Работен документ на службите на комисиятаДата19.01.2018
Размер142.86 Kb.
BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 1.8.2008 г.

SEC(2008) 2367 окончателенРАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 2037/2000 относно веществата, които нарушават озоновия слой

„По-добро регулиране на базата на 20 години успехи“

Обобщение на оценката на въздействието, съпътстваща предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които разрушават озоновия слой (преработка)


[COM(2008) 505 окончателен]
[SEC(2008) 2366]


РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 2037/2000 относно веществата, които нарушават озоновия слой
„По-добро регулиране на базата на 20 години успехи“
Обобщение на оценката на въздействието,
съпътстваща предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които разрушават озоновия слой (преработка)


[COM(2008) 505 окончателен]
[SEC(2008) 2366]

1.Въведение


Настоящият документ представлява обобщение на оценката за въздействието, съпътстваща преработката на Регламент (ЕО) № 2037/2000 относно веществата, които разрушават озоновия слой (наричан по-нататък „Регламентът“)1.

2.Предварителна информация


Стратосферният озонов слой защитава живота на земята от вредните ултравиолетови лъчения на слънцето. В началото на 80-те години учените установиха значителен спад в концентрацията на озона в стратосферата над Антарктика, а явлението стана известно като „озоновата дупка“. Озоновата дупка достигна безпрецедентни размери през пролетта в края на 90-те години, когато тя се прояви в най-голяма степен около полюсите, въпреки че концентрацията на озона беше значително намаляла и на други места. Повишеното UV-лъчение има неблагоприятно въздействие върху здравето на човека (рак на кожата и катаракта) и екосистемите.

Още през 1987 г. правителствата се споразумяха за Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, като по този начин поставиха началото на поетапно спиране по график на разпространението на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) във всички държави, които са Страни по споразумението. През 2007 г. Страните (включително Европейската общност) отбелязаха 20-ата годишнина от подписването на Монреалския протокол, като го определиха като най-успешното международно споразумение в областта на опазването на околната среда. Към този момент всички 191 страни бяха постигнали 95 %-но намаление в потреблението на ОРВ спрямо референтните равнища2. Най-голямо намаление бе отбелязано в развитите индустриални държави (99,2 %), а малко по-малко (80 %) в развиващите се страни. Намаленията бяха постигнати на основата на договорено замразяване на потреблението и производството и последващо постепенно ограничаване, обвързано със срокове3.

В последния си доклад, публикуван през 2007 г., Групата за научна оценка (ГНО), създадена по силата на Монреалския протокол, потвърди, че озоновият слой бавно се възстановява благодарение на мерките за контрол, въведени от Протокола — макар и с 10—15-годишно изоставане спрямо прогнозите, направени в предишен доклад от 2002 г. Средното и арктическото равнище на озона се очаква да се възстанови до 2050 г., а озоновата дупка над Антарктика — да изчезне между 2060 г. и 2075 г.

Съгласно Програмата на ООН за околната среда контролните мерки, въведени с Монреалския протокол, ще предотвратят в световен мащаб милиони случаи на тежки форми на рак на кожата и десетки милиони случаи на по-леки форми на рак на кожата и на катаракти. Според оценки на властите на САЩ само в тяхната страна ще бъдат избегнати над 6,3 млн. случая на рак на кожата. Освен това контролните мерки, въведени от Монреалския протокол, ще помогнат за избягването на емисии на парникови газове, които се равняват на над 100 млрд. тона CO2 между 1990 г. и 2010 г. До 2010 г. емисиите на ОРВ с оглед на потенциала за парников ефект ще представляват по-малко от 5 % от общите очаквани емисии на CO2 в сравнение с почти 50 % през 1990 г4.


3.Регламент (ЕО) № 2037/2000 относно веществата, които нарушават озоновия слой


Регламентът е основният инструмент на Европейските общности за прилагане на Монреалския протокол. Близките по съдържание и взаимно утвърждаващи се международни и европейски политически рамки дават забележителни резултати, като показват почти напълно завършено поетапно спиране на потреблението и на производството на контролирани озоноразрушаващи вещества (вж. фигурата по-долу).

Към настоящия момент в ЕО е завършило поетапното спиране на над 99 % от основното потребление и производство на ОРВ. Към 2010 г. потреблението на ОРВ в ЕО напълно ще бъде спряно, с изключение на приблизително 1 200 тона ОРП годишно. Това количество от 1 200 тона включва според оценки 1 000 тона рециклирани или регенерирани HCFC, които ще бъдат забранени от 2015 г., като така ще останат 200 тона ОРП годишно, които се определят като потребление съгласно Монреалския протокол (спрямо равнище на основно потребление от 400 000 тона). Освен това оставащите „емисионни употреби“ на ОРВ, обхванати от регламента (но които все още не се считат за потребление съгласно Протокола), ще добавят количества, които се оценяват на 1 400 тона ОРП за периода след 2010 г. (като се приема, че сегашните равнища се поддържат в отсъствието на допълнителни мерки). Производството на ОРВ в ЕО ще намалее до под 4 000 тона ОРП годишно до 2010 г. (спрямо основно производство от 700 000 тона).


4.Процесът на преразглеждане


Преразглеждането е включено в законодателната и работна програма на Комисията за 2008 г. в раздел „Опростяване“. Подготовката за преразглеждането започна в края на 2006 г. със стартирането на подробно проучване, направено сред властите на държавите-членки и други органи, свързани с проблематиката, сред дружества, промишлени сектори и неправителствени организации. Проучването показа общо удовлетворение от ефективността на регламента. Основните забележки по Регламента са свързани с неговата сложност и с желанието той да бъде опростен и по-ясен.

На базата на горепосоченото изследване и на други източници на експертни становища (напр. най-новите анализи и препоръки от работните групи за научна, техническа и икономическа оценка по Монреалския протокол) след януари 2008 г. бяха открити и анализирани различни възможности за политически мерки и свързани с това оценки на въздействието.


5.Решаване на ключови проблеми


В своя доклад от 2007 г. Групата за научна оценка (ГНО), създадена съгласно Монреалския протокол, предупреди Страните, че въпреки успехите, е необходимо да се продължи да се проявява бдителност, за да се спази новият проектографик за възстановяване на озоновия слой, като също така се вземат под внимание оставащите неясноти, особено във връзка с влиянието на климатичните промени. Основните предизвикателства включват необходимостта до 2015 г. да бъдат значително намалени сегашните равнища на употреба като изключение от забраната (включително употребата на метилбромид за карантина и за обработка на пратки преди износ), за да се подсигури, че складираните в различни продукти и оборудване ОРВ няма да бъдат изпуснати в атмосферата и за да бъде избегнато утвърждаването на пазара на нови ОРВ (вж. точка 6.3 по-долу). На равнище ЕС сред допълнителните проблеми са регулаторните и свързаните с тях административни усложнения, както и необходимостта от постигане на пълно съответствие с Монреалския протокол, като се избягва рискът от незаконна търговия и употреба на ОРВ. Следвайки препоръките на ГНО и предложенията за подобрения на заинтересованите лица, в допълнение към собствения анализ на Комисията, бяха откроени следните общи и специфични цели за решаване на оставащите проблеми:

Общата дългосрочна цел, която си поставя преразглеждането, остава навременното възстановяване и последващата защита на озоновия слой, за да се избегнат неблагоприятни последици, особено върху здравето на човека и върху екосистемите. Свързаната с това краткосрочна и средносрочна цел обаче е да се опрости регулаторната рамка, като в същото време се намалят каквито и да било ненужни административни тежести, в съответствие с ангажираността на Комисията към разработването и прилагането на по-добри правила.

За да бъдат постигнати тези общи цели, бяха откроени следните подцели, най-вече в отговор на горепосочените проблеми, като в същото време те се основават на общопризнатите силни страни на Регламента


  1. Постигане на по-добро и по-опростено регулиране чрез намаляване на административните тежести:

а) изясняване и опростяване на регламента:

б) рационализиране на отчитането и на свързаните с това административни тежести;

в) осъвременяване на разпоредбите за изключения и на свързаните с това административни процеси.


  1. Осигуряване на трайно съответствие чрез пълно прилагане на измененията на Монреалския протокол от 2007 г. и по-стриктни действия по-отношение на:

а) прилагане на Решение XIX/6 за ускоряване спирането на HCFC;

б) осигуряване спазване от страна на ЕО и предотвратяване на незаконната и вредната търговия  1. Прилагане на мерки спрямо бъдещи предизвикателства, като се обърне внимание на ОРВ, които все още не попадат в обхвата на контрола на Монреалския протокол:

а) съдържащите се или „складирани“ ОРВ в продукти и оборудване;

б) нови и краткотрайни ОРВ;

в) използване на метилбромид за карантина и за обработка на пратки преди износ.

6.Възможности за политически мерки и тяхното въздействие


Бяха открити и анализирани различни възможности за политически мерки и свързаните с това оценки на въздействието въз основа на горепосочените оценки и други експертни източници (напр. най-новите анализи и препоръки от работните групи за научна, техническа и икономическа оценка по Монреалския протокол). Беше положено необходимото старание за проучване на възможно най-широк набор от възможности за опростяване с цел подобряване на яснотата и следователно в крайна сметка на самото прилагане на регламента, като в същото време се намаляват каквито и да било ненужни административни тежести. Имайки предвид последното, преразглеждането също така взе под внимание нерегулаторните мерки, напр. възможно модернизиране на отчитането на ОРВ и на процедурите за мониторинг.

Възможността Регламентът да остане непроменен (обичайна практика) или дори възможността за неговата отмяна бяха внимателно обмислени, но отхвърлени, включително и заради това, че ще поставят ЕО в позицията на несъобразяваща се с Монреалския протокол Страна и няма да позволят постигането на целта за опростяване.

Анализът включи трите широкообхватни категории политически мерки, посочени по-долу:

1. Първата важна категория възможности за политически действия беше свързана с целта за опростяване на базата на досегашно спиране на ОРВ и с възможностите за премахване на неактуални разпоредби. Основните насоки, които бяха избрани, включват:  • премахване на разпоредбите и свързаните с тях процедури относно употребата на CFC за основни нужди, употребата на метилбромид за критични нужди и други изключения за CFC и HCFC;

  • опростяване на ограничението за използването на метилбромид за карантина и за обработка на пратки преди износ, като се понижава количествения праг от 607 тона ОРП до сегашното равнище от максимум 300 тона;

  • модернизиране на отчитането (многократно поисквано от държавите-членки), въпреки че има съвсем малки възможности за промени, тъй като почти всички задължения за отчитане произтичат по-скоро от Протокола, отколкото от Регламента;

  • слагане край на изключенията, които натоварват малък брой играчи със значителни административни разходи в замяна на много малко ползи;

  • изясняване на дефинициите и други законодателни подобрения, с което (заедно с предходните мерки) се откликва на исканията, повдигнати от много заинтересовани лица, за по-опростен и по-добре структуриран законодателен акт.

Настоящият пакет от възможности за опростяване се очаква да донесе кумулативно спестяване на разходи, което се оценява на почти 4 млн. евро за периода до 2020 г. Свързаното с това влияние върху околната среда се предполага, че ще бъде положително (макар и слабо и трудно за количествено измерване), като преразгледаният регламент се очаква да бъде по-лесен за прилагане и изпълнение, включително и от малките и средните предприятия. По същата причина може да се очаква малка пряка нетна икономическа печалба за промишлеността и за потребителите на ОРВ, особено за малките и средните предприятия, които имат по-ограничен достъп до специализирани знания за прилагане на регламента.

2. Втората категория възможности възникна в съответствие с нуждата да се осигури трайно съответствие с Монреалския протокол. Предпочитаните възможности включваха:  • изтегляне на срока за поетапно спиране на производството на HCFC от 2025 г. на 2020 г. с цел синхронизиране на Регламента с неотдавна приетото Решение XIX/6 за ускорено поетапно спиране на разпространението на HCFC;

  • опростяване и по-строго прилагане на регламента с цел предотвратяване на незаконната търговия и употреба на ОРВ в ЕС с помощта на по-ефективни разпоредби за изискванията при проверките на държавите-членки (т.е. преминаване от „случайни“ към „основани на риска“ проверки, определени изисквания за обозначаване с цел избягване на незаконна търговия (също и в рамките на ЕС) и избрани мерки за засилване на мониторинга на вноса и износа на ОРВ.

С тези политически възможности ще бъдат избегнати административните разходи и ще бъде осигурено трайно съответствие с Монреалския протокол, особено чрез предотвратяване на незаконната търговия, като по този начин също се отговаря на опасенията, повдигнати от индустриалните среди по време на проучването.

3. За да се подсигури, че на оставащите предизвикателства в бъдеще могат да бъдат потърсени адекватни решения, беше обърнато по-специално внимание на следните области:

а) Изпускането в атмосферата на „складирани“ ОРВ/ПГ емисии — тъй като Протоколът се фокусира предимно върху постепенната забрана на потреблението и производството на ОРВ, значителни количества ОРВ остават съхранявани или „складирани“ в продукти и оборудване (например в изолационна пяна, охладителни и климатични системи). Като се има предвид високия потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) на тези складирани ОРВ, неуспехът при тяхното събиране и пълно унищожаване също създава значителни рискове от глобално затопляне През 2010 г. складираните ОРВ в ЕС биха могли да достигнат приблизително 700 000 тона ОРП (5 млн. тона CO2eq), въпреки че експертите признават, че има голяма степен на несигурност заради малкото налични количествени данни. Емисиите биха могли потенциално да възлязат на около 24 000 тона ОРП (или 170 млн. тона CO2eq) годишно за периода 2005 – 2015 г5. Редица мерки за по-строги разпоредби за събирането и унищожаването на ОРВ съдържащи се в продукти и оборудване бяха предложени за включване в регламента. Те биха донесли екологични ползи за до 14 000 тона ОРП или 12 млн. тона CO2eq годишно за период от десет години. Освен това се подобрява прилагането на Рамковата директива за отпадъците и Директивата за отпадъчното електрическо и електронно оборудване, за да се уловят емисиите от ОРВ/ПГ, като това може да донесе допълнителни ползи в размер на до 34 000 тона ОРП (270 млн. тона CO2eq). Освен това, като се има предвид широкото разнообразие разходи за различните продукти (от 4,5 евро за просто унищожаване до 100 евро на kg ОРВ за събиране и унищожаване на ОРВ, съдържащи се в изолационна пяна), последващите действия ще бъдат съсредоточени върху интелигентни и измерими стимули за увеличаване (значително) на обема на продукти и оборудване за събиране и рециклиране или унищожаване6.

б) Утвърждаване на пазара на нови ОРВ — докладът от 2007 г. на Групата за научна оценка, създадена съгласно Протокола, представя нови научни доказателства, че ОРП на някои химически вещества, които в момента не се контролират от Протокола (напр. nPB), е изключително висок и препоръчва на Страните да обмислят някои контролни мерки, за да се избегне отстъпление от отбелязания за момента напредък. В момента емисиите на нови ОРВ в ЕО се оценяват на по-малко от 300 тона ОРП годишно. За да се избегне разширяване на пазарите, за което ще бъде необходимо да се вземат мерки на по-късен етап, се предлагат предпазни мерки под формата на вписване на нови ОРВ в приложение към регламента (напр. на базата на информации от дружествата във връзка с REACH) и изискване към производителите и вносителите на такива ОРВ да докладват за търгуваните обеми. Макар и полезни за повишаването на вниманието на потребителите към ОРВ, тези мерки не се очаква да окажат значително икономическо влияние върху индустрията, която се очаква да продължи да се отказва от ОРВ.

в) Намаляване на употребата на метилбромид за карантина и за обработка на пратки преди износ — като се има предвид, че метилбромидът е токсично вещество, което създава сериозни рискове за здравето (поради което регламентът вече е по-взискателен от Протокола), предпочитаният вариант е улавянето да стане задължително до 2015 г., като след това разпространението на веществото се спира поетапно. Тази мярка ще позволи утвърждаването на преходен период, през който алтернативи, като например топлинната обработка, вероятно ще бъдат по-привлекателни, следван от поетапно спиране, когато наличните алтернативи са повече. Общите разходи на индустрията ще бъдат 9,5 млн. евро за периода 2010 — 2020 г., като ще бъде спестен метилбромид, равен на 2000 тона ОРП.

7.Заключение


Предложените възможности за политически мерки отразяват дълбоката ангажираност към осигуряването на по-просто и по-добро законодателство на основата на задълбочен анализ. Подготвеният пакет ще доведе до значително опростяване на законодателния текст, като в същото време предлага гаранции за запазването и консолидирането на напредъка, отбелязан досега в поетапното спиране на разпространението на ОРВ. Въпреки че успешното поетапно спиране вече намали административните тежести, свързани с прилагането на регламента, допълнителното нетно спестяване в резултат на целия пакет (след като също така се вземат под внимание няколко мерки, които биха могли да доведат до увеличаване на административните разходи) ще възлезе на почти 3 млн. евро, като от тях 2 млн. евро се падат на индустрията, 0,7 млн. евро — на властите на държавите-членки, а остатъкът — на Европейската комисия. Пакетът няма да доведе до значително увеличение на нетните преки разходи. Общият допълнителен пряк икономически ефект се очаква да остане под 13 млн. евро, най-вече във връзка с мерките за намаляване на употребата на метилбромид за карантина и за обработка на пратки преди износ7. Очаква се опростяването да бъде от особена полза за малките и средните предприятия, които имат по-ограничен достъп до специализирани знания във връзка с прилагането на Регламента.

Най-осезаемите екологични ползи от пакета са свързани с намаленото потребление и засиленото възстановяване, които се дължат най-вече на политически мерки спрямо „складираните“ вещества и спрямо дейностите по карантина и обработка на пратки преди износ. Те биха могли да доведат до нетно спестяване на 16 000 тона ОРП или 112 млн. тона CO2eq8. По-нататъшни оценки във връзка с намалените рискове от рак са лишени от смисъл, като се има предвид малките количества, с които се борави, на фона на проблема в световен мащаб и големите неясноти около функцията доза-отговор, която обвързва единица ОРП тон с крайни въздействия върху здравето на човека и състоянието на околната среда. Това нетно намаляване на емисиите с ОРП обаче би могло да допринесе за понижаването на риска от по-нататъшно разрушаване на озоновия слой, като същевременно носи реални ползи за климата. Подробностите, включително пълен списък на всички възможности за политически мерки, които са били взети под внимание (включително отхвърлените възможности), са на разположение в пълната оценка на въздействието.Ще бъдат предприети действия за завършване на поетапното спиране на употребата на ОРВ в случаите, когато се очаква в скоро време да се разполага с алтернативи. Подобни действия са представени в Съобщението, съпътстващо предложението за преработка на регламента. Успоредно с това, като следствие от настоящото преразглеждане, Комисията ще работи в тясно взаимодействие с държавите-членки във връзка с останалия нерешен ключов проблем за складираните ОРВ. Това би могло допълнително да създаде значителни екологични ползи. Освен това Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки и с други Страни по Протокола за ограничаването на останалите употреби на ОРВ, особено на онези, свързани с дейностите за карантина и за обработка на пратки преди износ, за да се избегне утвърждаването на пазара на нови ОРВ.

1Вж. SEC(2008) xxx и COM(2008) xxx

2Член 1 от Монреалския протокол определя понятието „потребление“ като сбор на производство и внос, от който се изважда износът на контролирани вещества.

3Успешното намаляване в развиващите се страни стана възможно благодарение на Многостранния фонд, който до този момент е осигурил около 2,4 млрд. долара под формата на трансфер на технологии и свързани с това проекти за изграждане на капацитет. Обикновено сроковете за развиващите се страни изостават с няколко години спрямо тези за развитите индустриални държави.

4Това голямо влияние върху климатичните промени се дължи на изключително високия потенциал за глобално затопляне на озоноразрушаващите вещества (някои от които имат с над 14 000 пъти по-голям потенциал в сравнение с CO2).

5Оценките са направени чрез екстраполация на най-добрите налични глобални оценки, съдържащи се в TEAP доклада за 2005 г., съгласно които глобалните складирания през 2002 г. са възлизали на 3,5 млн. тона ОРП (20 млрд. тона CO2eq), като прогнозите сочат 2 млн. тона ОРП за 2015 г. (13,4 млрд. тона CO2eq).

6Напр. стандарти, свързани със системи за офсет или депозит, финансиране на унищожаване от регионални фондове и т.н

7Разходите биха били значително по-ниски, ако се вземе предвид възможно решение за изключване на метилбромида по здравни съображения.

8По отношение на потенциала за глобално затопляне, това се равнява на около 2 % от емисиите на парникови газове през 1990 г. Само за сравнение — намаленията се равняват на една десета от необходимите намаления за постигане на целта до 2020 г. емисиите от парникови газове да бъдат намалени с 20 % в рамките на пакета от мерки за климата и енергията.

BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница