Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областен управител област разград част V планстраница1/6
Дата01.05.2018
Размер1.1 Mb.
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6
Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД


Част V
ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД

РАЗГРАД

2 0 1 2 г.

1. Анализ и оценка на риска от пожариПожарите са стихийно бедствие (неконтролируемо горене във времето и пространството) за обществото, което за кратко време унищожава големи количества материални и духовни ценности, а много често взема и човешки жертви

Причините за възникване на пожари са твърде разнообразни и различни.

Като стихийно бедствие за територията на областта (Приложение 1) пожарите са особено характерни за горските и полски масиви. Те обикновено възникват от гръмотевични бури, но не са редки случаите на умишлено и/или по невнимание и неправилно боравене с огън запалване. Особено опасни за запалване са засушаванията през месеците VI,VII и VIII, при което от горските пожари най-опасни са т.нар. „върхови пожари” с разпространение по короните на дърветата, а не толкова ниските с разпространение по суха трева и шума.

Пожари могат да възникнат и в обекти от критичната инфраструктура при нарушаване на технологичната дисциплина в обектите на фармацевтичната и хранителната промишленост, работещи с лесно запалими и горими материали, отделящи силно токсични вещества. Тези обекти са групирани по отраслов признак, както следва:

- предприятията с предмет на дейност преработване, съхранение и търговия с нефтопродукти и техни деривати;

- предприятията с предмет на дейност преработка и производство на химически продукти;

- предприятия, експлоатиращи амонячно-компресорни хладилни инсталации;

- предприятия с предмет на дейност доставка, съхранение и търговия с втечнени въглеводороди и техни смеси;

- инфраструктурни предприятия и такива с предмет на дейност енергопроизводство и енергоразпределение

Крупна промишлена авария в тези предприятия при най–лошо развитие на обстановката (основен възприет принцип при аварийното планиране) би довела до възникване на обгазяване, пожар, експлозия и замърсяване на околната среда.

От пожарна, взривна и взривопожарна гледна точка обектите от критичната инфраструктура се делят на шест категории Приложение № 2:

- категория А - взривопожароопасни;

- категория Б – взривопожароопасни;

- категория В – пожароопасни;

- категория Г;

- категория Д;

- категория Е – взривоопасни.

Категорията на производството по противопожарна опасност до голяма степен определя не само изискванията към зданието, конструкцията, планировката, организацията на пожарната охрана и техническото обзавеждане, изискванията към режима на експлоатация и т.н., но и мероприятията, които се планират за провеждане на СНАВР.


2. Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от пожари.

2.1.Противопожарни мероприятия

Противопожарните мероприятия могат да бъдат систематизирани в четири групи, обаче те са тясно свързани помежду си и в някои случаи се припокриват:*Мероприятия, предотвратяващи възникването на пожар:

- обучение на населението;

- издаване на закони, наредби и инструкции;

- контрол за спазване на пожарните норми и изисквания.*технически:

-правилен избор и спазване на противопожарните изисквания на технологичните процеси;

-изграждане и експлоатация на отоплението, осветлението и електрообзавеждането;

-правилно складиране и съхраняване на леснозапалителни и горими течности и материали.*Мероприятия, ограничаващи разпространението на възникнал пожар:

-правилен избор на огнеустойчивостта на сградите в зависимост от тяхното предназначение;

-поставяне на противопожарни прегради (централни стени, преддверия, шлюзове и др.);

-подходящо разположение на сградите в кварталите и цеховите помещения на заводите в зависимост от тяхната огнеустойчивост и категорията на производството;

-ограничаване количеството на леснозапалителни течности и материали при складиране и съхранение.

*Мероприятия, осигуряващи евакуация на хора и имущество при пожар:

-пътища за евакуация по време на пожар (стълбища, коридори, входове, изходи);

-резервно осветление (акумулаторно) при подходящо разпределение и разположение на осветителните тела.

*Мероприятия, осигуряващи успешно и бързо гасене на пожар:

-разположение на сградите, с оглед тяхната достъпност за пожарогасене;

-противопожарно водоснабдяване;

-противопожарно обзавеждане с технически средства за гасене на пожари;

-пожароизвестителни инсталации за бързо и автоматично известяване за началото на пожара;

-пожарогасителни инсталации за бързо и автоматично гасене на пожари;

-организация на обучението на населението и производствения персонал.

2.2. Превантивни мерки за опазване на горите от пожари.

- Забрана за палене на огън.

Ежегодно, по предложение на директора на регионалната дирекция по горите, областният управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии за областта.

Заповедта се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, на регионалната дирекция по горите и на Изпълнителната агенция по горите.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.- Предоставяне на информация за обществото.

По време на пожароопасния сезон РДГ Русе и ОУПБЗН ще предоставят информация на населението чрез местната преса, кабелни телевизии и др. средства за информиране на забраната за палене на огън, за евентуално възникнали горски пожари и щетите от тях.

Местните власти също поставят съобщение на информационното табло на общината и кметствата.

- Задължение на собствениците на земи в райони с висок пожароопасен риск:

През периода на забрана за палене, собствениците на земи в райони с висок пожароопасен риск имат следните задължения:

- Поставяне на предупредителни табели за забрана на паленето на огън на видни места - пътища и пътеки;

-Заораване краищата на блокове с житни култури;

-Поставяне на пожаронаблюдатели.

Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:

-да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими материали;

-да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;

- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.

Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез своите органи инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

Началниците на военните поделения и части са длъжни при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари и за своевременното им потушаване.-Ограничен достъп до горските територии.

ДГС, ДЛС и ДПП издават разрешителни за достъп до горските територии.

На видни места се поставят табели с противопожарно съдържание, местата определени за палене на огън, където местностите са обект на посещения с цел туризъм или места за преспиване - хижи, къмпинги.

-Система за мониторинг и горски патрул.

В периода на висок пожароопасен риск собствениците на горски територии назначават пожаронаблюдатели, които патрулират на определени територии и наблюдават за поява на пожари. В ТП ДГС Бяла и ТП ДГС „Сеслав" има оборудвани високопроходими ПП автомобили за първоначална атака на горски пожари и патрулиране.

В РДГ Русе и във всяко ДГС, ДЛС, ДПП и Общинска структура се назначават отговорни дежурни за денонощно дежурство - в работно и извънработно време по график през целия пожароопасен сезон.

Всички горски и ловни стражари са пряко ангажирани в наблюдения за откриване и сигнализиране на евентуално възникнал пожар.

Всички служители от наблюдавания персонал са оборудвани със средства за комуникация и предаване на информация за открити пожари.

Във всяко поделение има назначен със заповед отговорен служител, който да събира и подава в РДГ подробна информация.

Отговорности на наблюдаващия (патрулиращия) персонал в случай на открит пожар са:

-Съобщава веднага за възникнал пожар на тел. 112;

-Съобщава за пожара в ДГС и ДЛС по схемата за оповестяване;

-Предупреждава, ако има работници и посетители в този район на гората;

-Прави кратък доклад за размера на пожара, какво гори и какво е застрашено -постройки, хижи и др.сгради, ако има в гора или са в близост до населено место;

-Прави преценка и предложение за маршрут до местоположението на пожара, посочва препятствия, които биха затруднили превозните средства, къде могат да се съберат хората, които искат да окажат помощ при гасенето до пристигане на пожарните команди.


3. Мерки за защита на населението.

3.1.Стандартни оперативни процедури за действията на органите за управление и силите за реагиране при големи (сложни) пожари.

При провеждането на СНАВР при горски пожари и пожари, създаващи предпоставка за екологична катастрофа, се извършва разузнаване за определяне на:

- вида, скоростта на разпространение и размерите на пожара,

- релефа на местността;

- развитието на пожара и разпространението към населени места, обекти, сгради, сечища, насаждения и др.;

- местата, които способстват за спиране на горенето без намеса на хора и местата за организиране на защитни линии (пътища, просеки, потоци, поляни, падини, оголени места и др.);

- пътищата и подстъпите за придвижване;

- водоизточници, които могат да бъдат използвани;

- състоянието на мрежите и съоръженията от техническата инфраструктура в района на пожара;

- наличието на ОХВ, които има вероятност да нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване;

- подходящи площадки за вертолети.

По данните от проведеното разузнаване Началникът на ОУПБЗН извършва оценка на обстановката, поставя задачи на екипите, определя реда за провеждане на СНАВР и следи за спазването на безопасните условия на труд, след което определя:

- необходимостта от съсредоточаване на сили и средства на мястото на пожара;

- мерките, които следва да се предприемат;

- необходимостта от специални мероприятия за неутрализиране или намаляване на вредното въздействие от пожара;

- необходимостта от изграждане на просеки, затрупване с инертни материали (пръст) и създаване на заградителни пояси чрез изораване;

- необходимостта от изграждане на заградителни валове (от пясък, пръст) или канавка за предотвратяване разливането на леснозапалими течности или горими течности;

- необходимостта от охлаждане на инсталации, съоръжения и резервоари след погасяването на пожара.3.2. Защита на обекти от критичната инфраструктура, включително и собственост или стопанисвани от МВР.

Предприятията – източник на аварията, са първоизточници на информацията за събитието, като уведомяват, чрез дежурните длъжностни лица в ОКИЦ, ОУПБЗН-Разград или неговите структури (РСПБЗН и УПБЗН) по места, за настъпилите експлоатационни изменения, събития и аварийни състояния, свързани с нарушаване нормалният производствен режим, чрез телекс, телеграма или друг вид телекомуникационно средство.

Противопожарните мероприятия могат да бъдат систематизирани в четири групи, обаче те са тясно свързани помежду си и в някои случаи се припокриват:

-Мероприятия, предотвратяващи възникването на пожар:

*организационни:

-обучение на населението;

-контрол за спазване на пожарните норми и изисквания.

*технически:

-правилен избор и спазване на противопожарните изисквания на технологичните процеси;

-изграждане и експлоатация на отоплението, осветлението и електрообзавеждането;

-правилно складиране и съхраняване на леснозапалителни и горими течности и материали.*мероприятия, ограничаващи разпространението на възникнал пожар:

-правилен избор на огнеустойчивостта на сградите в зависимост от тяхното предназначение;

-поставяне на противопожарни прегради (централни стени, преддверия, шлюзове и др.);

-подходящо разположение на сградите в кварталите и цеховите помещения на заводите в зависимост от тяхната огнеустойчивост и категорията на производството;

-ограничаване количеството на леснозапалителни течности и материали при складиране и съхранение.

*Мероприятия, осигуряващи евакуация на хора и имущество при пожар:

-пътища за евакуация по време на пожар (стълбища, коридори, входове, изходи);

-резервно осветление (акумулаторно) при подходящо разпределение и разположение на осветителните тела.

*Мероприятия, осигуряващи успешно и бързо гасене на пожар:

-разположение на сградите, с оглед тяхната достъпност за пожарогасене;

-противопожарно водоснабдяване;

-противопожарно обзавеждане с технически средства за гасене на пожари;

-пожароизвестителни инсталации за бързо и автоматично известяване за началото на пожара;

-пожарогасителни инсталации за бързо и автоматично гасене на пожари;

-организация на обучението на населението и производствения персонал.

3.3. Защита на населението.

При създадена сложна обстановка вследствие на големи (сложни) пожари кметът на засегнатата община или областният управител (когато обстановката изисква това) ще организира изпълнението на следните мероприятия с участието на органи, сили, средства и организации по компетентност, както следва:

- разузнаване на мястото - извършва се след разпореждане от оперативна група от съответната община и/или структури на ОУПБЗН, ОД на МВР и РЗИ.

- първоначален анализ и оценка на първичната информация с оглед прогнозиране на последствията от бедствието или аварията и изготвяне на предложения и предварителни указания за защитни мерки за населението -извършва се след постъпване на информация от разузнаването от всички членове на комисията по функционална компетентност, но в основата стои прогнозирането развитието на евентуалния пожар, което се извършва от специалисти от ОУПБЗН.

- информиране и оповестяване на населението, попадащо в прогнозирани, или реални зони на въздействие на пожара;

- извършване на медицинското осигуряване и оказване на медицинска помощ на засегнатото население /персонал/.

- уведомяване и привеждане в готовност на специализираните екипи, предвидени за действие в групировката на силите и средствата;

- доставя и раздавана на необходимото място средства за индивидуална защита на населението, когато бедствието или аварията е свързана с отделяне на токсични вещества в околната среда;

- укриване в защитни съоръжения на персонала и населението, ако обстановката налага това;

- извършване на временно извеждане, разсредоточаване и евакуация на населението, ако обстановката налага това.

- провеждане на СНАВР по конкретно решение.

- осигуряване на необходимия ред и сигурност сред населението при прилагане на защитните мерки


4. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки.

Областният управител координира спасителните и неотложните аварийно–възстановителни работи вследствие на пожари, възникнали на територията на областта. Дейността на областния управител се подпомага с предваритерно създаден с негова заповед щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб.

При възникване на бедствие на територията на областта областният управител:

- въвежда със заповед в изпълнение областния план за защитата при бедствия;

- може да обяви бедствено положение на територията на областта или на част от нея;

- организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия;

- координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това.

Длъжностните лица от щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб осъществяват общото взаимодействие между подчинените им и останалите структури от ЕСС, чрез изпълнение на следните мероприятия:

– Началникът на ОУПБЗН-Разград – организира и ръководи цялостната дейност по провеждане на СНАВР в засегнатия район, в качеството му на ръководител на място;

- ръководителите структури от Областна администрация – осигуряват техническото, материалното, правното и останалите видове осигурявания на дейността на щаба за изпълнение на мероприятията, залегнали в плана;

– Директорът на ОД на МВР-Разград – организира и ръководи мероприятията по отцепване на засегнатия район, извършване на издирвателни дейности, насочване на населението по обходни маршрути и отклоняване на транспортни потоци, осигуряване на охраната на материалните и парични ценности, както и други мероприятия, регламентирани в Закона за МВР (ЗМВР);

-Директорът на секретариата на ОС на БЧК – Участва в разпределението и организира раздаване на хуманитарна помощ, координира действията на доброволците на БЧК за ефективна работа в зоната на поражение;

- Директорът на РЗИ-Разград, съвместно с Директорът на РЦСМП-Разград – организира и ръководи мероприятията по медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите, осигуряване защитата на стационарно болните и формирането на запаси от лекарства, медикаменти, консумативи и др. медицинско имущество за осигуряване на населението при кризи, организирането и осъществяването на противоепидемични, хигиенни дейности и санитарен контрол, както и контрол на засегнатите от наводнението територии;

-Управителите на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД и „Е.оН България – Мрежи”, Регионален център–Разград и ръководител „ЕРПМ”, МЕР-Разград към „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – организират и ръководят действията на подчините им екипи при извършване на ремонтно-възстановителни дейности по комунално-енергийните мрежи с цел намаляване на последствията от бедствието и възстановяване водо- и енергозахранването в засегнатия район .


5. Средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите по т. 2, 3 и 4;

Финансовото и материално-техническото осигуряване (Приложение № 2) на защитата при бедствия се осигурява от:

- бюджетите на министерствата и ведомствата;

- общинските бюджети;

- търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им.

Съгласно чл. 9(13) от ЗЗБ предвидените мерки в плановете за управление на риска от пожари се включват в годишните планове за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия.

За изпълнение на Националната програма за защита при бедствия се приемат годишни планове.

Финансирането на дейностите от годишните планове се осъществява в рамките на одобрения бюджет на компетентните органи и от други източници за финансиране.

Финансовото и материално-техническото осигуряване на защитата при пожари включва:

- текуща издръжка на силите и средствата на единната спасителна система;

- производство, ремонт, доставки на техника, оборудване и друго имущество, необходимо за защитата при бедствия;

- проектиране и извършване на капитално строителство, изграждане и поддържане на системи за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия;

- управление на недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, предоставени на министерства и ведомства за защита при бедствия;

- осъществяване на международно икономическо и научно-техническо сътрудничество в областта на защитата при бедствия;

- социални и обслужващи дейности;

- контрол върху производството, сертификацията и атестирането на техниката и друга специална продукция за защита при бедствия;

- създаване и поддържане на кризисни запаси от материални средства и горивно-смазочни материали за осигуряване защитата на населението при бедствия;

- предоставяне на държавни и общински имоти и движими вещи за целите на защитата;

- други дейности, свързани с осигуряването на защита при бедствия.
6. Начин на взаимодействие между съставните части на единната спасителна система.

В изпълнение на чл. 29.(1) от ЗЗБ координацията на съставните части на единната спасителна система на територията на областта се осъществява чрез оперативният център на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" – Разград (ОКИЦ на ОУПБЗН-Разград).

Дежурните длъжностни лица от ОКИЦ:

- приемат и оценяват информация за възникнали бедствия;

- уведомяват компетентните съставни части на единната спасителна система и координират по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури;

- извършват ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при бедствия;

- по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител организират включване на предвидените в плановете за защита при бедствия съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства.

Взаимодействието на длъжностните лица от ОКИЦ с компетентните структури се извършва на база предварително разработен и съгласуван телефонен указател. (Приложение № 4)

Съгласно чл.31 от ЗЗБ взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района, засегнат от наводнението, се извършва от ръководителя на място.

Ръководител на място е началникът на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - Разград или оправомощено от него длъжностно лице.

Ръководителят на място при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи има право да:

- забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;

- нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;

- разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото бедствие;

- поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или материална помощ;

- създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите екипи от единната спасителна система;

- раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях.

При опасност от възникване или реално възникване на случаи на епидемии и епизоотии в засегнатата от наводнението зона, ръководството на СНАВР на място се поема от ръководителят на регионалната здравна инспекция или на областната дирекция по безопасност на храните


7. Ред за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на единната спасителна система и населението при опасност или възникване на наводнение.

7.1. Ред за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт при опасност или възникване на наводнение.

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система функционира посредством въведени база данни, разпределени по утвърдени от съответните ръководители (областен управител, кметове на общини и ръководители на основни структури от единната спасителна система) схеми, които включват групите за оповестяване, длъжностни лица за оповестяване в групите и приоритети при оповестяването. Сигналът при пожар получаван от абонатите на системата е :

„Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!“, последвано от:

„Внимание, пожар!

Внимание, пожар!

Внимание, пожар!“;


Групите за оповестяване на областно и общинско ниво са:

- областна администрация;

- щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб;

- съставни части на Единната спасителна система на областно ниво;

- общински администрации;

- щабове за изпълнение на общинските планове за защита при бедствия и за взаимодействие с висшестоящите щабове;

- кметства и населени места;

- съставни части на Единната спасителна система на общинско ниво.

При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на посочените по-горе нива, ранното предупреждение и оповестяването се извършва въз основа на искане на областен управител, кмет на засегната община, ръководителя на съставна част на Единната спасителна система или ръководител на мястото на намесата. Исканията се приемат чрез ОКИЦ на ОУПБЗН-Разград.

Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОКИЦ по разпореждане на началника на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението".

Искането за оповестяване трябва да съдържа информация за заплахата или за бедствието, както и органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система, които следва да бъдат уведомени.

С разпореждането за ранно предупреждение или оповестяване, началника на ОУПБЗН-Разград се определя групата и длъжностните лица за оповестяване, сигналът за оповестяване, както и начинът на свързване.7.2. Ред за ранно предупреждение и оповестяване на населението от Област Разград при опасност или възникване на наводнение.

Ранното предупреждение и оповестяване на населението е мероприятие за едновременно предупреждение и оповестяване на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация.

На територията на областта не е изградена автоматизираната система за подаване на акустичните сигнали и гласовата информация, съгласно Наредбата за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия.

Към момента оповестяване на населението се извършва само с електро-механични сирени само са сигнали „Въздушна опасност” и “Отбой от въздушна опасност”.

До окончателното изграждане на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението сигналите за опасност или възникване на наводнение се организира от кметовете на общини и/или кметства и населени места осъществява от подвижни средства, оборудвани с необходимите системи за подаване на акустична и/или гласова информация. Приоритетно се използват екипите на ОД на МВР и/или ОУПБЗН по места.
8. Информация за екипите и средствата на съставните части на единната спасителна система.

Силите и средствата на общините за реагиране и ликвидиране на последствията при пожари съгласно техните разчети. (Приложение № 5)

Съгласно направените от общините разчети за привличане на допълнителни сили и средства от съседни и/или други общини за провеждане на СНАВР при наводнение са определени следните райони за тяхното настаняване:

Община Разград-Местността Пчелина край гр. Разград на 7 км. от централната градска част.

Община Исперих-Местността Демир Баба теке хижа “Ахинора” на 7 км.

Община Кубрат-Училищния двор на с. Беловец.

Община Завет-Местността Воден на 5 км. от централната градска част.

Община Самуил-Стадиона в с. Самуил.

Община Лозница-Училищния двор на с. Синя вода.

Община Цар Калоян-Двора на обувна фабрика с. Езерче.
Осигуряването на законността и реда в засегнатите от наводнението зони се осъществява от органите на ОД на МВР-Разград под ръководството на Директора на ОД на МВР-Разград и/или съответните началниците на РУП от областта.

Силите се изнасят в района на мястото на намеса / пожара / и изпълняват следните основни задачи:

- организират комендантската служба в района и по пътищата водещи към него;

- отцепване на пострадали жилищни сгради и стопански обекти;

- осигуряване охраната на магазини, складове и жилищни домове на населението в района на наводнението;

- усилване охраната на обществени сгради и обекти от HС и такива съхраняващи документи от особена важност;

- предотвратяване на паника сред населението и възстановяване спокойствието и обществения ред, борба с мародерите;

- въвеждане на ред по бензиностанциите;

- осигуряване условия за въвеждане структурите от Единната спасителна система;

- установяване самоличността на загиналите;

- извършват адресната регистрация на евакуираното население (ако има такова).

- набелязване на мерки за недопускане на аварии и катастрофи.


Организацията, управлението и ресурсното обезпечаване на медицинското осигуряване на населението при възникване на пожари на територията на една, на две и повече общини или на територията на цялата област се осъществява от изградените структури на здравеопазването под ръководството на директора на Регионална здравна инспекция-Разград. (Приложение № 6)

Цялостната дейност в това отношение се провежда в тясно взаимодействие със съответните структури на Министерството на здравеопазването, Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб към областния управител, Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението"-Разград, Българския червен кръст, други органи на централната и местна власт, имащи отношение по въпросите на медицинското осигуряване и с неправителствени организации.

Директорът на Регионална здравна инспекция-Разград разработва "План за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи", който се утвърждава от Министъра на здравеопазването.

Основните задачи и отговорности на регионалната здравна инспекция по подготовката на звената /лечебни и здравни заведения/, включени в състава на единната спасителна система в област Разград по медицинското осигуряване на населението при пожари са:

- организиране и осъществяване, на мероприятия насочени за подготовката на структурите на здравеопазването в областта за изпълнението на задачи по медицинско осигуряване при евентуалното възникване на пожари;

- изграждане и поддържане на система за оповестяване на лечебните и здравни заведения на територията на областта при възникване на евентуална кризисна ситуация;

- планиране и провеждане на мероприятия за ресурсното осигуряване на лечебните и здравни заведения и повишаване осигуреността им с лекарства и апаратура за медицинско осигуряване при пожари;

- прогнозиране и оценка на вероятната обща и на медицинска обстановка на територията на областта, която може да възникне в резултат на евентуална кризисна ситуация;

- прогнозиране на медицинските загуби сред населението и от персонала на лечебните и здравни заведения при възникване на евентуална кризисна ситуация;

- планиране и провеждане на мероприятия за повишаване на подготовката на ръководния състав на структурите на здравеопазването в област Разград и осигуряване на ефективно управление на изградените специализирани медицински екипи за осъществяване на медицинското осигуряване при извършване на СНАВР;

-осъществяване и поддържане на постоянна връзка, обмен на информация и взаимодействие с Министерството на здравеопазването, Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб към областния управител, Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението"-Разград и Областна дирекция на МВР-Разград.

Логистика при повече от една бедстващи общини се организира от Дирекция АКРРДС, дирекция “Социално подпомагане”–Област Разград, сектори “Търговия и контрол” в общинските администрации. В дейностите по подпомагане на засегнатото население решаваща роля ще играят щатните и доброволни структури на Българския червен кръст на територията на областта. Основно ще се изпълняват следните мероприятия:

-набелязване, след анализиране на данните от общинските администрации, на подходящи сгради в област Разград и населените места от общините, в които ще бъде настанено пострадалото население;

-осигуряване на недостига от постелъчни материали, дрехи и др. от първа необходимост за пострадалото население; (Приложение № 7)

-осигуряване на храни , вода, лекарства и медикаменти; съгласно разчет за необходимостта от хранителни продукти, вода, лекарствени средства и медицински изделия на 1 човек за три дни. (Приложение № 8)

-осигуряване на лекарско наблюдение на пострадалите;

-осигуряване на отопление, ако това се налага;

-осигуряване на психолог, ако това е необходимо.

При необходимост могат да се привлекат допълнителни сили разположени извън територията на областта.

Областният управител подготвя искане до Министъра на вътрешните работи за оказване на помощ от групите СД към ОУПБЗН, основно от областите Русе, Търговище и Силистра и от Министъра на отбраната за оказване на помощ от поделения дислоцирани в гр. Шумен и гр. Русе.


9. Време за готовност за реагиране на съставните части на единната спасителна система.

Основните съставни части на единната спасителна система на територията на областта (ОУПБЗН-Разград, ОД на МВР-Разград и ЦСМП-Разград и техните структури по места) осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на пожари, тяхната оценка и незабавни действия.

Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при поискване съгласно разчетите в общинските планове за защита при бедствия.

Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи с разрешение на министъра на отбраната въз основа на искане от Областния управител.

Времето за готовност за реагиране на основните съставни части на единната спасителна система при наводнение е в рамките на 1 минута (дежурни сили и средства) до 30-45 (допълнително привлечени) минути, а на другите съставни части – 30 до 120 минути в зависимост от вида на техниката и готовността за нейното използване.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Схема на област Разград.

2. Разчет за необходимите финансови средства за осигуряване на плана

3. Схема за координация на съставните части на ЕСС.

4. Телефонен указател за уведомяване на органите на изпълнителната власт и силите за реагиране при заплаха или възникване на бедствия.

5. Силите и средствата на общините за реагиране и ликвидиране на последствията при наводнение съгласно техните разчети при пожари

6. Медицинско осигуряване на СНАВР

7. Налично имущество за временно настаняване на евакуираното население

8. Разчет за необходимостта от хранителни продукти, вода, лекарствени средства и медицински изделия на 1 човек за три дни.


Л И С Т
ЗА ВНЕСЕНИ ПРОМЕНИ В ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

ПРИ НАВОДНЕНИЕ В ОБЛАСТ РАЗГРАД
по

ред

Вид на промяната

Стр.

бр.

От кого - дата

По решене

на

1

2

3

4

5Приложение № 2


РАЗЧЕТ


за необходимите финансови средства за осигуряване на плана


ред

Мероприятие

Време за провеждане

Необходими средства

1.

За провеждане на СНАВР.

След възникване на бедствието

??? ??? лв.

2.

Издръжка комисии по оценка на щетите.

След бедствието

??? ??? лв.

3.

За доставка недостигащи стоки от първа необходимост - облекла, обувки, постелъчни материали и други.

След бедствието

??? ??? лв.

4.

За хранителни продукти, лекарствени средства и медицински изделия.

След бедствието

??? ??? лв.

5.

За извършване експертизи на обекти от критичната инфраструктура.

През годината

??? ??? лв.

6.

Осигуряване оборудване на местата за временно настаняване на пострадали.

След бедствието

??? ??? лв.

7.

За транспортни разходи за извозване пострадали и осигуряване на материали.

След бедствието

??? ??? лв.

8.

За организиране на учения, тренировки, семинари и др. за проиграване на плана.

През годината

??? ??? лв.

9.

Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.

През годината

??? ??? лв.

??? ??? лв.

Приложение № 3Приложение № 4


Телефонен указател за уведомяване на органите на изпълнителната власт и силите за реагиране

при заплаха или възникване на бедствия.


Институция

Длъжностни лица

телефони

GSM

E-mail

факс

сл.

дом

Областна администрация - Разград

rz.oblast@rz-government.org

084/662114

Валентин Василев

Областен управител

084/616201

084/623557

089/7833001
Галина Георгиева

Зам.областен управител

084/616209

084/580812

0895518100Ангел Такев

Директор на дирекция

084/616235

084/632200

088/8654294Иван Радушев

Директор на дирекция

084/616230

084/662408

0895518104Дежурен ОСС

Дежурна стая ОСС

084/662694


084/616251

Общинска администрация – Разград

obshtina@razgrad-bg.org

084/660090

Денчо Бояджиев

Кмет

084/660092

-

088/5909185Данчо Диминров

Гл.специалист ГЗ

084/618252

-

088/5150156


дежурен ОбСС

084/662694


084/ 618251

Общинска администрация – Кубрат

kubrat@kubrat.bg

0848/ 73205

Ремзи Халилов

Кмет

0848/ 72020

-

089/9918181Йордан Цанков

Гл.специалист ГЗ

0848/ 72459

-

089/6768765


дежурен ОбСС

0848/ 72459

Общинска администрация – Исперих

isperih@ isperih.bg

08431/ 2184

Бейсим Басри

Кмет

08431/ 2006

-

088/8359091Стоян Стоянов

Гл.специалист ГЗ

08431/ 2181

-

089/8516013


дежурен ОбСС

08431/ 2640

Общинска администрация – Завет

zavet@zavet-bg.com

08442/ 2016

Ахтер Велиев

Кмет

08442/ 2020

-

088/6317377Лиляня Стоянова

Гл.специалист ГЗ

08442/ 2020

-

089/9969235


дежурен ОбСС

08442/ 2070

Общинска администрация – Самуил

info@samuil.org

08477/ 2131

Бейтула Сали

Кмет

08477/ 2267

-

088/5753251Нергин Махмуд

Гл.специалист ГЗ

08477/ 2181

-

089/8940724


дежурен ОбСС

08477 /2164

Общинска администрация – Лозница

obloznica@abv.bg

08475/ 2403

Айхан Хашимов

Кмет

08475/ 2551

-

088/6901133Ферди Ахмедов

Гл.специалист ГЗ

08475/ 2185

-

088/5952058


дежурен ОбСС

08475/ 2314


Общинска администрация – Цар Калоян

tsarkaloyan@abv.bg

08424/ 2388

Ахмед Ахмедов

Кмет

08424/ 2238

-

088/6317945Васил Василев

Гл.специалист ГЗ

08424/ 2242

-

089/6725390


дежурен ОбСС

08424/ 2249

Областна дирекция на МВР-Разград
084/642121

комис. Ивайло Йовчев

Директор

084/662825

084/662446

0884208805Росен Радев

УКОМП

084/622331

084/628188

0898/551246Дежурен ОД на МВР

Дежурна стая

084/627257

-

-Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Разград
084/660583

комис. Боян Великов

Началник

084/628225

084/621053

088/6907841гл.инс. Светломир Димитров

Н-к сектор „П,АДСиЗН”

084/660583

084/658549

089/8769611Дежурен ОКИЦ

Дежурна стая

084/660583
0886404117

okic_rz@cp.e-gov.bg

084632112

Дежурен група СД
084/636754

Регионална здравна инспекция – Разград

rzi_razgrad@mbox.contact.bg

084/611385

д-р Ася Генева

Директор

084/611166
087/8530642Ненчо Димитров

Гл.секретар

084/611161

084/633359

0878530963Д-р Йорданка Николова

Дир.дирекция

084/611156

084/656415

0887923750инж. Стоян Стоянов

Гл.експерт ОМП

084/611135
087/8530961Областно пътно управление – Разград

road.adm@opu-rz.com

084/661098

инж. Огнян Обрешков

Директор

084/661919
088/6153578инж.Людмил Янев

Н-к отдел “ПРПМ”

0879835822
0888647207


Дежурен ОПУ

084/662797

Е.оН България-Мрежи” АД – Регионален център Разград
084/660887


инж.Атанас Колев

Н-к отдел “Мрежи”

084/612313
088/8461089


Дежурен

084/660840

Електроеенергиен системен оператор”ЕАД,МЕР-Разград

mvn_razgrad@mail.bg

084/626855

Инж.Милен Марков

Ръководител “ЕРПМ”

084/661999

084/625121

088/8950867


Дежурен “ЕРПМ”

084/661999

Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – Разград

dunavrz_ptpto@abv.bg

084/611022

Инж.Красимир Стоянов

Управител

084/662209

084/662477

0887435974Зоица Димитрова

Експерт ДКЕВР

084/611039

084/627982

088/6880150


Дежурен

084/661155

Регионален център за спешна медицинска помощ – Разград

cfssmb.rz@mail.bg

084/661682

Д-р Николай Йоцов

Директор

084/661682

084/662120

088/9717055Д-р Стоян Стоянов

Спешен лекар

084/150

084/628224
Дежурен СМП

084/150

Областен съвет на българския червен кръст – Разград

redcross.rz@infotel.bg

084/660547

Д-р Милена Кехайова

Директор

084/661255

084/621629

088/6199777Донка Василева

Гл.специалист

084/661256

084/650704


Сектор „Пътна полиция” – Разградгл.инсп. Валентин Стоянов

Началник

084/660577
0898785810


Районна ветеринарномедицинска служба – Разград

rvms.razgrad@gmail.com

084/661304

д-р Илиян Драмалиев

Началник

084/661304
088/5001991
Регионален инспекторат по образованието – Разград

rio_razgrad@mbox.contakt.bg
Петя Димитрова

Началник

084/660934
0878774139Галина Пенева

Гл.експерт

084/611123
088/9641616БТК” АД, район Разград
084/660070

Иванка Кочева

Началник

084/660505
087/8900571

ivanka.kocheva@btc.bg
ЖП гара РазградКрасимир Ненков

Началник гара

084/660704
088/7208362

nennkov@abv.bg
Приложение № 5

СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ СЪГЛАСНО ТЕХНИТЕ РАЗЧЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА .

Наименование

Личен състав

л.с. деж.смяна

Група „СД” към ОУ ПБЗН

20

5

РС-би „Пожарна безопасност и защита на населението”

99

17

Център за спешна медицинска помощ

58

13

ОД на МВР

86

27

Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница