Радка петрова божинова влияние на продължителното торене върху хранителния режим на почвата, добива и качеството на ориенталски тютюн


VІІ. 2. Химични показатели на сухия тютюнстраница11/11
Дата09.01.2018
Размер1.52 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


VІІ. 2. Химични показатели на сухия тютюн

Съдържанието на пепели зависи от количеството на торовия азот - r=0,816. То не се изменя съществено от фосфорното и калиевото торене. Средно за периода, най-ниско е пепелното съдържание при неторения тютюн, а най-високо – при органо-минералното торене. Макар и слабо изразено, варирането на пепелното съдържание е по-голямо по години, отколкото по варианти на торене (табл. 28 и 29). То е значително по-слабо изменчиво от торенето в сравнение с останалите основни химични показатели на тютюна.

Съдържанието на никотин е в положителна зависимост от количеството торов азот (r=0,929). С най-ниско съдържание на никотин е тютюнът от вариантите без азотно торене. Средно за периода, най-много е никотинът при органо-минералното торене. Никотиновото съдържание варира по-силно от агро-метеорологичните условия - VC е от 25,8 до 44,3% отколкото от торенето - VC = 24,8% (табл. 28 и 29).

Азотното торене влияе негативно върху съдържанието на разтворими въглехидрати. Зависимостта им от торовия азот (2006 г.) е отрицателна (r=-0,926). Фосфорното и калиевото торене е с разнопосочно влияние по години. Най-високо е съдържанието на разтворими въглехидрати при вариантите без торов азот. Размахът на варирането на въглехидратите от условията на годините се изменя значително по варианти на торене - VC е от 3,6 до 52,5% и се влияе в средна степен от торенето - VC = 22,0% (табл. 28 и 29).

Азотното съдържание в сухия тютюн е най-ниско при вариантите без торов азот и най-високо - при органо-минералното торене. Съдържанието на общ азот нараства линейно от повишението на азотната торова норма - r=0,959 (2006 г.). Изменчивостта на параметъра от агро-метеорологичните условия зависи от вариантите на торене - VC е от 3,4 до 24,4% (табл. 28). Варирането на този показател от торенето е средно - VC = 14,6% (табл. 29).

Изменението на белтъчното съдържание в тютюневата суровина от торенето в основни линии обяснимо следва хода на общия азот. То е повлияно най-силно от азотното торене и нараства линейно с повишението на торовата норма. Зависимостта между тях е висока (r=0,964). Влиянието на метеорологичните условия върху белтъчното съдържание е нееднопосочно по торови варианти. То е по-силно при минералната система на торене и контролата - VC е от 11,7 до 22,9% срещу 8,2% при органо-минералното торене (табл. 28). Варирането от торенето е значимо (табл. 29).


Таблица 28. Вариране на химичните показатели на сухия тютюн (% към сухото вещество) от условията на годините

Ниво на

торене

Показатели

Пепели

Никотин

Разтворими въглехидрати

Общ азот

Белтъци

N0P0K010,7

0,79

16,0

1,42

4,54

S

2,22

0,30

3,68

0,24

0,91

VC%

20,7

38,1

23,0

17,2

20,0

N2.511,0

1,15

15,5

1,65

4,94

S

2,07

0,46

2,18

0,06

0,58

VC%

18,7

40,5

14,1

3,37

11,7

N512,3

1,27

12,1

2,00

5,50

S

2,03

0,35

3,82

0,31

0,98

VC%

16,6

27,9

31,7

15,6

17,9

N5P7.511,1

1,43

9,9

1,95

6,55

S

1,49

0,51

4,77

0,24

1,09

VC%

13,3

35,7

48,1

12,6

16,7

N5K7.512,0

1,46

10,8

1,99

5,72

S

1,76

0,38

5,68

0,48

1,31

VC%

14,6

25,8

52,5

24,4

22,9

N5P7.5K7.511,4

1,04

14,2

1,87

5,39

S

2,03

0,46

3,11

0,43

0,73

VC%

17,8

44,3

22,0

22,7

13,5

P7.5K7.511,3

0,98

17,8

1,45

4,28

S

2,75

0,44

0,64

0,23

0,62

VC%

24,4

44,3

3,6

16,0

14,5

N5P7.5K7.5+ об. тор13,2

1,74

10,4

2,11

6,11

S

2,19

0,53

0,46

0,42

0,50

VC%

16,6

30,2

4,42

19,9

8,2

Таблица 29. Вариране на химичните показатели на сухия тютюн от торенетоПоказатели

Пепели

Никотин

Разтворими въглехидрати

Общ азот

Белтъци11,6

1,2

13,3

1,8

5,4

S

0,82

0,31

2,94

0,26

0,77

VC%

7,1

24,8

22,0

14,6

14,3


VІІІ. ИЗВОДИ

Установените факти и зависимости по влиянието на 40-годишното системно минерално и органо-минерално торене при монокултура тютюн предоставят богата информация в следните направления: (1) изменение на хранителния режим на почвата; (2) отражение върху растежа, развитието и добивите от тютюна; (3) влияние върху химичния статус на растенията и (4) качествените параметри на сухия тютюн. Въз основа на тази информация могат да бъдат формулирани следните по-важни изводи:1. Изменение на хранителния режим на почвата

1. 1. рН на почвата се понижава спрямо изходното ниво от органо-минералното торене, следвано от варианти на минералната система и от контролата. Измененията са в границата на алкалната реакция.

1. 2. Хумусът и общият азот намаляват най-значително в неторената почва. Минералното торене забавя обедняването, но не го предотвратява. Органо-минералната система ги повишава значително.

1. 3. Инкубирането на почвата повишава многократно минерализирания азот при всички варианти. Минерализираните количества за 100-дневна инкубация са големи - от 13,8 до 34,3 kg/dka, което показва, че азотният дефицит на почвата се дължи повече на лимитиране на минерализацията от условията, отколкото от недостига на минерализуеми форми.

1. 4. Акумулацията на амониев азот е възходяща до 24-то денонощие, след което намалява адекватно на повишението на нитратите. Интензивността на нитрификацията е по-висока от тази на минерализацията. Двата процеса не се диференцират отчетливо по варианти на торене.

1. 5. 40-годишното минерално торене не изменя съдържанието на общите и подвижните форми на Fe, Mn, Zn и Cu в почвата; органо-минералната система повишава доказано подвижното желязо, цинк и особено манган.2. Отражение върху растежа, развитието и продуктивността на тютюна

2. 1. След 40-годишно системно торене лимитиращите растежа и развитието фактори се подреждат както следва: в първи, силно изразен минимум е азотът, който е с висок ефект както при самостоятелно прилагане, така и в комбинация с фосфор и калий. Втори по значимост, със слабо положително влияние е фосфорът. Положителен ефект от калиевото торене се наблюдава само на азотно-фосфорен фон.

2. 2. Варирането на биометричните параметри от метеорологичните условия е силно изразено. То намалява от торенето, което дава възможност за въздействие в посока стабилизация на параметрите по години.

2. 3. Добивите нарастват линейно от повишението на торовия азот и не достигат предел в рамките на експериментираните норми. Увеличението на добива е средно с 13,0 до 18,2 kg от 1 kg азот; с 1,4 kg от 1 kg фосфор; ефектът от калия на азотен фон не се проявява. Азотното торене стабилизира добивите по години.

2. 4. Установена е зависимост на коригиращите коефициенти за сорт Пловдив 7 от беритбения пояс. Така определените коефициенти позволяват определяне площта на листата чрез линейните параметри на петурата.

2. 5. Установени са зависимости на азотното и хлорофилното съдържание в листата от торенето, които могат да се използват за листна диагностика при тютюна.3. Влияние върху химичния статус на растенията

3. 1. Продължителното торене диференцира концентрациите на елементите в тютюневите растения: (а) зависимостта на съдържанието на азота и калция от азотната торова норма е линейна; (б) торенето с фосфор слабо повишава концентрация му в тютюна. Съдържанието на цинк и мед в растенията намалява подчертано от торовия фосфор; (в) съдържанието на калий в тютюна силно се влияе от калиевото торене и може да се направлява в определени граници чрез него. Торенето с калий понижава концентрацията на калция.

3. 2. Най-високи добиви от ориенталския тютюн се получават при следното съдържание на елементите в технически зрелите листа: N – 2,0-2,3%; P – 0,12-0,19%; K – 1,84-2,61%; Ca – 2,40-4,60%; Mg – 0,39-0,51%; Fe – 113-162 mg/kg; Mn – 42,0-49,1 mg/kg; Zn – 37,1-46,1 mg/kg и Cu – 3,8-7,1 mg/kg. Добивите намаляват с понижаване концентрацията на азота, калия и калция в листата от всички беритбени пояси.

3. 3. Интензитетът на извличане на елементите нараства от азотното торене, поради силното му влияние върху надземната биомаса. То повишава извлечените хранителните елементи с биомасата и стопанския добив и увеличава разходното перо на техния баланс.4. Влияние върху качеството на тютюна

4. 1. Химико-технологичните показатели, характеризиращи качеството на сухия тютюн се изменят в различна степен от торенето. Най-значимо е влиянието на торенето върху съдържанието на никотин (VC - 25%) и разтворими въглехидрати (VC - 22%), а най-слабо – върху пепелното съдържание (VC е 7%).

4. 2. Агро-метеорологичните условия влияят най-силно върху съдържанието на никотин и по-слабо върху количеството на пепелите, белтъците и общия азот. Варирането на въглехидратите от условията на годините се изменя значително по варианти на торене (VC е от 4 до 53%).

4. 3. При продължително монокултурно отглеждане на ориенталски тютюн от произход Устина на хумусно-карбонатна почва, добро съотношение между процента първа класа сух тютюн и добива, а следователно и висок общ доход се получава при ежегодно торене с N5P7,5K7,5+2 t/dka оборски тор; N5P7,5K7,5 или N5P7,5.СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Научно-теоретични приноси

1. Изследвани са последствията от 40-годишното системно минерално и органо-минерално торене при монокултура тютюн върху: агрохимичните свойства на хумусно-карбонатна почва; растежа, развитието и продуктивността на тютюна; химичния статус на растенията и качеството на сухия тютюн.

2. Анализирано е изменението на рН, хумуса и на общите и подвижни форми на азота, фосфора, калия, калция, магнезия, желязото, мангана, цинка и медта.

3. Установени са настъпилите промени в минерализацията за 100 денонощия при оптимални условия на температура и влага. Резултатите отразяват влиянието на сложния комплекс фактори и главно на отрицателния азотен баланс и изтощаването от минерализацията върху количеството минерализиран азот.

4. Установена е относителната тежест на основните лимитиращи растежа и развитието фактори след 40-годишното системно торене.

5. Установено е влиянието на системното торене върху концентрацията и извличането на азота, фосфора, калия, калция, магнезия, желязото, мангана, цинка и медта с надземната биомаса на растенията и върху разпределението им по органи и етапи от вегетацията.

6. Разкрити са зависимости, свързани с биологията на ориенталския тютюн; по йерархичните отношения между беритбените пояси; по натрупването и разпределението на хранителните елементи по органи като възможни резерви за преизползване и др.

7. Анализиран е условният баланс на хранителните елементи и е съпоставен с изменението им в почвата от продължителното торене. Оценена е възможността на подхода за прогноза на измененията на отделните елементи.

8. Установени са параметри на влияние на системното торене върху основните химико-технологични показатели, характеризиращи пушателните качества на тютюна.
Научно-приложни приноси

9. Охарактеризиран е размахът на вариране на биометричните, качествените и други параметри от агро-метеорологичните условия. Установен е стабилизиращ ефект главно от азотното торене. Изведените зависимости са приложими за оперативни агротехнологични решения при производството на ориенталски тютюн.

10. Установени са корекционни коефициенти за ориенталския сорт Пловдив 7 за изчисляване на листната площ, в т.ч. по пояси чрез линейните параметри на петурата.

11. Определено е оптимално съдържание на хлорофил и азот в технически зрелите листа, при което се постига баланс между стопанския добив и процента първа класа сух тютюн от сорт Пловдив 7. Установените зависимости на съдържанието на азот и хлорофил в листата от торенето могат да бъдат използвани за листна диагностика при тютюна.

12. Определена е азотната торова норма, при която се постига оптимално съотношение между стопанския добив и качеството на сорт Пловдив 7, отглеждан като монокултура на хумусно-карбонатна почва.

Публикации във връзка с дисертацията
1. Божинова Р., 2004, Влияние на продължителното торене върху плодородието на почвата при монокултурно отглеждане на тютюн, Научна конференция “60 години СУБ и 20 години клон Кърджали”, октомври, Кърджали, 161-166

2. Божинова Р., П. Запрjанова, 2006, Влиjание на долгогодишното (континуирано) ѓубрење врз содржината на калиум во хумусно-карбонатна почва и неговото усвоjување од страна но тутунот, Тутун, vol. 56, 5-6, 99-104

3. Божинова Р., 2007, Съдържание на общи и подвижни форми на азота в хумусно-карбонатна почва при продължителен торов опит, Международна конференция – 60 години Институт по почвознание “Н. Пушкаров”, 13-17 май, София, 137-139

EFFECT OF LONG-TERM FERTILIZATION ON SOIL NUTRIENT PROPERTIES, YIELD AND QUALITY OF ORIENTAL TOBACCO


Radka Petrova Bozhinova

Tobacco and Tobacco Products Institute - Markovo


An author's abstract to the dissertation

for conferring scientific degree

“Ph. Doctor”

Summary
The effect of long-term systematic mineral and organic fertilization on the soil nutrient properties, yield and quality of oriental tobacco cv. Plovdiv 7 (monoculture) was studied in 40-years experiment. Studies were conducted in 2004-2006 on rendzina soil at the Tobacco and Tobacco Products Institute - Markovo.

Large amount of data was collected on the effect of long-term fertilization on: modification of the main agrochemical properties of the soil; effects on plant growth, development and yields of tobacco; effects on the chemical composition of the plants and the quality parameters of dried tobacco.

The positive effect of long-term organic-mineral fertilization on preservation and amelioration of soil fertility was established.

After 40 years of systematic fertilization the factors limiting plant growth and development could be ranked as follows: nitrogen is in the first, most pronounced minimum with large effect when applied alone, as well as in combination with phosphorus and potassium. Second most important factor with a modest positive effect is phosphorus. The positive effect of potassium fertilization could be observed only when applied in combination with the two aforementioned elements.

Long-term fertilization differentiates the concentrations of the elements in tobacco plants.Long-term monoculture growing of oriental tobacco of Ustina origin on rendzina soils results in good I-st grade dry tobacco to yield ratio, therefore producing highest gross income, when N5P7,5K7,5+20 t/ha manure; N5P7,5K7,5 or N5P7,5 are applied annually.Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница