Р е пу б л и к а б ъ л г а р и я о б щ и н а с в и л е н г р а дДата23.12.2017
Размер83.72 Kb.
Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

223гр.Свиленград 19.02.2014г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС и чл.19,ал.3 от НПУРОбИ


Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти с НТП-нива,врем.неизп.нива и изоставена нива по КВС на землище с.Студена, /ЕКАТТЕ 70055/, с.Димитровче /ЕКАТТЕ 21078/ и с.Райкова могила /ЕКАТТЕ 61844/ , подробно описани в таблицата по-долу както следва:
по ред

Землище

Имот №

Местност

Кат.

НТП

Площ в дка

Начална тръжна цена

в лв.

Срок за отдаване под наем

1.

с.Студена

138012

Качулка

V

Врем.неизп.нива

45.076

1081.82

3 години

2.

с.Студена

144007

Долапа

V

Нива

4.405

105.72

3 години

3.

с.Райкова могила

016021

Турната

VІІІ

Нива

33.24

797.76

3 години

4.

с.Димитровче

028022

Карайотски

бахчи


V

Изоставена нива

0.421

10.10

3 години

5.

с.Димитровче

028021

Карайотски

бахчи


V

Изоставена нива

0.355

8.52

3 години

6.

с.Димитровче

142033

Фил.дере

V

Нива

0.441

10.58

3 години

7.

с.Димитровче

177042

Терзиеви ниви

V

Нива

1.505

36.12

3 години

8.

с.Димитровче

007197

Старо село

V

Нива

0.271

6.50

3 години

9.

с.Димитровче

076077

Каикьовски път

V

Нива

1.857

44.57

3 години

10.

с.Димитровче

016083

КертеликаНива

0.334

8.02

3 години

11.

с.Димитровче

016055

КертеликаНива

0.568

13.63

3 години

12.
016044

КертеликаНива

2.968

71.23

3 години

13.

с.Димитровче

114026

Начобеево дере

V

Нива

1.464

35.14

3 години

14.

с.Димитровче

122013

Костов гьол

V

Нива

0.701

16.82

3 години

15.

с.Димитровче

077009

Касимови нивиНива

7.001

168.02

3 години

16.

с.Димитровче

007193

Старо село

V

Нива

0.686

16.46

3 години

17.

с.Димитровче

054033

Гущерови нивиНива

1.883

45.19

3 години

18.

с.Димитровче

167003

ТурлукаНива

1.443

34.63

3 години

Заповедта да се изложи на информационното табло,находящо се във фоайето на сградата на ОбА-Свиленград и се публикува на сайта на Община Свиленград-www.svilengrad.bg.

Търгът да се проведе на 11.03.2014 от 16:30 часа в малката зала на ОбА-Свиленград.

Цената на тръжната документация,в размер на 5.00 лв./без ДДС/ се заплаща в брой,в касата на Общинска администрация,след получаване на документ за плащане от ст.312 до 16.00 часа на 10.03.2014г.

Тръжната документация се предоставя на желаещите до 16.00 часа на 10.03.2014г. в стая 312 на общинска администрация-Свиленград, след закупуване, удостоверено с платежен документ.

Депозит в размер на 50% от началната годишна наемна цена да се внесе по банкова сметка

IBAN-BG 27 DEMI 92403300034744, BIC-DEMIBGSF в Търговска банка”Д” АД-гр.Свиленград до 16.00 часа на 10.03.2014г.

Заявление за участие в търга /по образец/лично или чрез пълномощник се подава в ст.302 до 17.30 часа на 10.03.2014г.,ведно с оригинала на документа за внесен в срок депозит за участие.

В случай, че участник участва за няколко имота, същия следва да подаде заявление за всеки имот по отделно.

Не се допуска до участие в търга участник, който има финансови задължения към общината, или е бил наемател на общински имот и договора е прекратен по негова вина през последните пет години.

Търгът може да бъде проведен само в случай, че са подадени поне две заявления за участие и са се явили най-малко двама кандидати.

Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търга се отлага с един час. Ако и след този срок не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се съставя протокол от комисията по провеждане на търга.

В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална наемна цена, плюс една стъпка, като за това се съставя протокол от комисията по провеждане на търга.

Когато на търга не се явят кандидати,той се обявява за непроведен,като за това се съставя протокол от комисията по провеждане на търга. В този случай насрочвам, повторен търг на 25.03.2014г. на същото място, в същия час, при същите условия.

Тръжната документация за повторния търг се предоставя на кандидатите за участие до 16.00 часа на 24.03.2014г. в стая 312 на общинска администрация -Свиленград,след закупуване, удостоверено с платежен документ. Цената на тръжната документация за повторния търг, в размер на 5.00 лв. /без ДДС/ се заплаща в брой, в касата на Общинска администрация,след получаване на документ за плащане от ст.312 до 16.00 часа на 24.03.2014г.

Депозит за повторния търг в размер на 50% от началната годишна наемна цена да се внесе по банкова сметка I BAN-BG 27 DEMI 92403300034744,BIC-DEMIBGSF в Търговска банка ”Д” АД-гр.Свиленград до 16.00 часа на 24.03.2014г.

Заявление за участие в повторния търг /по образец/лично или чрез пълномощник се подава в ст.302 до 17.30 часа на 24.03.2014г.
Утвърждавам тръжната документация на търга-Приложение №1.

Организацията по провеждането на търга възлагам на Отдел “Общинска собственост”.Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Отдел “Общинска собственост”.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Началника на “ОС”.


ИНЖ.ГЕОРГИ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД:...............................


мх/нп
Каталог: targove
targove -> Община казанлък
targove -> IV. образци на документи за участие
targove -> Решение за откриване на процедурата № рд-03-25/25. 08. 2010г. Обявление за обществената поръчка
targove -> Решение №816/30. 04. 2014г на Обс-свиленград и Решение 819/30. 04. 2014г на Обс-свиленград. Н а р е ж д а м
targove -> Решение №623/31. 07. 2013г на Обс-свиленград н а р е ж д а м
targove -> Доц. Хр. Грива /директор на нцоза/ техническа спецификация на поръчката
targove -> На община пловдив за 2011 година структура на община пловдив


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница