола върху приходите; подобряване на контрола върху процесите и разходите; намаляване на разходите; оптимизиране на капиталовата структура, намаляване на задлъжнялостта и подобряване на ликвидността на дружеството.

Общият размер на необходимите средства по плана за преструктуриране възлиза на 459 547 000 лв.

Планът за преструктуриране се изпълнява от дружеството, в резултат на което:

1. Намалена е загубата при съпоставима база с 14,9 млн. лв. спрямо същия период на предходната година.

2. Намален е персоналът с 1781 бройки, или с 11,4 на сто, без да е създадено социално напрежение и без да са използвани допълнителни средства от държавата. Изплатени са обезщетения в размер 6,04 млн. лв. Разходите за възнаграждения и осигуровки са намалени с 9,8 млн. лв. спрямо 10-те месеца на 2009 г.

3. Заплатите и осигуровките се изплащат навреме.

4. Превозените количества товари вече шест поредни месеца са над миналогодишните. Произведената тонкилометрова работа за


10-те месеца на 2010 г. е повече с 1,3 на сто спрямо десетте месеца на 2009 г.

5. По оперативни данни през ноември 2010 г. са превозени


1 081 605 тона товари. Това е най-големият обем превозени товари от две години насам. Постепенно се възстановява количеството на превозените товари преди кризата, както и доверието на клиентите.

За преобразуване на дружеството в холдинг са извършени редица икономически разчети. Разчетен е паркът от локомотиви, пътнически и товарни вагони, необходим за извършване на нормална експлоатационна дейност при осъществяване на сегашните и очертаващите се обеми превози и достигане на производителност на средноевропейско ниво.

Към настоящия момент се експлоатира 60-70 на сто от капацитета на дълготрайните материални активи. Другите активи са силно амортизирани и водят само до разходи.


  • При налични 650 локомотива необходими за експлоатация и резерв са не повече от 400-450 локомотива;

  • При налични 11 200 товарни вагона се работи с 5000;

  • При налични 1200 пътнически вагони необходимият парк е в рамките на 780 вагона.

Една част от тези активи ще бъдат продадени като основно средство, а по-голямата част - на скрап. Средствата, които ще се получат, ще се използват за ремонт и доставка на нови машини и съоръжения.

ІІ. В резултат на проведените преговори със Световната банка в края на 2010 г. е подписан Меморандум за разбирателство във връзка със сътрудничеството по предлаганата Програма за реформа в железопътния сектор, което е съществена стъпка в политиката по стабилизиране и финансово оздравяване на българските железници.

ІІІ. С цел осигуряването на средства от държавния бюджет чрез министъра на финансите е извършена нотификация на държавна помощ за оздравяване на дружеството.

С Решение от 15 декември 2010 г. Европейската комисия се произнесе по образуваното дело № N 402/2010 г. и одобри предложената от българските власти държавна помощ за дружеството в размер до


248 601 000 хил. лв.

В решението на Европейската комисия се посочва, че мярката за държавно подпомагане може да приеме формата или на заем, предоставен от държавата, или на държавна гаранция по заем. В решението също така се поставя изискването заемът да бъде със срок шест месеца считано от изплащането на първия транш и с лихвен процент 5,15 на сто, изчислен въз основа на референтния лихвен процент на Комисията за България на


23 септември 2010 г. (4,15 на сто) плюс 100 базисни пункта (съгласно Съобщението на Комисията за изменение на метода на установяване на референтни и сконтови лихвени проценти (ОВ, С 14, 19.1.2008 г., стр. 6).

Условие за предоставяне на помощта за оздравяване е българските власти в срок шест месеца от датата на разрешаване на помощта за оздравяване да изпратят всеобхватен план за преструктуриране, който да бъде официално нотифициран.

Посочената сума в размер до 248 601 хил. лв. е базирана на:

1. Данните от прогнозния паричен поток на „БДЖ” ЕАД за периода декември 2010 г. – юни 2011 г., които показват необходимост за разплащане на просрочени задължения към банки, доставчици, Национална компания „Железопътна инфраструктура”, както и за капитален ремонт на тягов и подвижен състав.2. Просрочените и предстоящите плащания до края на 2010 г. и до края на първото полугодие на 2011 г. към банки – кредитори на „Холдинг БДЖ” – ЕАД:


Банка


просрочени

във валута BGN
30 ноември 2010 г.

Предстоящи

плащания BGN
31 декември 2010 г.

Към 30 юни 2011 г.

в BGN лева


Общ размер на кредитите

просрочени + предстоящи

към 30 юни 2011 г.

Международна банка за възстановяване и развитие (IBRD)

 

3 996 478,54

3 951 625,51

 

Международна банка за възстановяване и развитие (ILRD)

 

2 139 779,21

2 573 811,79

 

Първи облигационен кредит - Юро Банк Еф Джи България

5 212 286,95

 

0

 

KFW BANKENGRUPPE (85% ЕМВ)

16 955 325,68

10 213 431,31

12 393 292,82

 

KFW BANKENGRUPPE (15% ЕМВ)

2 410 565,85

2 928 581,60

3 474 421,16

 

KFW IPEX инвестиции

 

524 684,29

679 171,27

 

EUROFIMA 1

 

 

104 333,20

 

EUROFIMA 2

 

 

170 000,00

 

Втори облигационен кредит - Българска банка за развитие

13 805 859,74

6 800 970,60

18 360 101,90

 

Общо

38 384 038,22

26 603 925,55

41 706 757,65

106 694 721,42

Част от недостига в прогнозния паричен поток за периода декември 2010 – юни 2011 г. ще се покрие със собствени приходи на „Холдинг БДЖ” – ЕАД, и към края на юни 2011 г. ще останат непокрити 248 601 хил. лв.Предвиденото в законопроекта увеличение на капитала на „Холдинг Български държавни железници” – ЕАД, следва да се извърши след нотификация до Европейската комисия на плана за преструктуриране на дружеството и получаване на съответното одобрение за това.


ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:
(Бойко Борисов)


мб-ÁÑ


Каталог: bills
bills -> Република българия четиридесет и първо народно събрание проект! З а к о н за
bills -> Уважаема госпожо председател
bills -> Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи
bills -> Народно събрание проект з а к о н
bills -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
bills -> До г-жа цецка цачева председател на 43-то народно събрание
bills -> Закон за Българската академия на науките чл Българската академия на науките (бан) е автономна организация за научни изследвания. Тя обединява Национален център за научни изследвания и Национална академия на науките
bills -> Проект! Република българия четиридесет и първо народно събрание
bills -> Доклад за дейността на бан, академичните институти и другите самостоятелни звена, който съдържа отчет за
bills -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница