Равенството – път към прогрес“ Признак на изследване: УврежданеДата18.10.2017
Размер145.04 Kb.
#32641
ТипДоклад


Доклад - анализ

Изследване върху „Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала” за учители от основното образование в рамките на проект

Равенството – път към прогрес“Признак на изследване: Увреждане

База на изследване: учебниците за 5 и 6 клас

Цели на анализа. Анализът на учебниците за 5 и 6 клас за общообразователните училища има за цел да установи: а) Наличие на примери за дискриминация по признак увреждане, b) Наличие на примери, които могат да провокират/породят дискриминация по признак увреждане c) Предложения за промени в рубриките на учебниците. Направен е преглед на всички учебници за 5 и 6 клас на издателствата БУЛВЕСТ, АНУБИС, ПРОСВЕТА И БИТ И ТЕХНИКА, любезно предоставени от КЗД. Всички учебници са одобрени от МОН през 2006-2007 г., и отново със заповед на МОМН - през м.февруари на 2011 г.

Методология: Дискриминация по признак увреждане се търси по критерия видимост/невидимост и по-точно, съществува ли въобще в учебниците текст, илюстрация или други, които да отбелязват факта на съществуването на деца или възрастни с увреждания в нашето общество. Друг критерий за сравнимост - доколко учебниците съдържат примери за пряка или непряка дискриминация по отношение на другите признаци за дискриминация в сравнение с признака увреждане. Трети критерий - съществуват ли изобщо изследвания и анализи по отношение на възможността учебниците да насърчават приемането и да възпитават в дух на толерантност към децата с увреждания и общността на хората с увреждания.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Предназначение на учебника. „Учебникът е предназначен за ученика и подпомага цялостно обучението му по определен учебен предмет в съответния клас за овладяване на знанията, уменията и формиране на отношенията ...“ и още „Съдържанието на учебника за общообразователна подготовка изпълнява държавните образователни изисквания за учебното съдържание по чл. 16, т. 3 ЗНП ...“, според Наредбата за учебниците и учебните помагала. В този смисъл „учебникът е вид нормативен документ, който съответства на държавните образователни изисквания и учебните програми за съответния учебен предмет и клас. Има и още едно изискване към учебното съдържание по всеки учебен предмет и то произтича от изискването всяка учебна програма, следователно и всеки учебник да интегрира съдържание от стандарта по гражданско образование за съответната образователна степен или образователен етап. Следователно, в учебниците, които пунктуално следват учебната програма трябва да е възможно да се идентифицира съдържание, което се отнася до гражданските/социалните умения на децата, включително да възпитават позитивно и толерантно отношение към другостта, в случая към децата с увреждания – техни връстници и съученици.

 2. Учебникът като елемент на учебната среда. Съвременното разбиране приема учебното съдържание като един от елементите на учебната среда, която изгражда учителят, наред с планиране на урока, преподаване, избор на подходящи методи на работа, организиране на физическата среда, адекватни техники за обратна връзка и др. Цялата тази предварителна работа на учителя зависи от целите, които той поставя във всеки урок, съобразени с характеристиките на децата от класа. Учебният процес се управлява така, че да активизира и включва всяко дете от класа. Има вероятност учителите да полагат усилия за включване на децата с увреждания и да работят сред връстниците им за разбиране, приемане и приятелско отношение, но изследвания в тази посока засега няма. Затова пък има множество информация и примери за затруднен достъп до училищата, т.е.все още не е поставен въпроса доколко децата с увреждания участват ефективно в учебния процес.

 3. Гражданското образование. „Гражданското образование е важен интердисциплинарен елемент на учебното съдържание по предметите от задължителната общообразователна подготовка. То е в основата на личностното развитие и подготовката на младия човек за социална реализация чрез познаването, владеенето и използването на човешките права и свободи, съобразени със законите на демократичното общество. .... Предметите от всички културно-образователни области „имат съществено значение за гражданското образование чрез прилагането на неговите основни принципи (плурализъм и толерантност, зачитане на човешкото достойнство и равните неотменими права на човека, практическа насоченост, личностно отношение, аргументираност и убеденост, творческо и критическо мислене, достъпност до основните постижения на световната култура, интердисциплинарност) и чрез възможностите на учебното съдържание на съответните предмети.“ Въпросът тук е „Доколко учебниците, допринасят за постигане на „знанията, уменията и отношенията“, предписани от стандарта по Гражданско образование в края на всеки образователен етап?

 4. Невидимите хора“. По данни на НСИ и НОИ хората с уврежданния в трудоспособна възраст са около 200 000, от които само 10% са заети в различни сфери на обществения живот. Причините за ниската трудова заетост на хората с увреждания са много, но определящи са слаба професионална квалификация, нисък образователен ценз, затруднен достъп до качествено образование и др. По данни на Агенцията по заетостта - 52,5% от активно търсещите работа безработни лица с увреждания през 2009 г. са с основно и по-ниско образование. През последните десетина години не се наблюдава тенденция за намаляване на този процент. Децата с увреждания, по данни на Държавната агенция за закрила на детето през 2010 г., включени в общообразователните училища и детски градини са 8925 и в сравнение с предходната година, техният брой се е увеличил с 974. Съобразено ли е преподаването и ученето, включени ли са децата с увреждания в обучителния процес и в живота на училището? Няма данни доколко ефективно се осъществяват политиките и какви са реалните резултати за самите деца – тези с увреждания и техните съученици и връстници.

* * *

Предварителните бележки очертават контекста, в който се изпълнява националната политика за включващо образование. Вече е ясно, че все повече родители избират за децата си общообразователното училище и социализацията на децата в среда от връстници. Реалният ефект от тази политика зависи от много фактори – готовност на училищата да приемат деца с увреждания, подготовка на учителите да работят с тях, нагласи на децата, съпричастни родители и т.н. Учебниците, които са предмет на този анализ само едно от многото условия за промяна на нагласите към хората с увреждания. Еднакво важно е за децата с увреждания и за техните връстници да знаят и разбират, че в обществото съществуват хора с увреждания, че те имат своя потенциал за развитие, че увреждането не намалява значимостта на личността на човека с увреждане. С други думи казано, учебниците имат значение за създаване на толерантна среда, а с това и видимост на хората с увреждания.РЕЗУЛТАТИ:

Учебниците за 5 и 6 клас не съдържат никакъв знак, като текст, илюстрации, упражнения, на въпроси и задачи, че в обществото ни има значителна група хора с увреждания. Възможно е т.нар.образователни пакети, които освен учебник съдържат книга за учителя и помагала за децата, да съществува информация за децата и хората с увреждания, но в нашия случай във фокус са само учебниците. Учебните програми, които ръководят авторските екипи на учебниците, съдържат както собствените цели на учебния предмет, така и цели от стандарта за гражданско образование за съответния образователен етап или степен. Голямата част от учебниците следват само логиката на учебния предмет.Редица изследвания, предимно на причините за отпадане от училище, сочат учебното съдържание в учебниците като една от причините за ниските образователни резултати и загуба на интерес на децата към учебния процес. Доброто бразование е от ключово значение за всяко дете, включително за децата с увреждания, то съдържа възможност за социална интеграция и личностна перспектива. Наред с редица други условия за добро училищно образование, учебниците имат съществен принос. Има шансове стандарта да бъде премислен, а учебниците съобразени с възрастовите характеристики на децата и да предлагат възможност за постигане на цели свързани със социалното и гражданско развитие на всяко дете. Надяваме се, че проекта на КЗД ще допринесе за това.

Учебниците по български език и литература за 5 и 6 клас:

 • Български език за 5 клас, Автори: Кирил Димчев, Ина Комарска, Ангел Петров, Изд.БУЛВЕСТ 2000, С., 2006 г.

 • Литература за 5 клас, Автори: Мария Герджикова, Олга Попова, Стоймира Георгиева, Изд.БУЛВЕСТ 2000, С., 2006 г.

 • Български език, 5 клас, Автори: Татяна Ангелова, Йовка Тишева, Красимира Алексова, Весела Кръстева, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011., 151 стр.

 • Български език, 5 клас, Автори: Милена Васева и Весела Михайлова, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011., 155 стр.

 • Литература, 5 клас, Автори: Албена Хранова, Инна Пелева, Нелида Перянова, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011., 171 стр.

 • Литература, 6 клас, Автори: Клео Протохристова, Светла Черпокова, Николай Даскалов, Изд.АНУБИС, С., 2007, 2011.

 • Български език, 6 клас, автори: Милена Васева и Весела Михайлова, Изд.”Просвета”, С., 2007, 2011.

 • Български език, 6 клас, Автори: Татяна Ангелова,, Йовка Тишева, Красимира Алексова, Весела Кръстива, Изд.”Просвета”, С., 2007, 2011.

 • Литература, 6 клас, Автори: Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова, Изд.”Просвета”, С., 2007, 2011.

Коментар:

 • Няма примери за пряка дискриминация.

 • Добър пример за различността: „Момче с крила, на Агоп Мелконян в учебника по Литература, 5 клас, Автори: Албена Хранова, Инна Пелева, Нелида Перянова, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011., 171 стр. Има потенциална възможност различията по признак увреждане да станат предмет на обсъждане.

 • Съществува възможност за подходящо включване на информация за хората с увреждания в разделите „Човекът и света“ и „Човекът и общността“ в учебниците по литература за 5 клас и в разделите „Човекът и реалността“ в литература за 6 клас, в темите за общуване по български език за 5 клас.

Учебници по Математика за 5 и 6 клас:

 • Математика, 5 клас, Атори: Станислава Петкова, Юлия нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева, Изд.”Просвета”, 2006, 2011., 254 стр.

 • Математика, 6 клас, Автори: Чавдар Лозанов, Теодоси Витанов, Анна Калчева, Изд. АНУБИС, С.,2007, 2011.

Коментар:

 • Няма примери за пряка дискриминация по признак увреждане.

Учебници по География и икономика за 5 и 6 клас:

 • География и икономика за 5 клас, Автори: Румен Пенин и Мариана Султанова, изд.БУЛВЕСТ, 2011 г.

 • География и икономика, 5 клас, Автори: Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011., 119 стр.

 • География и икономика, 6 клас, Автори: Антон Попов, Петър Славейков, Иван Чолеев, Живко Желев, Изд. АНУБИС, С., 2007, 2009.

 • География и икономика, 6 клас, Автори: Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова, Изд.”Просвета”, С., 2007, 2011.

Коментар:

 • Няма примери за пряка дискриминация по признак увреждане.

 • В рубриката въпроси и задачи на учебника по География и икономика, 5 клас, Автори: Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011., има редица въпроси, които отпращат към ползване на интернет информация, бибилиотека, например – „Проучете растителни и животински видове, включени в Червената книга на България. Кои от тях се срещат в родния край? ..“, „Научете повече за българските изследователи в Антарктида“, стр. 75, което със сигурност би затруднило примерно децата със зрителни увреждания, освен ако не разполага – училището или семейството с компютър и специализирани четящи програми.

Учебници по История и цивилизация за 5 и 6 клас:

 • История и цивилизация, 5 клас, Автори: Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Мария Радева, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011., 98 стр.

 • История и цивилизация, 5 клас, Автори: Райна Гаврилова, Пламен Павлов, Румяна Кушева, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011., 116 стр.

 • История и цивилизация, 6 клас, Автори: Константин Косев, Василка Танкова, Цонка Каснакова, Христо Матанов, Изд. Изд.АНУБИС, С., 2007, 2011.

 • История и цивилизация, 6 клас, Автори: Румяна Кушева, Веселин Янчев, Георги Якимов, Михаил Груев, Изд.”Просвета”, С., 2007, 2011.

 • История и цивилизация, 6 клас, Автори: Райна Гаврилова, Мария Радева, Евгения Калинова, Изд.”Просвета”, С., 2007, 2011.

Коментар:

 • Няма примери за пряка дискриминация по признак увреждане.

В речника към урока „България – земя на древни цивилизации“ в учебника за 5 клас на издателство „Просвета“, стр.18, се въвежда понятието толерантност и се определя като „разбиране, приемане и съжителство между хора с различни езици, цвят на кожата, религия, обичаи и др. Тя изключва насилственото налагане на собствената култура над другите.“ Това понятие се среща в още няколко урока и се свързва предимно с религиозна/културна и езикова толерантност. Има възможност толерантността да се илюстрира с близки и разбираеми примери за децата, включително спрямо хората с увреждания.

 • В учебника по История и цивилизация, 5 клас, Автори: Райна Гаврилова, Пламен Павлов, Румяна Кушева, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011., 116 стр., се въвежда понятието дискриминация по признак религия – в урока „Османското общество“, стр.92 в речника, и и във въпроса„Посочете примери за дискриминация“ на християните в империята“, стр.92. темата съдържа потенциална възможност предмет на обсъждане да бъдат реални и близки до децата примери за дискриминативно поведение.

 • В учебниците за 6 клас, учебното съдържание обхваща голям период от българската история, включително – най-новото време и периода на преход. В учебника История и цивилизация, 6 клас, Автори: Райна Гаврилова, Мария Радева, Евгения Калинова, Изд.”Просвета”, С., 2007, 2011, се споменават събития и факти от най-новата история, включително създаването на неправителствения сектор и „Центъра за независим живот”, като организация на хората с увреждания. Има потенциална възможност да се дискутират правата на хората с увреждания.

Учебници по Човекът и природата за 5 и 6 клас:

 • Човекът и природата за 5 клас, Автори: Максим Максимов, Свобода Бенева, Стефка Китанова, Изд.БУЛВЕСТ 2000, С., 2006, 2011.

 • Човекът и природата, 5 клас, Автори: Мария Касабова, Христо Попов, Виктор Иванов, Лена Недялкова, Йорданка Димова, Елена Гергова, Величка Димитрова, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011., 164 стр.

 • Човекът и природата, 6 клас, Автори: Мария Шишиньова, Маргарита Градинарова, Стефан Цаковски, Елисавета Илиева, Лиляна Банчева, Ирина Враджалиева, Невянка Йоргова, Изд. АНУБИС, С., 2007, 2010.

 • Човекът и природата,6 клас, Автори: Мария Касабова, Христо Попов, Виктор Иванов, Лена Недялкова, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска, Изд.”Просвета”, С., 2007, 2011.

Коментар:

 • Няма примери за пряка дискриминация по признак увреждане.

 • Учебниците за 5 клас кът по Човекът и природата, 5 клас, Автори: Мария Касабова, Христо Попов, Виктор Иванов, Лена Недялкова, Йорданка Димова, Елена Гергова, Величка Димитрова, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011., включва 73 теми. Собствената цел на учебника е изразена така – разширяване и задълбочаване на знанията на децата за човека и заобикалящия го свят. И още - изграждане на отношение към „един от основните проблеми на човечеството – поддържането на хармония между човека и природата“. Всички въпроси са концентрирани около природните – физични явления, химични и биологични процеси, и се повтарят в 6 клас в същия ред?

 • Учебниците по този предмет са безмилостни като количество информация, абстрактни понятия, механично обединяване на теми от живата и нежива природа, идентично съдържание в две последователни години.

Учебници по Музика за 5 и 6 клас

 • Музика, 5 клас, Автори: Музика, Автори: Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011.

 • Музика, 5 клас, Автори: Вяра Сотирова, Росица Драганова, Здравка Матеева, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011.

 • .Музика, 6 клас, Автори: Вяра Сотирова и Здравка Матеева, Изд.”Просвета”, С., 2007, 2011.

 • Музика, 6 клас, Автори: Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова, Красимира Филева, Изд.”Просвета”, С., 2007, 2011.

 • Музика, 6 клас, Автори: Галина Стоянова, Валентина Манолова, Юлиана Близнакова, Венера Динкова-Мирчева, Изд.АНУБИС, С., 2007.

Коментар:

 • Няма примери за пряка дискриминация по признак увреждане.

Учебници по Изобразително изкуство за 5 и 6 клас:

 • Изобразително изкуство, 5 клас, Автори: Петер Цанев, Ралица Карапантева, Димитър Димитров, Галя Страшилова, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011., 116 стр.

 • Изобразително изкуство, 5 клас, Автори: Мариана Мойнова, Свилен Стефанов, Румянка Йорданова, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011., 119 стр.

 • Изобразително изкуство, 6 клас, Автори: Огнян Занков, Бисер Дамянов, Олга Христова, Бойка Доневска, Изд. Изд. АНУБИС, С., 2007, 2011.

 • Изобразително изкуство, 6 клас, Автори: Мариана Мойнова, Свилен Стефанов, Румянка Йорданова, Изд.”Просвета”, С., 2007, 2011.

 • Изобразително изкуство, 6 клас, Автори: Петер Цанев, Ралица Карапантева, Димитър Димитров, Галя Страшилова, Изд.”Просвета”, С., 20071 2011.

Коментар:

 • Няма примери за пряка дискриминация по признак увреждане.

 • Много въпроси и задачи отпращат към самостоятелно търсене в интернет, например, „посетете интернет сайт за Древна Гърция. ... Запознайте се с произведения на изкуството от тази епоха“, в учебника за 5 клас и пак там „на адрес www.varna-bg.com/museums/ се запознайте с образци от изкуството на гръцките колонии по нашите земи.“ И на стр. 99, отново – в сайта http:/..... намерете секцията за древноримско изкуство и разгледайте паметниците на архитестурата, скулптурите и мозайките.“ Тези задачи са неподходящи за децата с увреждания. Учебникът изключва децата с увреждания от ефективно участие в самостоятелните и груповите дейности. Почти всеки урок отпраща към самостоятелно търсене на информация в интернет.

 • Учебниците по Изобразително изкуство предпоставя значителна култура в областта на музиката и изкуствата – задачи и упражнения, неприложими за голяма част от децата.

Учебниците по Домашна техника и икономика за 5 и 6 клас

Учебната програма по Домашна техника и икономика включва шест основни теми в 5. и 6. клас: Проектиране в дома, Занаяти и съвременност, Работа с материали, „Енергия и контрол на използването й, Кулинарство, Природата в дома. Практическата ориентация на темите е насочена към развиване на обща технологична култура и „осигуряване на основните знания, умения и нагласи, необходими за по-широка, задълбочена и обобщаваща учебна дейност в областта на технологиите“ в следващите класове. В 5 и 6 клас тематичните области са идентични с тази разлика, че в 6 клас учебното съдържание е усложнено, включва повече области от практиката. Обучението се организира изцяло като „лабораторно-практически упражнения“ и дейности с „предимно манипулативен характер“.Учебниците:

 • Домашна техника и икономика, 5 клас, Автори: Тодорка Николова, Светла Ананиева, Силвия Гърневска, Валентин Ананиев, Изд.БИТ И ТЕХНИКА, С., 2006, 2011 г.

 • Домашна техника и икономика, 5 клас, Автори: Ваня Георгиева, Любен Витанов, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011.

 • Домашна техника и икономика, 5 клас, Автори: Ваня Георгиева, Любен Витанов, Изд.”Просвета”, С., 2006, 2011.

 • Домашна техника и икономика, 6 клас, Автори: Тодорка Николова, Светла Ананиева, Валентин Ананиев, Изд.БИТ И ТЕХНИКА, С., 2007.

 • Домашна техника и икономика, 6 клас, Автори: Владимир Петров, Жулиета Попова, Боян Миразчийски, Изд. Изд.АНУБИС, С., 2010.

 • Домашна техника и икономика, 6 клас, Автори: Ваня Георгиева, Георги Кендов, Диана Митова, Изд.”Просвета”, С., 2007, 2011.

Коментар:

 • Няма примери за пряка дискриминация.

 • Учебниците съдържат практически упражнения, които изключват възможността децата с увреждания да участват в индивидуалните задачи и в груповите упражнения, заедно със своите съученици.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всички предоставени учебници са одобрени през 2006 или 2007 г., и препечатани през 2011 г. Не е ясно какъв характер имат подобренията и доколко са съобразени с реалните препоръки на учителите. По-вероятно е нови учебници да се изработват след приемане на нови учебни програми. В интервю на зам.-министър Милена Дамянова се казва, че до 2013 г. „ще има нови учебници за всички класове по всички предмети“, което означава, че ще бъдат променени/оптимизирани няколко нормативни документа в средното образование. „В момента работим по новите държавни образователни изисквания, които трябва да се префокусират изцяло към ключови компетентности, за да можем да получим резултатите, които искаме. Но наистина по-проблемни са учебните програми, които задават съдържание и обем. Оттам идват учебниците, които следват плътно учебните програми. Тези промени изискват огромен ресурс. ... средствата са осигурени по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Крайният срок по тази програма, включително за обучение на учителите по новите учебни програми и по новите учебници, е 2013 г.“„Темата за дискриминацията не се смята за важна в българското образование. Учебниците трябва да градят мисленето на децата с 20 години напред, а това няма как да стане, когато в тях все още се поместват примери за обществени модели от времето на социализма“ – коментар на Мира Радева от социологическата агенция МБМД при представянето на националното социологическо изследване на тема: "Стереотипи и предразсъдъци в подготвителното и основното образование по признаците пол, увреждане, етническа принадлежност и религия“ В изследването, направено в периода 10-28 октомври 2009 г., са участвали над 3000 души. В него са взети мненията на родители, учители и други социални групи. Според изследването 46% от хората с висше образование са с расистки нагласи. Негативно отношение към ромите и инвалидите са дали 42% от българите със средно образование. Данните от проучването показват още, че 44% от децата с ромски произход искат да учат наравно с българчетата. 43% от родителите смятат, че децата с увреждания трябва да учат в общи паралелки. 58% от учителите смятат, че децата с увреждания забавят учебния процес. Изследването показва и още един важен факт. Едва 10% са преподавателите у нас са получили специализирана подготовка за работа с деца от ромски произход и с физически увреждания.

БИБЛИОГРАФИЯ

 1. НАРЕДБА № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, Обн. - ДВ, бр. 11 от 10.02.2009 г.;

 2. Наредба за учебниците и помагалата в системата на образованието.

 3. РIZA_Analizi, Адриана Дамянова, и други публикации на интернет страницата на ЦСКОКО.

 4. Доклад за изпълнение на Националната програма за закрила на детето за 2010 г.

 5. Съдържателен анализ на учебниците от началния етап на основната степен на образование (1 – 4 клас) от гледна точка на джендър проблематиката, Венцеслав Арнаудов, НБУ, 2003..


Каталог: layout -> images -> stories -> izsledwane na kzd -> Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20yvrejdane
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: лгбт база на изследване: учебници 5, 6 клас
izsledwane na kzd -> Общ обем на прочетени и анализирани учебници за VІІ и VІІІ клас изразен в страници е над 8 500 / осем хиляди и петстотин страници
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: етнос (раса) База на изследване: учебници
izsledwane na kzd -> Д о к л а д за извършен анализ по признаци : етническа принадлежност и религия в учебниците за пети и шести клас на издателства „Анубис", „Булвест 2000" и „Просвета" рискове на аналитичния доклад
Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20yvrejdane -> Д о к л а д на извършен анализ по признак: увреждане
izsledwane na kzd -> Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование
izsledwane na kzd -> Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20yvrejdane -> Признак на изследване: увреждане и сексуална ориентация База на изследване: учебници – 3-ти и 4-ти клас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница