Р е п у б л и к а б ъ л г а р и ястраница1/7
Дата11.01.2018
Размер0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕНационална стратегия

за управление и развитие на водния сектор

2012 година

София

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


ДБ

Държавен бюджет

ДКЕВР

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ИАОС

Изпълнителна агенция за околна среда

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИЕT

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МФ

Министерство на финансите

НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

НСИ

Национален статистически институт

НСУРВС

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУРБ

План за управление на речен басейн

РЗИ

Регионални здравни инспекции

РИОСВ

Регионални инспекции за околна среда и води


СЪДЪРЖАНИЕМИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 1

1.ВЪВЕДЕНИЕ 4

2.ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР 7

3.SWOT АНАЛИЗ НА ВОДНИЯ СЕКТОР 21

4.ДЪРВО НА ЦЕЛИТЕ 24

5.ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОДНИЯ СЕКТОР 26

6.АЛТЕРНАТИВИ 30

7.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 31

7.1. Планиране 31

7.2. Институционална рамка 33

7.3. Отношения на собственост 41

7.4. Финансова и ценова политика 42

7.5. Информация и публичност 45

8.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 46

9.МОНИТОРОНГ И КОНТРОЛ 68

10.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70
 1. ВЪВЕДЕНИЕ


Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС) в Република България се разработва във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите.

Основните етапи на разработването включват: 1. Изготвяне на детайлни анализи на ситуацията в сектора – водни ресурси и инфраструктура във водния сектор.

 2. Разработване на Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България и организиране на обществено обсъждане.

 3. План за действие към Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, в краткосрочна (2013-2015 г.), средносрочна (2016-2021 г.) и дългосрочна (2022-2037 г.) перспектива.

След одобрението на НСУРВС от Народното събрание ще се изготвят съответните законови промени.

Методология

При изготвянето на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор е приложена методологията на стратегическото планиране, която определя и основните технологични етапи при разработване на стратегията, а именно: • Анализ на средата

 • Анализ на силните, слабите страни възможности и заплахи (SWOT анализ)

 • Определяне на целите

 • Разработване на алтернативи (последователност от действия и мерки) за постигане на зададените цели

 • Избор на алтернатива – стратегия за развитие

 • План за действие

 • Разработване на механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението

Съдържанието на стратегическия документ е съобразено с ключови изисквания към такъв вид документ, а именно: да е достъпен за разбиране от страна на неспециалисти и на широката публика и същевременно да предоставя възможност на желаещите и на тесните специалисти да получат много подробна информация чрез обширни приложения към основния текст на аналитичната част.

Имайки предвид горното, Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор има следното съдържание:Основен документ:

 1. Въведение

 2. Изводи от анализа на състоянието на водния сектор

 3. Представяне на резултатите от SWOT анализа

 4. Целеполагане

 5. Алтернативи за постигане на целите за интегрирано управление на водните ресурси

 6. Стратегия за развитие

 7. План за действие

 8. Механизъм за наблюдение и оценка на изпълнението на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор и на Плана за действие.

Приложения към НСУРВС

В Приложения от 1 до 8 към НСУРВС са представени подробните данни от извършените анализи и резултати от работата, а именно:

Анализ на средата, включващ:


 • Анализ на водопотреблението и бъдещите нужди от вода

 • Анализ на водностопанската инфраструктура

 • Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор

 • Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор

 • Анализ на нормативната и регулаторната рамка на процесите в сектор „Води”

 • Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности по управлението на водите

 • Анализ и оценка на разходите във водния сектор и на източниците на тяхното финансиране

 • Кратък преглед на институционалното устройство и предизвикателствата във водния сектор в други държави.

В Приложение 9 е представена „Стратегия за управление на дейностите при минералните води”, което бе пряко инспирирано от проведените обществени обсъждания.

НСУРВС е разработена в рамките на проект, възложен от МОСВ. Изборът на алтернативата, представена в настоящия документ, се осъществи след многократно обсъждане с представители на МОСВ, МРРБ, МИЕТ, МЗХ, МЗ, МФ, както и на организирани за целта обществени обсъждания, обсъждане във Висшия консултативен съвет по водите, а също и чрез получените мнения, коментари и становища от всички проявили интерес чрез пощата и интернет страницата на МОСВ. 1. Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> IVodi -> NSURVS
  NSURVS -> Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водите
  NSURVS -> Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните води
  Water -> Bic: bnbgbgsd
  NSURVS -> Приложение 2 Анализ на водностопанската инфраструктура
  NSURVS -> Приложение 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор
  NSURVS -> Приложение 4 Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница