Раб ичин ишлемекДата02.05.2017
Размер93.74 Kb.
Раб ичин ишлемек

Гириш:


 • шу анда економик криз вар - бюйюк ишсизлик

 • ама бен сизе бугюн ьойле гюзле бир иш теклифи япаджам, каршъ дурамаяджанъз

 • вар коджаман бир предпратие (фирма), нереде хер заман ишчи алънъйор, хич йетериндже ишчи буламъйорлар

 • санъйорум анладънъз: Раббин тарласънда иш битмез

 • Бугюнлерде иманлълар дийор ки “А бе, насъл Раб ичин ишлейеджез. Бютюн гюн екмек давасъ ичин копушуйоруз. Не заман Раббин ишине бакаджам?” - Ама хич дюшюнмюйоруз ки, Раб Иса гюнделик екмек давасъ ве Раббин тарласънда ишлемек арасънда бир баğлантъ куруйор.

 • чок дерин бир хакикат вар: ЬоНДЖЕ онун краллъğънъ ве доğрулуğуну арайън - СОНРА сизе бютюн герекен шейлер вериледжек (Матта 6:33)

 • топлантъда бир къзкардеш: “Аа, бу наш Аллах иди. Деğил Ибрахим де де чок зенгиниклер вардъ, бизи неден ьойле берекетлиемийор: - Беним джевабъм: “Ийи къзкардешим! Сен Ибртахим гиби, ананъ, бабанъ, къзанларънъ, евини баргънъ, касабанъ, мемлекетини брактън мъ да ьойле конушуйорсун?”

 • бу хакикатъ ийи гиби анлаялъм - Раб ичин ишлемек не демек олуйор?

А. Чалъшмак ичин не лазъмса хершей вар


 • бир иште чалъшмак ичин лазъм беш шей вар олсун: иш, патрон, айлък, гюч ве ишчи

 • шимди бакаджаз, аджаба Раббин ишинде хепси вар мъ...

1. япълмасъ герекен иш вар


"Бени ким гьондерди, Онун истедиğини йерине гетирмек ве Онун ишини тамамламак - иште, беним йийентим одур. 35 Сиз демийор мусунуз, 'Даха дьорт ай ве харман вактъ оладжак'? Бакън, бен де сизе дийорум ки, гьозлеринизи калдърън ве тарлаларъ гьорюн. Онлар затен харман оладжак кадар беяз олмушлар. 36 Ве ким онларъ бичерсе, каршълъğънъ алъйор, сонсуз яшам ичин йемиш топлуйор.

 • беяз олмушлар: демек вакът йок артък ояланмая

 • Иса йерйюзюнден айрълъркен, кенди ьоğренджилерине буйруклар верди. Ама диккатле окурсак гьореджез, аслънда беш чешит иш ичин онларъ гьондерийор

а. гитмек - Йуханна 20:21


“Сизе баръш олсун. Баба бени гьондердиğи гиби, бен де сизи гьондерийорум."”

 • “Баба бени гьондердиğи гиби...” - Месих сонсузлукта бабасънън янънда икен, чок рахат бир дурумда иди. Ама кенди рахатлъğъна, кейфине бакмадъ, кендини алчалтърдъ - Раб ичин ишлемек де хер заман кефимизи, рахатъмъзъ бозмак демектир

 • биз чоğу вакът беклийоруз, инсанлар бизе гелсинлер, килисейе гелсинер - деğил биз онлара гиделим

 • ама Иса гитти: гюмрюкчюлере (халкън ен чок нефрет еттиğи кишилере) яклаштъ: Матта, Закай - “Бу акшам сенин евинде мисафир олмам герек!”

б. хабери яймак - Маркос 16:15-16


"Бютюн дюняя гидин ве 'ийи хабери' бютюн инсанлара билдирин. 16 Ким иман едип вафтиз олурса, о куртуладжак. Ама ким иман етмезсе, о даваланаджак.”

 • чок аз киши калдъ, Исанън адънъ дуймасънлар

 • ама чок киши янлъш шейлер ишитти онун хаккънда (“Иса Аллахън Оğлу деğилмиш, хачта ьолмемиш, намаз кълмъш...” даха нелер) - биз лазъм хакикактъ яялъм: Иса ьолдю ве дирилди, О РАБдър

в. килисе курмак - Матта 28:18-20


“Гьокте ве йерйюзюнде бютюн куввет бана верилди. 19 Онун ичин гидин, бютюн миллетлери ьоğренджи оларак йетиштирин. Онларъ Баба, Оğул ве Кутсал Рух адънда вафтиз един. 20 Онлара ьоğретирин, сизе хер не буйурдуйсам, ону йерине гетирсинлер. Ве иште, бен хер вакът сизинле бирликтейим, хем де дюнянън сонуна кадар."


 • деğил саде кишилер иман етсин Исая, ама онун ьоğренджилери олсунлар

 • Раб истемеди йюзлердже милйон киши имана гелип де, херкес кендиси ичин уğрашсън

 • хер конуда итаат етмейи ьоğренсинлер - бу да топлулуğун ичинде демектир

г. ьоğретирмек - Лука 24:25-27


“Ама Иса онлара деди: "Ей сиз акълсъз адамлар! Пейгамберлерин сьойледиклерини йюректен чок зор инанъйорсунуз! Хани Месих, лазъм деğил ми иди, бу шейлери чексин де ьойле шанъна гирсин?"

Сонра Муса ве бютюн пейгамберлерден тутуп бютюн Кутсал Китап'та кендисинден ичин не кадар шейлер язълмъшса, онлара ачъкламая башладъ.”
 • бизим иманъмъз билгийе даянъйор, деğил дуйгуя - билги олмадан дуйгу хеп деğишийор

 • Аллахъ танъмаян киши билмийор насъл хаятънъ яшасън. Имана йени геленлер де хенюз чок шей билмийорлар - биз онлара хер конуда Иса’я уймая ьоğретирийоруз

 • месела: “Яшлъ кадънлар генч кадънлара дерс версинлер” (Титус 2:4) - йок му арамъзда иманда даха илерлемиш кадънлар, йени ве даха генч кадънлара дерс версинлер (оку язмайъ, къзан бакмайъ...)

д. йени халклара улашмак - Апо 1:8


“Ама Кутсал Рух юзеринизе гелди ми, куввет аладжанъз. О вакът беним шахитлерим оладжаксънъз, хем Йерушалим касабасънда, хем бютюн Яхудийе ве Самирийе санджакларънда, хем де дюнянън ен узак кьошелеринде."”


 • 3 адъм: Йерушалим - Яхудийе / Самирийе - дюнянън ен узак кьошелерине кадар

 • Самирийелилер: хор гьорюлен мелезлер иди - мюмкюнсе, онларън касабаларън аяк биле басмазлардъ, йокса, онларън касабаларъндан еве дьонеркен, гийсилериндеки тозларънъ биле силердилер, “мурдар” олмасънлармъш

 • Исая сучлама яптълар “Сен Самирийелисин - сенде кьотю рух вар” (Йух 8:48) - Яхудилер ичин бу бир иди: бютюн Самирийелилер джинли саярдълар

 • ама Иса дийор: “Онлара гидеджексиниз, хабери яяджаксънъз, онлар да куртулсун”

 • ‘миллетлер’ - Яхудилер кендилерини о кадар юстюн ве бютюн башка миллетлери о кадар ашаğъ саярдълар ки, Ферисилер вали Пилатусун сарайъна аяк биле басмадълар, о къра чъктъ (Йух 18:28-29) - ама Петрус Корнелйусун евине гитти

 • Исанън мюждеси хер заман ябанджъларла бир халка гирийор, сен де биринджи ол

2. Патрон вар


Лука 17:7-10

"Дийелим, биринизин тарлада ишлейен я да койунларъ гюден бир хизметчиси вар. Дъшаръдан гелиндже, она хемен дийеджек ми: 'Хазър гелмишкен, софрая буйур'? 8 Йокса шьойле демейеджек ми: 'Бана йемек хазърла, пешкир так, бана хизмет ет, йийейим, ичейим. Бен битирдиктен сонра, сен де йийип ичеджен.' 9 Адам хизметчисине хич шюкюр едеджек ми, буйур едилен шейлери яптъ дийе? 10 Айнъ онун гиби, сизе буйрулан хершейи йерине гетирдиктен сонра, шьойле конушаджаксънъз: 'Биз анджак къйметсиз кулларъз. Не лазъм иди япалъм, саде ону яптък.'"


3. айлък вар


 • биз ишлемийоруз, куртулалъм я да севап казаналъм: биз куртулушу ве бютюн севапларъ пешин алдък

 • деğил ааджък ийилик япъйоруз, гьоктеки хесабъмъза бираз севап язълъйор - ама санки милйонлараджа пара пешин алдък бир бахшиш оларак

 • артък тешекюр етмек ичин ишлийоруз, йюреğимизде миннетарлък вар

Ефес 2:8-10

8 Чюнкю мерхаметтен ве иман иле куртулдунуз. О да сизин яптъğънъз бир шей деğил, Аллахън бир бахшишидир. 9 Ийи ишлерден ичин де куртулмадънъз; ьойле ки хич кимсе ьовюнмесин. 10 Чюнкю биз кендимиз Аллахън ишийиз. Ийи ишлер ичин Месих Иса'да яратълдък. Аллах о ийи ишлери ьонджеден хазърладъ, хеп онларла уğрашалъм дийе.


1.Кор 16:58

“Бьойлеликле, севгили кардешлерим, сарсълмадан саğлам дурун. Хер заман Раббин ишинде чалъшкан олун. Билесиниз, Раб'теки чалъшмаларънъз боша гитмейеджек.” • Бир гюн Иса сенин адънъ херкесин ьонюнде йюксек сесле окуяджак ве дийеджек: “Аферин, Ийи яптън, сен садикан ве ийи ишчисинз”

4. гюч вар


Ефеслилер 4:7-8

“Ама Месих хер биримизе мерхаметинден верип дередже дередже вергилер даğътърдъ. 8 Онун ичин шьойле денилийор :"Не вакът йукаръя чъктъ, Мапуслуğу мапуса аттъ, Ве инсанлара бахшишлер даğътърдъ.”


5. тек ексиклик: ишчилер


Матта 9:36-38

“Калабалъкларъ гьорюндже онлара аджъдъ, чюнкю съкънтълъ ве перишандълар, санки чобансъз бир сюрю гиби. 37 О заман ьоğренджилерине деди:

"Харман бюйюк, ама ишчилер аз. 38 Онун ичин, харманън сахибине ялварън ки, харманъна ишчилер йолласън."
Матта 20:1-7

“Гьокюн краллъğъ бир баğ сахибине бензийор. Адам сабах еркенден гитмиш, юзюм баğъна ишчи тутсун. 2 Ишчилерле анлашмъш, гюнделиклери бир динар олсун. Сонра онлара юзюм баğъна йолламъш. 3 Саат докузда чаршъя чъкъп башкаларънъ гьормюш, насъл бош дуруйорлар. 4 Онлара демиш: 'Сиз де гидин юзюм баğъна. Хаккънъз не кадарса, сизе ьодейеджем.'

Ьойлеликле онлар да гитмиш. 5 Сонра саат ьоğлен оникиде, ве гене саат ючте бир даха гитмиш ве гене ьойле япмъш. 6 Саат акшам юстю беште чъкъп гене башкаларънъ бош дуруркен булмуш. Онлара демиш: 'Не ичин бютюн гюн бурада бош дуруйорсунуз?'

7 Она демишлер: 'Чюнкю кимсе бизи тутмадъ.' Онлара демиш: 'Сиз де юзюм баğъна гидин.' • Раббин ишинде пара булунабилир, йер булунабилир, транспорт булунабилир... ама ишлемек ичин ишчи ен зор булунуйор

Б. Баханелер: МУСА


 • санъйорум шимдийе кадар йюреğимизде Раббин сесини ишитмейе башладък - о чаğъръйор бизи, артък она ишлемек даха джидди бир карар алалъм - ама хемен йюреğимизде башка сеслер дуйулуйор... юч харф: А М А....

 • биз бахане булмакта дюня шампионуйуз:

 • 9 еркек казармада, старшина онлара бирер хафта отпуска верийор - ертеси Пазартеси сабахъ саат йедиде хепси лазъм дизилсинлер, кимсе йок - саат докузда гелийорлар

 • биринджиси: “Бак шимди, бир къза ашк олдум - онула гезиниркен саати унуттум - йетишмек ичин такси туттум - там яръ йолда бензин битти - орада бир чифтлик вардъ, геч калмамак ичин о чифтчиден бир бейгир сатън алдъм - сон темпода айдаркен бейгир яръ йолда, дюштю ьолдю - бьойледже сон 15 км яян йюрюмек зорунда калдъм

 • хепси айнъ хикайейи анлаттълар - докузунджусуна гелиндже старшина дийор: “Тамам тамам билийорум... Ен сонунда таксиде бензин битти... бейгири сатън алдън...” - “Хайър ьойле деğил. ама йолда о кадар ьолю бейгир ятардъ, онларън арасъндан чок зор гечтик”

 • яни лафън късасъ: баханелер битмез

1. “Нийе бен? Бен япамаяджам!” (3:11-12)


Чъкъш 3:11

Муса, "Бен кимим ки фиравуна гидип Исраиллилер'и Мъсър'дан чъкарайъм?" дийе каршълък верди. • Муса кенди гюджюнден сюхе едийор - гечмиш заманда гьордюğюмюз проблемлер енгел олуйор

 • Муса даха ьондже денемишти, кенди халкънъ топлайъп Мъсърдан чъкарсън, ама башарамамъштъ

 • онун ичин шимди артък куражъ йок ону бир даха денесин

 • ама бюйюк бир фарк вар: ьондже кенди гюджюйюле ону япмая калктъ, ама шимди Раб ону бу иши буйуруйор - демек Раб айнъ заман кувет де вереджек

 • Раббин джевабъ: “Кушкун олмасън, бен сенинле оладжаğъм" деди,” (а.12)

 • Петрус Раббе не демишти: “Ефендим, бютюн гедже чок съкъ чалъштък, гене де бир шей якалаямадък.” бу кенди гюджюмюзле яптъğъмъз уğрашмаклар

 • Петрус гене де ен сонунда иман едийор: “Ама мадем сен сьойлюйорсун, серпмелери индиреджем."

2. “Кимин йеткиси иле бу иши япаджам?” (3:13-15)


Чъкъш 3:13

Муса шьойле каршълък верди: "Исраиллилер'е гидип, 'Бени сизе аталарънъзън Танръсъ гьондерди' дерсем, 'Адъ недир?' дийе сорабилирлер. О заман не дийейим?" • сораджаклар “Сени гьондерен кимдир?” - даха доğрусу: “Сени гьондерен де кимдир, бизи уğраштърсън?” - яни: Онун гюджю йетеджек ми буну япсън?

 • Муса бурада Аллахън гюджюнден шюпхе етмейе башладъ

 • Аллахъ танъмамак енгел олуйор

 • Раббин джевабъ: ЙХВХ ‘Бен Беним’ - сонсуза кадар айнъйъм, деğишмем, беним гюджюм хич бир заман азалмаз, битмез

3. “Я проблем чъкарса?” (4:1-9)


Чъкъш 4:1

Муса, "Я бана инанмазларса?" деди, "Сьозюмю динлемез, 'РАБ сана гьорюнмеди' дерлерсе, не оладжак?" • “Ама бени сеслемезлерсе не оладжак?” даха хич бир шей олмадан ен кьотю варянтъ дюшюнюйор - бир чешит имансъзлък

 • кафамзъдаки хаяллер енгел олуйор

 • Раб джевап оларак Мусая 3 испат гьостерийор:

(1) деğнеğи йълан олуйор, сонра гене ески халине дьонюйор,

(2) ели ьондже лепралъ олуйор, сонра ийилешийор,

(3) Нил ърмаğъндан су алъп кана чевирмек


 • Раб бизе де кувет вереджек, хер заман муджизе иле деğил

 • кадънлар Иса’нън мезаръна гидиндже кафаларънда бир сору вардъ: "Мезарън аğзъндаки каяйъ бизим ичин ким йуварлаяджак?" (Маркос 16:3) - ама орая варънджа гьордюлер кая затен калдърълмъштъ

 • айнъ онун гиби Раббин ишини япмаздан ьондже кафаларъмъзда каялар дуруйор, ама бир кере башладък мъ ишлемейе, гьореджез ки, Раб затен о каяларъ калдърмъш

 • бир де бакалъм: Раб бу муджизелери япмак ичин не матерял кулландъ? - саде Мусанън елинде не варсайдъ - Муса лазъмдъ ону Раббин ишине теслим етсинлер, о заман Раб о кувветли иши яптъ

 • сен де беклеме, башкасъ сана фърсат версин, пара версин, гьорев версин - елиндеки фърсатларъ куллан: кенди паранла, кенди бош заманънда, кенди чевренде башла Раббин ишини япмая

4. “Ама бен гюзел конушамъйорум!”


Чъкъш 4:10

Муса РАБ'бе, "Аман, я Раб!" деди, "Бен кулун не гечмиште, не де бенимле конушмая башладъğъндан бу яна ийи бир конушмаджъ олдум. Чюнкю дили аğър, тутук бирийим." • бу дюедюз бир ялан иди: Муса аслънда чок гюзел конушабилирди:

“Муса, Мъсърлъларън бютюн билгисинде йетиштирилмиш бир адамдъ. Хем сьозде, хем иште чок кувветли бир адамдъ.” (Апо 7:22)

 • бурадаки проблем: Аллаха бакмъйоруз, кенди халимизе бакъйоруз

 • насъл Петрус ьондже Исая бактъ ве суйун юстюнде йюрюдю, ама сонра кенди халине бактъ ве баттъ

 • Раббин джевабъ:

"Ким аğъз верди инсана? Инсанъ саğър, дилсиз, гьорюр я да гьормез япан ким? Бен деğил мийим? Шимди гит! Бен конушмана ярдъмджъ оладжаğъм. Не сьойлемен геректиğини сана ьоğретеджеğим." (Чъкъш 4:11-12)

 • Раб бизим халимизден хаберсиз деğилдир, о анда бизе акъл ве сьозлер вереджек

Лука 21:15

“Чюнкю сизе конушаджак сьозлер ве анлайъшъ верен беним. Дюшманларънъз она каршъ дурамаяджаклар, бир сьоз сьойлейемейеджеклер.” • Раб сьоз верийор: “Бен сана ьоğретиреджем” - сен хеле ише гит, орадаки уста сана хершейи гьостереджек насъл лазъмса - ама евде калърсан, хич бир шей ьоğренемейеджен

5. “Башкасънъ гьондер” (а.13-17)


 • бурада артък хич бир себеп гьостерилмийор - “Просто истемийорум”

 • санки асъл темая гелдик: “Бенде желание йок, истек йок”

 • шимди ийидже анлъйоруз, даха ьонджеки лафлар да саде бахане иди, асъл себеп деğил

 • Раббин джевабъ: “РАБ Муса'я ьофкеленди” (а.14)

 • буну ийидже анлаялъм: Раб бир дереджейе кадар бош лафларъмъза, бош баханелеримзе даянъйор, ама ен сонунда о биле бъкъйор ве кзъмая башлъйор

 • Раб сон бир компромис япъйор: “Аğабейин Левили Харун вар я!... Онунла конуш, не сьойлемеси геректиğини анлат. Икинизин конушмасъна да ярдъмджъ оладжак, не япаджаğънъзъ сизе ьоğретеджеğим.” (а.14-15)

 • евет, Раб сана да бу компромиси япъйор: мадем сен тек башъна беджеремийорсун, ал янъна башка бир кардеш, о заман гидин беним ишими битирин.

 • Иса ьоğренджилерини икишер оларак кьойлере йолладъ - Павлусун Барнабасъ вардъ - Аквила’нън Прискиласъ вардъ (каръ коджа оларак Раббин ишини япмак)


СОН:


 • Раббин бир планъ вар, бир иши вар - о кенди ишини япаджак - просто сана фърсат вермек истийор онун ишине катъласън,о ишин шерефине ве шанъна ортак оласън

 • Паристе мешхур Айфел кулеси дуруйор - 1889 сенесинде тамамландъ - 300м йюксек - тамамен демирден япълдъ

 • ону япан архитект : Густав Айфел - бюйюк риске гирди, херкес она дели деди - ама гене де онун адъ анълъйор бугюне кадар

 • белки о сененин президенти унуттук, ама Густав Айфел адънъ бугюн херр къзан билийор

 • айнъ онун гиби, Раббин ишинде чалъшкан олдук му, бизим адъмъз да анъладжак, хатта Яшам китабъна язъладжак
Каталог: vaaz
vaaz -> Меджделли Мерйем
vaaz -> Дюнйанън сону херкес ахрет гюнюне инанъйор
vaaz -> Каядан чъкан су Чъкъш 17: 1-16
vaaz -> 1001 гедже масалъ гиби окунуйор, ама тарихтир еа чок геч тарихинде йер алъйор (И. Ьо. 480)
vaaz -> Давут’ун хаятъ 13. вааз Самуел 30 Зиглаг’даки фелакет
vaaz -> Хакимлер 3: 1-7 Аллах халкънън арасънда дюшманлар
vaaz -> Бу, Ески Ахит’и сон китаъдър, санки Йени Ахит’е бир кьопрю гиби
vaaz -> Севинч & дененме Чъкъш 15: 1-27 1
vaaz -> Бирлик шарттър
vaaz -> Муса икинджи дефа табелалар алъйор Чъкъш 34: 1-35


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница