Работа с уреда Основни функции на клавиатуратастраница1/4
Дата30.11.2018
Размер1.88 Mb.
#106168
  1   2   3   4

- -

Работа с уреда

Основни функции на клавиатурата

Уредът издава звук, когато натиснете бутон. Това потвърждава, че уредът е приел командата. Числата в следващите фигури съответстват на обясненията за клавишите на следващите страници.

Lowrance X 67 С ехолот, изглед отпред, показващ екрана и клавиатурата.

 1. MENU / PWR (Меню и Включване)

Този бутон по–нататък се появява описан само като MENU в това ръководство. Натиснете този бутон, за да включите и изключите уреда. Докато този уред е включен, Вие можете да използвате този бутон, за да отворите двете основни менюта, които дават достъп до много функции, които контролират работата на уреда. Натиснете бутон MENU веднъж, за да достигнете до поле меню Ехолот или два пъти, за да достигнете до Основно меню.

Забележка:

Вие трябва да задържите бутон MENU за около 5 секунди, за да изключите уреда. 1. ENT / PAGES (Въведи и страници)

Този бутон по–нататък се появява в текста на ръководството, описан само като ENT. Когато показвате меню или настройвате функция, използвайте този бутон, за да изберете повдигната възможност. Когато няма никакви менюта върху екрана, натискането на този бутон, ще накара уреда да преминава през четирите възможности на Екрана за картата на ехолота.

 1. EXIT

Натиснете този бутон, за да изчистите менютата от екрана и да се върнете към екрана за картата на ехолота. Вие също така ще използвате бутон EXIT, за да отказвате звукови сигнали и да изчиствате, каквито и да е информационни прозорци, които могат да се появят на екрана.

 1. Стрелки нагоре и надолу

Тези бутони се появяват в текста на наръчника като Стрелка ↑ или Стрелка ↓. Използвайте тези бутони, за да се придвижвате през възможностите на менюто и за да настроите всяка функция на ехолота.

Памет

Този уред има постоянна памет, която съхранява следните потребителски настройки, дори когато уредът е изключен от захранването. Паметта не изисква, нито използва допълнителна батерия, така че не трябва да се притеснявате при смяната на батериите.Менюта

Вашият ехолот ще заработи веднага след като го извадите от кутията със заводски настройки. Вие само трябва да научите няколко прости функции, за да подобрите изгледа. Ние ще обсъдим тези функции накратко тук, а след това ще ги опишем, а също така и всички други команди по-детайлно в следващия раздел, който започва на страница хх.Вашият уред има две основни менюта, които контролират неговата работа.

Това са Основно меню (Main MENU) и Меню Ехолот (Sonar MENU).Основно меню

Основното меню съдържа някои основни команди за функции и някои команди за възможности за настройка. Вие достигате до основното меню като натиснете бутон MENU | MENU. Вие стартирате команда като използвате Стрелка ↑ или Стрелка ↓, за да повдигнете командата и след това натискате бутон ENT. За да изчистите екран Основно меню и да се върнете към основния екран, натиснете бутон EXIT. (Запомнете, когато е написано MENU | MENU, трябва да се разбира «натиснете бутон MENU два пъти». Вижте пълно обяснение на нашите инструкции за обработка на текст на страница 4, Инструкции = Последователност на менютата).

Основно меню

Команди на основно меню

Има четири “основни” команди на основното меню, за които Вие в действителност ще искате да прочетете. Те са: • Командите за екрана (CONTRAST-контраст, BACKLIGHT LEVEL-сила на осветлението на екрана, TRANSPARENCY-прозрачност на изображението): променят вида на Вашия екран. Използвайте тези команди, за да настроите външния изглед на екрана при различни условия на осветеност.

 • Команди за звука: контролират нивото на звука, произвеждан при натискане на клавиш или при задействане на аларма. Ако не искате да чувате бипкащ звук всеки път, когато натиснете бутон, Вие можете да изключите всички звуци като настроите звука на 0. Звукът е особено полезен, когато го използвате с включена функция FISH I.D.™ за символи за риба и звуков сигнал за рибата.

 • Команди за Звукови сигнали за ехолота: включва и изключва звуковите сигнали и променя прага (границата) на звуковите сигнали. Звуковият сигнал за риба, използван едновременно с функцията FISH I.D.™ , е най – популярната употреба на тези команди. Той Ви уведомява, когато ехолотът види риба. Вие също така може да настроите звукови сигнали за дълбочина и плитчина.

 • Команда за разяснителни прозорци (Help): включва и изключва разяснителните прозорци. Когато изберете тази команда, тези разяснителни прозорци ще се появяват, за да Ви информират какво прави командата или как да използвате тази команда. Настройката по подразбиране на тази команда е включена, което е наистина удобно, докато разучавате уреда.

Останалите команди на основното меню са за функции за по-напреднали, основно настройки за различни възможности на ехолот. ( Всички те са детайлно описани в Раздел Напреднали).

 • Команда Мерни единици (Units of Measure): избира мерни единици, които да бъдат използвани за показване на скорост / разстояние, дълбочина и температура.

 • Команда Set Keel Offset (Настройване на отклонението на кила, компенсиране на кила): калибрира уреда да показва дълбочината от кила до дъното или реалната дълбочина от повърхността до дъното.

 • Команда Calibrate Water Speed (Калибриране скоростта на водата): настройва как датчика за скорост да измерва скоростта на водата.

 • Команда Reset Water Distance (Изчистване на показателя за изминатото разстояние): изчиства записа за изминатото разстояние и го нулира.

 • Команда Sonar Simulator (Симулатор на ехолота): включва и изключва функцията на симулатора. Полезна за разучаване на работата с уреда и всичките му функции.

 • Команда Reset Options (Изчистване на настройките): връща всички настройки и автоматични функции към техните оригинални заводски настройки. Това е голямо предимство, когато разучавате или експериментирате с различни настройки.

 • Команда Set Language (Избор на език): Вашият уред има менюта на 10 различни езика. Тази команда сменя езика на уреда.

 • Команда Software Information (Информация за софтуера): Уведомява Ви коя версия на операционната система е заредена във Вашия уред.

Меню ехолот

Менюто Ехолот съдържа команди за общите функции и възможности на ехолота. Вие достигате до меню Ехолот като натиснете бутон MENU веднъж. Вие стартирате команда като натискате Стрелка ↑ или Стрелка ↓, за да повдигнете командата и след това натиснете бутон ENT. За да изчистите екрана на менюто и да се върнете към основния екран, натиснете бутон EXIT.

Прозорец на Меню Ехолот. Повечето от тези функции се разглеждат в раздел Напреднали.

Команди на меню ехолот

Меню Ехолот съдържа команди за основните функции и възможности на ехолота. Повечето от тях са описани детайлно само в раздел Напреднали, но SENSITIVITY (чувствителност) и AUTO SENSITIVITY (автоматична настройка на чувствителността) са важни основни функции, които се обсъждат и тук, и в раздел Напреднали. Другите команди на меню Ехолот включват: • Команда COLORLINE ™: отделя рибата и други обекти близо до дъното от реалното дъно и определя състава / твърдостта на дъното.

 • Команда Depth Range (Дълбочинен обхват): ръчно настройва обхвата на дълбочината, показан на картата на ехолота.

 • Команда Auto Depth Range (Автоматична настройка на дълбочинния обхват): автоматично настройва дълбочинния обхват, показан на картата на ехолота, за да показва винаги дъното в долната част на екрана.

 • Команда Upper and Lower Limits (Горна и долна граници): настройва горната и долната граници за дълбочина на картата на ехолота. Позволява Ви да променяте мащаба на специфичен отрязък от водната колона.

 • Команда Stop Chart (Спиране на картата): спира движението на картата на ехолота. Използва се, когато искате да “замразите” образа за по-детайлно разглеждане.

 • Команда Chart Speed (Скорост на движение на картата): настройва скоростта на движение на картата на ехолота.

 • Команда Depth Cursor (Курсор за дълбочина): показва линията на курсора на картата на ехолота, което Ви позволява точно да измерите дълбочината на определена цел от ехолота.

 • Команда Overlay Data (Данни в горния край на екрана): избира какъв тип информация (например температура на водата) да бъде показана в горната част на екрана на картата на ехолота.

 • Команда Sonar Features (Функции на ехолота): извежда меню Функции на ехолота, което контролира много функции и възможности, включително модул за цвета на екрана на картата, автоматична настройка на дълбочината и чувствителност, прозрачност на повърхността, изключване на шума, символи за риба, промяна на мащаба и ред за зоната.

 • Команда Ping Speed (Честота на сигналите): настройва честотата, с която се правят сигналите на ехолота.

 • Команда Zoom (Промяна на мащаба): контролира размера на образите, получени от сигнали на ехолота, върху екрана.

Страници

Х 67 С има четири основни възможности за настройка на екрана. Това са Full Sonar Chart (Пълна карта на ехолота), Split Zoom Sonar Chart (Промяна на мащаба на отрязък от картата на ехолота), Digital Data (Цифрови данни) и Flasher (Радар).

Вие достигате до различните модули на екрана като натискате бутон ENT / PAGES.

Като натиснете този бутон, уредът преминава през четирите възможности. За да се върнете към предходния екран, просто натиснете бутон ENT докато желаният екран се появи отново.

Пълна карта на ехолота е основната възможност за екрана. Това е изобразяване на „напречен” разрез на водната колона под дъното на лодката. Картата се движи по екрана, като показва сигналите на ехолота, които представляват риба, плаващи обекти и дъното.Екран на ехолота, показващ модул Пълна карта на ехолота.Възможности за екрана на картата на ехолота (отляво) пълна карта на ехолота и промяна на мащаба на отрязък от картата.Възможности за екрана на картата на ехолота (отляво) цифрови данни и Радар.

Вие можете да правите потребителски настройки как да бъдат показвани картинките на прозореца на ехолота и други данни. Ние ще обсъдим всички тези функции и възможности в раздел Напреднали, но, за да Ви покажем колко лесен е за работа уредът, следващата страница съдържа опростено, 10-стъпково предложение, което покрива повечето от ситуациите при търсене на риба. Тази бърза справка описва как ще работи Вашият уред с всички функции на ехолота, настроени на техните автоматични модули, което е по заводска настройка.Основни функции на ехолота за кратък достъп

 1. Инсталирайте трансдюсера и уреда. Свържете уреда към електрическото захранване и трансдюсера.

 2. Запалете двигателя на лодката.

 3. За да включите уреда, натиснете и освободете бутон MENU.

 4. Отправете се към местата, където ловите риба. Вашият уред автоматично показва с числа дълбочина и температура на повърхността на водата в ъгъла на екрана.

Автоматичните настройки ще следят дъното, като го показват в долната част на екрана. Пълната карта на ехолота ще се движи отдясно наляво, като показва какво има под лодката, когато се придвижвате.

 1. Като наблюдавате сигналите на ехолота, Вие можете да промените екрана като:

ZOOM IN (Увеличаване на мащаба), за да увеличите картата за по-голяма детайлност или...

ZOOM OUT (Намаляване на мащаба), за да се върнете към модул Пълна карта.

Натиснете бутон MENU | Стрелка ↑ | ENT, за да изберете кой модул на увеличение искате да използвате. 1. Ако е необходимо, настройте чувствителността, за да подобрите четивността на данните по картата. Натиснете бутон MENU | ENT и меню SENSITIVITY (Чувствителност) ще се появи в лявата страна на Вашия екран. Използвайте Стрелка ↑ и Стрелка ↓, за да промените настройките.

Увеличаването на чувствителността ще покаже повече информация на Вашия екран, което може да доведе до препълване. Намаляването на чувствителността ще филтрира една част от информацията, но може да изпусне важни образи. Ние препоръчваме настройване на чувствителността докато фонът стане леко “пиперен” – т.е. да бъде напръскано с точки, но отделни обекти (като дъги на риба или форми по дъното) да могат да бъдат лесно отделени от фона.

 1. Наблюдавайте екрана за появата на дъги на риба. Когато видите дъги на риба, Вие сте открили рибата! Спрете лодката и пуснете своята примамка или стръв във водата на дълбочината, показана на картата на ехолота.

 2. Измерете дълбочината на рибата като визуално сравнявате дъгите на риба със скалата на дълбочина в дясната страна на екрана или получете по-точна мярка с Курсора за дълбочина. Натиснете бутон MENU | Стрелка ↓ докато достигнете до поле DEPTH CURSOR (Курсор за дълбочина) | ENT. Натиснете Стрелка ↓ (или Стрелка ↑), за да подравните линията на курсора с дъгата на риба. Точната дълбочина се появява в прозорец в десния край на линията на курсора. За да изчистите курсора, натиснете бутон EXIT.

 3. Ако дрейфате много бавно или сте на котва, Вие не се движите достатъчно бързо, за да може рибата да върне сигнал за дъга на риба. Като дрейфате над рибата или рибата плува през конуса на сигнала на трансдюсера, сигналът за рибата ще се появява като права линия, прекарана между повърхността и дъното.

 4. За да изключите уреда, натиснете и задръжте бутон MENU за три секунди.

Работа със ехолота

Както можете да видите от кратката справка от предходната страница, основната работа с уреда е доста лесна. Ако сте новак в работата със ехолоти, пробвайте работа с уреда със заводските настройки докато получите усещане как работи.

Като учите основните функции, има една настройка, която може да се наложи да променяте от време на време – чувствителността.

Чувствителността контролира способността на уреда да хваща сигнали. Ако искате да виждате повече детайли, пробвайте да увеличите чувствителността с малко. Има случаи, при които се появяват прекалено много смущения на екрана. Намаляването на чувствителността може да намали смущенията и да покаже най-силните сигнали за риба, ако има риба. Като промените настройката за чувствителността, Вие можете да видите разликата на картата докато тя се движи.

Тези фигури показват резултати от различни нива на чувствителност на едно и също място. Фиг. 1: Чувствителност, настроена на 87 %. Типична за автоматичен модул. Фиг. 2: Чувствителност, настроена на 50 %. Фиг. 3: Чувствителност, настроена на 20 %. Фиг. 4: Чувствителност, настроена на 100 %.

Вие можете да промените нивото на чувствителност, независимо от това дали сте в Модул Автоматична настройка на чувствителността или в модул Ръчна настройка на чувствителността. Методът за настройване работи по един и същ начин в двата модула, но дава леко различни резултати.

Настройката на чувствителността в модул Автоматична настройка на чувствителността е подобна на настройването на скоростта на колата с педала за газта, когато е включен автопилот. Вие може да увеличите скоростта на колата, но когато отпуснете газта, автопилотът автоматично Ви спира от по-бавна скорост, отколкото е настройката за минимална скорост. При Вашия уред, Автоматичният модул Ви позволява да увеличите чувствителността до 100 %, но уредът ограничава Вашите минимални настройки. Това Ви предпазва от прекалено ниска чувствителност, за да позволи автоматично следене на дъното. Когато промените настройките с включен Автоматичен модул, уредът ще продължи да следва дъното и да прави минимални настройки на нивото на чувствителността в посока на настройката, която сте избрали.

Настройката на чувствителността в Модул Ръчна настройка на чувствителността е подобна на карането на кола без автопилот-Вие имате пълния ръчен контрол върху скоростта на колата. Във Вашия уред Ръчният модул Ви позволява да настройвате чувствителността на 100 % (максимално) или 0 % (минимално). В зависимост от условията на водата и дъното, сигналът за дъното може напълно да изчезне от екрана, когато намалите чувствителността на около 50% или по-малко!

Опитайте се да настройвате чувствителността в двата модула, за да видите как работи.

За да настроите чувствителността:


 1. Натиснете бутон MENU | ENT.

 2. Появява се ред за контрола на чувствителността. Натиснете бутон Стрелка ↓, за да намалите чувствителността; натиснете Стрелка ↑, за да увеличите. Когато е настроена на желаното ниво, натиснете бутон EXIT. (Когато достигнете максималната или минималната граница, прозвучава звук.)Вляво, меню Ехолот с избрана команда SENSITIVITY. Вдясно, Ред за контрол на чувствителността.

Забележка:

За да промените чувствителността в Модул Ръчна настройка, първо изключете Автоматичната настройка на чувствителността: от екран ехолот, натиснете бутон MENU | Стрелка ↓, за да достигнете до поле AUTO SENSITIVITY | ENT | Стрелка ↑ до SENSITIVITY | ENT. Натиснете Стрелка ↓ или Стрелка ↑, за да изберете различна настройка за чувствителността. Когато е избрана на желаното ниво, натиснете бутон EXIT.Важен съвет:

Докато експериментирате и се обучавате, е възможно да направите такива настройки, че образът на ехолота напълно да изчезне от Вашия екран. Ако това се случи, запомнете, че е лесно да превключите обратно на напълно автоматична работа като просто възстановите заводските настройки. Ето как:За да възстановите заводските настройки

 1. Натиснете бутон MENU | MENU | Стрелка ↓, за да достигнете до поле RESET OPTIONS | ENT.

 2. Уредът Ви пита дали искате да изчистите всички настройки. Натиснете Стрелка ↓ или Стрелка ↑, за да изберете YES | ENT. Всички настройки са изчистени и уредът се връща обратно към оригиналните си настройки.

Символи за риба или Пълна карта на ехолота

Вие може да сте забелязали, че ние използвахме дъги на риба в модул Пълна карта на ехолот за нашия пример, а не популярният символ за риба на функцията FISH I.D.™ Ето защо.

FISH I.D.™ е по-лесен начин за новака да познае сигнала за риба, когато го види. Обаче, откриването на рибата по символ има някои ограничения.

Микропроцесорът, вграден в ехолота на Вашия уред, е изключително мощен, но може да бъде объркан. Някои от сигналите, определени като риба могат да бъдат клони на дървета или костенурки! За да видите какво има под Вашата лодка в максимален детайл, ние препоръчваме да изключите функцията FISH I.D.™ и да започнете да се учите да интерпретирате дъгите на риба.

Функцията FISH I.D.™ е най-удобна, когато сте в друга част на лодката или извършвате някаква операция, която Ви възпрепятства да гледате екрана на ехолота. Тогава, Вие можете да включите функцията FISH I.D.™ и вграденият звуков сигнал за риба. Когато голямата риба плува под Вашата лодка, Вие ще я чуете!

FISH I.D.™ също може да бъде полезна, когато искате да покажете на екрана някои от данните, събрани от Вашия уред. Например, в един такъв случай рибари в залива на Сан Франциско видели облаци от точки във водата, но не и дъги на риба. Когато мрежата била извадена, там нямало нищо повече от няколко малки медузи. Рибарите превключили техния LOWRANCE ехолот на функцията FISH I.D.™ , който показал ято медузи и ясно показал уловката като символ за риба.Други свободни съвети за обучение

Предходният абзац дискутираше FISH I.D.™, звукови сигнали за риба и други функции в повече детайли. Ако Вие или Ваш приятел имате достъп до интернет, Вие можете също така да научите повече за интерпретирането на това, което виждате на Вашия екран. Посетете нашия уебсайт на адрес: WWW.LOWRANCE.COM. Не забравяйте да погледнете и безплатния за теглене SONAR TUTORIAL (Самоучител за работа със ехолота), който включва анимирани илюстрации и повече картинки на реални данни на ехолота, всичко детайлно описано. Има дори “настроена за печат” версия на самоучителя на нашия уеб сайт... това е една огромна добавка към това ръководство!

Като най-изчерпателен съветник за обучение, не забравяйте да изтеглите безплатния софтуер – емулатор за Вашия уред. Освен, че е просто удоволствие, тази програма може да Ви помогне да научите и основни и операции за напреднали, без да се налага да изгаряте гориво на лодката! Lowrance е един от първите производители на ехолоти, който предлага подобен вид средство за обучение за своите клиенти.

Компютърната програма симулира актуален уред ехолот / GPS на Вашия компютър. Вие може да я стартирате с клавиатурата на компютъра или да използвате Вашата мишка, за да натискате виртуалните бутони. Лесни инструкции за изтегляне и инсталиране могат да бъдат открити на нашия уебсайт.

Безплатният емулатор за обучение за Вашия уред може да бъде открит на нашия уеб сайт. За да го стартирате, просто натиснете бутоните с помощта на Вашата мишка.
Възможности на ехолота и други функции за напреднали

Материалът в този раздел е подреден по азбучен ред.ASP™ (ADVANCED SIGNAL PROCESSING)

Функцията ASP™ (Advanced Signal Processing – Подобрена Обработка на Сигнала) е система за намаляване на смущенията, вградена в уреда, която постоянно пресмята влиянието на скоростта на лодката, условията на водата и електрическите смущения. Тази автоматична функция Ви дава най-добрия възможен образ при повечето условия.

ASP™ е ефективен инструмент за борба с шума. С термини-шумът е всеки нежелан сигнал. Той се причинява от електрически или механични източници като осушителни помпи, системи за запалване на машините и окабеляване, въздушни балончета, преминаващи през предната част на трансдюсера, дори вибрации от машината. Във всички случаи, шумът може да доведе до нежелани сигнали върху екрана.

Функцията ASP™ има четири възможности-OFF (изключена), LOW (ниска), MEDIUM (средна) и HIGH (висока). Ако имате високи нива на шума, опитайте да използвате настройката на ASP™ за високо. Ако имате проблеми с шума, предлагаме да предприемете мерки да откриете източника на смущения и да го изолирате, вместо да използвате уреда непрекъснато с настройка на ASP™ на високо.

Има моменти, в които може да искате да изключите ASP™. Това Ви позволява да виждате всички входящи сигнали преди да са филтрирани от функцията ASP™.Каталог: upl doc
upl doc -> Програма имунология за всички Immunology for all fourth national congress of immunology
upl doc -> Четиридесет и първа редовна сесия резолюция 937 (1990)1
upl doc -> Програма за развитие на широколентовия достъп в Република България март 2009 г. Съдържание 1 Въведение 2
upl doc -> Комисия на европейските общности брюксел, 2007
upl doc -> Фишфайндери и Сонари Инструкции за експлоатация Основна работа със сонара
upl doc -> Препоръка (2006)3 на Комитета на министрите към държавите-членки относно Конвенцията на юнеско за защита и насърчаване на разнообразието на културните изразни форми
upl doc -> Комисия на европейските общности брюксел, 29 2007
upl doc -> Проект наредба № от г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница