Радка петрова божинова влияние на продължителното торене върху хранителния режим на почвата, добива и качеството на ориенталски тютюнстраница7/11
Дата09.01.2018
Размер1.52 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

* - данните са за 2006 година
VІ. 3. Калий

Концентрацията на калия е най-висока в стъблата, съцветията и растящите листа (табл. 17). Голямата обогатеност на стъблата ги прави вероятен склад на калиеви резерви за преизползване. Стъбленият калий през началните етапи достига до 4,7% и намалява с напредване на вегетацията над два пъти. Голямото намаление може да е резултат на обратен отток към почвата, което е характерно за този елемент, но то подкрепя тезата за значимо преизползване от съцветията, в които достига до 3,8%. Участието на калия в торовите комбинации повишава концентрацията му в стъблените тъкани.


Таблица 17. Калий в надземната биомаса (% К от сухото вещество), средно за 2004-2006 година

Ниво на

торене

35 ден*

56 ден

77 ден

98 ден

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

34

5

N0P0K0 – Ø

3,15

1,66

2,55

1,85

0,91

1,89

1,48

1,04

0,96

1,51

1,24

1,08

0,71

3,24

N2.5

2,60

1,89

2,14

1,92

0,91

1,38

1,26

0,83

0,79

1,33

1,28

0,89

0,52

3,12

N5

2,39

1,79

2,47

1,90

0,75

1,58

1,46

0,98

0,65

0,95

1,03

0,69

0,40

2,83

N5P7.5

2,61

1,81

2,13

1,52

0,61

1,31

1,35

0,96

0,44

0,71

0,73

0,35

0,24

2,53

N5K7.5

3,15

2,25

3,04

2,00

1,09

1,88

1,69

1,47

0,95

1,03

1,20

0,82

0,71

3,00

N5P7.5K7.5

4,67

3,05

3,55

2,54

1,90

2,65

2,24

2,31

1,68

1,76

1,66

1,41

1,35

3,65

P7.5K7.5

3,99

2,56

3,73

2,31

1,57

2,48

2,03

1,86

1,53

1,92

1,54

1,59

1,24

3,84

N5P7.5K7.5+ оборски тор

4,67

4,03

3,76

3,26

2,61

2,42

2,18

2,32

2,27

2,31

1,84

2,02

1,75

3,24

*- дни след разсаждане;

1-стъбла; 2-растящи листа; 3-технически зрели листа; -презрели листа от среден пояс; 4-презрели листа от долен пояс; 5-съцветия
Съдържанието на калий в растящите листа е значително по-ниско от това в стъблата, но следва същите тенденции на изменение през вегетацията и от торенето. Концентрацията на елемента в технически зрелите листа подобно на останалите органи, силно се влияе от калиевото торене и може да се направлява в определени граници чрез него. Тя не се променя закономерно от беритбения пояс.

Съдържанието на калий в листата на тютюна към края на вегетацията зависи силно от мястото им по стъблото. Налице е добре изразена тенденция на повишение при по-горе разположените листа. Този факт е показателен за преизползването на елемента от по-горните етажи, при които равновесното ниво се влияе от капацитета на консумация на съцветието. Презрелите листа от долния пояс са с най-малко съдържание на калий. Очевидно при тях динамичните процеси на преизползване са затихнали и представят най-точно крайните резултати от сложно обусловеното движение на елемента в растителните органи. Изтощаването на калиевите запаси при тях е най-силно, поради което най-добре отразяват нуждите на съцветието от калий. Равновесното ниво на преразпределителните процеси, главната помпа на които е съцветието, се отразява в съдържанието на К и в по-горните презрели листа. То запазва диференциацията по торови варианти и е най-ниско при силно влияещото върху масата на съцветието азотно-фосфорно торене. От вариантите без калий съдържанието в листата е по-високо при този с най-малка маса на съцветията (контролата). Това потвърждава тезата за ролята на синк (sink) капацитета.

Няма добре изразена и стабилна по периоди връзка между разпределението на калия по органи и торовите варианти, включително с участието на калия. Причината е разнопосочното им влияние върху биомасата и концентрацията на елемента. В началото на вегетацията около 80% от извлеченото количество калий е съсредоточено в листата, но намалява постепенно и в края на вегетацията делът на калия в листата е 36-50% от общото съдържание. С противоположен ход е частта на стъбления калий. От около 20% в началото делът му рязко нараства през следващите периоди и запазва високо ниво до края - над 35% от общото извличане.

Извлеченият калий от dka за денонощие нараства от калиевото торене и от повишаването на добива от азотното и комбинираното азотно-фосфорно торене. Ходът на извличането е постъпателен до узряването на листата от долен пояс. Пиковите моменти на потребление на калий съвпадат с времето на максимална акумулация на сухо вещество (36-56 ден).

Торенето с калий влияе и върху динамиката на потребление на елемента. До узряването на листата от среден пояс торените с калий растения са усвоили цялото количество за вегетацията.

Извлеченият с надземната биомаса калий силно се влияе от вида и нормата на торене и варира в широки граници - от 3 до 22 kg/dka. Той се повишава най-силно от азотното и калиевото торене. Основната част от К се съдържа и разпределя по равно между листата и стъблата. Делът на съцветията е по-малък. Извлеченият калий за формиране на 100 kg основна и допълнителна продукция, в зависимост от торенето е от 1,15 до 3,95 kg. Извлечените със стопанския добив количества нарастват от калиевото торене и достигат средно до 4,3 kg/dka.Балансът на елемента е положителен при вариантите с калиево торене (табл. 18). При най-високодобивния вариант от минералната система на торене (тройната комбинация), ежегодното внасяне на 7,5 kg К2О/dka не е достатъчно за поддържане на бездефицитен баланс и извлечените количества могат да се компенсират с около 12 kg/dka К2О. Значимо е изтощаването на калия при вариантите без калиево торене в т.ч. и при контролата.
Таблица 18. Условен баланс на калия (kg/dka) за периода 2004-2006 година


Ниво на

торенеК,

внесен с тора

К,

изнесен с

надземната

биомаса

Баланс

К,

изнесен със стопанския

добив

Баланс


за периода 2004-2006 г.


за 1 година


за периода 2004-2006 г.


за 1 година

N0P0K0 – Ø

-

9,74

-9,74

-3,25

2,18

-2,18

-0,73

N2.5

-

14,94

-14,94

-4,98

3,54

-3,54

-1,18

N5

-

15,33

-15,33

-5,11

4,10

-4,10

-1,37

N10*

-

3,12

-

-3,12

0,77

-

-0,77

N5P7.5

-

12,09

-12,09

-4,03

3,70

-3,70

-1,23

N5К7.5

22,5

16,59

+5,92

+1,97

5,49

+17,00

+5,67

N5P7.5K7.5

22,5

36,42

-13,92

-4,64

10,52

+11,98

+3,99

P7.5K7.5

22,5

16,28

+6,22

+2,07

4,56

+17,94

+5,98

* - данните са за 2006 година
VІ. 4. Калций

Концентрацията на калций е най-висока в презрелите и технически зрелите листа, следвани от растящите, стъблата и съцветията (табл. 19). Съдържанието на елемента в технически зрелите листа е най-високо в долен беритбен пояс, понижава се при средния и е най-ниско в горния.Азотното торене повишава отчетливо калциевата концентрация в органите на тютюна. Увеличението в технически зрелите листа е възможна причина за влошаване качеството от високите азотни норми (Митрева и Апостолова, 1986). Влиянието на фосфорното торене върху съдържанието на калция не е отчетливо, а калиевото го намалява, което може да се свърже с антагонизма между двата елемента.
Таблица 19. Калций в надземната биомаса (% Ca от сухото вещество), средно за 2004-2006 година

Ниво на

торене

35 ден*

56 ден

77 ден

98 ден

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

34

5

N0P0K0 – Ø

1,30

2,66

1,03

1,84

3,59

1,06

1,72

2,55

4,19

0,87

1,81

2,92

4,79

0,67

N2.5

1,68

3,19

1,17

2,62

4,38

1,06

2,02

3,58

4,80

0,88

2,35

3,70

5,22

0,72

N5

1,71

3,51

1,24

2,87

5,17

1,34

2,43

3,76

5,43

1,14

3,32

4,10

5,68

0,76

N5P7.5

1,61

3,48

1,23

2,76

5,22

1,59

2,44

3,68

5,65

1,12

2,82

4,35

6,08

0,57

N5K7.5

1,79

3,06

1,38

2,64

4,99

1,17

2,01

3,31

5,05

1,00

2,46

3,41

5,11

0,57

N5P7.5K7.5

1,44

3,08

1,05

2,53

4,99

1,05

2,12

3,19

5,20

1,11

2,51

3,59

5,41

0,58

P7.5K7.5

1,31

2,87

1,16

2,18

4,22

0,84

1,40

2,20

4,29

0,99

1,69

2,53

4,36

0,23

N5P7.5K7.5+ оборски тор

1,22

2,98

0,95

2,78

4,60

0,71

2,12

3,16

4,97

0,74

2,40

3,36

5,34

0,42

Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница