Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я


Код на стоката кл.33 от ЕАД и поле Код на стока от Интрастат декларациястраница5/13
Дата22.07.2016
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Код на стоката кл.33 от ЕАД и поле Код на стока от Интрастат декларация


За по- прецизно кодиране на стоки като транспортни средства и платове, може да се използват Приложенията поместени в края на този наръчник, чрез кликване с десен клавиш на мишката върху текста отгоре и след това избор на команда Open Hiperlink.

Стоките се класифицират чрез използване на съответните цифрови кодове от актуалната Комбинирана Номенклатура, която съдържа около 11 хил. стокови позиции. Ежегодно номенклатурата търпи известни промени ( от 200 до 500 позиции), изразяващи се в отпадане на стокови кодове, обединява на няколко кода в една позиция или обратното разпадане на един код на няколко нови позиции, появяване на нови кодове. В началото на всяка година е необходимо да се направи справка дали кодовете на стоките, с които обичайно се търгува, имат промени през следващата календарна година или не. Освен кодовете и съдържанието на позициите, промени има и в изискванията за попълването на количество по допълнителна мярка. Обикновенно номенклатурата е готова и се разпространява в края на текущата година и се прилага от 1 януари на следващата календарна година.При избирането на код трябва предварително да се знае спецификата на търгуваните стоки, които ще се декларират, след което много внимателно да се подбере съответния код, като се прочете пълното текстовото описание за вида на стоката по кода, който е избран за деклариране, както и обяснителните записки към всяка от главите относно специфичните особености на някои стоки. При липса на достатъчно опит и затруднение при избора на код за определена стока, най-напред следва запознаване със съдържанието и обхвата на отделните глави от Комбинираната номенклатура (за улеснение от тук нататък ще се използва абревиатурата КН). За улеснение от 2008 г. в сайта на НСИ www.nsi.bg , при публикуването на валидната за съответната година КН в допълнителни шитове са представени обхватът на отделените глави, както и отделно всички стоки, които изискват да се посочва в декларациите и количество по допълнителна мярка. Тези допълнения можете да се намерят и като Приложения към настоящия Наръчник. За всички стоки задължително се посочва теглото в килограми, но не за всички стоки се изисква да се посочи и количество по допълнителна мярка, което може да бъде бройка, литър, метър, кубик и т.н. в зависимост от вида на стоката.
Някои практически примери съобразно КН валидна за 2011 година.
При търговия с животни при избора на код трябва да се държи сметка за тяхното предназначение – за клане или разплод. Например коне – расови за разплод са с код 01011010, докато предназначените за клане са с код 01019011.
При месата трябва да се обълне внимание от какво животно е месото, както и вида на разфасовката – например свински бут е с код 02031211, а свинска плешка 02031219. Избраният код задължително трябва да бъде съобразен с вида на месото - пресно, охладено или замразено.
При млечните продукти винаги да се има предвид маслеността на продукта и обема на директните опаковки например кисело мляко с тегловно съдържание на мазнини непревишаващо 3% е с код 04031011, а превишаващо 3%, но непревишаващо 6% 04031013, а превишаващото 6% е с код 04031019.
При плодовете и зеленчуците да се има предвид месеца, в който се търгуват дадените стоки, тъй като за някои сезонни стоки за отделните месеци има различен код – например круши предназначени за промишлени цели в насипно състояние в периода от 01 август до 31 декември са с код 08082010, а другите са с код 08082050.
При търговия с хранителни продукти да се обърне внимание на тегловното съдържание на сухо вещество, съдържанието на захар, обема на директната опаковка, съставките.
При деклариране на води, безалкохолни и алкохолни напитки да се внимава за вместимостта на съдовете, в които се намира стоката, тъй като за съдове с различна вместимост се използват различни кодове, както и на съдържанието на алкохол и района на произход. При тези стоки да се обълне внимание на количеството допълнителна мярка. Обикновенно се изисква да се приравни на литър 100% алкохол. Например водка със съдържание на 45,4% алкохол, 1 л. 100% алкохол се получава от повече от 2 литра водка. Трябва да се спазва съотношението килограм по основна измерителна единица с количеството по допълнителна мярка - литър, ако тази специфика не бъде спазена подадената информация няма да е вярна, и системата ще отчете грешка.
При декларирането на тарнзакции с минерални горива да се обърне внимание на съдържанието на сяра, олово, октановото число, както и с допълнителната мерна единица, например за бензините е 1000 литра. Трябва да се спазва съотношението за тегло в килограми на 1000 литра, обикновенно е под 1000 кг., като зависи от вида на продукта (около 700-800 кг- за 1000 л.). Например бензин с октаново число по-малко от 95 е с код 27101141, а с 95 или повече, но по-малко от 98 е с код 27101145, а с 98 или повече -27101149.
При декларирането на химически вещества, фармацевтични продукти, торове, да се обърне внимание на съдържанието и съотношението на различните елементи в съответната стока, както и при допълнителните измерителни единици, когато се изисква теглото на чистото вещество. Например смеси от амониев нитрат и калциев карбонат – с тегловно съдържание на азот, непревишаващо 28% е с код 31024010, а с тегловно съдържание на азот превишаващ 28% е с код 31024090, а допълнителна мярка е килограм азот, което е различно от общото тегло на сместа.
При фотографски и кинематографски продукти да се има предвид широчината на лентата.
При каучуковите изделия и особено при търговия с гуми за превозни средства, се има предвид индекса на натоварване, превозното средство за което са предназначени, както и с декларираните бройки и теглото на една гума. Например нови пневматични гуми за автобуси или камиони с индекс на натоварване по-малък или равен на 121 са с код 40112010, а с индекс на натоварване по-голям от 121 са с код 40112090.
При кожите се има предвид дали са сухи или мокри, дали са цели или нацепени, както и вида на животното, от което е съответната кожа. Допълнителната мярка е различна за част от кожите се изсква да се посочи броя на кожите, а за лицевите кожи се изискват количеството в квадратни метра. Например сурови кожи от влечуги са с код 41032000, а от свине – 41033000.
При дървения материал задължително да се има предвид вида на материала, както, неговото предназначение и степен на преработка – обелен, рендосан, шлифован и т.н.. Допълнителната мярка също е различна – кубически метри, квадратни метри, линейни метри. Съответната допълнителна мярка трябва да бъде съобразена с теглото за единица, например боровия материал е по-лек от дъбовия. Един кубически метър дървен материал в зависимост от вида на материала е с тегло от 500 до 900 кг. Да не се объркват кубически с квадратни или линейни метри.
При плочите от дървесни влакна или частици да се внимава с дебелината на листовете, защото в зависимост от тази характеристика се използват различни кодове. Например влакнести плочи с дебелина непревишаваща 5 мм, без механична обработка са с код 44111210, а с дебелина превишаваща 5, но непревишаваща 9 мм, без механична обработка са с код 44111310.
При текстилните материали да се има предвид вида на материала – коприна, лен, памук, вълна, изкуствени влакна и други. Важно е и да се знае вида на сплитката, тегловното съдържание на един или друг материал при тъканите, които са смес от няколко материала.

При определянето на кода за текстилните материали, както и на облеклата много внимателно трябва да се чете текстовото описание, тъй като обикновенно в конкретните кодове се съдържат специфични характеристики на изделията, които трябва да се вземат предвид, когато се избира съответният код.

Друг важен момент е тегловното съдържание на единица допълнителна мярка – например за отделните видове платове е дефинирано за отдлените кодове теглото в грама за квадратен метър (декларираното тегло в килограми се разделя на декларираното количество по допълнителна мярка). Ако не се спази това съотношение при обработването на декларацията ще се генерира протокол за грешка.

Например други избелени памучни тъкани със сплитка лико с тегло непревишаващо 100гр./кв.м. са с код 52082190, а превишаващите 100 гр.кв.м. в зависимост от широчината са с код 52082216, ако широчината е до 165 см. и 52082219, ако широчината превишава тези сантиметри.


При облеклата освен от вида на материала винаги да се има предвид и предназначението на дрехата дали е за жени или за мъже. Например дамски блузи от памук са с код 61061000, а от синтетични или изкуствени влакна 61062000, докато мъжките ризи от памук са с код 61051000, а от синтетични влакна – 61052010.
В приложението към този наръчник са поместени примерни таблици за кодиране, които са базирани на изискванията според описанието на стоките.
При обувките да се обърне внимание на предназначението – за ежедневна употреба и за спорт. Важен елемент е вида на материала на лицевата част и вида на материала на ходилата, както и дали са за жени или за мъже.

Например обувки с външни ходила от естествена кожа, покриващи глезена за мъже са с код 64035115, а за жени – 64035119. Изискващата се допълнителна мярка е чифт. Трябва да се прави точна преценка на съотношението тегло за чифт. Като количество по допълнителна мярка се посочва броя на чифтовете, а не броя на натоварените палета с обувки и т.н.


При търговия със строителни материали и обзавеждане винаги да се разграничават керамичните от порцелановите изделия.
При деклариране на стъкло и стъклени предмети да се вземе предвид дебелината на стъклото, а при изделията да се разграничат ръчно изработените от механично изработените.

Например гравирани чаши от оловен кристал ръчно изработени са с код 70133311, а механично изработените – 70133391.


При търговия с метали и метални изделия да се обълне внимание на вида на материала, тъй като различните материали са в различни глави, степента на преработка, вида на покритието, съдържанието на определени вещества при различните сплави, вида на изделието – тръби, пръти, профили, листове, рулони и т.н. Например несплавен никел е с код 75021000, а несплавен алуминий е с код 76011000.
При деклариране на сделки с машини и апарати е необходимо да се познава вида и предназначението на съответната машина, мощността, нейните технически характеристики за да се определи правилно кода. Ако е необходимо следва да се изиска допълнителна документация от съответните технически специалисти преди да се попълни декларацията. За повечето изделия се изисква да се посочва и количество по допълнителна мярка – брой.
При деклариране на превозни средства да де разграничават трактори, автобуси, камиони, леки коли, мотоциклети, велосипеди и т.н. Често допускана грешка е да се смесват превозни средства за транспорт на хора с тези за превоз на стоки. Задължително да се вземе предвид дали превозното средство е ново или употребявано, защото те се декларират под различни кодове.
При камионите задължително да се обърне внимание на теглото на превозното средство, защото съобразно теглото се използват различни кодове. Например ако са нови камиони с максимално общо тегло непревишаващо 5 тона кода е 87042131, ако е с общо тегло превишаващо 5 т., но непревишаващо 20 т. Кода е 87042291, а ако теглото превишава 20 т. Кода е 87042391. Ако е автомобил с бутален двигател с искрово запалване с работен обем непревишаващ 1000 м3 нов е с код 87032110, а употребяван – с 87032190.
В края на Наръчника са поместени примерни таблици за кодиране на транспортните средства, съобразно изискванията за ползване на отделните кодове.
При сделки с кораби да се провери за съответния плавателен съд каква е допълнителна мярка дали се изисква да се посочи бруто тонажа или капацитета на полезен товар.
При търговия с различни инструменти винаги да се вземе предвид тяхното предназначение, дали са механични или електронни, дали са ръчни или индустриални, за кои се изисква количество по допълнителна мярка и за кои не. Теглото на ръчните инструменти трябва да бъде съобразено с предназначението на инструмента, а именно да се ползва ръчно!
Абсолютно погрешно е ръчните инструменти от група 8467, като шлайфмашини например, да се кодират под кодовете на група, към която следва да се отнасят инструменталните машини. За Резервните части съществуват определени кодове и е груба грешка те да се кодират с кода на стоката, за която са предназначени. Трябва да се намери съответния код за резервите части от тази група, който обикновено съществува в същата глава, но с код от друга група.
При търговия със стоки ог глава 90 на КН, като фотоапарати, очила, бинокли, слухови апарати, зъбни протези и т.н. трябва да се обръща внимание на попълваните килограми и допълнителната мярка за съответната стока, за да не се получава, че един чифт лещи за очи тежат 2кг. или пък слухов апарат, който 5кг.
Друг специфичен момент при избора на код е вида на материала, особено когато се отнася до опаковки – от картон ( гл.48), от пластмаса (гл.39), от метал гл.73), от дърво гл.44), защото един и същи тип опаковки от различен материал са в различни глави.
Като обща препоръка- преди да се определи кой код ще се използва трябва внимателно да се изчете текстовото описание на съответния код, както и обяснителните записки към всяка глава. Ако е необходимо да се потърси и съдействие от експерти в съответната област във фирмата или ако сте упълномощено лице от експертите на фирмата, която обслужвате. След избора на код да се провери изисква ли се информация за количество по допълнителна мярка.
Да се има предвид: в съответната клетка за количество по допълнителна мярка никога не се посочват килограмите, те се декларират в клетката «нето тегло в килограми», а допълнителната мярка са бройки, метри, литри, кубици и т.н. в зависимост от стоката.

При деклариране на стоки с ЕАД (митническа декларация) в кл.41 се посочва вида на допълнителната мярка и количеството, докато в Интрастат се посочва само количеството по допълнителна мярка.


Каталог: sites -> default -> files -> files -> data
files -> Термин Определение
files -> Програма на община поморие 2014 Г. 05. 12. 2014 г. / петък
files -> Програма 17 март, четвъртък, Откриване 19 часа "Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син"
data -> Участие на населението на възраст 7 15 години в задължителното образование
data -> Разпределение на товарните превози по видове транспорт
data -> Дял на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, в брутното производство на електрическа енергия
data -> Дял на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, в брутното производство на електрическа енергия
data -> Ниска степен на грамотност при четене на учениците
data -> Индекс на гъстотата на животните


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница