Р е з ю м е на научните трудове на полковник д-р Максим Любенов Карев, началник на отдел „Операционен анализ" в дирекция „Стратегическо планиране" на Министерство на отбраната/ Щаб на отбраната за участие в конкурсДата17.03.2017
Размер135.98 Kb.
Р Е З Ю М Е

на научните трудове на полковник д-р Максим Любенов Карев,

началник на отдел „Операционен анализ” в дирекция „Стратегическо планиране”

на Министерство на отбраната/ Щаб на отбраната

за участие в конкурс за академичната длъжност „доцент”

по научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната”),

публикувани след защитата на докторската дисертация 1. Описание

Представени са в резюме 22 публикации, от които 2 монографии (2011/2012 г.), 1 методика (2011 г.), 15 доклада и 4 статии (от 2009 до 2014 г.), след приключване на процедурата за докторска степен във ВАК (21.11.2007 г.).

 1. Резюме

  1. Монографии:

   1. Карев, М. Система за управление на риска във военната организация. София, Военно издателство ЕООД, 2012, ISВN 978-954-509-476-7, 96 с.

Монографията е посветена на един от актуалните за Министерството на отбраната проблеми – изграждане на система за управлението на риска, която допринася за по-голяма ефективност при постигане на стратегическите цели на военната организация. Съдържанието е представено кратко с цел възприемане на описаната идея и необходимостта от нейното реализиране.

Първата част „Същност на механизма за управление на риска” изследва и обединява основните понятия, класификацията на рисковете, нивата, на които се проявяват и „атакуват” рисковете, както и същността и особеностите на механизма за управление на риска. Управлението на риска се разглежда като процес, насочен към максимизиране на резултатите от позитивните и минимизиране на ефектите от негативните събития.

Втората част „Система за управление на риска в Министерството на отбраната” изследва състоянието и необходимостта от изграждането на функционираща система за управление на риска. Представена е практическата приложимост на идеята чрез стратегия и вътрешни правила за управление на риска в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Третата част „Методи и техники за управление на риска” насочва към инструментите, подходите и важността на управленското решение в процеса на управление на риска.

Четвъртата част „Развитие на риск мениджмънта” акцентира върху ролята на риск мениджъра и участниците в процеса на управление на риска, както и важността на рисковата култура.

В монографията изследователският интерес е съсредоточен в областта на управлението на риска, а текстът е предназначен за ръководния състав на всички нива във военната организация.   1. Запрянов, А., П. Андреева, М. Карев, С. Чолаков, И. Радулов, С. Дюлгеров. Архитектурен подход за организационно моделиране и приложение във военната организация. Троян, Военно-географска служба, 2012, 80 с.

Монографията представя един от актуалните за Министерството на отбраната проблеми – архитектурния подход като основополагаща парадигма за представяне на големи организации и осигуряване на ефективно управление. Защитена е тезата, че интеграцията на системите, използвани в отбраната, е невъзможна без прилагане на архитектурния подход при планиране, придобиване, развитие и използване на нови военни способности.

Първата част въвежда в същността на архитектурния подход, изследва и обединява и неговите предимства спрямо прилагания към момента структурно-функционален подход. Втората част „Структуриране на информацията” акцентира върху ползите от организацията и структурирането на информацията и знанието чрез прилагане на архитектурния подход с цел постигане на стратегическите цели. Третата част „Принципи за функциониране на организационната архитектура” и четвъртата част „Обхват на архитектурния подход” представят изискванията към архитектурния подход при неговото прилагане и функциониране в отбраната. Петата част „Методология за разработване на организационна архитектура” и шестата част „Концепция за прилагане на архитектурния подход” са с практическа насоченост. Показани са стъпките на процеса по описанието, реализацията и поддръжката на архитектурата.

Представената концепция е интегрална част от политиката и усилията на ръководството на Министерството на отбраната за прилагане на модерни методи и практики за ефективно управление на промяната в отбраната. Тя показва визията на организацията за усъвършенстване на съществуващия модел за управление. В монографията изследователският интерес е съсредоточен върху ползата от приложението на архитектурния подход за осигуряване на ефективно управление на организацията. Текстът е предназначен за работещите във военните организации.


  1. Методика: Карев, М., С. Чолаков, С. Дюлгеров, И. Радулов, П. Андреева. Модел за управление на риска при планиране на отбраната и въоръжените сили. Троян, Военно-географска служба, 2011, 111 с.

Методиката съдържа модел за управление на риска, методи, техники и примери с практическа насоченост. Моделът е отражение на разбирането за необходимостта да се отчита неопределеността в процеса на планиране в отбраната, както и за липсата на национална нормативна уредба, свързана с управлението на риска.

В точки 1, 2 и 3 са дефинирани основни понятия, свързани с риска, посочено е защо се налага управлението на риска при планиране на отбраната и въоръжените сили, предназначението на модела, необходимите предпоставки за постигане на успех и целта на модела. Терминологичният речник разширява основните понятия.

В точка 4 е представена една от концепциите относно съдържанието на процеса на управление на риска и са описани подробно основните дейности по процеса. Управлението на риска е описано като формализиран процес, в рамките на който рисковете систематично се идентифицират, анализират, оценяват, въздейства им се, след което се следят промените и резултатите от тяхното развитие.

Приложенията от 1 до 4, 6 и 7 описват реда за работа, документиране и набор от методи и техники, които могат да се използват при управлението на различните рискове.

Приложение 5 „Примери за математически модел за оценка на риска при планиране на отбраната” апробира модела чрез примери, в зависимост от това дали съществува акумулиране на риск. Използваните примери са демонстративни с цел представяне на различни методи, добри практики и известни техники при изпълнение на стъпките в предложения модел.

Методиката е предназначена за подпомагане работата на ръководители и експерти от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при вземане на управленски решения в областта на сигурността и отбраната.  1. Доклади

   1. Христов, Н., М. Карев, Д. Кирков. Архитектурен подход за организационно моделиране в Министерството на отбраната. // Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”, 2009, ISBN 954-753-035-6, с. 41 – 47.

Докладът е представен на Годишната университетска научна конференция на НВУ „В. Левски” (В. Търново, 19-20 ноември 2009 г.) и съдържа информация относно същността на архитектурния подход и моделирането като инструменти за описание на сложни системи каквато е отбраната, от типа „система от системи”. Архитектурният подход за организационно моделиране цели подпомагане на процеса на определяне на необходимите способности, вземане на ресурсни решения и управлението на системните промени.

   1. Христов, Н., М. Карев, Д. Кирков. Постконфликтно възстановяване при провеждане на стабилизиращи операции след конфликт с висока интензивност. // Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”, 2009, ISBN 954-753-035-6, с. 48 – 61.

Докладът е представен на Годишната университетска научна конференция на НВУ „В. Левски” (В. Търново, 19-20 ноември 2009 г.) и съдържа подробна информация за стълбовете на постконфликтоно възстановяване – етапи на стабилизиращите операции – и задачите в стабилизиращите сектори, представляващи петте ключови области, в които гражданско-военните усилия се съсредоточват за изграждането на способностите на страната домакин.

   1. Христов, Н., М. Карев, Д. Кирков. Стабилизиращи операции при следконфликтното възстановяване. // Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”, 2009, ISBN 954-753-035-6, с. 62 – 68.

Докладът е представен на Годишната университетска научна конференция на НВУ „В. Левски” (В. Търново, 19-20 ноември 2009 г.) и насочва към важността на стабилизиращите операции. Представена е кратка ретроспекция на военните конфликти, водени от ООН, НАТО, САЩ и ЕС от края на Студената война до днес, изследвани са механизмите за вземане на решение от посочените организации в областта на сигурността и отбраната.

   1. Кирков, Д., М. Карев. Подбор, приемане и обучение на офицерски кадри. // Сборник доклади от научна конференция „Изграждане на сигурност, базирана на знания – предизвикателства и възможности”, ВА „Г. С. Раковски”, 2009/2010, CD, ISBN 978-954-9348-21-7, с. 111 – 114.

Докладът е представен на Научна конференция „Изграждане на сигурност, базирана на знания – предизвикателства и възможности”, ВА „Г. С. Раковски”, организирана от секция „Сигурност и отбрана” към СУБ (2 ноември 2009 г.) В доклада е анализирано състоянието на съществуващата системата за подбор, приемане и обучение на офицерски кадри, предложен е модел на обучение в НВУ „В. Левски” и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и са направени изводи от анализа на реализацията на випускниците на Военната академия и висшите военни училища.

   1. Кирков, Д., М. Карев. Акценти от прегледа на системата за придобиване на военно образование и квалификация. // Сборник научни трудове, част втора, факултет „АПВО и КИС”, НВУ „В. Левски”, Шумен, ISSN 1313-7433, 2011, с. 267 – 280.

Докладът е представен на Научна сесия 2010 (7 и 8 ноември 2010 г.) във факултет „АПВО и КИС”, НВУ „В. Левски”, Шумен.

В доклада е представен подробен анализ на средата за функциониране на системата за военно образование и квалификация, нейните елементи и перспективите за нейното развитие във връзка с настъпилите в началото на XXI век промени в разбирането за категории като сигурност, суверенитет, граници, самоопределение и други. Отразена е необходимостта от създаването на научнообоснован логически модел за определяне на основата, върху който да бъдат заложени съвременните изисквания към изграждането на системата за придобиване на военно образование и квалификация.   1. Чолаков, С., М. Карев, П. Андреева, И. Радулов, С. Дюлгеров. Методи за изследване и анализ на риска в системата за сигурност и отбрана. // Сборник доклади от научната конференция „Стратегия за образование и наука в системата за сигурност и отбрана”, ВА „Г. С. Раковски”, 2011, ISBN 978-954-9348-28-6, с.192 – 199.

В доклада са представени практически подходи за управлението на риска, основани на съвременни теории и методи. Разкрити са предизвикателствата, свързани с избора и прилагането на математически подходи, методи и техники за анализ, съответстващи на конкретен проблем и отразяващи адекватно промените в състоянието на средата и условията, при които функционира организацията. Представената материя дава не само теоретични насоки, но и практическа полза, изразяваща се в конкретни примери и резултати, които успешно могат да бъдат прилагани от експерти, ръководители и политически лица при вземането на решения.

   1. Карев, М., П. Андреева. Изграждане на система за управление на риска в Министерството на отбраната като отговор на съвременните заплахи. // Сборник доклади от научната конференция „Адаптиране на системата за отбрана към съвременните заплахи”, факултет „НСО” на ВА „Г.С. Раковски”, С., ISBN 978-954-9348-31-6, 2012, с. 13 – 22.

Предложената в доклада система за управление на риска в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия има за цел повишаване на ефективността на управлението на всички нива, като адекватен отговор на съвременните рискове и заплахи. Управлението на риска е представено като цикличен процес, който обхваща политика, процедури, правила, отговорности, задачи и дейности.

   1. Карев, М., П. Андреева, С. Чолаков. Адаптивно управление на риска за реагиране на съвременните заплахи. Сборник доклади на факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА „Г.С. Раковски”, С., ISBN 978-954-9348-31-6, 2012, с. 23 – 32.

В доклада са представени техниките за адаптивно управление и възможностите за тяхното използване в процеса на управление на риска. На базата на основните принципи от теорията на управлението за наблюдаемост и управляемост на една система се гарантира адекватно и своевременно реагиране на промените в новите източници на заплахи, външната среда и законодателството. Осигуряването на висока адаптираност и ефективност на процеса по управление на риска допринася за навременното, адекватно и съобразено с новите условия вземане на решение, както и за ефикасното функциониране на системата за отбрана.

   1. Карев, М., П. Андреева. Архитектурният подход като средство за управление на знанието в организацията. // Сборник с доклади и изказвания от кръгла маса „Управление на знанието във военната организация”, ВА „Г. С. Раковски”, 2012, ISBN 978-954-9348-32-3, с. 47 – 57.

Докладът е представен на 19 декември 2011 г. пред кръгла маса „Управление на знанието във военната организация” като заключителен етап на едноименен изследователски проект на Института за перспективни изследвания за отбраната. В доклада е отразен интересът към управлението на знанието в организацията чрез архитектурния подход, разглеждан като начин на мислене и средство за представяне на централизирана, стабилна и последователна информация за организационната среда.

   1. Чолаков, С., М. Карев. Съвременни предизвикателства пред военното обучение в република България. Международна научна конференция „Хемус – 2012. Решения и технологии за интелигентната отбрана”, Пловдив, (под печат, 7 с.).

Докладът е представен пред Шестата международна научна конференция „Хемус – 2012”, 31 май – 1 юни 2012 г., Пловдив като обобщение на идеите и на основните принципи на прилагането на най-добрите практики, запазване на традициите и прилагането на архитектурния подход в полето на военното обучение.

   1. Карев, М., С. Чолаков. Операционният анализ – фактор за развитието на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната. // Сборник доклади от Международна научна конференция „Военното образование и научните изследвания в сферата на отбраната и сигурността: традиции, настояще и бъдеще”, ВА „Г. С. Раковски”, 2012, ISBN 978-954-9348-35-4, с. 222 – 229.

Докладът е представен на Международната научна конференция, посветена на 100-годишнината на ВА „Г. С. Раковски”.

Докладът съдържа кратко описание на развитието на операционния анализ (OA), неговата същност, „инструментите” на ОА и примери. Операционният анализ се разглежда като средство за вземане на обосновани и проследими решения, което е гаранция за обективност, прозрачност и отчетност в дейността на дадена организация и играе важна роля в развитието на научните изследвания чрез предоставената обективна оценка за успеха на дадена система или процес.   1. Карев, М. Ролята на операционния анализ в мениджмънта на сигурността и отбраната. // Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски”, факултет „Национална сигурност и отбрана”, 1/2013, ISSN 1312-2983, с. 184-189.

В доклада операционният анализ е представен като средство, което предоставя научно обосновани експертни препоръки при вземане на решения по комплексен проблем, а така също е разгледана ролята на мениджъра в организацията. Посоченият пример за целесъобразно разпределяне на инвестициите между различните активи с цел превенция на риска при планиращи ситуации показва приложението на операционния анализ, предлагащ алтернативи за подпомагане на процесите за вземане на решение в мениджмънта на сигурността и отбраната в условията на неопределеност и риск.

   1. Карев, М. Управление на риска в променяща се среда за сигурност. // Годишник на ВА „Г. С. Раковски”, факултет „Национална сигурност и отбрана”, 2/2013, ISSN 1312-2983, с. 64 – 70.

Докладът съдържа информация относно значението на процеса за управление на риска в променяща се среда за сигурност, като са описани основни категории по отношение на риска, свързани с техниките, мерките за поемане на риска и измерване на показателите на неговите параметри. Приведеният пример чрез групирането на N броя планиращи ситуации по вероятността за настъпване на което и да е рисково събитие и съпоставянето им с ранговото число и степените на риска показва възможността за превенция на риска, което подпомага ръководителите да вземат обосновани и сигурни решения.

   1. Карев, М. Една от мисиите в Афганистан през погледа на националния командир на българския военен контингент. // Сборници с публикации от форуми, проведени от ИПИО.

“Future NATO”, International Conference 3 – 4 април 2014 г., София, 2015, ISBN 978-954-9348-60-6, с. 82-88.

Докладът е представен пред Международна конференция по повод 10 години НАТО, 2014 г. на тема: „Бъдещето на НАТО” със специалната подкрепа на НАТО и Министерския съвет на Република България под патронажа на президента на Република България и съдържа кратка справка за легитимиране на мисията на Международните сили за поддържане на сигурността (International Security Assistance ForceISAF) в Афганистан и българското участие, основни задачи, изпълнявани от 25-ти българския военен контингент в Афганистан, общата военнополитическа обстановка в Афганистан през време на мисията, някои поуки от практиката и два предполагаеми сценария за развитието на Афганистан.   1. Карев, М. Участие в мисията на ISAF – подход на командира по психологичните въпроси. Международна научна конференция „Хемус – 2014. Научните изследвания – ключова роля в модернизацията на въоръжението, техниката и системите” (под печат, 7 с.).

Докладът е представен пред Единадесетата международна научна конференция „Хемус – 2014”, 29-30 май 2014 г., Пловдив. Успешното изпълнение на различни задачи по време на мисията ISAF предполага командирът да прилага различни подходи в неговата лидерска практика. Докладът представя подход, основан на психологическо изследване на явления и процеси в екипите, като адаптиране към социалната среда и взаимоотношенията. Основната цел е резултатите от изследването да служат на командирите в техните лидерски практики, както и на всеки войник при изпълнение на своите задачи.


  1. Статии

   1. Карев, М., Н. Христов, Д. Кирков. Същност и развитие на системата за командване и управление (С2). // Сп. Военен журнал, бр. 6/2009, с. 15 – 24.

В статията са разгледани основни понятия, определения и научни теории, относно системата за командване и управление, представена е гледна точка за мисийното командване в различните армии, и са направени изводи и препоръки за реализиране на адекватна система за командване и управление С2, тъй като настоящата система за командване и управление (C2) не е напълно адаптирана към тази на НАТО. Предстоят за преодоляване различия в подхода и философията на функциониране на командната верига като цялостен процес.

   1. Андреева, П., И. Радулов, И., М. Карев, С. Чолаков. Управлението на риска като неразделна част при планиране и развитие на отбранителните способности на БА. // Сп. Военен журнал – под печат бр. 4/2014, 8 с.

Статията е отражение на разбирането, че все още не са осигурени условия за управление на риска в системата на отбраната, които да обхващат всички нива на управление. Липсват и съответните ангажименти от страна на управленския състав за реализирането на такъв вид политика. Акцентира се главно върху преодоляването на съществуващата липса на адекватен инструментариум за управление на риска и се предлага модел за управление, целящ повишаването на ефективността на управлението в системата на отбраната.

   1. Карев, М. Управление на риска като част от стратегическия мениджмънт на сигурността. // Международно научно електронно списание „Наука и технологии”, Volume IV, N 7, Social studies, 2014, ISSN: 1314-4111, с. 122 – 128.

Статията представя основния принос на анализа на риска за превенция на негативни събития. Отразено е разбирането, че доколкото процесът по управление на риска се извършва на различни нива – стратегическо (свързано с управлението на организацията), оперативно (свързано с основните процеси/ дейности в организацията) и тактическо (свързано с работата на всеки участник в процеса), един от основните принципи на политиката за национална сигурност е превенцията на потенциалните негативни събития чрез прилагането на инструментите за управление на риска.

   1. Karev, M., S. Cholakov. The Architectural Approach of Organizational Modeling in the Context of the Intelligent Defense. // International Journal of Recent Scientific Research, Vol. 6, Issue 1, ISSN: 0976-3031, January 2015, pp. 2418-2421.

The paper introduces the architectural approach for organizational modeling and the administration of the organization as an alternative for implementing the requirements of intelligent defense. When we deal with complex organization, in order to have its comprehensive organizational model, we use such approach, which provides a single environment for all major functional and system perspectives and effective management to achieve its strategic objectives.

Статията насочва към архитектурния подход за организационно моделиране и управлението на организацията като възможност за изпълнение на изискванията на интелигентната отбрана, доколкото приложението на архитектурния подход осигурява единна среда за всички по-големи функционални и системни перспективи и ефективно управление за постигане на стратегическите цели.София, __.01.2015 г. _____________ (Карев)


Каталог: wp-content -> uploads -> 000s
uploads -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
uploads -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
uploads -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
000s -> Резюме на научните трудове на подп д-р Стоян Георгиев Стойчев, главен асистент в катедра “Оперативно изкуство” на факултет “Национална сигурност и отбрана” на ва “Г. С
000s -> Военното образование и научните изследвания в сферата на отбраната и сигурността


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница