Радка петрова божинова влияние на продължителното торене върху хранителния режим на почвата, добива и качеството на ориенталски тютюнстраница1/11
Дата09.01.2018
Размер1.52 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


специализиран научен съвет по почвознание, агрохимия и общо земеделие при вак – софия
РАДКА ПЕТРОВА БОЖИНОВА

Влияние на продължителното торене върху хранителния режим на почвата, добива и качеството на ориенталски тютюн


Автореферат
на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”

научна специалност Агрохимия

шифър 04.01.04
Научен ръководител

Ст.н.с. І ст. дсн Христо Филипов Христов

София, 2008 г.

специализиран научен съвет по почвознание, агрохимия и общо земеделие при вак – софия
РАДКА ПЕТРОВА БОЖИНОВА

Влияние на продължителното торене върху хранителния режим на почвата, добива и качеството на ориенталски тютюн


Автореферат
на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”

научна специалност Агрохимия

шифър 04.01.04

Научен ръководител

Ст.н.с. І ст., дсн Христо Филипов Христов

Официални рецензенти

Ст.н.с. І ст. д-р Димитър Славов

Ст.н.с. ІІ ст. д-р Величка Котева


София, 2008 г.

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от разширен специализиран съвет при отдел “Агротехника и растителна защита” при Института по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково.

Изследванията са проведени в Института по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково.

Дисертационният труд е написан на 177 машинописни страници, в които са включени 18 фигури, 74 таблици и списък с литература от 214 заглавия, от които 86 на латиница.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на………….2009 г. от…………часа в ИП “Н. Пушкаров” на заседание на СНС по почвознание, агрохимия и общо земеделие при ВАК – София.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на ИП “Н. Пушкаров”.

Вашите отзиви и бележки може да изпращате на адрес:

1080 София, ул. “Шосе Банкя” 7,

СНС по почвознание, агрохимия и общо земеделиеІ. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА

Високата ефективност на минералното торене стимулира изследванията по минералното хранене на растенията и особено с направление извличане на максимална полза от торенето при конкретни агро-екологични условия, които продължават и до днес. Още в началото възниква и друг основен проблем: какви могат да бъдат евентуалните трайни последици в т.ч. и негативни от продължителното ежегодно торене върху свойствата на почвите, добивите и качеството на отглежданите култури. Цялостна оценка може да се постигне само чрез стационарни торови постановки с голяма продължителност.

Ориенталските тютюни са уникални както по биологични особености, така и по изисквания към технологичните и почвено-климатичните фактори. Изискванията за качеството на продукцията също налагат много специфични моменти в отглеждането на културата. Това, наред с ограничените площи в тютюнопроизводителните райони и отглеждането й като продължителна монокултура, което се практикува масово у нас налага конкретни проучвания при условията на тютюневи сеитбообращения.
ІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Цел: да се установят измененията в агрохимичните свойства на почвата от 40-годишното системно минерално и органо-минерално торене и реакцията на ориенталския тютюн.

Задачи:

1. Установяване измененията на хранителния режим на почвата: рН, хумус, общи и подвижни форми на азота, фосфора, калия, калция, магнезия, желязото, мангана, цинка и медта.

2. Проучване реакцията на тютюна към настъпилите промени чрез изменението на:

- основните биометрични параметри, биологичния и стопанския добив;

- качествените показатели на суровината;

- минералното хранене на растенията – чрез величината и динамиката на извличане на хранителните елементи.


ІІІ. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Изследванията са проведени върху стационарен полски опит с продължително торене и непрекъсната монокултура тютюн. Заложен е през 1966 година върху хумусно-карбонатна почва от ст.н.с. А. Вартанян. Изследването е върху част от вариантите и включва:1. N0P0K0

2. N2,5

3. N5

4. N5P7,5

5. N5K7,5

6. N5P7,5K7,5

7. P7,5K7,5

8. N5P7,5K7,5 + 2 t/dka оборски торПрез 2006 г. е включен и вариантът N10.

Проучването обхваща периода 2004 - 2006 година (38-40 година от залагането). За индикаторен сорт е използван сорт Пловдив 7, произход Устина.

Тютюнът е отгледан по възприетата технология за ориенталския тип. Обработките на почвата са ръчни с отстраняване на растителните остатъци. Торовете са внасяни еднократно преди предшестващата разсаждането обработка. Използвани са карбамид, троен суперфосфат и калиев сулфат. Беритбите са извършвани при техническа зрелост на листата.

Изследванията са проведени чрез фенологични наблюдения, биометрични измервания, химични, технологични и статистически анализи. Методите са описани подробно в дисертацията. За статистическа обработка на данните са използвани вариационен, корелационен, регресионен и дисперсионен анализ.

Анализът на проби преди залагане на стационара е установил, че: рН(Н2О) = 8,5; съдържанието на общ хумус (по Тюрин) е 3,01%; на общ азот (по Келдал) - 0,147–0,180%; на общ фосфор (с перхлорна киселина) – 0,142%; на подвижен фосфор (по Егнер-Рийм) – 1,5 mg/100 g почва; на усвоим калий (по Милчева) - 40-50 mg/100 g ((Вартанян, 1960; Вартанян и др., 1968; Вартанян, 1979).

Експерименталният период включва години със значително вариране на валежите. Топлинните условия са близки до нормалните за района и без съществени разлики по години.


РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

ІV. Влияние на системното торене върху основните агрохимични свойства на почвата

Системното 40-годишно минерално и органоминерално торене са понижили слабо рН в сравнение с изходното ниво. Изменението е в границите на слабо алкалната реакция. Величината е по-ниска и при контролата. Намалението е по-добре очертана тенденция при органо-минералното торене и при високата азотна норма (N10).Продължително торене е диференцирало хумусното съдържание на почвата от 2,38 до 3,98% (табл. 1). Хумусът при неторената почва е намалял с 20,8% в сравнение с изходното ниво, а при минералната система - с 10,7-16,8%. Минерално торене не е спряло спада на хумуса във времето, но го е забавило. Единствено органо-минералното торене е повишило хумуса - с 32,2% в сравнение с изходното ниво. Индексът на минерализация (С:N) варира слабо - от 9,49 до 10,20 и не е повлиян значимо от торенето.
Таблица 1. Общ хумус, %Ниво на

торене


2004

г.


2005

г.


2006

г.


Средно

Изменение спрямо 1966 г.,

%

Общ

С, %

2004 г.

Общ

С, %

2005 г.

Общ

С, %

2006 г.

C/N

2004

г.

C/N

2005 г.

C/N

2006 г.

Средно

N0P0K0 – Ø

2,32

2,44

2,39

2,38d

-20,8

1,34

1,41

1,38

9,68

9,83

9,76

9,76

N2.5

2,70

2,63

2,58

2,64c

-12,4

1,56

1,52

1,49

10,51

9,36

9,78

9,88

N5

2,28

2,48

2,77

2,51dc

-16,6

1,32

1,43

1,60

9,94

10,13

10,50

10,20

N10

2,55

-

2,74

2,65c

-12,1

1,47

-

1,58

9,86

-

9,69

9,77

N5P7.5

2,48

2,74

2,63

2,62c

-13,1

1,43

1,58

1,52

9,65

10,39

9,84

9,96

N5K7.5

2,52

2,46

2,53

2,50dc

-16,8

1,46

1,42

1,46

9,68

9,45

9,35

9,49

N5P7.5K7.5

2,59

2,61

2,86

2,69c

-10,7

1,50

1,51

1,65

9,69

9,96

10,12

9,93

P7.5K7.5

2,48

2,78

2,53

2,59dc

-13,7

1,43

1,61

1,46

10,06

10,34

9,47

9,95

N5P7.5K7.5+ оборски тор

3,88

4,06

3,99

3,98а

+32,2

2,25

2,35

2,31

10,09

10,06

9,45

9,86

Изходна почва


3,01b

GD 5%


0,210

Общият азот при неторения вариант е намалял с 13,4% спрямо изходното ниво. Прилагането единствено на минерални торове не повишава потенциалното азотно плодородие на тези площи. Общият азот в почвата се е повишил само от органо-минералното торене.

Минералният азот в орния слой е с добре очертана сезонна динамика, обусловена главно от хода на топлинните условия, влагата и извличането му от растенията. Съдържанието на Nmin преди внасянето на торовете (март) е ниско и през трите години на изследването (табл. 2). Основната причина за това е слабата минерализация поради подтисната биологична активност от ниските температури и високата влажност на почвата. Освен това есенно зимните валежи смиват значима част от нитратния азот към по-дълбоките слоеве (Захаров и Коваленко, 1987; Филипов, 1994). Няма забележима връзка между количеството на минералния азот и азотните торови норми.

Таблица 2. Минерален азот (NH4-N+NO3-N), mg/kg
Ниво на

торене

Март

Юли

Август

Септември

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

NoPoK0

1,73

2,09

14,29

29,93

22,76

17,06

6,71

11,37

5,83

26,55

N2.5

4,90

2,40

7,00

15,86

24,72

9,87

13,72

7,49

4,08

15,75

N5

2,01

2,99

6,12

26,04

22,17

10,18

11,67

5,39

12,26

8,17

N10

6,31

-

8,36

-

33,26

-

8,75

-

-

24,22

N5 P7.5

1,44

2,69

6,13

12,56

25,10

7,48

16,34

14,36

7,29

21,88

N5K7.5

11,53

2,09

5,83

11,08

26,26

7,18

12,26

12,87

5,54

18,38

N5P7.5K7.5

4,61

5,30

6,41

11,97

27,42

5,39

14,58

24,40

6,71

21,59

P7.5K7.5

10,96

0,90

6,42

8,38

26,85

9,27

5,54

11,07

4,96

7,29

N5P7.5K7.5 +

об. тор

6,34

8,31

7,58

10,18

44,35

4,48

17,50

9,27

19,55

14,30

Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница